Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb je upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Podľa uvedeného zákona podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 každý daňovník, ktorý:

 • mal v roku 2023 zdaniteľné príjmy vyššie ako je suma 2 461,41 eur,
 • vykazuje daňovú stratu (hoci jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli hranicu 2 461,41 eur),
 • bol na podanie daňového priznania vyzvaný správcom dane (hoci jeho povinnosť podať daňové priznanie podľa predchádzajúcich dvoch bodov nevznikla).

Podrobnejšie informácie si prečítajte v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Niektorým daňovníkom sa však aj napriek tomu, že sa na nich nevzťahuje zákonná povinnosť podať daňové priznanie, oplatí daňové priznanie podať dobrovoľne. Najčastejšie ide o prípady, kedy daňovník mal nižší príjem ako 2 461,41 eur a počas roka napr. uhrádzal preddavky na daň z príjmov ako zamestnanec, má nárok na daňový bonus na dieťa/deti, ktorý si ako zamestnanec nenárokoval u svojho zamestnávateľa priebežne počas roka, prípadne ak mu vzniká nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie a pod. Viac informácii o tom, kedy sa daňovníkovi oplatí podať daňové priznanie, hoci mu zo zákona povinnosť nevznikla, sa dočítate v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – základné pojmy

Ak daňovníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov zo zákona, alebo daňové priznanie podáva dobrovoľne, je dôležité, aby sa vedel orientovať v základných pojmoch súvisiacich s daňovým priznaním.

Na úvod je potrebné porozumieť pojmu daňová rezidencia, a teda či je fyzická osoba podávajúca priznanie:

 • daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou – ktorý zdaňuje v daňovom priznaní všetky príjmy zo zdrojov na území Slovenska a tiež príjmy zo zdrojov v zahraničí – ide o daňovníka, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava (aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku),
 • daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou – ten zdaňuje v daňovom priznaní iba príjmy zo zdrojov na území Slovenska – tento daňovník na území Slovenska nemá trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle nezdržiava (aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku), alebo sa tu obvykle zdržiava iba na účely štúdia alebo liečenia.

Ak by u daňovníka došlo ku tzv. konfliktu dvojitej daňovej rezidencie – napr. ak by mal trvalý pobyt na území Slovenska, ale dlhodobo by sa zdržiaval na území Maďarska, došlo by ku uplatneniu tzv. rozhraničovacích kritérií. Tieto by sa uplatnili v poradí, v akom sú uvádzané v príslušnej medzinárodnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi dvoma štátmi (ak existuje). Ak by zmluva medzi štátmi neexistovala, bude si musieť daňovník vysporiadať svoje daňové povinnosti v oboch štátoch.

V daňovom priznaní daňovník zdaňuje rozdiel (základ dane), o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Ak by daňové výdavky prevyšovali zdaniteľné príjmy, šlo by o daňovú stratu.

Zdaniteľný príjem daňovníka predstavuje príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Pod príjmom rozumieme peňažné plnenie, ako aj nepeňažné plnenie dosiahnuté zámenou. Daňovník môže počas zdaňovacieho obdobia dosahovať príjmy, ktoré sú:

 • aktívne –  napr. príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania, z dohody), príjmy z podnikania (napr. zo živnosti) a príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy umelcov z vytvorenia diela),
 • pasívne – napr. príjem z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti,
 • kombináciou aktívnych a pasívnych príjmov.
Prečítajte si tiež

Podľa toho, aký z uvedených príjmov daňovník dosahoval sa posudzuje napr. možnosť umorenia daňovej straty či uplatnenia tzv. nezdaniteľných častí základu dane, ktorým sa venujeme ďalej v článku.

Daňový výdavok je výdavok (náklad) vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, ktorý daňovník preukázateľne vynaložil, zaúčtoval v účtovníctve, resp. zaevidoval vo svojej daňovej evidencii. Ak daňovník pri svojom podnikaní používa aj majetok, ktorý má povahu osobnej potreby, môže s ním súvisiace výdavky (náklady) uznať za daňové výdavky iba v pomernej časti, v akej sa používa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Viac informácií o daňových výdavkov SZČO nájdete v článku Daňové výdavky živnostníka v praxi.

Typy daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

V roku 2023 budú daňovníci – fyzické osoby, podávať daňové priznanie k dani z príjmov na dvoch typoch tlačív – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A a daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A podáva daňovník, ktorý v roku 2023 mal iba príjmy zo závislej činnosti, napr. zo zamestnania alebo dohody. Takýto daňovník má však obvykle možnosť sa vyhnúť podávaniu daňového priznania tým, že požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane. Viac informácií nájdete v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024).

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B podávajú daňovníci vo všetkých ostatných prípadoch, čiže daňovníci, ktorí mali okrem (prípadného) príjmu zo závislej činnosti aj:

 • príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • príjmy z prenájmu,
 • príjmy z použitia diela  umeleckého výkonu,
 • príjmy z kapitálového majetku,
 • ostatné príjmy alebo
 • kombináciu týchto príjmov.

Upozorňujeme na skutočnosť, že ak daňovník v roku 2023 dosiahol kombináciu viacerých druhov príjmov (napr. ak bol daňovník zamestnaný a popri zamestnaní podnikal aj ako SZČO), podáva vždy len jedno daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, v ktorom následne uvedie všetky druhy týchto príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktoré príjmy sa zahrnú do daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023?

Prehľad príjmov, ktoré fyzická osoba zahrnie do svojho daňového priznania prinášame v prehľadnej tabuľke:

Skratky použité v tabuľke: ZDP – zákon o dani z príjmov, DPFO A – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ A, DPFO B – daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B
Zdroj: Vlastné spracovanie
Príjem fyzickej osoby Právna úprava v ZDP Aktívny/pasívny príjem Oddiel v DPFO A, resp. DPFO B, kde FO príjem vykáže
zo závislej činnosti (napr. z dohody o pracovnej činnosti, z dohody o vykonaní práce, z trvalého pracovného pomeru) § 5 aktívny V. oddiel (DPFO A aj DPFO B)
z podnikania (napr. príjmy živnostníkov, veterinárov, účtovníkov, audítorov atď.) § 6 ods. 1 aktívny VI. oddiel (iba DPFO B)
z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. príjmy osobných asistentov na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel) § 6 ods. 2 aktívny VI. oddiel (iba DPFO B)
z prenájmu (napr. bytu, garáže atď.) § 6 ods. 3 pasívny VI. oddiel (iba DPFO B)
z použitia diela a umeleckého výkonu (napr. príjem z udelenia súhlasu na použitie umeleckého diela, ak nejde o príjem podľa § 6 ods. 2 ZDP) § 6 ods. 4 pasívny VI. oddiel (iba DPFO B)
z kapitálového majetku (napr. z úrokov, výnosov pri predaji podielových listov a pod.) § 7 pasívny VII. oddiel (iba DPFO B)
ostatné príjmy (napr. príležitostný príjem na základe uzatvorenej príkaznej zmluvy, z predaja nehnuteľnosti, z prenájmu hnuteľného majetku atď.) § 8 pasívny VIII. oddiel (iba DPFO B)

Ktoré príjmy sa nezahrnú do daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023?

Daňovník do svojho daňového priznania k dani z príjmov (typ A alebo typ B) zahrnie iba príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené (podľa § 9 zákona o dani z príjmov). Okrem týchto príjmov daňovník v daňovom priznaní neuvádza napríklad:

Paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Ak daňovník dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 zákona o dani z príjmov, si môže spravidla zvoliť, akým spôsobom si bude uplatňovať daňové výdavky v daňovom priznaní:

 • uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov – dosiahnuté výdavky preukazuje daňovník vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie, alebo
 • uplatnenie výdavkov percentom z príjmov, t. j. paušálnych výdavkov – výšku paušálnych výdavkov určuje daňovníkovi zákon o dani z príjmov a to podľa druhu dosiahnutých príjmov:
Skratky použité v tabuľke: ZDP – zákon o dani z príjmov
Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh dosiahnutých príjmov Právna úprava v ZDP Paušálne výdavky daňovníka
príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti § 6 ods. 1 a ods. 2 v sume 60 % z úhrnu príjmov, max. do výšky 20 000 eur
príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu § 6 ods. 4 v sume 60 % z úhrnu príjmov, max. do výšky 20 000 eur
príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva § 8 ods. 1 písm. a) v sume 25 % z úhrnu príjmov, max. do výšky 5 040 eur

Suma paušálnych výdavkov predstavuje všetky výdavky podnikateľa, okrem zaplatených odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Výšku výdavkov na zaplatené odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne si už daňovník uplatní v skutočnej výške.

Tip: Pre zjednodušenie výpočtu paušálnych výdavkov za rok 2023 dávame do pozornosti našu kalkulačku paušálnych výdavkov.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o uplatňovaní výdavkov v daňovom priznaní, aj o obmedzeniach pri paušálnych výdavkoch, nájdete v článku Daňové priznanie živnostníka za rok 2023.

V praxi sa často stáva, že daňovník po podaní daňového priznania k dani z príjmov musí podať aj dodatočné daňové priznanie. V danej situácii je potrebné vedieť, že v dodatočnom daňovom priznaní daňovník nesmie zmeniť spôsob uplatňovania výdavkov, t. j. ak si v riadnom daňovom priznaní uplatnil paušálne výdavky, v dodatočnom daňovom priznaní nesmie uplatniť preukázateľné výdavky a naopak.

Zníženie základu dane o nezdaniteľné časti základu v daňovom priznaní za rok 2023

Daňovník si podľa zákona o dani z príjmov môže vypočítaný základ dane, resp. čiastkový základ dane, ktorý bol vypočítaný z aktívneho príjmu daňovníka, znížiť o tzv. nezdaniteľné časti základu dane (ďalej aj „NČZD“). NČZD si nemôže daňovník uplatniť na pasívny príjem, ktorý mu plynul napr. z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti), na kapitálové príjmy a pod. Na to, aby si daňovník mohol uplatniť NČZD musí splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré zákon o dani z príjmov upravuje podrobnejšie pre každú nezdaniteľnú časť v § 11.

Podrobné informácie ku podmienkam pre uplatnenie jednotlivých NČZD si prečítajte v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023.

Zníženie dane o daňové bonusy v daňovom priznaní za rok 2023

Daňový bonus predstavuje zas možnosť, ako si daňovníci môžu v roku 2023 znížiť svoju vypočítanú daňovú povinnosť (teda nie základ dane, ale už priamo daň). Tak ako je tomu pri NČZD, aj pri daňovom bonuse musí daňovník na jeho uplatnenie splniť zákonom stanovené podmienky.

Informácie o daňových bonusoch platných pre rok 2023 sa dočítate v týchto dvoch článkoch:

Prehľad jednotlivých druhov NČZD a tiež daňových bonusov, na ktoré má daňovník po splnení podmienok nárok, vrátane uvedenia ich maximálnej výšky pre rok 2023 prinášame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov NČZD resp. daňového bonusu Maximálna NČZD platná pre rok 2023
Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023 NČZD na daňovníka (§ 11 ods. 2 ZDP) 4 922,82 eur
NČZD na manželku/manžela (§ 11 ods. 3 ZDP) 4 500,86 eur
NČZD na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, tzv. III. pilier (§ 11 ods. 8 ZDP) 180 eur
Daňové bonusy v roku 2023 DB na dieťa (§ 33 ZDP) 140 eur/mes. (na dieťa do 18 r.)
50 eur/mes. (na dieťa nad 18 r.)
DB na zaplatené úroky z úveru na bývanie (§ 33a ZDP) 400 eur
DB zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie (§ 52zzy ZDP) 1 800 eur

Lehota a spôsob zaplatenia dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov je podľa § 49 zákona o dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Zákon tiež hovorí, že ak posledný deň tejto lehoty pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja (nedeľa alebo sviatok), lehota sa predlžuje na najbližší pracovný deň. Podľa uvedeného budú teda daňovníci za rok 2023 podávať daňové priznania k dani z príjmov do 2.4.2024 (pôvodná lehota do 31.3.2024 sa totiž predlžuje, nakoľko tento deň pripadá na nedeľu a následne pondelok –  1.4.2024, na sviatok).

Daňovníci si aj v roku 2024 môžu predĺžiť termín na podanie daňového priznania za rok 2023,  a to podaním oznámenia správcovi dane o odklade lehoty na podanie daňového priznania o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. max. do 30.6.2024 (nakoľko tento deň pripadne opäť na nedeľu, maximálna lehota sa predlžuje do 1.7.2024),
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. max. do 30.9.2024, v prípade, ak živnostník v roku 2023 mal aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že v uvedených termínoch podávajú daňové priznanie aj tí daňovníci – napr. živnostníci a iné SZČO, ktorí počas roka 2023 prerušili alebo ukončili svoju činnosť.

Odklad lehoty na podanie daňového priznania sa správcovi dane podáva na predpísanom formulári, najneskôr do termínu na podanie daňového priznania – do 2.4.2024. Podrobné informácie o tom, ako môže daňovník správne podať odklad daňového priznania za rok 2023, vrátane vzoru oznámenia si prečítajte v článku Odklad daňového priznania za rok 2023 (v roku 2024 – vzor).

Daň z príjmov uhrádzajú daňovníci v lehote na podanie daňového priznania, t. j. daň za rok 2023 je splatná do 2.4.2024, resp. ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania, automaticky sa mu predĺži aj lehota na zaplatenie dane.

Úhradu dane realizujú daňovníci na svoj osobný účet daňovníka, ktorý im správca dane pridelil a oznámil pri registrácii na daň z príjmov. Viac informácii o osobnom účte daňovníka, ako si ho môže daňovník zistiť či overiť, si prečítajte v našom článku Osobný účet daňovníka (OÚD) – čo to je a kde ho zistím?

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023?

Daňové priznanie je možné podávať elektronicky alebo písomne v závislosti od „typu“ daňovníka, ktorý daňové priznanie podáva:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňovník podávajúci daňové priznanie Spôsob podania daňového priznania
fyzická osoba – nepodnikateľ (napr. zamestnanec, dohodár, daňovník s príjmami z prenájmu bez živnosti) môže zvoliť elektronicky alebo písomne (doporučene, poštou)
fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník, SZČO) výlučne elektronicky

Poukázanie 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Daňovníci môžu v roku 2024 (za rok 2023) poukázať určité percento z podielu zaplatenej dane – najmenej v sume 3 eurá, takto:

* Dňom zaplatenia dane z príjmov je deň, kedy bola platba odpísaná z účtu daňovníka.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Podiel zo zaplatenej dane Kedy môže daňovník poukázať?
2 % ak daňovník zaplatil daň (najneskôr do 15 dní* po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur) a v roku 2023 nevykonával dobrovoľnícku činnosť
3 % ak daňovník zaplatil daň (najneskôr do 15 dní* po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, s výnimkou daňového nedoplatku do 5 eur) a v roku 2023 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín + daňovník predložil ako prílohu k daňovému priznaniu potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti daňovníka vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti

Daňovník, ktorý má záujem poukázať podiel zo zaplatenej dane, musí:

 • ak podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ A – vyplniť oddiel VIII. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 (na strane 5),
 • ak podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ B – vyplniť oddiel XII. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 50 (na strane 12).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky