Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vyšiel vám v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2023 daňový preplatok? Ako treba požiadať o jeho vrátenie a do kedy vám bude správcom dane vrátený, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Daňovníkovi – fyzickej alebo právnickej osobe, môže v podanom daňovom priznaní za rok 2023 okrem dane na úhradu vyjsť aj daňový preplatok. Definícia daňového preplatku je upravená v § 2 písm. d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“) ako suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň.

Vznik daňového preplatku na dani z príjmov za rok 2023 ( v roku 2024)

Kedy teda môže vzniknúť daňový preplatok? V praxi sa stretávame so vznikom daňového preplatku vtedy, ak daňovník v priebehu roka platil preddavky na daň z príjmov (napr. živnostník alebo obchodná spoločnosť) a tieto boli vyššie ako jeho daňová povinnosť zistená v daňovom priznaní.

Daňový preplatok sa často vyskytuje aj u pracujúcich dôchodcov, študentov, alebo aj u daňovníkov, ktorí pracovali iba časť roka alebo boli časť roka na materskej dovolenke alebo poberali rodičovský príspevok, ak ich suma zrazených preddavkov na daň počas roka bola vyššia ako daň vypočítaná v ročnom zúčtovaní či daňovom priznaní.

Daňový preplatok môže fyzickej osobe vzniknúť aj vtedy, ak si vo svojom daňovom priznaní uplatní, resp. douplatňuje niektorú z týchto nezdaniteľných častí základu dane či daňových bonusov, prípadne ich kombináciu:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (tzv. III. pilier) a na príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.
 • daňový bonus na dieťa/deti,
 • daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie,
 • daňový bonus zo zvýšenej splátky úveru na bývanie.

Od čoho závisí vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

V akom termíne (a či vôbec) vráti daňovníkovi daňový úrad vypočítaný daňový preplatok, záleží od viacerých faktorov:

 • od termínu na podanie daňového priznania – či daňovník podáva daňové priznanie v štandardnej lehote, t. j. v roku 2024 do 2.4.2024, alebo v predĺženej lehote – ak daňovník správcovi dane oznámil odklad na podanie daňového priznania, a teda ho bude podávať neskôr,
 • od skutočnosti, či daňovník o vrátenie daňového preplatku požiadal (prostredníctvom žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania) a správne uviedol údaje potrebné pre jeho vrátenie,
 • od skutočnosti, či daňovník nemá daňové nedoplatky alebo iné nevyrovnané záväzky, na ktoré by daňový úrad mohol vzniknutý daňový preplatok použiť,
 • od výšky daňového preplatku, nakoľko daňový úrad vráti iba vzniknutý daňový preplatok, ktorý je vyšší ako 5 eur.

Príklad na vznik daňového preplatku do sumy 5 eur a jeho vrátenie

Lucii v daňovom priznaní vznikol daňový preplatok v sume 4,83 eur. V daňovom priznaní požiadala o vrátenie preplatku, daňové nedoplatky nemala žiadne. Môže jej správca dane preplatok vrátiť?

Nie, správca dane jej žiadosti nemôže vyhovieť, nakoľko podľa daňového poriadku sa daňový preplatok vráti daňovníkovi iba v prípade, ak suma preplatku prevyšuje 5 eur.

Príklad na vznik daňového preplatku a existenciu daňového dlhu

Lukáš vo svojom daňovom priznaní vykázal daňový preplatok v sume 250 eur. V priznaní tiež korektne požiadal o jeho vrátenie poštovou poukážkou. Správca dane však voči nemu eviduje ešte nedoplatok na dani z príjmov za rok 2021 vo výške 50 eur. Ako bude správca dane postupovať pri vrátení daňového preplatku za rok 2023?

Správca dane najskôr použije čiastku 50 eur na pokrytie nedoplatku na dani z príjmov za rok 2021 a následne rozdiel sumy, vo výške 200 eur vyplatí Lukášovi formou, ktorú si zvolil v žiadosti o vrátenie daňového preplatku.

Ako požiadať o vrátenie daňového preplatku na dani z príjmov v roku 2024

Daňovníci žiadajú o vrátenie daňového preplatku prostredníctvom podaného daňového priznania. Každý typ daňového priznania má pre tento účel v sebe vymedzenú samostatná časť, ktorá  je venovaná práve žiadosti o vrátenie príslušného preplatku:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ daňového priznania Kde sa vypĺňa žiadosť?
Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ A XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE (strana č. 6)
Daňové priznanie k dani z príjmov FO – typ B XIV. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU (strana č. 13)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku (strana č. 13)

Upozorňujeme, že daňový preplatok zamestnanca môže byť preplácaný buď:

 • priamo zamestnávateľom – na základe vykonaného ročného zúčtovania dane, a to prostredníctvom mzdy, alebo
 • daňovým úradom – ak si zamestnanec robí daňové priznanie sám a podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A alebo typ B, vyplnením žiadosti o vrátenie preplatku.

Ak daňovník žiada o vrátenie daňového preplatku prostredníctvom daňového priznania, musí v príslušnej časti priznania krížikom vyznačiť, o vyplatenie ktorej sumy žiada (napr. daňový preplatok, daňový bonus a pod.).

Článok pokračuje pod reklamou

Akým spôsobom môže byť vyplatený daňový preplatok v roku 2024

Spôsob vyplatenia daňového preplatku závisí od toho, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňovník /spôsob preplatenia poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane) na účet na účet v zahraničí, ktorého nie je daňovník majiteľom
fyzická osoba
právnická osoba -

Daňový úrad môže poštovou poukážkou zasielať iba preplatky do sumy 15 000 eur (vrátane). To znamená, že ak daňovníkovi vznikne vyšší preplatok, ako je uvedená suma, musí v žiadosti uviesť číslo účtu, na ktorý mu daňový úrad tento preplatok poukáže.

Daňovník, ktorý žiada o vyplatenie daňového preplatku na účet, musí v žiadosti uviesť číslo účtu, v tvare IBAN.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A a zároveň žiada o vyplatenie daňového preplatku na účet vedený v zahraničí v inom formáte, ako je IBAN, uvedie v IX. oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky zahraničnej banky. Ak daňovník nie je majiteľom bankového účtu, uvedie v IX. oddiele názov bankového účtu príjemcu. Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B, uvádza rovnaké informácie, avšak vyplní ich v XIII. oddiele.

Právnické osoby, napr. s.r.o.-čka, akciová spoločnosť, môžu o vrátenie daňového preplatku požiadať iba poštovou poukážkou (ak suma daňového preplatku je do 15 000 eur vrátane) alebo na bankový účet. Ak právnická osoba požiada o vyplatenie daňového preplatku na účet vedený v zahraničí v inom formáte, ako je IBAN, uvedie v VII. časti daňového priznania číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky zahraničnej banky. Právnická osoba nemôže požiadať o vyplatenie daňového preplatku na účet v zahraničí, ktorého nie je majiteľom.

Kedy daňový úrad vráti daňový preplatok – lehota na vrátenie za rok 2023 (v roku 2024)

Lehota na vrátenie preplatku na dani z príjmov, daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) a daňový bonus na zaplatené úroky je:

 • najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku.
Prečítajte si tiež

Lehota 40 dní sa teda začína počítať až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, napr. ak daňovník podáva daňové priznanie k dani z príjmov v štandardnej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 2.4.2024, správcovi dane ho však odoslal už 10.3.2024, lehota na vrátenie preplatku  sa začína počítať až od 3.4.2024 a daňový úrad mu teda vráti preplatok najneskôr do 12.5.2024.

V prípade, že daňovník oznámil správcovi dane odklad na podanie daňového priznania za rok 2023 a teda si predĺžil lehotu na podanie priznania (maximálne o 6 kalendárnych mesiacov), bude sa mu posúvať aj lehota na vyplatenie daňového preplatku. Najneskoršie termíny na vyplatenie daňového preplatku platné pre rok 2024 uvádzame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Termín na podanie daňového priznania Termín na vyplatenie preplatku na dani
štandardný termín na podanie daňového priznania 2.4.2024 12.5.2024
odložený termín na podanie daňového priznania do 30.4.2024 9.6.2024
31.5.2024 10.7.2024
1.7.2024 10.8.2024
31.7.2024 9.9.2024
2.9.2024 12.10.2024
30.9.2024 9.11.2024

Príklad na vrátenie preplatku pri podaní daňového priznania po riadnom termíne

Pán Jozef je živnostník, ktorý správcovi dane oznámil odklad lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 a to do 31.5.2024. Daňové priznanie, v ktorom mu vyšiel daňový preplatok v sume 1 000 eur, sa mu však podarilo podať už v apríli 2024. Kedy mu správca dane vráti vzniknutý preplatok?

Daňový preplatok bude pánovi Jozefovi vrátený najneskôr do 10.7.2024, nakoľko 40 – dňová lehota začína plynúť najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, čo je 31.5.2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky