Príjmy oslobodené od dane pre zamestnancov v roku 2023

Príjmy oslobodené od dane pre zamestnancov v roku 2023
Jaroslava Oravcová

Som absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje vedomosti využívam na daňovom oddelení v poradenskej spoločnosti. Vo voľnom čase rada cestujem a rada si prečítam dobrú knihu.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké príjmy môže dosiahnuť zamestnanec zo závislej činnosti, ktoré budú oslobodené od dane? A aké podmienky musia byť splnené, aby sa takéto oslobodenie dane z príjmov mohlo uplatniť?

Za zamestnanca sa považuje taký daňovník, ktorý poberá príjem zo závislej činnosti. Príjmami zo závislej činnosti sa rozumejú príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Medzi tieto príjmy patria napr. príjem z pracovnoprávneho, služobného, štátnozamestnaneckého alebo iného obdobného vzťahu, príjem likvidátorov, prokuristov, členov družstiev a spoločníkov, platy ústavných činiteľov, podiely na zisku (dividendy) vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní na tejto spoločnosti alebo družstve a iné príjmy.

Oslobodené príjmy od dane z príjmov fyzických osôb

Vo všeobecnosti zákon o dani z príjmov definuje v § 9 príjmy, ktoré sú oslobodené od dane pre všetkých daňovníkov – fyzické osoby. Daň sa neplatí ani z príjmov, ktoré nie sú predmetom dane (upravené v § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov, napríklad úver a pôžička, príjem získaný dedením a pod.). Okrem týchto oslobodených príjmov, existuje samostatná kategória oslobodených príjmov zo závislej činnosti uvedených v § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Na niektoré z nich sa zameriame v tomto článku.

Medzi časté oslobodené príjmy zo závislej činnosti, ktorým sa budeme detailnejšie venovať v tomto článku patria:

 • suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca,
 • hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku zamestnanca (nepeňažnou formou alebo finančným príspevkom),
 • suma príspevku na rekreáciu poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi,
 • príspevok zo sociálneho fondu zamestnávateľa, ak je poskytnutý zamestnancovi na lekársku preventívnu prehliadku nad rámec zákona,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov.
Prečítajte si tiež

Okrem týchto oslobodených príjmov zo závislej činnosti zákon o dani z príjmov definuje aj ďalšie oslobodené príjmy zo závislej činnosti, napríklad:

 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancovi; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (v zmysle § 33 zákona o dani z príjmov) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela),
 • náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytovaná zamestnávateľom svojmu zamestnancovi,
 • odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a asistenta sčítania,
 • nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, najviac v úhrne 200 eur ročne od všetkých zamestnávateľov, pričom ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 eur ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu,
 • sociálna výpomoc z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia, poskytovaná z prostriedkov sociálneho fondu, vyplatená v úhrnnej výške najviac 2 000 eur za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere od zamestnávateľa za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca v úhrnnej sume najviac 100 eur mesačne a u zamestnanca, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov, v úhrnnej sume najviac 350 eur mesačne, ktoré sa určí v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci,
 • suma príspevku poskytnutého zamestnancovi zamestnávateľom na štátom podporované nájomné bývanie podľa § 152c Zákonníka práce; ak zamestnávateľ súčasne poskytol zamestnancovi nepeňažné plnenie uvedené v bode vyššie (za účelom zabezpečenia ubytovania zamestnanca) alebo došlo k zámene zdaniteľnej mzdy zamestnanca s príspevkom na nájomné bývanie, suma príspevku podľa tohto bodu sa nepovažuje za oslobodený príjem.

Vzdelávanie zamestnanca oslobodené od dane z príjmov

Od dane z príjmov je oslobodená suma vynaložená zamestnávateľom na vzdelávanie zamestnanca. Takéto vzdelávanie zamestnanca je oslobodené iba v prípade, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 • ide o vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa, pričom
 • v prípade, ak by išlo o vzdelávanie, ktorým si zamestnanec zvyšuje stupeň vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhé stupňa, musí byť splnená aj podmienka trvania pracovnoprávneho, služobného, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru alebo iného obdobného pomeru zamestnanca u tohto zamestnávateľa, a takýto zamestnanec je pritom povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy zamestnávateľa k začiatku akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Príklad pre uplatnenia oslobodenia od dane pri preplatení kurzu účtovníctva

Zamestnanci účtovnej spoločnosti sa počas apríla a mája 2023 zúčastnili kurzu účtovníctva. Tento kurz im bol preplatený zamestnávateľom. Je možné tento príjem považovať za oslobodený príjem zamestnancov?

Keďže výdavky na preplatenie účtovného kurzu súvisia s podnikaním a s činnosťou zamestnávateľa, bude takýto príjem predstavovať oslobodený príjem zamestnancov.

Príklad pre uplatnenie oslobodenia v prípade úhrady výdavkov na jazykový kurz zamestnanca

Zamestnancovi medzinárodnej spoločnosť zamestnávateľ prepláca jazykový kurz. Bude sa považovať takýto príjem za príjem oslobodený pre zamestnanca?

V prípade, ak toto vzdelávanie zamestnanca súvisí s činnosťou alebo podnikaním zamestnávateľa, bude tento príjem pre zamestnanca oslobodeným príjmom. Je však potrebné si uvedomiť, že túto súvislosť je potrebné preukázať – napr. pracovným zaradením zamestnanca alebo úžitkom, ktorý bude zamestnávateľovi zo vzdelávania zamestnanca plynúť.

Článok pokračuje pod reklamou

Stravovanie zamestnanca oslobodené od dane z príjmov

Pre zamestnancov je od dane z príjmov oslobodená:

 • hodnota stravy (nepeňažná forma) poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku do výšky určenej podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) alebo v rámci stravovania zabezpečeného prostredníctvom iných subjektov do výšky podľa Zákonníka práce; napr. poskytnutie teplého jedla, stravovacích poukážok,
 • finančný príspevok na stravovanie, napr. peniaze poukázané na účet, resp. vyplatené v hotovosti.

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

 • vo výške najmenej 55 % z ceny jedla,
 • najviac 55 % za každé jedlo pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, teda od 1.6.2023 je to suma 4,02 eura.

Pre zamestnanca tak bude príspevok na stravovanie zamestnanca poskytnutého zamestnávateľom do sumy 4,02 eura oslobodený príjmom. Zároveň, zamestnávateľ môže prispievať zamestnancom aj zo sociálneho fondu a takýto príspevok na stravovanie zamestnanca bude tiež jeho oslobodeným príjmom.

Viac informácií o aktuálnej výške stravného od 1.6.2023 nájdete v článku Stravné od 1.6.2023 alebo detailnejšie informácie nájdete v článku Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023.

Príspevok na rekreáciu zamestnanca oslobodený od dane z príjmov

Od 1.1.2019 medzi okruh oslobodených príjmov zamestnanca pribudol aj príspevok na rekreáciu zamestnanca. Ide o sumu príspevku na rekreáciu poskytnutú zamestnávateľom zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov a ktorého zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Príspevok môže byť vyplatený formou oprávnených výdavkov zamestnanca alebo formou rekreačného poukazu. Zamestnanec má nárok na náhradu maximálne do výšky 55 % oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 275 eur ročne.

Oprávnenými výdavkami na rekreáciu zamestnanca sú:

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky,
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve noci a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
 • ubytovanie najmenej na dve noci na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na územní Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Zamestnanec je povinný do 30 kalendárnych dní odo dňa skončenia rekreácie preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky na rekreáciu.

Príklad pre uplatnenie oslobodenia pri využití rekreačného príspevku zamestnancovi

Zamestnanec si zakúpil pobyt prostredníctvom zľavového portálu. Pobytu na Slovensku sa zúčastnil spolu s manželkou a trval dve noci. Po absolvovaní pobytu zamestnanec predložil svojmu zamestnávateľovi ako doklady preukazujúce oprávnené výdavky dokumenty: voucher, výpis z účtu zamestnanca potvrdzujúci úhradu pobytu a účet vystavený hotelom na dátum pobytu s menom zamestnanca a s dodatočnými výdavkami na parkovanie, wellness a konzumáciou v reštaurácií. Celková suma pobytu spolu s dodatočnými výdavkami bola 550 eur a zamestnávateľ preplatil svojmu zamestnancovi príspevok na rekreáciu v maximálnej výške, t. j. 275 eur. Je možné považovať všetky výdavky na základe predložených dokumentov za oprávnené výdavky zamestnanca a následne preplatenie príspevku na rekreáciu zamestnávateľom vo výške 275 eur za oslobodený príjem zamestnanca?

Prečítajte si tiež

V prípade, ak budú všetky výdavky spojené s rekreáciou riadne preukázané, t. j. všetky doklady budú vystavené na meno zamestnanca, uhradené z účtu zamestnanca a doklady vystavené ubytovacím zariadením, kde sa rekreácia vykonala, je možné ich uznať ako oprávnené výdavky na rekreáciu a následne preplatený príspevok na rekreáciu zamestnávateľom bude predstavovať oslobodený príjem pre zamestnanca. V prípade, ak by zamestnávateľ preplatil zamestnancovi vyššiu sumu (t. j. viac ako 275 eur) alebo ak by predložené dokumenty neboli oprávnenými výdavkami podľa Zákonníka práce, takýto príjem, resp. časť príjmu nad 275 eur by nebol považovaný za oslobodený príjem zamestnanca.

Viac informácií o podmienkach rekreačných poukazov sa dočítate v článku Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2022 a 2023.

Príspevok zo sociálneho fondu na lekársku preventívnu prehliadku oslobodený od dane z príjmov

Jedným z ďalších oslobodených príjmov pre zamestnanca je aj príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu zamestnávateľa za nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku.

Prečítajte si tiež

Je však potrebné si uvedomiť, že pre zamestnanca je oslobodený takýto príspevok vyplatený iba zo sociálneho fondu zamestnávateľa. V prípade, ak by bol takýto príspevok vyplatený mimo sociálneho fondu, takýto príjem by pre zamestnanca predstavoval zdaniteľný príjem.

Príklad pre uplatnenie oslobodenia na príspevok za nadštandardnú lekársku preventívnu prehliadku zamestnanca

Zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o zabezpečenie lekárskej preventívnej prehliadky so zameraním na dermatologické vyšetrenie. Z pohľadu zamestnávateľa táto prehliadka nesúvisí s výkonom práce zamestnanca a zamestnávateľ nie je povinný ju zamestnancovi poskytnúť. Je možné, že v prípade ak zamestnávateľ zamestnancovi nakoniec takúto prehliadku preplatí, považovať tento príspevok za oslobodený príjem zamestnanca?

Keďže nie je možné takúto lekársku preventívnu prehliadku považovať za bežnú, ale za nadštandardnú, a zamestnávateľ by hodnotu nadštandardnej lekárskej preventívnej prehliadky uhradil z prostriedkov sociálneho fondu, je možné považovať tento príspevok ako oslobodený príjem pre zamestnanca.

Nepeňažné plnenie na zabezpečenie dopravy zamestnancov do zamestnania oslobodené od dane z príjmov

Zamestnávateľ môže v rámci zamestnania, zabezpečiť pre svojich zamestnancov dopravu do zamestnania. Zabezpečenie dopravy je pre zamestnanca oslobodeným príjmom, ak ide o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi, za účelom zabezpečenia dopravy zamestnanca na miesto výkonu práce a späť v úhrne najviac 60 eur mesačne. V prípade využitia motorového vozidla sa berú do úvahy preukázateľne vynaložené prostriedky prepočítané na jedno miesto v motorovom vozidle. Ak táto suma presiahne sumu 60 eur, do základu dane zamestnanca sa zahrnie len plnenie nad stanovenú sumu.

Podmienkou pre uplatnenie nepeňažného plnenia je, že ide o dopravu pre zamestnanca ak:

 • verejným poskytovateľom pravidelnej dopravy nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo
 • v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa a
 • zamestnávateľ na tento účel využíva motorové vozidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.3.

Príklad oslobodenia príspevku na zabezpečenie dopravy zamestnanca do zamestnania

Výrobná spoločnosť pracujúca v dvojzmennej prevádzke poskytuje zamestnancom dopravu do zamestnania. Spoločnosť dopravuje svojich zamestnancov do zamestnania autobusom v okolí 30 km od miesta výkonu práce. Keďže v okolitých obciach nie je zabezpečená verejná doprava na čas začatia prevádzky spoločnosti, spoločnosť sa rozhodla využiť takúto možnosť dopravy zamestnancov. Bude predstavovať tento príspevok na zabezpečenie dopravy zamestnanca do zamestnania oslobodený príjem zamestnanca?

Keďže verejná doprava pre zamestnancov nezodpovedná rozsahu potrieb zamestnávateľa (zamestnanec by sa verejnou dopravou nedostavil načas do zamestnania) a zamestnávateľ používa na prepravu autobus (podmienka kódu Klasifikácie produktov 29.10.3 je splnená), je možné takýto príspevok považovať za oslobodený pre zamestnanca, ak suma príspevku nepresiahne 60 eur mesačne.

Nepeňažné plnenie zamestnanca do 500 eur oslobodené od dane z príjmov

S účinnosťou od 1.1.2022 je možné od dane oslobodiť aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume do 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak a zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.

Viac informácií a podmienky uplatnenia oslobodenia do 500 eur sa dočítate v článku Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený do 500 eur od 1.1.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jaroslava Oravcová
Jaroslava Oravcová

Som absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje vedomosti využívam na daňovom oddelení v poradenskej spoločnosti. Vo voľnom čase rada cestujem a rada si prečítam dobrú knihu.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky