Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Daňovú povinnosť za rok 2023 si bude musieť (v roku 2024) vysporiadať každá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 presiahla hranicu zdaniteľných príjmov vyššiu ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane. Nakoľko nezdaniteľná časť základu dane v roku 2023 predstavuje sumu 4 922,82 €, daň si bude musieť vysporiadať tá fyzická osoba, ktorej príjem za rok 2023 je vyšší ako suma 2 461,41 €. Povinnosť podať daňové priznanie a vysporiadať daň má okrem toho tiež fyzická osoba, ktorej príjmy síce nepresiahli zákonom stanovenú hranicu, no za rok 2023 dosiahla daňovú stratu, či fyzická osoba, ktorú na to vyzval správca dane.

Fyzická osoba, ktorá je iba zamestnancom, má pri vysporiadaní svojej daňovej povinnosti na výber:

Tip: Kedy daňovník nemusí podať daňové priznanie a kedy naopak, musí, prípadne kedy je výhodné daňové priznanie podať. si prečítajte v našom článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 v roku 2024 – kto (ne)môže požiadať?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 sa riadi zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov). O vykonanie ročného zúčtovania môže podľa zákona o dani z príjmov požiadať daňovník, ktorého:

 • príjmy za rok 2023 pochádzali len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • zdrojom príjmov v roku 2023 boli aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov), no pri týchto príjmoch neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 (t. j. daň z týchto príjmov nepovažoval za vysporiadanú).

Daňovník teda nežiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 v prípade, ak:

 • v roku 2023 dosahoval aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti – napr. ak bol zamestnanec časť roka živnostníkom (dosahoval príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov), v tomto prípade je zamestnanec povinný za rok 2023 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B,
 • mal príjmy iba zo závislej činnosti, no nechce, aby mu jeho zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane – v tomto prípade má zamestnanec povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Tip: Informácie ku tlačivám daňových priznaní fyzických osôb – typ A a typ B, ktoré platia pre rok 2023 ako aj vzory jednotlivých tlačív prinášame v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024).

Ktorého zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane v prípade viacerých zamestnávateľov za rok 2023 (v roku 2024)?

V praxi sa často stretávame s tým, že má zamestnanec v priebehu jedného zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov. V danej situácii má zamestnanec právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý zamestnancovi počas roka 2023 vyplácal zdaniteľný príjem (mzdu).

Ako a v akej lehote požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)?

O vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024) požiada zamestnanec svojho zamestnávateľa podaním žiadosti na predpísanom novom tlačive s názvom „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roka 2023“. Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára nasledujúceho roka po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonáva, t. j. že za rok 2023 bude môcť zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane najneskôr do 15. februára 2024.

Vyplnené tlačivo žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane musí zamestnanec doručiť zamestnávateľovi:

 • v listinnej podobe, alebo
 • elektronicky – napr. e-mailom.

Spôsob doručenia závisí od vzájomnej dohody zamestnávateľa a zamestnanca.

Ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane je zamestnanec povinný priložiť aj všetky doklady, ktoré bude zamestnávateľ potrebovať na spracovanie ročného zúčtovania. Ak by tak zamestnanec neurobil, hoci zamestnávateľa v spomínanom termíne riadne požiadal o vykonanie ročného zúčtovania dane doručením žiadosti, zamestnávateľ mu ročné zúčtovanie dane nevykoná. Doklady, ktoré bude zamestnávateľ potrebovať k ročnému zúčtovaniu dane, závisia najmä od daňového zvýhodnenia, ktoré si zamestnanec chce uplatniť. Stručný prehľad takýchto dokladov prinášame v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňové zvýhodnenie Príloha ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane
daňový bonus na dieťa rodný list dieťaťa
daňový bonus na zaplatené úroky potvrdenie z banky o výške zaplatených úrokov z úveru
nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela potvrdenie o príjme manželky/manžela
nezdaniteľná časť na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie potvrdenie o zaplatení príspevkov (max. 180 €/za rok) na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a doplnkové dôchodkové sporenie

Upozorňujeme, že ak mal zamestnanec v roku 2023 viacerých zamestnávateľov, je nevyhnutné zamestnávateľovi, ktorého žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, predložiť tiež „Potvrdenie o výške zdaniteľných príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona za rok 2023“ od všetkých jeho ostatných zamestnávateľov. O vydanie týchto potvrdení žiada zamestnanec svojich ostatných zamestnávateľov najneskôr do 5. februára nasledujúceho kalendárneho roka a zamestnávateľ/zamestnávatelia majú následne termín na vystavenie potvrdenia do 10. februára. Uvedené znamená, že za rok 2023 musí zamestnanec svojich ostatných zamestnávateľov požiadať o vydanie potvrdenia do 5. februára 2024 a termín na vydanie potvrdení zamestnávateľmi je do 12. februára 2024 (lehota je posunutá na najbližší pracovný deň).

Nový vzor tlačiva žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, nový vzor ročného zúčtovania aj potvrdenia o príjmoch za zdaňovacie obdobie roka 2023 prinášame v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplnenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania je rozdelená do viacerých častí:

I. Údaje o zamestnancovi – zamestnanec tu vyplní svoje osobné údaje a názov zamestnávateľa, od ktorého žiada o ročné zúčtovanie dane a tiež zaškrtáva potrebné vyhlásenia (napr. ak je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak je poberateľom starobného alebo iného dôchodku, resp. že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v zdaňovacom období, za ktoré podáva žiadosť, tvorí 90 % a viac zo všetkých jeho príjmov dosiahnutých v SR a v zahraničí);

II. Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane – môže ísť o:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela,
 • nezdaniteľnú časť na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a na doplnkové dôchodkové sporenie;

III. Uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa/deti;

IV. Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky;

V. Uplatnenie poistného a príspevkov;

VI. Žiadosť o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie;

VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona – túto časť vyplní zamestnanec ak chce poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane zvolenej organizácii.

Prečítajte si tiež

Pri vypĺňaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane by mal zamestnanec vedieť o daňových zvýhodneniach, na ktoré má nárok (a podmienkach ich uplatnenia) a, ako sme uviedli už vyššie v článku, ku každému zvýhodneniu nesmie zabudnúť predložiť príslušné doklady ako prílohu ku žiadosti. V prípade, že zamestnanec nedisponuje dostatočnými vedomosťami, môže pri vyplnení tlačiva pracovať aj s poučením na vyplnenie žiadosti, ktoré je jej súčasťou. Poučenie okrem iného obsahuje tiež prehľadné vysvetlenie podmienok na uplatnenie jednotlivých nezdaniteľných častí základu dane či daňových bonusov.

Dokedy vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)?

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom za rok 2023 je najneskôr do 2. apríla 2024 (štandardne je lehota na vykonanie ročného zúčtovania dane zamestnávateľom do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, avšak v roku 2024 pripadá tento deň na víkend/sviatok, takže sa lehota na jeho vykonanie predlžuje na najbližší pracovný deň, ktorý je 2. apríla).

Prečítajte si tiež

Po vykonaní ročného zúčtovania dane má zamestnávateľ voči zamestnancom, ktorým ročné zúčtovanie vykonal, ešte ďalšie dve povinnosti:

 • odovzdať zamestnancovi potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov (ak ho o to zamestnanec požiadal v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane) – v lehote do 15. apríla 2024,
 • odovzdať zamestnancovi potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023 – v lehote do 30. apríla 2024.

Okrem týchto povinností musí zamestnávateľ myslieť aj na vystavenie a doručenie potvrdení o zdaniteľných príjmov tým zamestnancom, ktorí ho nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Lehota na splnenie tejto povinnosti zamestnávateľa je do 11. marca 2024 (spravidla býva lehota na splnenie povinnosti do 10. marca, avšak v roku 2024 pripadá tento deň na nedeľu, takže sa termín posúva na najbližší pracovný deň, ktorým je 11. marec).

Aký môže byť výsledok ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024)?

V ročnom zúčtovaní dane porovnáva zamestnávateľ preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi zrazil zo mzdy za rok 2023 s výslednou daňou, ktorú vypočítal v ročnom zúčtovaní dane. Možné výsledky ročného zúčtovania dane za rok 2023 sú uvedené v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výsledok ročného zúčtovania dane pre zamestnanca Vznikne ak...
0 € suma zrazených preddavkov na daň = vypočítaná daň zo závislej činnosti
daňový preplatok suma zrazených preddavkov na daň > vypočítaná daň zo závislej činnosti
daňový nedoplatok suma zrazených preddavkov na daň < vypočítaná daň zo závislej činnosti

Vzniknutý preplatok na dani z príjmov v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 vráti zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania dane, najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2024 (t. j. do 31.5.2024). Súčasne s preplatkom vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi aj:

 • zamestnaneckú prémiu,
 • daňový bonus na dieťa/deti,
 • daňový bonus na zaplatené úroky,

a to do výšky nároku. Zamestnávateľ si o vrátený rozdiel z ročného zúčtovania následne zníži odvádzané preddavky na daň správcovi dane (v lehote najneskôr do konca roka 2024) alebo požiada správcu dane o vrátenie preplatku na dani.

Prečítajte si tiež

Ak v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 vznikne nedoplatok, a tento presahuje sumu 5 €, zamestnávateľ ho zrazí zamestnancovi zo mzdy v lehote najneskôr do konca roka 2024. Zamestnávateľ môže zamestnancovi zraziť aj sumu daňového nedoplatku vo výške 5 € a menej – to v tom prípade, ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane uplatnil nárok na daňový bonus na dieťa/deti alebo daňový bonus na zaplatené úroky. Takto zrazený nedoplatok odvedie zamestnávateľ správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

Termíny na splnenie povinností pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 (v roku 2024)

V nasledujúcej tabuľke prinášame prehľad dôležitých termínov pre zamestnanca i zamestnávateľa, týkajúcich sa ročného zúčtovania dane za rok 2023 (v roku 2024).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Termín Povinnosť zamestnanca Povinnosť zamestnávateľa
5.2.2024 požiadať zamestnávateľa (ktorého zamestnanec nežiada o vykonanie ročného zúčtovania dane) o vydanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2023 x
12.2.2024 x vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti za rok 2023 tým zamestnancom, ktorí ho požiadali o vystavenie potvrdenia do 5.2.2024
15.2.2024 predložiť zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023 (aj s prílohami) x
11.3.2024 x vystaviť a doručiť zamestnancom potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti (zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie dane)
2.4.2024 x vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023
15.4.2024 x vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na poukázanie 2 %, resp. 3 % pre zamestnancov, ktorí o to požiadali v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane
30.4.2024 x vystaviť a doručiť zamestnancom potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania dane za rok 2023
31.5.2024 x vyplatiť zamestnancom preplatok z ročného zúčtovania dane, vrátane daňových bonusov a zamestnaneckej prémie
31.12.2024 x zraziť zamestnancom nedoplatok z ročného zúčtovania dane


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky