Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023
Zdroj: Rawpixel.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon) je živnosťou sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívne sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.

Živnostníkom je osoba, ktorá dosahuje príjmy zo živnosti. Príjem zo živnosti je upravený zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), a to konkrétne v § 6 ods. 1 písm. b) zákona.

V článku prinášame užitočné informácie o tom, čo všetko by mal živnostník vedieť pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024), aké lehoty na podanie daňového priznania pre neho platia, či kedy si môže uplatniť paušálne výdavky. Informácie zároveň platia aj pre iné samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“), ktoré dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 alebo 2 zákona o dani z príjmov.

Tip: Množstvo zaujímavých tipov (nielen pre živnostníkov) ku daňovému priznaniu fyzickej osoby za rok 2023 prinášame aj v článku Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023: čo treba vedieť.

Kedy je živnostník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vzniká živnostníkovi ak:

 • jeho zdaniteľné príjmy, ktoré dosiahol v roku 2023, presahujú hranicu 2 461,41 eur, alebo
 • ak za zdaňovacie obdobie roka 2023 vykazuje daňovú stratu, hoci jeho príjmy nepresiahli hranicu 2 461,41 eur,
 • ak ho k tomu vyzve správca dane (daňový úrad) – na základe doručenej výzvy musí živnostník daňové priznanie podať, ak by mu aj pôvodne táto povinnosť nevznikla.

Tip: V súvislosti so vznikom povinnosti podať daňové priznanie u živnostníka dávame do pozornosti aj článok Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023.

Pre jednoduchšie vysvetlenie toho, čo napríklad predstavuje pre živnostníka zdaniteľný príjem v roku 2023 a naopak, čo zdaniteľným príjmom nie je, uvádzame v stručnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Čo je zdaniteľným príjmom fyzickej osoby?
 • akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený;
 • príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí;
 • Čo nie je zdaniteľným príjmom fyzickej osoby?
 • príjem, z ktorého sa daň vyberá zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov), ak vybratím tejto dane je daňová povinnosť splnená alebo sa živnostník nerozhodne považovať zrazenú daň za preddavok na daň z príjmov a nebude ju uvádzať v daňovom priznaní (napr. honorár z autorskej činnosti, úroky, peňažné výhry a pod.);
 • príjmy, ktoré živnostníkovi plynú zo sociálnych dávok, t. j. PN-ka (nemocenské), OČR-ka (ošetrovné), materské či tehotenské.
 • Základ dane z príjmov živnostníka v daňovom priznaní za rok 2023

  Aby živnostník vedel správne vypočítať daň z príjmov, potrebuje poznať svoj základ dane, resp. čiastkový základ dane sadzbu dane.

  Základ dane zistíme tak, že od celkovej sumy zdaniteľných príjmov odpočítame daňové výdavky:

  základ dane (čiastkový základ dane) = celkové zdaniteľné príjmy – daňové výdavky

  Zdaniteľné príjmy živnostníka, predstavuje akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený a tiež príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.

  Čo je daňový výdavok? Podľa zákona o dani z príjmov možno všeobecne výdavok považovať za daňovo uznateľný za predpokladu, že spĺňa základnú zákonnú definíciu v zmysle § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov, t. j. daňový výdavok predstavuje výdavok, ktorý slúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý bol preukázateľne vynaložený daňovníkom,  pričom musí byť zaúčtovaný v účtovníctve alebo zaevidovaný v daňovej evidencii daňovníka.

  Živnostník si spravidla môže od celkových zdaniteľných príjmov odpočítať daňové výdavky, ktoré predstavujú:

  • preukázateľné výdavky – ide o skutočne vynaložené výdavky, ktoré sú zaevidované v účtovníctve živnostníka, resp. SZČO alebo v jeho daňovej evidencii, alebo
  • paušálne výdavky – ktoré sa určujú percentom z príjmov a to vo výške 60 % z celkového úhrnu príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac však do výšky 20 000 eur, plus zaplatené poistné a príspevky, ktoré bol daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním zdaniteľných príjmov.

  Z hľadiska evidovania príjmov (výnosov) a výdavkov (nákladov) má živnostník spravidla na výber, či si bude viesť:

  • účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) – stane sa tak účtovnou jednotkou, ktorá má okrem povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov aj napr. povinnosť zostaviť účtovnú závierku, alebo
  • daňovú evidenciu t. j. evidenciu o časovom slede príjmov a výdavkov, hmotnom a nehmotnom majetku, zásobách a pohľadávkach a záväzkoch.

  Podrobnejší popis rozdielov medzi týmito možnosťami, napr. kedy má živnostník možnosť vybrať si jednu z uvedených foriem, resp. kedy mu dokonca vzniká povinnosť viesť účtovníctvo, si prečítajte v článku Účtovníctvo živnostníka.

  Preukázateľné daňové výdavky živnostníka v daňovom priznaní za rok 2023

  Ak sa živnostník rozhodne, že si bude do daňových výdavkov uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky (náklady), budú to také, ktoré:

  • musí vedieť skutočne preukázať – napr. faktúrou, zmluvou, dokladmi z eKasy a pod. a
  • tieto výdavky musia súvisieť s jeho podnikateľskou činnosťou, s jeho predmetom podnikania a s dosahovaním jeho zdaniteľných príjmov.

  Pri posudzovaní výdavkov musí živnostník brať do úvahy aj ich daňovú uznateľnosť podľa zákona o dani z príjmov, t. j. musí podrobne posudzovať, čo sa považuje za daňový výdavok (náklad) a čo nie, niektoré sú napr. zákonom limitované. Do daňových výdavkov si spravidla môže zahrnúť, okrem výdavkov konkrétne súvisiacich s jeho podnikateľskou činnosťou (ak nie sú zákonom o dani z príjmov vylúčené z uznania do daňových výdavkov), napr. aj výdavky (náklady) na zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, stravné, výdavky na pohonné látky a cestovné (ak ide o pracovné cesty, ktoré súviseli s jeho podnikaním), dlhodobý majetok prostredníctvom odpisov, mzdové náklady, spotrebný materiál a pod.

  Článok pokračuje pod reklamou

  Paušálne výdavky živnostníka v daňovom priznaní za rok 2023

  V prípade, že sa živnostník rozhodne, že si bude uplatňovať paušálne výdavky, znamená to, že sa rozhodne uplatňovať výdavky spojené s podnikaním nie v skutočnej výške, ale bude výdavky uplatňovať percentom z príjmov. Toto percento určuje zákon o dani z príjmov podľa druhu príjmu, ktorý počas roka 2023 podnikateľ dosiahol:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Druh príjmu Paušálne výdavky
  Príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona) 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 eur
  Príjem z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona) 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 20 000 eur

  Výpočet paušálnych výdavkov je v princípe veľmi jednoduchý ak poznáme celkovú výšku zdaniteľných príjmov. K vypočítanej sume paušálnych výdavkov, t. j. 60 % z príjmov (max. do sumy 20 000 eur) je ešte potrebné pripočítať:

  • výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne – vrátane zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2022 a
  • výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne:
  paušálne výdavky = 60 % zo zdaniteľných príjmov + zaplatené odvody do ZP a SP

  Upozorňujeme, že paušálne výdavky si nemôže uplatniť živnostník, ktorý je tzv. klasickým platiteľom dane z pridanej hodnoty, t. j. za platiteľa DPH je registrovaný podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o DPH“). Ak je živnostník platiteľom dane z pridanej hodnoty iba časť roka (napr. platiteľom DPH sa stal počas roka 2023), paušálne výdavky si uplatniť môže a takisto si paušálne výdavky môže uplatniť aj vtedy, ak má osobitnú formu registrácie, napr. podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH.

  V praxi sa často stretávame s otázkou, ktorý spôsob uplatňovania daňových výdavkov je výhodnejší. Na túto otázku neexistuje jednotná odpoveď, nakoľko efektivitu výberu jedného zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov ovplyvňuje viac faktorov, ktoré môžu byť u každého daňovníka iné. Najjednoduchším spôsobom ako zistiť čo je pre daného daňovníka najvýhodnejšie, je porovnanie výšky skutočne vynaložených výdavkov (nákladov) oproti výške paušálnych výdavkov. Porovnaním si už daňovník následne môže vybrať spôsob, ktorý je pre neho výhodnejší.

  Príklad na porovnanie skutočných výdavkov a paušálnych výdavkov u živnostníka

  Pani Jana je živnostníčka – účtovníčka. V roku 2023 dosiahla zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 23 500 eur. Jej výdavky boli nasledovné:

  • nákup účtovného softvéru a jeho údržba: 800 eur
  • nákup kancelárskych potrieb (za rok): 300 eur
  • prenájom kancelárie: 1 200 eur
  • odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne: 2 500 eur
  • odpis auta, ktoré má v obchodnom majetku: 5 000 eur

  Aký spôsob uplatnenia daňových výdavkov bude pre pani Janu výhodnejší v roku 2023?

  Spočítaním všetkých uvedených výdavkov získame predstavu o výške preukázateľných výdavkov pani Jany, t. j. (800 + 300 + 1 200 + 2 500 + 5 000) = 9 530 eur.

  Prečítajte si tiež

  Výšku paušálnych výdavkov vypočítame ako 60 % z výšky zdaniteľných príjmov, t. j. 23 500 eur x 60 % = 14 100 eur, a pripočítame aj výšku zaplatených odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, t. j. 14 100 eur + 2 500 eur = 16 600 eur.

  Na základe porovnania preukázaných výdavkov (vo výške 9 530 eur) a paušálnych výdavkov (16 600 eur) vychádza, že sa pani Jane oplatí v daňovom priznaní za rok 2023 uplatniť paušálne výdavky -> nakoľko sú paušálne výdavky vyššie, vyjde jej aj nižší základ dane, z ktorého sa uplatnením príslušnej sadzby dane vypočíta daň na úhradu.

  Na záver dodávame, že pri podnikateľských činnostiach, ktoré majú prevažne duševný charakter (účtovníci, IT špecialisti, administratívni pracovníci či daňoví poradcovia) v praxi prevažuje uplatnenie paušálnych výdavkov, nakoľko títo živnostníci nevynakladajú pri svojej činnosti výdavky v takej výške, aby prevýšili sumu paušálnych výdavkov.

  Sadzba dane z príjmov živnostníka v daňovom priznaní za rok 2023

  V roku 2023 uplatní živnostník sadzbu dane z príjmov z vyčísleného základu dane (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu) podľa tabuľky:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Sadzba dane z príjmov Kedy si dauplatniť sadzbu dane?
  15 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahnu sumu 49 790 eur
  19 % pri príjmoch nad sumu 49 790 eur, z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 eur
  25 % pri príjmoch nad sumu 49 790 eur z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 eur

  Bližšie informácie o sadzbách dane z príjmov, ktoré platia v roku 2023, si prečítajte v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2023.

  Nezdaniteľné časti základu dane živnostníka v daňovom priznaní za rok 2023

  Zákon o dani z príjmov vymedzuje nárok na uplatnenie a aj výšku tzv. nezdaniteľných častí základu dane (ďalej len „NČZD), prostredníctvom ktorých si živnostník môže znížiť vypočítaný základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý bol vypočítaný z aktívneho príjmu živnostníka. NČZD nemožno aplikovať na pasívny príjem, napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti bez živnosti či na kaptálové príjmy atď.

  Prehľad maximálnych súm nezdaniteľných častí základu dane, ktoré pre živnostníkov platia v roku 2023 prinášame v tabuľke:

  * Uvedené sumy predstavujú maximálnu výšku NČZD, ktorú si daňovníci v roku 2023 môžu uplatniť po splnení zákonom stanovených podmienok. Výšku NČZD ovplyvňuje viac faktorov, ktoré je dôležité sledovať, napr. výšku príjmu daňovníka, výšku vlastného príjmu manželky a pod.
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Nezdaniteľná časť základu dane – názov Maximálna výška v roku 2023
  NČZD na daňovníka 4 922,82 eur*
  NČZD na manželku/manžela 4 500,86 eur*
  NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, tzv. III. pilier 180 eur

  Aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby mu vznikol nárok na jednotlivé typy NČZD, od čoho závisí výška NČZD a množstvo ďalších dôležitých informácii súvisiacich s ich uplatňovaním si prečítajte v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023.

  Daňové bonusy živnostníka v daňovom priznaní za rok 2023

  Okrem NČZD, pomocou ktorých si živnostník môže znížiť svoju daňovú povinnosť (znížením základu dane, resp. čiastkového základu dane), má živnostník v roku 2023 po splnení zákonom stanovených podmienok možnosť uplatniť si aj tzv. daňové bonusy (DB).

  Prehľad daňových bonusov v roku 2023 zobrazuje tabuľka:

  * Uvedené sumy predstavujú maximálnu výšku DB, skutočnú výšku DB, na ktorý má živnostník nárok je potrebné analyzovať s ohľadom na podmienky uplatnenia DB, napr. výška dosiahnutého základu dane daňovníka a vek dieťaťa pri DB na dieťa a pod.
  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Daňový bonus – názov Výška daňového bonusu (max)
  Daňový bonus na dieťa 140 eur/mesačne (dieťa do 18 r.)*
  50 eur/mesačne (dieťa nad 18 r.)*
  Daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie max. 400 eur*
  Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie max. 1 800 eur*

  Bližšie informácie o uplatnení daňových bonusov v roku 2023 – podrobnosti o podmienkach, ktoré musí živnostník splniť, aby mal na ne nárok, ako daňové bonusy vypočítať, ako aj ďalšie dôležité informácie prinášame v článkoch:

  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov živnostníka za rok 2023

  Podľa zákona o dani z príjmov (§ 49) je živnostník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov v lehote na podanie daňového priznania, t. j. v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa, sviatok), lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň, napr. daňové priznanie za rok 2023 daňovník podáva do 31.3.2024, avšak uvedený dátum pripadá na nedeľu, následne pondelok 1.4.2024 je sviatok (Veľkonočný pondelok), čiže lehota na podanie daňového priznania sa posúva až na 2.4.2024.

  Prečítajte si tiež

  Živnostník má však možnosť oznámiť správcovi dane odklad lehoty na podanie daňového priznania. Odklad lehoty na podanie daňového priznania oznamuje živnostník na predpísanom formulári elektronicky, najneskôr do termínu na podanie daňového priznania, t. j. do 2.4.2024. Lehota na podanie daňového priznania sa odkladá (automaticky, nie je potrebné čakať na schválenie správcom dane) o:

  • celé tri kalendárne mesiace, t. j. max. do 30.6.2024 (nakoľko tento deň pripadne opäť na nedeľu, maximálna lehota sa predlžuje do 1.7.2024),
  • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. max. do 30.9.2024, v prípade, ak živnostník v roku 2023 mal aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.

  V uvedených termínoch podáva daňové priznanie aj živnostník, ktorý v priebehu roka prerušil alebo ukončil svoju činnosť.

  Ako správne podať odklad daňového priznania za rok 2023 aj so vzorom vyplneného formulára sa dočítate v našom článku Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024) – vzor.

  Lehota na zaplatenie dane z príjmov živnostníka za rok 2023 a úhrada dane

  Daň z príjmov za rok 2023 je splatná v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 2.4.2024. Ak si živnostník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, automaticky sa mu predlžuje aj lehota na úhradu dane.

  Živnostník uhrádza daň na osobný účet daňovníka (ďalej len „OÚD“), ktorý mu správca dane pridelil a oznámil pri registrácii na daň z príjmov. Pre viac informácii o tom, čo je OÚD, na čo slúži a ako si ho vie živnostník overit, si prečítajte článok Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?

  Tlačivo daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023

  Živnostníci podávajú daňové priznanie k dani z príjmov na tlačive daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – typ B, ktoré každoročne zverejňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi. Nakoľko majú živnostníci povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, tlačivo majú k dispozícii aj vo svojej osobnej internetovej zóne na portáli Finančnej správy v sekcií „Katalógy“:

  Katalóg formulárov > Správa daní > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) > DPFOBv23 Daňové priznanie k dani z príjmov (typ B) za obdobie 2023 (platné od 1.1.2024)

  Prečítajte si tiež

  Ak v roku 2023 živnostník prerušil alebo ukončil svoje podnikanie, podáva daňové priznanie nasledovne:

  • ak živnostník živnosť prerušil – iba elektronicky,
  • ak živnostník živnosť zrušil – čo znamená, že už nie je osobou registrovanou pre daň z príjmov, môže aj listinne (nemusí elektronicky).

  Upozorňujeme, že tlačivo daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B sa oproti roku 2022 opäť zmenilo. Podrobný popis zmien a rovnako aj vzor daňového priznania nájdete v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024).

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

  Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

  Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

  Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky