Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli len zdaniteľné peňažné a nepeňažné príjmy zo závislej činnosti (napr. zamestnania) si svoje daňové povinnosti môžu splniť dvojakým spôsobom:

 • vyplnením žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň u jedného zo zamestnávateľov, u ktorého dosiahli v roku 2023 príjem zo závislej činnosti (žiadosť sa podáva do 15.2.2024),
 • podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A.

Fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli (aj) iné príjmy, ako príjmy zo zamestnania (napr. príjmy z podnikania, z predaja nehnuteľnosti, z inej samostatnej zárobkovej činnosti) sú povinné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B.

V článku sa budeme ďalej venovať daňovému priznaniu fyzickej osoby typu A. Podrobnosti o termínoch, tlačivách a podmienkach ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023 sa dočítate v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024).

Problematika daňových priznaní k dani z príjmov je upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kto podáva daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Daňové priznanie k dani z príjmov typu A za rok 2023 povinne podáva fyzická osoba, ak dosiahla výlučne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré:

 • presiahli sumu 2 461,41 eur (50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 50 % zo 4 922,82 eur)
 • nebolo jej vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023.

V daňovom priznaní sa uvádzajú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR aj v zahraničí, ak je daňovník rezidentom SR (zdaňujú sa tzv. celosvetové príjmy).  

Daňové priznanie je povinná podať aj fyzická osoba, ktorá poberala v roku 2023 príjmy len zo závislej činnosti prevyšujúce sumu 2 461,41 eur, požiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, ale v termíne nepredložila požadované doklady (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od iných zamestnávateľov). V takom prípade zamestnávateľ nevykoná ročné zúčtovanie preddavkov na daň a daňovník si svoje daňové povinnosti vyrovná podaním daňového priznania fyzickej osoby typu A.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie je povinná podať aj fyzická osoba v situácii, ak jej zamestnávateľ zanikol bez právneho nástupcu (za predpokladu, že v roku 2023 nepoberala príjem zo závislej činnosti od iných zamestnávateľov, ktorých by mohla požiadať o vykonanie ročného zúčtovania).

Viac informácií o tom, kedy nemusí daňovník podať daňové priznanie za rok 2023, sa dočítate v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023.

Praktický príklad na vyplnenie DP typu A nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A.

Aké príjmy sa zahŕňajú do daňového priznania fyzickej osoby typu A v roku 2023

Medzi zdaniteľné príjmy patria príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Zákon o dani z príjmov v § 5 definuje príjmy zo závislej činnosti nasledovne:

 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (napr. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy či dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru),
 • príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov,
 • platy a funkčné príplatky ústavných činiteľov SR, a pod.,
 • príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • príjmy vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla zamestnávateľa poskytnutého na používanie na služobné a súkromné účely zamestnanca,
 • ceny alebo výhry prijaté zamestnancom, manželom/manželkou zamestnanca a deťmi zamestnanca, ak sa zúčastnili súťaže vyhlásenej zamestnávateľom s výnimkou výhier, ktoré sú od dane oslobodené,
 • príjmy z činnosti športovca a športového odborníka,
 • nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom a iné.

Aké príjmy sa nezahŕňajú do daňového priznania fyzickej osoby typu A v roku 2023

Medzi príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené, patria napríklad:

 • cestovné náhrady poskytnuté pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách okrem vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste,
 • nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných a hygienických pracovných prostriedkov a pracovného oblečenia,
 • náhrada za používanie vlastného náradia či zariadenia,
 • hodnota nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku,
 • hodnota stravy limitovaná podľa Zákonníka práce,
 • dávky a podpory vyplácaného z verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, štátne dávky, štátne sociálne dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou a ÚPSVaR (napr. dávka v nezamestnanosti, rodičovský príspevok, náhrada príjmu pri PN od zamestnávateľa, príspevok na zdravotnú starostlivosť),
 • príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákon o dani z príjmov (napr. príjmy spoločníka z podielov zo zisku s.r.o.) a vybratím tejto dane je daňová povinnosť splnená,
 • iné.

Uvedené príjmy sa do hranice celkových zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti nezahŕňajú a neuvádzajú sa ani v daňovom priznaní.

V akých situáciách je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu A za rok 2023 dobrovoľne

Daňové priznanie k dani z príjmov typu A za rok 2023 sa oplatí podať fyzickej osobe dobrovoľne,

 • ak dosiahla výlučne zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré nepresiahli sumu 2 461,41 eur (50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 50 % zo 4 922,82 eur)
 • podanie daňového priznania je pre ňu výhodné, pretože jej vznikne daňový preplatok (nevyplýva jej zákonná povinnosť podať daňové priznanie).
Prečítajte si tiež

Dobrovoľne podať daňové priznanie fyzickej osoby je výhodné najmä u zamestnancov, ktorí podaním daňového priznania získajú nárok na daňový bonus či u tých, ktorým bol počas roka zrazený preddavok na daň zamestnávateľom.

V akých konkrétnych situáciách sa fyzickým osobám za rok 2023 oplatí podať daňové priznanie sa dočítate v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Žiadosť o vrátenie daňového preplatku je súčasťou daňového priznania fyzickej osoby typu A (XI. oddiel). Daňovník si vyberie spôsob výplaty daňového bonusu alebo daňového preplatku, a to na účet alebo poštovou poukážkou (v hotovosti).

Článok pokračuje pod reklamou

Sadzby dane z príjmov fyzických osôb v daňovom priznaní typu A za rok 2023

V daňovom priznaní fyzickej osoby typu A daňovník vyčísli základ dane, z ktorého príslušnou sadzbou dane vypočíta daň. Po zohľadnení zaplatených preddavkov na daň, ktoré zamestnancovi počas roka zrazil zamestnávateľ alebo po priznaní nároku na daňový bonus, môže byť výsledkom daňového priznania aj daňový preplatok.

V daňovom priznaní typu A za rok 2023 sa zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane uplatnia nasledovné sadzby dane z príjmov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Hranica uplatnenia sadzby dane Uplatňovaná do výšky základu dane 41 445,46 eur Uplatňovaná na tú časť základu dane, ktorá presiahne 41 445,46 eur
Sadzba dane 19 % 25 %

Aké ďalšie sadzby dane platia pre príjmy fyzických osôb za rok 2023 sa dočítate v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2023.

Prílohy daňového priznania fyzickej osoby typu A za rok 2023

Údaje v jednotlivých riadkoch daňového priznania fyzickej osoby typu A sa vypĺňajú z tlačiva, resp. tlačív potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2023, ktoré sú zamestnávatelia povinní vydať zamestnancovi.

Fyzickej osobe, ktorá zamestnávateľa požiada o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch do 05.02.2024, vydá zamestnávateľ potvrdenie v termíne do 12.02.2024. V opačnom prípade má zamestnávateľ lehotu na vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 až do 11.03.2024.

Kópie zamestnávateľmi podpísaných potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2023 sú povinnou prílohou daňového priznania fyzickej osoby typu A.

Povinnosť predložiť ďalšie prílohy k daňovému priznaniu závisí od skutočnosti, či si bude fyzická osoba uplatňovať niektorú z nezdaniteľných častí základu dane alebo daňových bonusov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh daňového zvýhodnenia uplatnený v daňovom priznaní Príloha
Daňový bonus na dieťa* kópia rodného listu, ak ešte nebol predložený v minulosti, potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky/zo zvýšenia zaplatenej splátky písomné potvrdenie o zaplatených úrokoch z hypotéky vydané veriteľom
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka neprikladajú sa žiadne prílohy, nárok vzniká automaticky
Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/-lku neprikladajú sa doklady o skutočnom vlastnom príjme manželky (uvádza sa iba výška vlastného príjmu priamo v daňovom priznaní), avšak správca dane môže vyzvať daňovníka na ich predloženie
Nezdaniteľná časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie neprikladá sa doklad preukazujúci vznik nároku, avšak správca dane môže vyzvať daňovníka na predloženie výpisu z osobného účtu sporiteľa vystaveného doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou

*Ak daňovník uplatní postup, v ktorom svoj základ dane pre účely získania daňového bonusu na dieťa zvýši o základ dane druhej oprávnenej osoby (napr. druhého z rodičov), priloží k daňovému priznaniu:

 • doklad preukazujúci oprávnenosť nároku na priznanie daňového bonusu druhou oprávnenou osobou (napr. rodný list dieťaťa, sobášny list, ak ide o dieťa druhého z manželov, atď. s výnimkou rodného listu, ktorý bol vydaný na území SR) a 
 • doklad o vykonaní ročného zúčtovania druhej oprávnenej osoby, ak nepodala na území SR daňové priznanie. Ak jej nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane a nevznikla povinnosť podať daňové priznanie na území SR, potom priloží doklad preukazujúci výšku základu dane druhej oprávnenej osoby (napr. potvrdenie o zdaniteľných príjmoch).

Daňovník, ktorý spĺňa podmienky na poukázanie 3 % zo zaplatenej dane z príjmov, prikladá k daňovému priznaniu písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a to počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

Akým spôsobom si daňovník môže uplatniť novinku v podobe daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru v daňovom priznaní typu A sa dočítate v článku Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023.

Termín na podanie daňového priznania fyzickej osoby typu A a zaplatenie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je daňovník povinný podať v riadnom termíne do 02.04.2024 (termín 31.03.2024 pripadá na nedeľu, a teda lehota sa posúva na najbližší pracovný deň, t. j. utorok 02.04.2024). Daňovník si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť:

 • o najviac 3 celé kalendárne mesiace, maximálne do 01.07.2024 (lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane sa posúva z 30.06.2024 na najbližší pracovný deň),
 • o najviac 6 celých kalendárnych mesiacov, maximálne do 30.09.2024, ak fyzická osoba dosiahla príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Prečítajte si tiež

Predĺženie oznamuje fyzická osoba na štruktúrovanom tlačive v lehote do 02.04.2024.

Daň z príjmov za rok 2023 je splatná v lehote na podanie daňového priznania alebo najneskôr do ôsmich dní od doručenia oznámenia čísla účtu správcom dane vedeného pre fyzickú osobu, ak jej toto oznámenie bolo doručené po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

V prípade úmrtia fyzickej osoby je lehota na podanie daňového priznania do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel (s možnosťou predĺženia lehoty na základe žiadosti dediča/dedičov).

Podanie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)

Fyzické osoby, ktoré dosiahli v roku 2023 len príjmy zo závislej činnosti a nie sú registrované pre daň z príjmov (t. j. nemajú pridelené DIČ) nie sú povinné podať daňové priznanie elektronicky.

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A môžu v roku 2024 podať:

 • poštou na adresu daňového úradu (dôležitý je deň, kedy je daňové priznanie odovzdané na poštovú prepravu),
 • osobne, a to odovzdaním vytlačeného a vyplneného tlačiva daňového priznania typu A na podateľni daňového úradu, pričom daňový úrad opečiatkuje daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania,
 • elektronicky cez portál Finančnej správy alebo cez www.slovensko.sk s využitím elektronického občianskeho preukazu.

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 sa podáva na novom tlačive pod označením DPFOAv23. Nové tlačivo bolo vydané oznámením MF SR č. MF/013085/2023-721. K akým zmenám v tlačivách došlo v roku 2024 sa dočítate v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024).

Všetky dôležité informácie v kocke týkajúce sa daňového priznania fyzických osôb za rok 2023 pri príjmoch nielen zo závislej činnosti nájdete v článkoch Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023: čo treba vedieťDaňové priznanie živnostníka v roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky