Zamestnanie dohodára v porovnaní so zamestnancom v roku 2023

Zamestnávateľ má možnosť výberu formy zamestnania, avšak v rámci zákonných limitov. V čom spočívajú rozdiely medzi zamestnancom a dohodárom, sa dočítate v článku.

Zamestnanie dohodárov i zamestnancov sa riadi ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“). Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomerušpecificky upravené Zákonníkom práce v § 223 a v nasledujúcich. Na pracovnoprávne vzťahy, ktoré sú založené jedným z troch typov dohôd, sa vzťahujú aj všeobecné ustanovenia v prvej časti Zákonníka práce a čiastočne aj ďalšie ustanovenia Zákonníka práce, ktoré sú spoločné aj pre pracovný pomer založený pracovnou zmluvou.

Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu.

Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa jeho pokynov, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne aj v inom pracovnoprávnom vzťahu podľa podmienok Zákonníka práce (t. j. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru).

V zmysle základných zásad Zákonníka práce majú zamestnanci právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú, čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

Podstatný rozdiel medzi pracovnou zmluvou a dohodou - výnimočnosť

Zamestnávateľ má možnosť na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb zamestnať fyzickú osobu na základe:

 • pracovnej zmluvy,
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Obe formy zamestnávania sa v mnohých ohľadoch podobajú, avšak podstatným a odlišným znakom dohôd je ich výnimočnosť. Zamestnávateľ by mal zvoliť dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru len výnimočne (napr. pri prácach malého rozsahu, príležitostných a krátkodobých činnostiach), kedy nejde o bežné, pravidelné alebo dlhodobé plnenie úloh. Realizácia predmetu činnosti zamestnávateľa by podľa rozhodovacej praxe súdov nemala byť zabezpečená výlučne prostredníctvom dohodárov. Zamestnávateľ nesmie nahrádzať pracovné pomery uzatvorené na základe pracovnej zmluvy dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V praxi totiž zamestnávatelia často využívajú formu dohody z dôvodu, že Zákonník práce zamestnancom v pracovnom pomere garantuje napr. nárok na stravu, vyššiu mieru ochrany pri skončení pracovného pomeru, a pod., čomu sa chcú vyhnúť.

Upozornenie: Podmienka výnimočnosti sa nevzťahuje na dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Zamestnanie fyzických osôb na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v roku 2023

Zákonník práce umožňuje uzavrieť nasledovné typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru:

 • dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka práce),
 • dohoda o brigádnickej práci študenta (§ 227 a § 228 Zákonníka práce),
 • dohoda o pracovnej činnostidohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (§ 228a Zákonníka práce).

Dohody sa uzatvárajú písomne, inak sú neplatné. Jedno vyhotovenie je zamestnávateľ povinný odovzdať dohodárovi.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s výnimkou dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce môže zamestnávateľ využívať len výnimočne za predpokladu, že práce je možné vymedziť jej výsledkom (dohoda o vykonaní práce, napr. na zateplenie firemnej budovy) alebo druhom práce, pričom ide o príležitostnú činnosť (dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študenta, napr. na čistenie okien na firemnej budove). Zamestnávateľ musí dôsledne skúmať účel pracovnej činnosti a vybrať správny typ dohody.

Od 1. novembra 2022 je zamestnávateľ je povinný zamestnancovi poskytnúť pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti písomnú informáciu o:

 • dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce,
 • lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

Zamestnávatelia sú povinní:

 • viesť evidenciu uzatvorených dohôd podľa poradia uzatvorenia,
 • viesť evidenciu pracovného času u dohôd o brigádnickej práci študenta a dohôd o pracovnej činnosti so začiatkom a koncom časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu,
 • viesť evidenciu vykonanej práce u dohôd o vykonaní práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala.

Pracovný čas zamestnancov, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v priebehu 24 hodín, nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nemožno uzatvoriť:

 • s fyzickými osobami mladšími ako 18 rokov (mladistvý zamestnanec), ak by sa tým ohrozil ich zdravý vývoj, bezpečnosť, mravnosť alebo výchova na povolanie,
 • na činnosti, ktoré sú predmetom autorského zákona (napr. audiovizuálne dielo, počítačový program, hudobné dielo, a pod.),
 • na vybrané práce vykonávané tehotnými ženami, matkami do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacimi ženami, ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu.

Dohoda o vykonaní práce v roku 2023

Dohoda o vykonaní práce je vymedzená výsledkom – časovo ohraničená pracovná úloha s konkrétnym výsledkom (napr. vypracovanie projektu, a pod.). V dohode o vykonaní práce musí byť v zmysle Zákonníka práce vymedzená pracovná úloha, doba, v ktorej sa má vykonať, odmena za jej vykonanie a rozsah práce, ak nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy.

Rozsah práce, na ktorý sa dohoda uzatvára, nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započíta aj práca, ktorá je vykonávaná pre toho istého zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Zamestnanec môže mať v jednom roku uzatvorených viacero dohôd o vykonaní práce s rôznymi zamestnávateľmi, pričom u každého môže odpracovať maximálne 350 hodín  kalendárnom roku. Odmena za vykonanie práce je splatná po dokončení a odovzdaní práce, pričom sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť aj na čiastkových odmenách. Dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.

Dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023

Dohoda o pracovnej činnosti je vymedzená druhom práce. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená uvedená dohodnutá práca, odmena za vykonanú prácu, rozsah pracovného času a doba, na ktorú sa dohoda uzatvára. Pracovnú činnosť možno vykonávať najviac v rozsahu 10 hodín týždenne. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 kalendárnych mesiacov s výnimkou dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce.

Prečítajte si tiež

Od 1. januára 2023 pribudol aj nový poddruh dohody o pracovnej činnosti využívanej pri sezónnej práci podľa prílohy č. 1b Zákonníka práce – tzv. dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Ide o práce závislé od striedania ročných období, ktoré sa každý rok opakujú a nepresahujú 8 mesiacov v kalendárnom roku, napr. v poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní ovocia a zeleniny, v cestovnom ruchu pri preprave osôb po riekach, jazerách, pri prevádzke lanoviek, táborov, umelých vodných plôch, v lesnom hospodárstve pri produkcii lesného reprodukčného materiálu alebo zakladaní, obnove a výchove lesa. Dohodár môže odpracovať maximálne 520 hodín ročne, pričom maximálny týždenný pracovný čas, najviac za 4 mesiace, nesmie presiahnuť 40 hodín.

Článok pokračuje pod reklamou

Dohoda o brigádnickej práci študenta v roku 2023

Dohoda o brigádnickej práci študenta je podobne ako dohoda o pracovnej činnosti vymedzená druhom práce. V dohode o brigádnickej práci študenta je zamestnávateľ povinný vymedziť dohodnutú prácu, odmenu za prácu, rozsah pracovného času a dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára.

Prečítajte si tiež

Špecifickosť dohody o brigádnickej práci študenta spočíva v tom, že fyzická osoba – dohodár musí mať štatút študenta strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia vo veku do 26 rokov (preukazuje sa potvrdením o štatúte študenta strednej školy alebo dennej formy vysokoškolského štúdia). Prácu možno vykonávať najviac 20 hodín týždenne v priemere (priemer sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzavretá). Dohoda o brigádnickej práci študenta sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 kalendárnych mesiacov (napr. od 01.12.2023 do 30.11.2024).

Zamestnanie fyzických osôb na základe pracovnej zmluvy v roku 2023

Pracovná zmluva zakladá pracovný pomer medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Založenie pracovného pomeru pracovnou zmluvou je podmienené požiadavkou písomného vyhotovenia pracovnej zmluvy. Písomnú pracovnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň nástupu do práce. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi, čo je potrebné potvrdiť podpisom zamestnanca.

Podľa Zákonníka práce by mala obsahovať najmä identifikačné údaje zamestnanca a zamestnávateľa, druh práce, jeho stručnú charakteristiku, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce a mzdové podmienky (ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve). Ostatné pracovné podmienky a podmienky zamestnávania (napr. výplatný termín, výmera dovolenky, a pod.) môžu byť súčasťou pracovnej zmluvy, ale v prípade ich zmeny, bude nevyhnutné zmeniť aj pracovnú zmluvu. Zamestnávateľ sa od 1. novembra 2022 môže rozhodnúť poskytnúť ich vo forme písomnej informácie bez súhlasu zamestnanca.

Prečítajte si tiež

Dobu trvania pracovného pomeru možno vymedziť časovo (napr. na určitú dobu do 31.12.2023 alebo na neurčitý čas) alebo iným spôsob, ako konkrétnym dátumom (napr. do skončenia maliarskych prác). Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na 2 roky. Podľa Zákonníka práce ho možno predĺžiť (formou dodatku k pôvodnej pracovnej zmluva sa zmení doba trvania pracovného pomeru) alebo opätovne dohodnúť (pracovný pomer vzniknutý pred uplynutím 6 mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru) v rámci 2 rokov najviac dvakrát. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť zamestnať fyzickú osoba aj na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas. V pracovnej zmluve je možné dohodnúť na obdobie najviac 3 mesiacov tzv. skúšobnú dobu, ktorá sa nemôže predlžovať.

Pracovný čas zamestnanca pracujúceho na základe pracovnej zmluvy môže byť najviac 40 hodín týždenne. Zamestnanec pracujúci v dvojzmennej prevádzke môže odpracovať najviac 38 a ¾ hodiny týždenne a v trojzmennej, resp. v nepretržitej prevádzke môže odpracovať maximálne 37 a ½ hodiny za týždeň.

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď sa dočítate v článku Výpovedná doba a odstupné v roku 2023.

Odvody dohodárov a zamestnancov v roku 2023

Rozdiely medzi zamestnaním dohodárov a zamestnancov sú aj vo výške odvodov, ktoré im zamestnávatelia zrazia zo mzdy a ktoré platia zamestnávatelia za svojich zamestnancov.

V nasledovnej tabuľke uvádzame, akú sadzbu poistného platí zamestnávateľ za zamestnanca a zrazí zamestnávateľ zamestnancovi z jeho mzdy vo forme sociálnych odvodov a preddavku na zdravotné poistenie. V tabuľke sú zohľadnené aj špecifické prípady, napr. zamestnanie poberateľov dôchodkov či študentov s uplatnením odvodovej odpočítateľnej položky.

Zdroj: Vlastné spracovanie
* Uvedené platí, ak ide o študenta - dohodára, ktorý si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku, resp. prekročil hranicu príjmu nad 200 eur. Dohodár, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku a jeho mesačný príjem nepresahuje 200,00 eur, neplatí žiadne odvody. Odvody zamestnávateľa sú v takom prípade vo výške 1,05 %.
** Dohodár pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, ktorého mesačná odmena nepresahuje 605,50 eura, platí sociálne odvody a preddavky na zdravotné poistenie v celkovej sadzbe 8,40 %. Sadzba odvody zamestnávateľa je 20,20 %. Dohodár vykonávajúci sezónnu prácu s mesačnou odmenou presahujúcou 605,50 eura i jeho zamestnávateľa platia rovnaké odvody, ako pri klasickej dohode s pravidelným príjmom.
*** Dohodár – poberateľ starobného, predčasného starobného, výsluhového dôchodku v dôchodkovom veku, invalidného, resp. invalidného výsluhového dôchodku pri uplatnení odvodovej odpočítateľnej položky a príjme do 200,00 eur/mesiac neplatí žiadne odvody. Odvody zamestnávateľa sú 1,05 %. Ak poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku prekročí túto hranicu alebo si neuplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku, zamestnávateľ mu zrazí len starobné poistenie v sadzbe 4,00 % a odvody zamestnávateľa sú 19,80 %.
Odvody dohodárov a zamestnancov Pracovná zmluva Dohoda o brigádnickej práci študenta* Dohoda o pracovnej činnosti** a dohoda o vykonaní práce
Pravidelný príjem*** Nepravidelný príjem
zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec zamestnávateľ zamestnanec zamestnávateľ
Nemocenské poistenie 1,40 % 1,40 % 1,40 % 1,40 %
Invalidné poistenie 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 %
Starobné poistenie 4,00 % 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 % 14,00 % 4,00 % 14,00 %
Poistenie v nezamest-nanosti 1,00 % 0,50 % 1,00 % 1,00 %
Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce 0,50 %
Úrazové poistenie 0,80 % 0,80 % 0,80 % 0,80 %
Garančné poistenie 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 %
Rezervný fond solidarity 4,75 % 4,75 % 4,75 % 4,75 %
Sociálne odvody SPOLU 9,40 % 25,20 % 7,00 % 22,80 % 9,40 % 25,20 % 7,00 % 22,80 %
Preddavky na zdravotné odvody 4,00% 10,00 % 4,00% 10,00 % 4,00% 10,00 %
Celkové odvody 13,40 % 35,20 % 7,00 % 22,80 % 13,40 % 35,20 % 11,00 % 32,80 %

U poberateľa invalidného, resp. invalidného výsluhového dôchodku, zamestnanec platí odvody v sadzbe 7 %, zatiaľ čo zamestnávateľ v sadzbe 22,80 %.

Pri dohode s právom na pravidelný príjem (spravidla pri dohode o brigádnickej práci študenta alebo dohode o pracovnej činnosti) je odmena dohodára vyplácaná pravidelne mesačne po skončení mesiaca, v ktorom dohodár prácu vykonal. Pri dohode s právom na nepravidelný príjem (spravidla pri dohode o vykonaní práce, resp. u ostatných dohôd trvajúcich menej ako 1 mesiac) je odmena dohodára vyplácaná inak, než pravidelne každý mesiac. Môže ísť o vyplácanie odmeny napríklad štvrťročne alebo po vykonaní určitej dohodnutej časti práce, resp. po odovzdaní celej časti práce.

Ďalšie podrobnosti o platení daní a odvodov z dohody o brigádnickej práci študenta nájdete v článku Dohoda o brigádnickej práci študentov v roku 2023 – dane a odvody. Prehľadné tabuľky odvodov z dohôd v roku 2023 sú súčasťou článku Odvody z dohody v roku 2023.

Komplexné porovnanie dohodára a zamestnanca v roku 2023

Zdroj: Vlastné spracovanie
* U dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce najviac 520 hodín v kalendárnom roku, kde priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody nesmie presiahnuť 40 hodín.
** Dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce možno uzatvoriť najviac na 8 mesiacov.
Pracovná zmluva Dohoda o pracovnej činnosti Dohoda o vykonaní práce Dohoda o brigádnickej práci študenta
Rozsah pracovného času Najviac 40 hodín týždenne v jednozmennej prevádzke Najviac 10 hodín týždenne* Najviac 350 hodín ročne Najviac 20 hodín týždenne v priemere
Nárok na minimálnu mzdu Áno, a to podľa stupňov náročnosti práce Áno, ale nie podľa stupňov náročnosti práce Áno, ale nie podľa stupňov náročnosti práce Áno, ale nie podľa stupňov náročnosti práce
Splatnosť mzdy Najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala, ak nie je dohodnuté inak Najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala Spravidla po dokončení a odovzdaní práce Najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala
Stravovanie zamestnancov Pri práci nad 4 hodiny, pričom zamestnávateľ prispieva najmenej 55 % z ceny jedla Nie je povinnosť Nie je povinnosť Nie je povinnosť
Náhrada mzdy pri prekážkach v práci Nárok na náhradu mzdy pri prekážkach v práci (napr. návšteva lekára, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotného zariadenia, vlastná svadba, a pod.) Bez nároku na náhrady pri prekážkach v práci Bez nároku na náhrady pri prekážkach v práci Bez nároku na náhrady pri prekážkach v práci
Dovolenka 4 týždne, resp. 5 týždňov Nie je zákonný nárok na dovolenku Nie je zákonný nárok na dovolenku Nie je zákonný nárok na dovolenku
Práca nadčas, pracovná pohotovosť Možno nariadiť Nemožno nariadiť Nemožno nariadiť Nemožno nariadiť
Zodpovednosť za škodu spôsobenú z nedbanlivosti Nesmie presiahnuť štvornásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca Nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny Nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny Nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny
Trvanie Určitá doba alebo neurčitý čas Určitá doba, najviac 12 mesiacov** Určitá doba, najviac 12 mesiacov Určitá doba, najviac 12 mesiacov
Skončenie pracovného pomeru/pracovno-právneho vzťahu Okamžité skončenie, výpoveďou, dohodou, skončením v skúšobnej dobe Možno určiť v dohode, okamžité skončenie, dohodou, jednostranne výpoveďou s 15-dňovou výpovednou dobou Zamestnanec môže odstúpiť od dohody, ak zamestnávateľ nevytvorí dohodnuté pracovné podmienky a zamestnávateľ môže odstúpiť od dohody, ak sa pracovná úloha nevykoná v dohodnutej dobe Možno určiť v dohode, okamžité skončenie, dohodou, jednostranne s 15-dňovou výpovednou dobou
Spory Prejednávajú sa rovnako pri dohodároch i zamestnancoch Prejednávajú sa rovnako pri dohodároch i zamestnancoch Prejednávajú sa rovnako pri dohodároch i zamestnancochPrejednávajú sa rovnako pri dohodároch i zamestnancoch Prejednávajú sa rovnako pri dohodároch i zamestnancoch

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky