Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?
Zdroj: Pexels.com
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Vznik povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov je upravený zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vzniká fyzickým osobám (napr. živnostníkom) podľa § 32právnickým osobám (napr. akciovým spoločnostiam, s.r.o.-čkám, neziskovým účtovným jednotkám) podľa § 41 zákona o dani z príjmov.

Dôležité je však upozorniť, že podľa § 15 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“), má povinnosť podať daňové priznanie každý daňovník, ktorého na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane daňovníka tiež poučí o následkoch nepodania daňového priznania.

Kedy musí fyzická osoba podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

To, či daňovník – fyzická osoba musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023, vychádza najmä z jeho celkovej výšky zdaniteľných príjmov. Zdaniteľným príjmom daňovníka je akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Zdaniteľným príjmom fyzickej osoby je napr. príjem z podnikania, príjem zo zamestnania, kapitálové a ostatné príjmy (ostatným príjmom môže byť napr. príjem z predaja nehnuteľnosti).

Dani z príjmov nepodliehajú tie príjmy, ktoré nie sú predmetom zdanenia vôbec (napr.  príjem získaný dedením, úver a pôžička), prípadne príjmy, ktoré predmetom zdanenia sú, ale zákon o dani z príjmov presne vymedzuje situácie, kedy sú tieto príjmy od dane oslobodené:

Prečítajte si tiež

Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane, či príjmov, ktoré sú od dane oslobodené, do celkovej výšky zdaniteľných príjmov daňovníka nepatria ani príjmy, z ktorých sa daň vybrala zrážkou (podľa § 43 zákona o dani z príjmov), ak je týmto vybraním splnená daňová povinnosť alebo daňovník túto zrážkovú daň nepovažuje za preddavok na daň. Príjmy zdaňované zrážkou sú napr. príjmy z úrokov na vkladných knižkách, príjmy z peňažných prostriedkov na bežných účtov, príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu a pod.

Tip: Podrobnejšie informácie o tom aká je podstata zrážkovej dane, či ktoré druhy príjmov podliehajú zrážkovej dani si prečítajte v našom článku Zrážková daň.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vzniká fyzickej osobe, ktorej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023:

 • presiahli sumu 2 461,41 €,
 • nepresiahli sumu 2 461,41 €, ale fyzická osoba vykázala daňovú stratu.
Prečítajte si tiež

Zamestnanec má povinnosť podať daňové priznanie v prípade, že za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) vo výške presahujúcej sumu 2 461,41 € ak:

 • boli dosiahnuté príjmy vyplatené zamestnávateľom, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona o dani z príjmov,
 • boli dosiahnuté príjmy vyplatené zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov – tieto podrobnejšie uvádzame ďalej v článku, v časti, kedy fyzická osoba nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023),
 • nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
 • zamestnanec nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. februára 2024,
 • zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale do termínu (15. február 2024) nepredložil zamestnávateľovi potrebné dokumenty na vykonanie ročného zúčtovania dane.

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov má aj daňovník, ktorému vznikne povinnosť zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 zákona o dani z príjmov ak mu bol vyplatený predčasný výber a v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach si daňovník uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie.

Prečítajte si tiež

Daňovník, ktorý okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahol v roku 2023 aj iný druh príjmov (podľa § 6 až § 8 zákona o dani z príjmov), má tiež povinnosť podať daňové priznanie. Ide napr. o daňovníka, ktorý popri práci na trvalý pracovný pomer zároveň aj podniká (je živnostníkom), alebo poberá príjmy z prenájmu nehnuteľnosti.

Príklad na povinnosť podania daňového priznania za rok 2023

Daňovník v roku 2023 dosiahol príjem zo zamestnania vo výške 2 000 € a príjem z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 1 500 €. Má daňovník povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Áno. Príjem z prenájmu nehnuteľnosti je od dane oslobodený vo výške 500 €. Do výšky zdaniteľných príjmov sa daňovníkovi započítavajú príjmy zo zamestnania vo výške 2 000 € a príjmy z prenájmu, ktoré daňovník zníži o výšku oslobodených príjmov, t.j. príjmy vo výške 1 000 € (1 500 – 500). Za rok 2023 mal teda daňovník zdaniteľné príjmy v celkovej výške 3 000 €, čo je suma prevyšujúca 2 461,41 €.

Kedy fyzická osoba nemusí podať daňové priznane k dani z príjmov za rok 2023?

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 nevzniká daňovníkovi – fyzickej osobe, ak jej celková výška zdaniteľných príjmov za rok 2023 bola nižšia alebo rovná sume 2 461,41 €, nevykazuje daňovú stratu a správca dane ju na podanie daňového priznania nevyzval.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie nie je povinný podať (podľa § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov) ani daňovník:

 • jeho príjmy v roku 2023 plynuli iba zo závislej činnosti (napr. zo zamestnania či dohody) a do 15. februára 2024 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, pričom predložil všetky požadované doklady, alebo
 • v roku 2023 dosiahol iba príjmy, ktoré boli vysporiadané zrážkovou daňou (§ 43 zákona o dani z príjmov) a vybraná daň sa nepovažovala za preddavok na daň, alebo
 • v roku 2023 dosiahol len príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
 • dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
 • v roku 2023 dosiahol iba príjmy, ktoré sú od dane oslobodené.

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Ak fyzickej osobe nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, môže ho podať aj dobrovoľne. Hlavným dôvodom v tomto prípade býva vznik preplatku na dani z príjmov. Kedy takýto daňový preplatok vzniká?

Prečítajte si tiež

Preplatok na dani z príjmov u daňovníka – fyzickej osoby vznikne spravidla vtedy, ak sú daňovníkovi počas roka zrážané preddavky na daň z príjmov, resp. uplatnením:

 • celoročnej nezdaniteľnej časti na daňovníka,
 • nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela),
 • nezdaniteľnej časti na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,
 • daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky,
 • (resp. douplatnením) daňového bonusu na dieťa,
 • špecifického ustanovenia zákona o dani z príjmov pre dôchodcov – ak príjmy dôchodcu nepresiahli sumu 2 461,41 €, budú mu vrátené celé zaplatené preddavky na daň z príjmov (u dôchodcu nie je možné bežne uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka).

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov sa oplatí spravidla vtedy, ak:

 • daňovník pracoval iba časť roka a časť roka bol nezamestnaný,
 • ide o daňovníka – študenta, ktorý počas roka pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov a boli mu zrážané preddavky na daň (napr. u študenta, ktorý mal nízky základ dane a teda sa mu počas roka nezrážali preddavky na daň z príjmov, nemusí ani podaním daňového priznania vzniknúť daňový preplatok),
 • daňovníkom je osoba, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola na materskej či rodičovskej dovolenke,
 • ide o daňovníka – dôchodcu, ktorý mal nízky príjem, alebo sa mu počas roka zrážali preddavky na daň z príjmov, atď.
Článok pokračuje pod reklamou

Podanie daňového priznania fyzickej osoby (FO) za rok 2023 - zhrnutie

Nasledujúca tabuľka zobrazuje stručný prehľad toho kedy vzniká povinnosť, kedy nie je povinnosť a kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2023:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 FO, ktorej zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 €.
FO, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2023 nepresiahli sumu 2 461,41 €, ale fyzická osoba dosiahla daňovú stratu.
FO na základe výzvy od správcu dane.
FO – zamestnanec ak jeho zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2023 presiahnu sumu 2 461,41 € ak:
 • boli dosiahnuté príjmy vyplatené zamestnávateľom, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona o dani z príjmov,
 • boli dosiahnuté príjmy vyplatené zo zdrojov v zahraničí (okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
 • nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň,
 • zamestnanec nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov do 15. februára 2024,
 • zamestnanec požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, ale do termínu (15. február 2024) nepredložil zamestnávateľovi potrebné dokumenty na vykonanie ročného zúčtovania dane.
 • FO, ktorej vznikne povinnosť zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
  FO, ktorá okrem príjmov zo závislej činnosti dosiahla v roku 2023 aj iný druh príjmov.
  Nie je povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023 FO, ak celková výška zdaniteľných príjmov za rok 2023 bola nižšia alebo rovná sume 2 461,41 €, nevykazuje daňovú stratu a správca dane ju na podanie daňového priznania nevyzval.
  FO, ktorej príjmy v roku 2023 plynuli iba zo závislej činnosti a do 15. februára 2024 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane, pričom predložil všetky požadované doklady, alebo
  FO, ktorá v roku 2023 dosiahla iba príjmy, ktoré boli vysporiadané zrážkovou daňou (§ 43 zákona o dani z príjmov) a vybraná daň sa nepovažovala za preddavok na daň, alebo
  FO, ktorá v roku 2023 dosiahla len príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
  FO, ktorá dosiahla iba príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
  FO, ktorá v roku 2023 dosiahla iba príjmy, ktoré sú od dane oslobodené.
  Oplatí sa spravidla podať daňové priznanie za rok 2023 FO, ktorá pracovala iba časť roka a časť roka bola nezamestnaná.
  FO – študent, ktorý počas roka pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov časť roka a zrážali sa mu preddavky na daň.
  FO, ktorá časť roka pracovala a časť roka bola na materskej či rodičovskej dovolenke
  FO – dôchodca s nízkym príjmom, alebo ktorému sa zrážali preddavky na daň z príjmov.

  Kedy musí právnická osoba podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podávajú tie právnické osoby, ktorých účtovným, resp. zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, boli založené na podnikanie a majú sídlo alebo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky. Tieto právnické osoby podávajú daňové priznanie bez ohľadu na výšku príjmov. Uvedené znamená, že ak by aj napr. s.r.o-čka nedosiahla v roku 2023 žiadne príjmy, bola by tzv. spiacou spoločnosťou, má aj v tomto prípade povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023. Daňové priznanie podávajú aj zahraničné právnické osoby, ktoré dosahujú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

  Prečítajte si tiež

  Iné právnické osoby, ktorými sú napr. občianske združenia, neziskové organizácie a pod., ktoré neboli založené za účelom podnikania, podávajú daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 vtedy, ak v roku 2023 dosiahli príjmy, ktoré sú predmetom dane a podliehajú dani z príjmov.

  Upozornenie: Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú tiež právnické osoby, ktorých účtovným, resp. zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, boli založené na podnikanie a majú sídlo alebo miesto skutočného vedenia na území SR. Ak právnická osoba podáva daňové priznanie za hospodársky rok, musí tak vykonať do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Napr. ak by hospodársky rok s.r.o.-čky bol od 1.10.2023 do 30.9.2024, musí spoločnosť daňové priznanie k dani z príjmov podať do 31.12.2024.

  Kedy právnická osoba nemusí podať daňové priznane k dani z príjmov za rok 2023?

  Zákon o dani z príjmov explicitne vymenúva prípady, kedy právnické osoby nie sú povinné podať daňové priznanie. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 nemusí podať:

  • právnická osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie, ak mala v roku 2023 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • Národná banka Slovenska, ak mala v roku 2023 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou,
  • občianske združenia, ktoré mali v roku 2023 príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené o dane (podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov), napr. členské príspevky podľa stanov alebo zakladateľských listín,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie, ak majú v roku 2023 okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane,
  • právnická osoba, ktorej príjmy v roku 2023 tvorili iba výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

  Podanie daňového priznania právnickej osoby (PO) za rok 2023 - zhrnutie

  V nasledujúcej tabuľke prinášame stručný prehľad ku povinnosti podať daňové priznanie pre právnické osoby:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Je povinnosť podať daňové priznanie v roku 2024 PO založené na podnikanie, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, boli založené na podnikanie a majú sídlo alebo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky.
  Zahraničné PO, ktoré dosahujú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky.
  Iné právnické osoby, ktorými sú napr. občianske združenia, neziskové organizácie a pod., ktoré neboli založené za účelom podnikania, ak v roku 2023 dosiahli príjmy, ktoré sú predmetom dane a podliehajú dani z príjmov.
  Nie je povinnosť podať daňové priznanie v roku 2024 PO, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie, ak mala v roku 2023 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
  Národná banka Slovenska, ak mala v roku 2023 len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.
  Občianske združenia, ktoré mali v roku 2023 príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a príjmy oslobodené o dane (podľa § 13 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov), napr. členské príspevky podľa stanov alebo zakladateľských listín.
  Rozpočtové a príspevkové organizácie ak majú v roku 2023 okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, len príjmy oslobodené od dane.
  PO, ktorej príjmy v roku 2023 tvorili iba výnosy z kostolných zbierok, cirkevných úkonov a príspevky plynúce registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam a príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou.

  Podrobnejšie informácie k daňovým priznaniam k dani z príjmov fyzickej a právnickej osoby za rok 2023 sa dočítate v našich článkoch:

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

  Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

  Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

  Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

  Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

  Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

  Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

  Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky