Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?

V nadväznosti na zvyšovanie úrokov na úveroch na bývanie, NR SR dňa 08.12.2023 v skrátenom legislatívnym konaní definitívne schválila novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ďalších dotknutých zákonov v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie. Táto novela nadobudne účinnosť od 01.01.2024, pričom vďaka schválenému prechodnému ustanoveniu (§ 52zzy zákona o dani z príjmov) sa bude zvýšená suma daňového bonusu môcť uplatniť už pre rok 2023.

Daňový bonus na zaplatené úroky a zo zvýšenia zaplatenej splátky platný pre rok 2023

Daňovníci, ktorým sa v roku 2023 zvýšila úroková sadzba na úvere na bývanie, si budú môcť v ročnom zúčtovaní dane resp. daňovom priznaní uplatniť vyššiu sumu daňového bonusu na zaplatené úroky, ktorý novela nazvala daňovým bonusom zo zvýšenia zaplatenej splátky (ďalej aj „daňový bonus“) z tohto úveru. V prípade daňovníkov, ktorým sa sadzba v roku 2023 oproti roku 2022 nemenila, sa bude postupovať pri daňovom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky tak, ako tomu bolo doposiaľ.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie v roku 2023

V prípade, že sa daňovníkovi zvýšila úroková sadzba v roku 2023 na zmluve o úvere na bývanie oproti roku 2022, platia pre neho nasledovné podmienky a výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie.

Podmienky daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pre rok 2023

V zmysle ustanovenia § 52zzy zákona o dani z príjmov účinnom od 01.01.2024 daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v zdaňovacom období roku 2023 vypočítaný z poskytnutého úveru na bývanie, pričom daňovník si môže uplatniť daňový bonus len (kumulatívne):

 1. na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie,
 2. na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie,
 3. ak je nehnuteľnosť byt alebo rodinný dom,
 4. na nehnuteľnosť slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu daňovníka alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.

Uvedené znamená, že daňový bonus zo zvýšenej zaplatenej splátky možno uplatniť len z jednej zmluvy o úvere, u ktorej oproti roku 2022 došlo k zvýšeniu úrokovej sadzby a predmetom tohto úveru je byt alebo dom, ktorý slúži výlučne na bývanie, v ktorom daňovník býva (vrátane rodinných príslušníkov alebo iných blízkych osôb). Daňový bonus teda nie je možné uplatniť napríklad na nehnuteľnosť, ktorú daňovník prenajíma iným osobám.

Prečítajte si tiež

Zároveň musí byť splnená podmienka príjmu. Daňovníkovi vzniká nárok na zvýšený daňový bonus ak dosiahol v roku 2022 priemerný mesačný príjem najviac v sume 2 086,40 eur (priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022*koeficient 1,6).

Priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo zdaniteľných príjmov, ktoré boli súčasťou základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roku 2022, pričom za takéto zdaniteľné príjmy sa považuje:

 • príjem dosiahnutý zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjem zo živnosti, inej samostatne zárobkovej činnosti, prenájmu nehnuteľnosti, vytvorenia a použitia diela (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjem z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • príjem z ostatných príjmov, ktoré nie sú vyššie uvedené (§ 8 zákona o dani z príjmov),
 • príjem z podielov na zisku (§ 51e zákona o dani z príjmov).

Výška daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pre rok 2023

Daňový bonus pri zvýšenej zaplatenej splátke sa vypočíta ako 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023. Zároveň platí, že daňový bonus môže byť uplatnený najviac do výšky 1 800 eur za rok.

Ak k zmene výšky splátky došlo v priebehu roka 2023, daňovník má nárok na pomernú časť daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 eur.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky pre rok 2023 a spoludlžníci

Ak je daňovník dlžníkom na úvere o bývanie spolu s iným dlžníkom (prípadne viacerými dlžníkmi), zvýšený daňový bonus je možné uplatniť len ak je splnená nasledovná podmienka príjmu:

súčet priemerného mesačného príjmu dlžníka a spoludlžníka za rok 2022

2 * 1,6 * priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022

Ak je teda na úvere o bývanie jeden dlžník a jeden spoludlžník, ich spoločný priemerný mesačný príjem nesmel za rok 2022 presiahnuť sumu 4 172,80 eur (2*1,6*1 304).

Príklad na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie pre rok 2023

Daňovník dosiahol v roku 2022 zdaniteľný príjem len zo závislej činnosti v sume 21 000 eur. Tento daňovník mal od januára 2023 zvýšenú úrokovú sadzbu na zmluve o úvere (uzatvorenej v roku 2019), nakoľko došlo k refixácii jeho úveru. K tomuto úveru vydala daňovníkovi banka potvrdenie pre rok 2023, pričom je v tomto potvrdení uvedené, že jeho priemerná ročná splátka bola v roku 2022 vo výške 5 400 eur a v roku 2023 v sume 7 560 eur (zjednodušene, fixná mesačná splátka mu narástla hneď v januári zo 450 eur na 530 eur). Na akú výšku daňového bonusu vzniká daňovníkovi v roku 2023 nárok?

Daňovník spĺňa podmienku príjmu, nakoľko jeho priemerný mesačný príjem bol za rok 2022 v sume 1 750 eur a zároveň vychádzame z predpokladu, že spĺňa aj ostatné podmienky (jedna zmluva, nehnuteľnosťou je byt a ostatné). Daňovník má za rok 2023 nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v sume 1 620 eur (75 % zo sumy navýšenia ročných splátok (7 560 – 5 400)). Tento daňový bonus si uplatní v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane, pričom potvrdenie z banky je povinnou prílohou.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na zaplatené úroky v prípade, že sa úrok na úvere v roku 2023 nezmenil

V prípade, že sa daňovníkovi úrok na úvere na bývanie nezmenil oproti roku 2022 a zmluvu o úvere uzatvoril do 31.12.2023, postupuje v súlade s § 33a v znení účinnom do tohto dátumu.

Podmienky daňového bonusu na zaplatené úroky pre rok 2023

Daňovníkovi vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023 na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur a na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom a zároveň musí daňovník spĺňať nasledovné (kumulatívne):

 • mal najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky predchádzajúceho roku (pri zmluvách uzatvorených v roku 2023 platí, že priemerný mesačný príjem daňovníka mohol dosiahnuť v roku 2022 najviac sumu 1 695,20 eur).

Poznámka: Pri zvýšenom daňovom bonuse sa neberie do úvahy ani vek daňovníka a zároveň ani nie je stanovená maximálna suma nehnuteľnosti, z ktorej sa uplatňuje tento zvýšený daňový bonus.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok uzatvorenia zmluvy Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok Maximálny priemerný mesačný príjem daňovníka za predchádzajúci rok
2018 954 eur 1 240,20 eur
2019 1 013 eur 1 316,90 eur
2020 1 092 eur 1 419,60 eur
2021 1 133 eur 1 472,90 eur
2022 1 211 eur 1 574,30 eur
2023 1 304 eur 1 695,20 eur

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky pre rok 2023

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky vzniká počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu pripadajúcu na príslušný počet kalendárnych mesiacov, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a spoludlžníci v roku 2023

Ak je daňovník dlžníkom na úvere o bývanie spolu s iným dlžníkom (prípadne viacerými dlžníkmi) podmienky musí spĺňať aj tento spoludlžník a spoludlžník:

 • mal najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov ku dňu podania žiadosti o tento úver,
 • rovnako spĺňa výšku príjmu, ktorá sa počíta nasledovne:
*kalendárny rok, ktorý predchádzal roku v ktorom sa uzatvorila zmluva úveru o bývanie.
súčet priemerného mesačného príjmu dlžníka a spoludlžníka za kalendárny rok*

2 * 1,3 * priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022

Ak je teda na úvere o bývanie jeden dlžník a jeden spoludlžník a zmluva o úvere na bývanie sa podpisovala v roku 2023, ich spoločný priemerný mesačný príjem nesmel za rok 2022 presiahnuť sumu 3 390,40 eur (2*1,3*1 304).

Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus nevzniká.

Spoločné podmienky pre daňový bonus na zaplatené úroky/zo zvýšenia zaplatenej splátky pre rok 2023

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky ako i daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku 2023 tvoril 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Rovnako pre oba prípady daňového bonusu platí, že daňovník pre jeho uplatnenie musí disponovať potvrdením, ktoré mu pre tieto účely vystaví banka, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie. Toto potvrdenie je povinnou prílohou daňového priznania, resp. musí byť odovzdané zamestnávateľovi pre vykonanie ročného zúčtovania dane.

Zároveň pre obe uplatnenia daňového bonusu platí, že nárok na daňový bonus nevzniká daňovníkovi, ktorý je súčasne dlžníkom alebo spoludlžníkom na inej zmluve o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus. Uvedené znamená, že ak je daňovník spoludlžníkom (dlžníkom) na inom úvere, na ktorý sa poskytuje daňový bonus, nemá už na uplatnenie daňového bonusu nárok na základe žiadnej zmluvy o úvere na bývanie.

Daňový bonus sa buď započíta s daňovou povinnosťou (výslednou daňou) alebo sa vyplatí daňovníkovi:

 • V prípade, ak daňovník podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie daňového bonusu cez tlačivo daňového priznania.
 • V prípade, ak daňovníkovi vysporiadava daňovú povinnosť zamestnávateľ cez ročné zúčtovanie dane, vyplatí tento daňový bonus zamestnávateľ v mzde.

V prípade, že si daňovník uplatní daňový bonus neoprávnene, hrozia mu vysoké sankcie. Ak by daňová kontrola zistila, že daňový bonus bol uplatnený neoprávnene, daňovník bude musieť vrátiť daňový bonus a budú mu vyrubené úroky. Tieto úroky sa budú rátať za každý deň odo dňa lehoty na podanie daňového priznania, pričom sa uplatní až trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, najmenej však 10 % ročne.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky pre rok 2024

V prípade zmlúv k úverom na bývanie, ktoré budú uzatvorené po 01.01.2024, budú platiť iné sumy a podmienky ako tomu bude za rok 2023. Momentálne je schválené znenie zákona, ktoré za rok 2024 zvýšilo sumu daňového bonusu zo sumy 400 eur na 1 200 eur. Je však možné, že toto schválené znenie nie je poslednou zmenou a budú sa prijímať ďalšie opatrenia s ohľadom na vývoj situácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky