Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

K akým zmenám dochádza v nových tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023? Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typu A a typu B) aj vzor priznania právnickej osoby, spolu s poučeniami na vyplnenie, prinášame v článku.

Tlačivá daňových priznaní pre fyzické osoby – typu A a typu B pre rok 2023, zverejnené Ministerstvom financií Slovenskej republiky vo Finančnom spravodajcovi dňa 15. novembra 2023, sa oproti roku 2022 opäť menia. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby sa nemení, čo znamená, že daňovníci podávajúci tento typ daňového priznania použijú pre rok 2023 rovnaký vzor tlačiva ako použili za rok 2022. V nasledujúcom článku nájdete na stiahnutie jednotlivé vzory tlačív daňových priznaní pre rok 2023 spolu s poučeniami na ich vyplnenie, ako aj užitočné informácie o všetkých zmenách, ktoré v priznaniach nastávajú.

Právna úprava vzorov tlačív daňových priznaní za rok 2023

Nové vzory tlačív daňových priznaní v roku 2024 (za rok 2023) vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa daňového poriadku na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní daňových priznaní, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) oznámením č. MF/013088/2023-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k:

 • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: A (MF/013085/2023-721),
 • dani z príjmov fyzickej osoby – typ: B (MF/013086/2023-721).

Upozornenie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (MF/016108/2022-721) z roku 2022 zostáva naďalej v platnosti.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré sú súčasťou oznámenia č. MF/013088/2023-721 sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2023.

Daňovníci – fyzické osoby, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2023, podávajú daňové priznanie na vzoroch tlačív daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (MF/016138/2022-721) a typ B (MF/016139/2022-721).

Dňa 15. novembra 2023 vyšli vo Finančnom spravodajcovi ešte ďalšie dve oznámenia:

 • Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013089/2023-721 o vydaní vzorov potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov, a
 • Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013090/2023-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov.

Vzor daňového priznania fyzickej osoby – typ A (za rok 2023)

Tento typ daňového priznania k dani z príjmov podávajú za rok 2023 tie fyzické osoby, ktoré v uvedenom roku dosahovali príjmy iba zo závislej činnosti, napríklad zo zamestnania alebo z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ku zmenám v daňovom priznaní dochádza v časti, ktorá sa venuje riešeniu daňového bonusu na deti (riadky 32 a 32a). Riadok 32 sa vyplní vtedy, ak daňovník, ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus podľa zákona, nemá dostatočný základ dane (resp. čiastkový základ dane) z príjmov na uplatnenie celého nároku daňového bonusu na dieťa/deti a podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa aj druhá oprávnená osoba, vyživujúca dieťa/deti v domácnosti (napr. druhý rodič).

Prečítajte si tiež

V zaškrtávacích poliach na riadku 32 sa následne vyznačujú krížikom tie polia, na začiatku ktorých mesiacov druhá oprávnená osoba plnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu podľa zákona. Napríklad, ak druhý rodič splnil podmienky od 14.10.2023, daňovník vyznačí krížikom polia označené číslicami 11 a 12 (ak by splnila podmienky celý rok, vyznačí sa krížikom políčko 1-12). Na riadku 32a uvádza daňovník vždy celý základ dane vypočítaný z ustanovených príjmov druhej oprávnenej osoby (nie pomernú časť).

Pri tejto časti daňového priznania je nevyhnutné venovať pozornosť aj povinným prílohám k daňovému priznaniu, ktorými môže byť:

 • prvá strana ročného zúčtovania druhej oprávnenej osoby – ak druhá oprávnená osoba nepodala daňové priznanie, ale bolo jej vykonané ročné zúčtovanie,
 • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch druhej oprávnenej osoby – ak druhá oprávnená osoba nepodala daňové priznanie, ani jej nebolo vykonané ročné zúčtovanie dane (napr. druhý rodič poberal iba príjmy zo závislej činnosti a nemal povinnosť podať daňové priznanie a ani nepožiadal o ročné zúčtovanie).

V nadväznosti na vyplnenie riadkov 32 a 32a sa do daňového priznania dopĺňa aj riadok 56a, v ktorom daňovník uvádza navýšený základ dane na účely výpočtu daňového bonusu podľa zákona o základ dane druhej oprávnenej osoby.

Po novom sa do daňového priznania fyzickej osoby – typu A na riadku 33 dopĺňa aj dátum začatia úročenia úveru na bývanie, a to podľa potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č, 279/2017 Z. z. na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov, ktorého kópia tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Prečítajte si tiež

V daňovom priznaní sa ďalej mení aj riadok 42, v ktorom sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ktorou sú príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 € ročne.

Nárok na daňový bonus podľa zákona (na jedno alebo úhrn na viac vyživovaných detí) sa po novom vykáže úhrnne, iba na riadku 57 (v porovnaní s rokom 2022, kedy sa nárok na daňový bonus rozdeľoval na riadky 57a - nárok za január až jún 2022 a 57b – nárok za júl až december 2022).

Na stiahnutie:

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – typ A   

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B (za rok 2023)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B podávajú fyzické osoby, ktoré v roku 2023 dosiahli okrem prípadného príjmu zo závislej činnosti aj iné zdaniteľné príjmy, napríklad:

 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia umeleckého diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Zmena v daňovom priznaní nastáva (rovnako ako v prípade daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A) v spôsobe riešenia daňového bonusu na deti. V daňovom priznaní fyzickej osoby typu B dochádza ku zmene na riadku 34a, kde sa po novom nevykazuje dátum začatia vykonávania závislej činnosti alebo podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre účely daňového bonusu podľa zákona.

Na riadku 34 sa vykazujú údaje druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa/deti v domácnosti daňovníka. Na riadok 34a sa následne uvedie základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo závislej činnosti alebo z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrn, druhej oprávnenej osoby. V nadväznosti na vyplnenie riadkov 34 a 34a sa do daňového priznania dopĺňa aj riadok 116a, v ktorom daňovník uvádza navýšený základ dane na účely výpočtu daňového bonusu podľa zákona o základ dane druhej oprávnenej osoby.

Ďalšou zmenou je doplnenie dátumu začatia úročenia úveru na riadku 35, v časti týkajúcej sa priznania sumy  daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov. V prípade uplatňovania daňového bonusu musí daňovník myslieť aj na doplnenie povinnej prílohy k daňovému priznaniu – kópiu  potvrdenia vydaného veriteľom.

Prečítajte si tiež

Na riadku 75 sa uvádza nezdaniteľná časť základu dane podľa § 11 ods. 8 zákona o dani z príjmov, ktorou sú príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa osobitného predpisu, príspevky na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu, a to v preukázateľne zaplatenej výške v úhrne najviac do výšky 180 € ročne.

Vykázanie daňového bonusu podľa zákona (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) sa zjednocuje na riadku 117 (v porovnaní s rokom 2022, kedy sa nárok na daňový bonus rozdeľoval na riadky 117a – nárok za január až jún 2022 a 117b – nárok za júl až december 2022).

Z daňového priznania sa v PRÍLOHE č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51 e zákona (oproti daňovému priznaniu podávanému za rok 2022) vypúšťa časť „Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona“.

Na stiahnutie:

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Prehľad zmien v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 (typ A a typ B) - tabuľka

Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľadný zoznam zmien, týkajúcich sa daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typu A aj typu B za rok 2023 (oproti roku 2022). Tieto zmeny sa týkajú:

 • spôsobu riešenia daňového bonusu na dieťa/deti,
 • doplnenia dátumu začatia úročenia úveru na bývanie,
 • vykázania nezdaniteľnej časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie najviac do výšky 180 € ročne,
 • zjednotenia riadkov pri vykázaní daňového bonusu na dieťa/deti,
 • vypustenia časti „Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona“ v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Zmena Daňové priznanie FO typ A Daňové priznanie FO typ B
Riešenie daňového bonusu na dieťa/deti riadky 32 a 32a (+ riadok 56a) riadky 34 a 34a (+ riadok 116a)
Doplnenie dátumu začatia úročenia úveru na bývanie riadok 33 riadok 35
Vykázanie nezdaniteľnej časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie najviac do výšky 180 € ročne riadok 42 riadok 75
Zjednotenie riadkov pri vykázaní daňového bonusu na dieťa/deti iba riadok 57 iba riadok 117
Vypustenie časti „Výpočet dane z osobitného základu dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h zákona“ x PRÍLOHA č. 2 – Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51 e zákona

Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (v roku 2024)

Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby vypĺňajú právnické osoby, ktorými sú napr. obchodné spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť atď. či neziskové spoločnosti – napr. občianske združenia.

Ako sme uviedli už v úvode tohto v článku, za rok 2023 nedochádza ku zmene vo vzore tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a právnické osoby budú za rok 2023 podávať daňové priznanie na rovnakom vzore tlačiva, ako tomu bolo pre rok 2022.

Na stiahnutie:

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023

Na záver dodávame, že uvedené vydané vzory daňových priznaní k dani z príjmov by sa už meniť nemali, no vzhľadom na ešte diskutované legislatívne zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť aj podávanie daňových priznaní za rok 2023, to vylúčené nie je. O prípadných zmenách vás budeme informovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky