„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Novelou zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“), sa zavádza inštitút tzv. druhej šance pre daňovníkov. Táto novela nadobúda účinnosť 01.01.2024 a týka sa správnych deliktov, ktoré nastanú po 31.12.2023.

Inštitút druhej šance v praxi znamená, že daňovník pri prvom porušení jedného z deliktov, ktorého sa táto úprava týka, nebude sankcionovaný. Správca dane vyzve takéhoto daňovníka pri prvom porušení k náprave bez uloženia pokuty. Pri každom ďalšom porušení už bude sankcia uložená.

Ktorí správcovia dane uplatňujú inštitút druhej šance

Správcom dane je v súlade s § 4 ods. 1 daňového poriadku daňový úrad, colný úrad a obec, avšak inštitút druhej šance bude uplatňovať len daňový a colný úrad. Uvedené vyplýva z § 155 ods. 4 daňového poriadku v znení účinnom od 01.01.2024:

„Správca dane pri určovaní výšky pokuty prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu a na index daňovej spoľahlivosti. Daňový úrad alebo colný úrad pokutu, ktorej výšku možno určiť v rámci ustanoveného rozpätia, pri prvom porušení povinnosti neuloží.“

Správne delikty, na ktoré sa aplikuje inštitút druhej šance

Inštitút druhej šance sa bude aplikovať len na tie správne delikty, na ktoré sa pokuta ukladá v rámci ustanoveného rozpätia. Ide teda o správne delikty podľa § 154 ods. 1 písm. a) až d) a j) daňového poriadku, ktorých výšku pokuty určuje § 155 ods. 1 písm. a) až e) daňového poriadku.

Pozrite si prehľad správnych deliktov a rozpätie pokuty, ktorých sa bude od 01.01.2024 týkať inštitút druhej šance.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Správny delikt Rozpätie pokuty
nepodanie daňového priznania v zákonom ustanovenej lehote 30 EUR až 16 000 EUR
nepodanie daňového priznania v lehote, ktorú určí správa dane
nepodanie daňového priznania po lehote na výzvu správcu dane 60 EUR až 32 000 EUR
nesplnenie registračnej povinnosti v ustanovenej lehote 60 EUR až 20 000 EUR
nesplnenie oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote 30 EUR až 3 000 EUR
nesplnenie povinnosti uloženej rozhodnutím správcom dane
nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy (napr. nepredloženie dokladov na výzvu správcu dane, nepodanie súhrnného výkazu, prehľadu a pod.)

Druhú šancu dostane každý daňovník pri prvom porušení uvedených správnych deliktov, pričom má každý daňovník druhú šancu samostatne voči daňovému úradu a samostatne voči colnému úradu. Na všetky uvedené správne delikty bude daňový a colný úrad uplatňovať od 1. januára 2024 inštitút druhej šance.

V súvislosti s novelou daňového poriadku, ktorým sa zavádza inštitút druhej šance, vyplynulo niekoľko otázok, ako bude tento inštitút prebiehať v praxi a ako ovplyvní daňovníkov. Na otázky týkajúce sa zavedenia druhej šance do praxe, pre Podnikajte.sk odpovedal Radoslav Kozák, vedúci komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR.

Uplatnenie druhej šance pri porušení niektorej z povinností sa bude posudzovať za každý správny delikt samostatne. „Porušenie povinnosti bude posudzované podľa skutkovej podstaty konkrétneho správneho deliktu, tzn. každé ustanovenie § 154 ods.1 písm. a) až d) a j) daňového poriadku sa bude posudzovať samostatne (ustanovenie každého písmena a bodu),“ potvrdila Finančná správa SR.

Uvedené teda znamená, že daňovník môže bez sankcie jedenkrát napríklad nepodať daňové priznanie v lehote (§ 154 ods. 1 písm. a) daňového poriadku) a zároveň bez sankcie raz nepredložiť správcovi dane dokumenty na výzvu (§ 154 ods. 1 písm. j).

Prečítajte si tiež

Finančná správa SR zároveň uviedla, že inštitút druhej šance bude platiť pre všetkých daňovníkov rovnako, a to bez ohľadu na správne delikty, ktorých sa dopustili v minulosti. „Predmetné ustanovenie sa bude vzťahovať na všetky daňové subjekty. Tzn. od 1.1.2024 bude správca dane pri každom daňovom subjekte sledovať porušenie povinností, na ktoré sa vzťahuje druhá šanca bez ohľadu na skutočnosť, či ide o fyzickú osobu, alebo o právnickú osobu a tiež bez ohľadu na skutočnosť, či si do účinnosti novely daňového poriadku daňový subjekt plnil svoje povinnosti,“ dodal vedúci komunikačného oddelenia R. Kozák.

Druhá šanca sa však nedotkne správnych deliktov, akými sú napríklad:

 • ak daňovník uvedie v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní daň, ktorá je nižšia ako daň ktorú mal v daňovom priznaní uviesť,
 • ak daňovník uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zvýšenie dane,
 • ak daňovník uvedie v dodatočnom daňovom priznaní sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní predstavuje zníženie nadmerného odpočtu.

Od kedy sa uplatňuje inštitút druhej šance

V súlade s § 165o daňového poriadku (prechodné ustanovenie) sa pokuta neuloží pri prvom porušení vyššie uvedených správnych deliktov, avšak zároveň musí byť splnené, že sa takéhoto správneho deliktu daňovník dopustil po 31.12.2023.

Príklad správneho deliktu, kedy sa aplikuje inštitút druhej šance

Daňovník nepodá v lehote na podanie, teda do 25.01.2024, daňové priznanie k DPH za obdobie 12/2023. Bude takýto správny delikt sankcionovaný?

Správca dane, ktorým je v tomto prípade daňový úrad, vyzve daňovníka na splnenie jeho povinnosti a pokutu neuloží, nakoľko ide o prvé porušenie takéhoto správneho deliktu po 31.12.2023. V prípade, žeby tento daňovník nepodal v lehote, teda do 26.02.2024, ani daňové priznanie k DPH za obdobie 01/2024, bude mu už sankcia uložená.

Článok pokračuje pod reklamou

Inštitút druhej šance pri ukladaní daňových pokút v príkladoch

Príklad na uplatnenie druhej šance pri porušení povinnosti v minulosti

Daňovník v roku 2022 nepodal v lehote na podanie daňové priznanie k DPH za obdobie 02/2022. Za tento správny delikt daňový úrad uložil pokutu, ktorú daňovník zaplatil. Daňovník v roku 2024 nepodá v lehote na podanie, teda do 25.03.2024, daňové priznanie k DPH za obdobie 02/2024. Bude daňovník sankcionovaný alebo dostane druhú šancu?

Daňovník pri prvom porušení správneho deliktu, ktorým je nepodanie daňového priznania za obdobie 02/2024 v lehote na podanie nebude sankcionovaný, nakoľko skutočnosť rozhodujúca pre uloženie pokuty bude po 31.12.2023, teda v období roku 2024, kedy nadobudla účinnosť novela zákona, ktorá zavádza inštitút druhej šance.

Príklad na uplatnenie druhej šance pri porušení viacerých povinností

Daňovníka v mesiaci 02/2024 vyzve správca dane k predloženiu dokladov, a to do lehoty 15.3.2024. Daňovník tento termín nedodrží. Zároveň daňovník nepodá v lehote na podanie DPH priznanie za mesiac 02/2024, teda do 25.03.2024. Bude daňovník sankcionovaný?

Daňovník pri prvom porušení správneho deliktu, ktorým je nesplnenie povinnosti nepeňažnej povahy nebude sankcionovaný. Daňovník zároveň pri porušení správneho deliktu, ktorým je nepodanie daňového priznania v lehote, nebude prvýkrát sankcionovaný.

Príklad na uplatnenie druhej šance voči daňovému úradu a colnému úradu

Daňovník nepodá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024 v lehote na podanie. Zároveň tento daňovník nepodá daňové priznanie k spotrebnej dani za mesiac 02/2024 v lehote na podanie. Bude daňovník sankcionovaný?

Pokiaľ ide o prvé porušenie daného správneho deliktu voči daňovému úradu aj voči colnému úradu, daňovník sankcionovaný nebude. Pri každom ďalšom nepodaní daňového priznania v zákonom stanovenej lehote už daňovník sankcionovaný bude, a to ako daňovým úradom tak i colným úradom.

Kedy správca dane neukladá pokutu

Daňový poriadok pojednáva o konkrétnych prípadoch, kedy správca dane (vrátane situácie, kedy je správcom dane obec), neuloží pokutu, a to bez ohľadu na inštitút druhej šance.

Správca dane pokutu neuloží napríklad, ak:

 • daňovník podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži nadmerný odpočet uvedený v daňovom priznaní pred vrátením nadmerného odpočtu alebo pred započítaním nadmerného odpočtu,
 • daňovník podá dodatočné daňové priznanie, ktorým si zníži daňovým priznaním uplatnené vrátenie dane alebo uplatnený nárok podľa osobitných predpisov pred vrátením,
 • výška pokuty nepresiahne 5 eur a ak je správcom dane obec, pokutu neuloží, ak nepresiahne 3 eurá,
 • uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňovník nepodal daňové priznanie v lehote.

Úroky z omeškania

Uloženie pokuty nie je jediným prostriedkom pre sankcionovanie daňovníkov. V prípadoch, kedy daňovník neuhradí svoju daňovú povinnosť v lehote, postupuje správca dane vyrubením úrokov z omeškania.

Správca dane, ktorým je aj obec, vyrubí úroky z omeškania, ak daňovník nezaplatí, resp. neodvedie v ustanovenej lehote a výške (vrátane dane určenej správcom dane):

 • daň alebo rozdiel dane,
 • preddavok na daň,
 • splátku dane,
 • vybraný preddavok na daň,
 • daň vyberanú zrážkou,
 • zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

V takýchto prípadoch správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy, pričom úrok sa vyrubí za každý deň omeškania.

V zmysle § 156 ods.1 daňového poriadku, sa pri výpočte úroku použije štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť preddavok na daň zaplatený alebo odvedený, alebo splátka dane zaplatená. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15 %.

Poznámka: K dátumu vydania článku je základná úroková sadzba ECB vo výške 4,50 %.

Príklad na výpočet úroku z omeškania

Daňovníkovi vznikla daň na úhradu v sume 305,64 EUR, na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021. Daňovník mal túto daň odviesť daňovému úradu do 31.03.2022. Daňovník však svoju daňovú povinnosť uhradil až 19.12.2022. Bude mu vyrubený úrok?

Nakoľko daňovník nezaplatil v ustanovenej lehote splatnú daň, bude mu vyrubený úrok za každý deň omeškania, teda za 263 dní s použitím 15 % sadzby úroku. Úrok z omeškania bude teda predstavovať sumu 33,03 EUR ((305,64*15%)/365*263).

Novela daňového poriadku podľa § 165o ods. 2 zároveň priniesla opatrenie, kedy úrok z omeškania za oneskorenú úhradu dane, rozdielu dane, preddavku na daň, splátky dane, sumy na zabezpečenie dane, vybraného preddavku na daň, vybranej dane alebo zrazenej dane, pri ktorých k úplnej úhrade došlo do 31.12.2023, sa vyrubí najneskôr do 31.12.2024.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky