Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Kto a dokedy podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – typ B?

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) podávajú daňové priznanie fyzické osoby, ktoré v roku 2023:

 • mali zdaniteľné príjmy vyššie ako je suma 2 461,41 eur,
 • vykázali daňovú stratu (hoci hranicu zdaniteľných príjmov 2 461,41 eur nepresiahli),
 • alebo ich na podanie daňového priznania vyzval správca dane.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B podávajú tí daňovníci, ktorí v roku 2023 mali príjmy zo závislej činnosti (napr. zo zamestnania alebo z dohody), príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatné druhy príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Ak by mal daňovník príjmy len zo závislej činnosti, použije tlačivo typu A.

Daňové priznanie podávajú daňovníci:

 • elektronicky – platitelia DPH aj všetci podnikatelia (živnostníci, samostatne zárobkovo činné osoby, atď.) a to prostredníctvom portálu finančnej správy,
 • listinne – ostatní daňovníci, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, napr. nepodnikatelia prenajímajúci svoju nehnuteľnosť bez živnosti, zamestnanci, či dohodári; daňové priznanie doručujú osobne na podateľňu daňového úradu alebo zasielajú poštou (doporučene).

V nadväznosti na spôsob komunikácie s daňovým úradom upozorňujeme, že daňovníci, ktorí majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, nemôžu svoje daňové priznanie odovzdávať v listinnej podobe. Daňový úrad by takto prijaté daňové priznanie neakceptoval.

Podľa zákona o dani z príjmov sa daňové priznanie podáva spravidla do troch mesiacov od skončenia zdaňovacieho obdobia, ktorého sa daňové priznanie týka a ak tento deň pripadá na víkend alebo deň pracovného pokoja (nedeľu, sviatok), lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň, t. j. za rok 2023 budú daňovníci podávať daňové priznania do 2.4.2024 (nakoľko 31.3.2024 pripadá na víkend, 1.4.2024 na sviatok).

Prečítajte si tiež

Lehotu na podanie daňového priznania si daňovníci môžu aj predĺžiť a to:

 • o celé tri kalendárne mesiace, t. j. max. do 30.6.2024 (nakoľko tento deň pripadne opäť na nedeľu, maximálna lehota sa predlžuje do 1.7.2024),
 • o celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. max. do 30.9.2024, v prípade, ak živnostník v roku 2023 mal aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Ako správne postupovať pri odložení daňového priznania za rok 2023 a tiež vzor vyplneného formulára si prečítajte v článku Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor.

Tip: Pre viac informácii, týkajúcich sa problematiky daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023, dávame do pozornosti naše ďalšie články:

V ďalšej časti článku si na vzorovom príklade daňovníčky pani Lucie, ktorá v roku 2023 dosiahla rôzne druhy príjmov, uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Základné údaje potrebné na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2023 (v roku 2024) - príklad

Ing. Lucia Správna bola v roku 2023 zamestnaná ako senior účtovník. Vedomosti, ktoré počas svojej kariéry nazbierala, sa rozhodla zúročiť a počas leta si privyrábala na dohodu v jednom z komunitných centier, ktoré sa venujú začínajúcim podnikateľom. Od septembra 2023 sa Lucia rozhodla ukončiť svoj trvalý pracovný pomer a pracovať už len na živnosť. Dôležité informácie o pani Lucii z hľadiska prípravy daňového priznania sú nasledovné:

 • ani Lucia má dcérku Lilianu, na ktorú si v práci neuplatňovala daňový bonus a chce si ho preto uplatniť prostredníctvom daňového priznania,
 • v zamestnaní si prispievala do tzv. III. piliera – v januári 2024 obdržala od svojej doplnkovej dôchodkovej sporiteľne (ďalej len „DDS“) potvrdenie, že v roku 2023 odviedla do sporenia celkovo sumu 500 eur,
 • od mája 2023 splácala hypotéku na bývanie, k čomu jej banka vystavila potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie, v sume 1 753 eur,
 • v decembri 2023 sa jej podarilo predať  byt, ktorý mala vo vlastníctve 4 roky za sumu 200 000 eur (náklady na obstaranie bytu boli v sume 175 000 eur),
 • od januára do novembra tento byt prenajímala, za nájomné 400 eur/mesačne, t. j. na nájomnom  v roku 2023 zarobila 4 400 eur, výdavky spojené s prenájmom mala vo výške 3 000 eur,
 • dosiahnutý príjem zo živnosti bol v celkovej sume 2 000 eur, uhradené zdravotné odvody v sume 254,31 eur,
 • ak by to bolo možné, Lucia by rada darovala 2 % z úhrnu zaplatenej dane občianskemu združeniu: IČO: 42178886 – Združenie mladých podnikateľov Slovenska.

Príjmy zo závislej činnosti bude pani Lucia dokladovať z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Údaje z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2023
Názov a číslo riadku z potvrdenia TPP Dohoda o pracovnej činnosti Spolu
Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti – riadok 01 17 814,40 eur 1 235 eur 19 049,40 eur
z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – riadok 01a 0 eur 1 235 eur 1 253 eur
Poistné a príspevky – riadok 02 2 339,14 eur 240,73 eur 2 579,87 eur
z toho úhrn na sociálne poistenie – riadok 02a 1 626,60 eur 116,09 eur 1 742,69 eur
z toho úhrn na zdravotné poistenie – riadok 02b 712,54 eur 124,64 eur 837,18 eur
Čiastkový základ dane – riadok 03 15 475,26 eur 994,27 eur 16 469,53 eur
Úhrn preddavkov na daň – riadok 04 2 944,05 eur 188,90 eur 3 132,95 eur

Výpočet paušálnych výdavkov z príjmov zo živnosti: Nakoľko pani Lucia mala v roku 2023 nízky príjem zo živnosti a zároveň nemala žiadne výdavky súvisiace s podnikaním (okrem uhradených odvodov), oplatí sa jej uplatniť do daňových výdavkov tzv. paušálne výdavky. Tie vypočítame ako 60 % z príjmu zo živnosti a následne ku vypočítanej sume pripočítame sumu zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne: (60 % x 2 000 eur) + 254,31 eur = 1 454,31 eur.

Prečítajte si tiež

Výpočet príjmu a prepočet výdavkov z prenájmu bytu: Celkový príjem z prenájmu bytu bol vo výške 4 400 eur. Príjem z prenájmu znížime o oslobodený príjem vo výške 500 eur a vypočítame celkovú výšku príjmov z prenájmu, ktoré budú vstupovať do daňového priznania: 4 400 eur – 500 eur = 3 900 eur.

Výdavky, ktoré súvisia s prenajímanou nehnuteľnosťou sú vo výške 3 000 eur, no predtým, než ich pani Lucia uvedie do svojho daňového priznania, musí ich upraviť – znížiť v rovnakom pomere ako upravila príjmy: (3 900 eur / 4 400 eur) x 3 000 eur = 2 659,10 eur. Do daňového priznania budú výdavky súvisiace s prenájmom bytu vstupovať vo výške 2 659,10 eur.

Výpočet príjmu z predaja nehnuteľnosti: Pani Lucia obstarala byt za sumu 175 000 eur. Nakoľko ho predala ešte pred uplynutím 5 rokov od jeho nadobudnutia, musí príjem z predaja bytu zdaniť. Výnos z predaja 200 000 eur teda znížime o sumu obstarania a získame tak základ dane: 200 000 eur – 175 000 eur = 25 000 eur.

Tip: Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? Kedy nemusíte platiť daň a mnoho ďalších užitočných informácii súvisiacich so zdaňovaním takéhoto príjmu prinášame v článku Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2023 a postup na vyplnenie priznania v krokoch

Pani Lucia, nakoľko je živnostníčka, komunikuje so správcom dane elektronicky. Preto na internetovej stránke finančnej správy, po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny, vyhľadá tlačivko daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb – typ B takto:

Katalógy -> Katalóg formulárov -> Správa daní -> Daň z príjmov fyzickej osoby -> Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) -> DPFOBv23 Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024)

Prečítajte si tiež

Prvá strana daňového priznania (ďalej ako „DP“) obsahuje základné informácie o daňovníkovi a jeho kontaktné údaje, ktoré sú v prípade vypĺňania daňového priznania v elektronickej forme, prostredníctvom portálu finančnej správy, doplnené automaticky:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
Hlavička daňového priznania
01 daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré daňovníkovi pridelí správca dane pri registrácii na daň z príjmov 1234567890
Druh DP informáciu o tom, aké daňové priznanie sa podáva „daňové priznanie“ (vyplní sa ak ide o riadne DP)
03 SK NACE „Hlavná, prevažná činnosť“ – v kolónke sa uvádza názov činnosti vykonávanej v rámci podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, z ktorej v zdaňovacom období daňovník dosiahol najvyšší príjem 69.20.0 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; Daňové poradenstvo
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
04 – 11 osobné identifikačné údaje daňovníka Správna Lucia, Ing. Horská 234/4, 831 05 Bratislava, SK
27 – 28 kontaktné údaje na daňovníka - nie sú povinne vypĺňanou položkou, no napriek tomu sa ich vyplnenie odporúča (v prípade potreby vie správca dane obratom kontaktovať priamo daňovníka, napr. pre doplnenie údajov v daňovom priznaní, či povinných príloh ak neboli priložené a pod.) 0908 333 444 [email protected]

Na druhej strane sa vypĺňajú údaje dieťaťa za účelom uplatnenia daňového bonusu na dieťa a v úvode tretej strany údaje o uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
33 údaje o vyživovaných deťoch (rodné číslo a mesiace, za ktoré si daňovník môže uplatniť daňový bonus) Správna Ema, 225105/5873 mesiace 1-12 (X)
IV. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
35 daňovník vyznačí, že si uplatňuje DB na zaplatené úroky podľa §33a zákona, vyplní sumu zaplatených úrokov v danom zdaňovacom období, počet mesiacov a dátum začatia úročenia úveru (informácie sú k dispozícii v potvrdení o zaplatených úrokoch, ktoré daňovníkovi vystaví a zašle banka) zaplatené úroky = 1 753 eur
počet mesiacov = 8
dátum začatia úročenia úveru = 1.5.2023

Na tretej strane pokračujeme vyplnením V. oddielu a tiež oddielu VI. takto:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona) – v eurách
36 úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov - predstavuje súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch (riadok 01 z potvrdení) 19 049 eur
36a príjem plynúci z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru 1 235 eur
37 úhrn povinného poistného – uvádza sa súčet súm z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti (riadok 02 z potvrdení) 2 579,87 eur
38 základ dane – údaj prepočítava formulár automaticky (dvojklikom na kolónku), sumu si vieme overiť aj ako súčet súm z potvrdení o príjmoch (riadok 03) 16 469,53 eur
VI. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) - v eurách
2 stĺpec 1 príjem zo živnosti 2 000 eur
10 stĺpec 1 súčet príjmov – doplní formulár automaticky 2 000 eur
10 stĺpec 2 súčet výdavkov zo živnosti (paušálne výdavky v výške 60 % z príjmu zo živnosti + zaplatené odvody) - túto hodnotu vypočíta elektronický formulár sám, avšak aby urobil automaticky, musíme na štvrtej strane zaškrtnúť možnosť „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ a na štvrtej strane vyplniť tiež políčko „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“) 1 454,31 eur (výpočet: viď vyššie v článku)
11 stĺpec 1 príjem z prenájmu nehnuteľnosti (upravený o odpočitateľnú položku 500 eur) 3 900 eur
11 stĺpec 2 prepočítaná výška skutočných výdavkov, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti 2 659,10 eur (výpočet: viď vyššie v článku)
13 stĺpec 1 súčet príjmov z riadku 11 a 12 – formulár doplní automaticky (dvojkliknutím na kolónku) 3 900 eur
13 stĺpec 2 súčet výdavkov z riadku 11 a 12 – formulár doplní automaticky (dvojkliknutím na kolónku) 2 659,10 eur

Upozorňujeme, že pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti je možné uplatniť iba preukázateľné výdavky. V súvislosti s uplatnením preukázateľných výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti je taktiež nevyhnutné na štvrtej strane zaškrtnúť možnosť „uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona“.

Na piatej a šiestej strane pokračujeme vo vypočítaní základu dane (čiastkového základu dane) zo živnosti a z prenájmu bytu pani Lucie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
39 príjmy zo živnosti - dvojkliknutím na kolónku sa vyplní automaticky 2 000 eur
40 výšku paušálnych výdavkov - dvojkliknutím na kolónku sa vyplní automaticky 1 454,31 eur
41 základ dane zo živnosti – vypočíta sa automaticky dvojkliknutím na kolónku 545,69 eur
45 dvojkliknutím formulár prenesie kladný čiastkový základ dane zo živnosti (ak by daňovník dosiahol daňovú stratu, prenesie sa jej výška na riadok č. 46) 545,69 eur
55 kladný základ dane (čiastkový základ dane) zo živnosti – doplní sa dvojkliknutím automaticky 545,69 eur
57 vypočítaný kladný základ dane (čiastkový základ dane) prenesie formulár dvojkliknutím na kolónku automaticky, suma sa prenesie aj na riadok č. 92 a 94 545,69 eur
58 dvojkliknutím na kolónku sa automaticky prenesie príjem z prenájmu nehnuteľnosti 3 900 eur
59 dvojkliknutím na kolónku sa automaticky prenesie suma výdavkov z prenájmu nehnuteľnosti 2 659,10 eur
60 dvojkliknutím formulár automaticky vypočíta a doplní kladný základ dane z prenájmu nehnuteľnosti (ak by daňovník dosiahol daňovú stratu, táto sa doplní na riadku č. 61) 1 240,90 eur
65 dvojkliknutím formulár prenesie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti 1 240,90 eur

Zvyšok šiestej strany sa už ďalej nevypĺňa.

Na siedmej a ôsmej strane sa vykazujú údaje potrebné na výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov, ktorými sú v prípade pani Lucie príjmy súvisiace s predajom nehnuteľnosti:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
VIII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona) - v eurách
2 stĺpec 1 príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti 200 000 eur
2 stĺpec 2 výdavky vynaložené na obstaranie nehnuteľnosti 175 000 eur
19 stĺpec 1 dvojklikom formulár prepočíta súčet príjmov z tabuľky 200 000 eur
19 stĺpec 2 dvojklikom formulár prepočíta súčet výdavkov z tabuľky 175 000 eur
69 dvojklikom formulár prenesie súčet príjmov z riadku 19 stĺpca 1 200 000 eur
70 dvojklikom formulár vloží sumu výdavkov z riadku 19 stĺpca 2 175 000 eur
71 dvojklikom formulár automaticky vypočíta základ dane (čiastkový základ dane) z ostatných príjmov 25 000 eur

Na nasledujúcich riadkoch daňového priznania sa od základu dane odpočítajú tzv. nezdaniteľné časti základu dane, uplatnia sa tiež daňové bonusy na dieťa a na zaplatené úroky z úveru na bývanie a vypočíta sa výsledná daňová povinnosť, resp. daňový preplatok:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
IX. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona - v eurách
72 celkový základ prenesie sa dvojkliknutím (súčet riadkov 38 + 57) 17 015,22 eur
73 výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (ďalej len „NČZD“), na ktorú má nárok 4 922,82 eur (nárok na túto sumu má každý daňovník – okrem výnimiek, ak jeho základ dane neprekročí za rok 2023 hranicu 21 754,18 €)
75 NČZD na preukázateľne zaplatené príspevky do tzv. III. piliera, max. do výšky 180 eur (vypíše sa suma z potvrdenia od DDS) 180 eur
77 celková výška NČZD, na ktorú má daňovník nárok – sumu vyplní formulár dvojkliknutím automaticky (súčet riadkov 73 až 75) 5 102,82 eur
78 základ dane zo závislej činnosti znížený o celkovú NČZD – doplní sa dvojklikom, resp. vypočíta ako rozdiel riadkov 38 a 77 11 366,71 eur
80 základ dane daňovníka (základ dane zo závislej činnosti znížený o NČZD na daňovníka + základ dane z prenájmu nehnuteľnosti + základ dane z predaja nehnuteľnosti) 37 607,61 eur
81 daň z vypočítaného základu dane (táto sa následne prenesie aj na riadok č. 90) 7 145,45 eur
92, 94 základ dane z podnikania 545,69 eur
95 doplnenie výšky zdaniteľných príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 2 000 eur
96, 105 daň zo základu dane z podnikania – vypočítaná z riadku 94, uplatnením príslušnej sadzby dane z príjmov, suma dane sa následne prenesie aj na riadok 105 81,85 eur (545,69 eur x 15 %)
115 daň z osobitného základu dane – tu musíme uviesť hodnotu 0 €, nakoľko vo fáze kontroly by elektronický formulár v prípade ponechaného prázdneho políčka hlásil chybu 0 eur
116 prenášame súčet čiastkových základov dane (doplníme dvojkliknutím) 7 227,30 eur
117, 120 suma daňového bonusu, na ktorý má daňovník nárok (140 eur/mes. na dieťa do 18 r., 50 eur/mes. na dieťa nad 18 r.) táto suma sa následne prevádza aj na riadok 120 1 680 eur (140 eur x 12 mesiacov => nakoľko dcéra Liliana má jeden rok)
118 výsledná daňová povinnosť znížená o daňový bonus na dieťa 5 547,30 eur
123, 126 nárok na daňový bonus na zaplatené úroky – pri vyplnení sumy si môžeme opäť pomôcť dvojkliknutím na kolónku alebo prepočítaním pomernej časti, ktorá predstavuje 50 % zo sumy zaplatených úrokov, maximálne však zo sumy 400 eur/rok, vypočítaná suma sa následne prenáša aj na riadok 126 266,64 eur (výpočet: 50 % zo sumy 1 753 eur = 876,50 eur, ale uplatniť môžeme úroky max. do sumy 400 eur za rok, t. j. do sumy (400 eur/12 mes.) x 8 mes. = 266,64 eur)
124 výsledná daňová povinnosť znížená o daňové bonusy 5 280,66 eur
131 suma preddavkov na daň, ktoré daňovníkovi zrazili zamestnávatelia 3 132,95 eur
135 výsledná daňová povinnosť znížená o zrazené preddavky na daň (tento riadok sa vyplní, ak je výsledkom daň na úhradu, ak by bol výsledkom daňový preplatok, vyplní sa na riadok 136) 2 147,71 eur

Nakoľko pani Lucia chce poukázať podiel zaplatenej vo výške 2 %, musíme na dvanástej strane vyplniť:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
151 suma podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % ak daňovník vykonával dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín (k čomu k daňovému priznaniu prikladá aj potvrdenie o výkone tejto činnosti) 105,61 eur (výpočet: 5 280,66 eur x 2 %)
152 údaje o prijímateľovi
(IČO a názov organizácie)
42178886
Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Na záver musíme ešte na účely sociálneho a zdravotného poistenia vyplniť prílohu č. 3:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Riadok DP Čo obsahuje Vyplnené údaje p. Lucie
PRÍLOHA č. 3 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
08 úhrn povinného poistného uhradeného zamestnávateľmi 2 579,87 eur
09 úhrn poistného na sociálne poistenie uhradeného zamestnávateľmi 1 742,69 eur
10 úhrn poistného na zdravotné poistenie uhradeného zamestnávateľmi 837,18 eur
13 suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov zo živnosti 254,31 eur
14 suma z riadku 13, ktorá sa vzťahuje k zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie 254,31 eur

Na záver je potrebné skontrolovať správne doplnenie dátumov:

 • na strane č. 13, pri informácii o počte príloh ku daňovému priznaniu (tu sa uvádza celkový počet príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania, vrátane príloh 1 až 3, aj keď sa nevypĺňajú),
 • v prílohe č. 3.

Povinné prílohy ku daňovému priznaniu pani Lucie budú:

 • prílohy 1 až 3, ktoré sú priamo súčasťou daňového priznania,
 • kópia rodného listu dieťaťa, nakoľko ho v minulom roku k daňovému priznaniu nepredkladala,
 • potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch na bývanie za rok 2023, ku ktorým sa viaže možnosť uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky z úveru na bývanie.

Na záver, po vyplnení všetkých údajov, odporúčame v elektronickom formulári kliknúť na možnosť „Skontrolovať“. Týmto sa automaticky skontrolujú logické chyby, ktoré je možné pred odoslaním formuláru opraviť.

Na stiahnutie: Vzorovo vyplnené daňové priznanie typu B pani Lucie za rok 2023

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky