Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023: čo treba vedieť

Informácie k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 v kocke – dôležité čísla ako výška nezdaniteľných častí, sadzieb dane, daňového bonusu na dieťa a na zaplatené úroky aj podstatné termíny.

Povinnosť podať daňové priznanie predpisuje fyzickým osobám zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Kedy má fyzická osoba povinnosť podať daňové priznanie za rok 2023?

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023 podáva tá fyzická osoba, ktorá:

 • v roku 2023 presiahla hranicu zdaniteľných príjmov vyššiu ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá v roku 2023 predstavuje sumu 4 922,82 €, t. j. fyzická osoba, ktorej príjem je vyšší ako suma 2 461,41 €,
 • v roku 2023 vykazuje daňovú stratu aj keď jej príjmy nepresiahli hranicu 2 461,41 €,
 • alebo ktorú na podanie daňového priznania vyzval správca dane, hoci povinnosť podať daňové priznanie tejto fyzickej osobe podľa predchádzajúcich dvoch bodov nevznikla.

Fyzická osoba môže daňové priznanie podať aj dobrovoľne, ak sa tak rozhodne. Napr. ak v roku 2023 nemal daňovník príjem vyšší ako 2 461,41 €, ani nedosiahol daňovú stratu, no počas roka 2023 uhrádzal preddavky na daň z príjmov (napr. zamestnanec, ktorý pracoval iba časť roka a následne bol registrovaný na úrade práce). Takejto osobe môže vzniknúť daňový preplatok, preto sa oplatí daňové priznanie podať.

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A a typu B za rok 2023

Pre rok 2023 rozlišujeme dva druhy daňových priznaní, ktoré podávajú fyzické osoby:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Rozdiel medzi nimi, resp. ktorá fyzická osoba podáva aké priznanie, popisuje tabuľka:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ daňového priznania Kto podáva?
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A Fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy iba zo závislej činnosti, napríklad zamestnanec alebo dohodár
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B Všetky ostatné prípady – t.j. fyzické osoby , ktoré dosahujú príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy alebo kombináciu týchto príjmov

Zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za rok 2023

Do celkových zdaniteľných príjmov fyzickej osoby sa zahrnie akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane (napr. príjem z podnikania, zamestnania, kapitálové či ostatné príjmy – príjmy z predaja nehnuteľnosti atď.) a nie je od dane oslobodený (napr. sociálne dávky, nemocenské dávky atď.), vrátane príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí, ak ide o rezidenta Slovenskej republiky (t. j. daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou).

Do zdaniteľných príjmov fyzická osoba naopak nezahrnie príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 zákona o dani z príjmov), ak:

 • sa vybratím zrážkovej dane považuje daňová povinnosť za splnenú, alebo
 • ak sa daňovník rozhodne, že zrážkovú daň nebude považovať za preddavok na daň (napr. ak fyzická osoba dosahovala príjem – honorár ako autor, ktorý jej bol vyplatený už ako „čistý príjem“, t. j. znížený o zrážkovú daň).

Príjmy oslobodené od dane z príjmov u fyzickej osoby za rok 2023

Príjmy, ktoré sa nezdaňujú v plnom rozsahu, nakoľko sú podľa zákona o dani z príjmov oslobodené od dane do výšky 500 € sú najmä:

 • príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3)
 • príjmy z príležitostnej činnosti (§ 8 ods. 1 písm. a)).
Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá dosiahne úhrn vyššie uvedených príjmov v zdaňovacom období do 500 €, nie je povinná tieto príjmy vo svojom daňovom priznaní uvádzať. Do daňového priznania by uviedla iba sumu príjmov nad hranicu 500 €, napr. ak by napr. daňovník predal svojmu susedovi vajíčka z vlastnej produkcie v sume 300 € (pričom on sám by nebol registrovaný ako samostatne hospodáriaci roľník), nemusí túto sumu v daňovom priznaní uvádzať, daň z nej neplatí.  V praxi je tiež veľmi častá situácia, kedy fyzická osoba – nepodnikateľ prenajíma nehnuteľnosť, ktorú má vo svojom vlastníctve. Ak by fyzická osoba dosiahla príjem z prenájmu za rok 2023 napr. v sume 2 000 €, uviedla by vo svojom daňovom priznaní príjem vo výške 1 500 € (výdavky k týmto príjmom si fyzická osoba musí tiež krátiť, čo znamená že ich musí upraviť rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom).

Viac informácii o oslobodených príjmoch do 500 € si prečítajte v článku Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur.

Od dane sú oslobodené aj prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 € za cenu alebo výhru. Predmetom dane z príjmov je iba suma nad túto hranicu. Podrobnosti o zdaňovaní výhier sa dočítate v článku Zdaňovanie výhier a cien.

Nezdaniteľné časti základu dane za rok 2023

Nezdaniteľné časti základu dane predstavujú pre daňovníkov daňové zvýhodnenie. Ide o sumy, o ktoré si daňovník môže znížiť základ dane po splnení zákonom stanovených podmienok. Tie sú platné pre každý druh nezdaniteľnej časti základu dane osobitne a podrobne si ich popíšeme ďalej.

Na úvod je dôležité upozorniť, že možnosť uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane závisí najmä od toho, aké druhy príjmu fyzická osoba v roku 2023 dosahovala. Nezdaniteľné časti základu dane si môže fyzická osoba uplatniť iba z tzv. aktívnych príjmov. Pod aktívnym príjmom rozumieme:

 • príjem zo závislej činnosti, napr. príjem zo zamestnania či z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjem z podnikania, napr. príjem zo živnosti(§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, napr. príjem z vytvorenia diela alebo podania umeleckého výkonu (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov).
Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá v roku 2023 dosahovala len tzv. pasívne príjmy (napr. príjem z predaja nehnuteľnosti alebo z prenájmu nehnuteľnosti a pod.), nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane.

V praxi sa často stretávame so situáciou, kedy fyzická osoba dosahuje kombináciu aktívnych a pasívnych príjmov. V takomto prípade si bude môcť fyzická osoba uplatniť nezdaniteľné časti základu dane len z aktívnych príjmov.

Príklad na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane pri kombinácii príjmov

Pán Jozef bol v roku 2023 zamestnaný ako zvárač. V tom istom roku sa rozhodol prenajímať byt po svojich rodičoch kamarátovi. Nehnuteľnosť prenajímal ako fyzická osoba – nepodnikateľ. Môže si Jozef uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na celý svoj príjem?

Pán Jozef v roku 2023 dosahoval dva rôzne druhy príjmov – aktívny príjem ako zamestnanec a pasívny príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Nezdaniteľné časti základu dane si môže uplatniť iba pri čiastkovom základe dane z príjmov z aktívneho príjmu. Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti si nezdaniteľné časti základu dane uplatniť nemôže, avšak nakoľko ide o príjem podľa § 6 ods. 3, môže si pán Jozef uplatniť oslobodenie príjmu do výšky 500 € a do základu dane zahrnie iba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti nad sumu 500 €.

Medzi nezdaniteľné časti základu dane, ktoré si za rok 2023 môže fyzická osoba uplatniť, patria:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela),
 • nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2023

To, v akej výške má daňovník nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka závisí od dvoch faktorov:

 • výšky životného minima – platného od 1.7.2022 do 30.6.2023 (suma 234,42 €),
 • výšky jeho základu dane, resp. výšky čiastkového základu dane.

Ako výška životného minima a základu dane daňovníka vplýva na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2023 uvádzame v tabuľke:

*ak je výsledok nula, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 0 €
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška základu dane (ZD) Ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
ZD nižší alebo rovný 92,8 – násobku sumy platného životného minima, t.j. nižší alebo rovný sume 21 754,18 € (vypočítané ako 92,8 x 234,42 €) 21 – násobok sumy platného životného minima, t. j. ročne suma 4 922,82 € (vypočítané ako 21 x 234,42 €)
ZD vyšší ako 92,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. vyšší ako 21 754,18 € 44,2 – násobok sumy platného životného minima mínus ¼ ZD, t. j. ročne suma 10 361,36 – ¼ základu dane fyzickej osoby*

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2023

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, resp. manžela si môže fyzická osoba uplatniť (z aktívneho príjmu) len vtedy, ak spolu žijú v spoločnej domácnosti a manželka (alebo manžel) zároveň spĺňa niektorú z týchto podmienok:

 • v zdaňovacom období sa starala/staral o vyživované maloleté dieťa (do 3 rokov veku, resp. do 6 rokov veku v prípade dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu), ktoré žije s daňovníkom v jednej domácnosti, alebo
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala/poberal opatrovateľský príspevok, alebo
 • bola/bol zaradená/zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • je považovaná/považovaný za občana so zdravotným postihnutím alebo ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) uplatní za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli tieto podmienky splnené. Ak podmienky neboli splnené počas celého roka, môže si daňovník uplatniť 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane za každý kalendárny mesiac, v ktorom boli tieto podmienky splnené.

Výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) ovplyvňujú tri veličiny:

 • výška životného minima – platného od 1.7.2022 do 30.6.2023 (suma 234,42 €),
 • výška základu dane daňovníka, resp. výšky čiastkového základu dane,
 • výška vlastného príjmu manželky (manžela).
Prečítajte si tiež

Výška vlastného príjmu manželky (manžela) predstavuje akýkoľvek príjem manželky (manžela), vrátane príjmov oslobodených od dane z príjmov, ktorý je znížený o zaplatené poistné a príspevky povinne uhradené manželkou (manželom) v roku 2023.

Ako uvádzané veličiny ovplyvňujú výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela), ktorú si daňovník môže v roku 2023 uplatniť, vyjadruje tabuľka:

* ak je výsledkom výpočtu nula alebo záporná hodnota.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška základu dane (ZD) Príjem manželky (manžela) Ročná nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)
ZD nižší alebo rovný 176,8 – násobku sumy platného životného minima, t. j. nižší alebo rovný sume 41 445,46 € (vypočítané ako 176,8 x 234,42 €) rovný 0 € 19,2 – násobok sumy platného životného minima, t. j. ročne suma 4 500,86 € (vypočítané ako 19,2 x 234,42 €)
nižší ako 19,2 – násobok platného životného minima, t. j. nižší ako suma 4 500,86 € (vypočítané ako 19,2 x 234,42 €) rozdiel sumy 19,2 – násobku sumy platného životného minima a výšky príjmu manželky, t. j. ročne suma 4 500,86 € - príjem manželky
vyšší alebo rovný sume 4 500,86 € 0 €
ZD vyšší ako 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. vyšší ako suma 41 445,46 € (vypočítané ako 176,8 x 234,42 €) 0 € rozdiel 63,4 – násobku sumy platného životného minima a ¼ základu dane, t. j. ročne suma 14 862,23 € - ¼ ZD, alebo 0 €*
viac ako 0 € 14 862,23 € - ( ¼ ZD – vlastný príjem manželky), alebo 0 €*

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2023

Podľa zákona o dani z príjmov si nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie môže uplatniť fyzická osoba vtedy, ak súčasne splní tieto dve podmienky:

 • príspevky do tretieho piliera zaplatil daňovník na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu, alebo na základe zmluvy o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte podľa osobitného predpisu a
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa osobitného predpisu, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v prvom bode.

Príspevky do III. piliera si môže fyzická osoba vo svojom daňovom priznaní odpočítať v takej výške, v akej boli tieto príspevky preukázateľne zaplatené, maximálne však do výšky 180 € za rok 2023.

Tip: Ak si chcete o nezdaniteľných častiach základu dane v roku 2023 prečítať viac, dávame do pozornosti náš článok Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa v roku 2023

Podľa zákona o dani z príjmov má daňovník, ktorý dosahuje aktívny príjem, nárok na uplatnenie daňového bonusu na každé vyživované dieťa žijúce s ním v jednej domácnosti (ak by aj malo dieťa určený prechodný pobyt mimo domácnosti daňovníka, nemá táto skutočnosť na uplatnenie daňového bonusu žiadny vplyv).

Za vyživované dieťa sa považuje vlastné dieťa, osvojené dieťa, či dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.

Na daňový bonus má daňovník nárok už v mesiaci v ktorom sa dieťa narodilo, alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie alebo v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Daňový bonus na dieťa si môže fyzická osoba - zamestnanec uplatňovať na mesačnej alebo ročnej báze. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľ (napr. živnostník) si bude daňový bonus uplatňovať iba na ročnej báze, vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov.

V roku 2023 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa vo výške:

 • 140 € mesačne – ak vyživované dieťa nedovŕšilo 18 rokov veku:
  • za obdobie 01 – 04/2023 iba v prípade, ak daňovníkovi nebola na vyživované dieťa poskytovaná dotácia na stravu dieťaťa,
  • za obdobie 05 – 12/2023 bez ohľadu na poskytnutú dotáciu (daňovník si môže súčasne uplatniť aj daňový bonus aj poberať dotáciu na stravu),
 • 50 € mesačne – ak vyživované dieťa dovŕšilo 18 rokov veku.

Pri výpočte nároku na daňový bonus je nevyhnutné venovať pozornosť aj skutočnosti, že maximálna výška daňového bonusu na dieťa (ročná aj mesačná) je ohraničená percentom zo základu dane, resp. čiastkového základu dane z príjmov nasledovne:

Zdroj: Zákon o dani z príjmov, § 33 ods. 6
Počet vyživovaných detí Percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane)
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Viac informácii k daňovému bonusu na dieťa od 1.1.2023 sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Príklad na výpočet daňového bonusu v roku 2023

Pani Ivana má dcéru, na ktorú si uplatňuje daňový bonus (ročne). V máji 2023 dcéra pani Ivany dovŕšila 18 rokov. Na akú sumu daňového bonusu bude mať Ivana nárok za rok 2023 ak jej čiastkový základ dane z príjmov bol vo výške 19 500 €?

Za mesiace do dovŕšenia 18 rokov veku má Ivana nárok na zvýšenú sumu daňového bonusu a následne od mesiaca dovŕšenia 18 rokov veku bude mať nárok už iba na 50 € mesačne. Výpočet výšky daňového bonusu je nasledovný:

daňový bonus za mesiace 01 – 04/2023: 140 € x 4 mesiace = 560 €

daňový bonus za mesiace 05 – 12/2023: 50 € x 8 mesiacov = 400 €

spolu daňový bonus za rok 2023 = 960 €

maximálna výška daňového bonusu určená percentom zo základu dane: 19 500 € x 20 % = 3 900 €

Nakoľko maximálny limit na uplatnenie daňového bonusu za jedno vyživované dieťa je v prípade pani Ivany vo výške 3 900 €, môže v roku 2023 uplatniť celú výšku vypočítaného daňového bonusu vo výške 960 €.

Tip: Pre viac príkladov ku výpočtu daňového bonusu na dieťa v roku 2023 dávame do pozornosti náš článok Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – príklady pre zamestnancov.

Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2023

Podľa zákona o dani z príjmov (§ 33a) vzniká fyzickej osobe nárok na daňový bonus na zaplatené úroky v príslušnom zdaňovacom období vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie (napr. byt alebo dom), ak táto fyzická osoba splní nasledujúce podmienky:

 • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie dosiahla vek minimálne 18 rokov a maximálne 35 rokov,
 • zmluva o úvere bola uzatvorená po 31.12.2017,
 • priemerný mesačný príjem fyzickej osoby za kalendárny rok 2022 je naviac vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2022 (ktorá bola vo výške 1 304 €), t. j. najviac v sume  1 695,20 €, ak zmluva o úvere bola uzatvorená v roku 2023.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky preukazuje daňovník potvrdením, ktoré mu vystavuje veriteľ, napr. banka.

Ak sa fyzickej osobe v roku 2023 začal úročiť úver na bývanie, má nárok na pomernú časť daňového bonusu, ktorá pripadá na počet kalendárnych mesiacov od mesiaca, v ktorom sa úročenie úveru začalo.

Prečítajte si tiež

V prípade, že bol fyzickej osobe poskytnutý hypotekárny úver pred 1. januárom 2018 a na tento úver sa vzťahuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, bude mať táto fyzická osoba nárok na daňový bonus na zaplatené úroky prvý raz až v kalendárnom mesiaci, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý poslednýkrát vznikol daňovníkovi nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých.

Príklad na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky

Jožko Mrkvička si v apríli 2023 zobral hypotekárny úver na kúpu bytu. Nakoľko splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky zo svojej hypotéky, chce si túto daňovú úľavu premietnuť aj do svojho daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023. Na akú pomernú časť daňového bonus bude mať Jožko nárok?

Pomerná časť daňového bonusu sa počíta od mesiaca, v ktorom sa úročenie úveru začalo. Jožkovi banka poskytla úver v apríli 2023, t. j. bude mať nárok na daňový bonus za 9 mesiacov (apríl až december 2023).

Upozornenie: Za rok 2023 je možné uplatniť si aj nový daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Podrobnosti o oboch daňových bonusoch nájdete v článku Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023.

Sadzby dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

Výška sadzby dane z príjmov, ktorú fyzická osoba použije vo svojom daňovom priznaní, závisí od dosiahnutej výšky základu dane tejto fyzickej osoby za rok 2023, resp. závisí od výšky zdaniteľných príjmov dosiahnutých v roku 2023.

Pre rok 2023 platia pre daňovníkov – fyzické osoby, sadzby dane uvedené v tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Základ dane z príjmov určený ako Sadzba dane z príjmov Aplikácia sadzby dane
súčet čiastkových základov dane:
 • z príjmov zo závislej činnosti zníženého o nezdaniteľné časti základu dane,
 • z prenájmu nehnuteľnosti,
 • z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu a z ostatných príjmov
 • 19 % z časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima (vrátane), t. j. sumu 41 445,46 €
  25 % z časti základu dane, ktorá presiahne 176,8 násobok sumy platného životného minima, t. j. sumu 41 445,46 €
  čiastkový základ dane vypočítaný zo zdaniteľných príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, znížených o daňovú stratu 15 % táto sadzba sa použije u fyzickej osoby, ktorej zdaniteľné príjmy v roku 2023 neprevýšia sumu 49 790 €
  19 % pri príjmoch nad 49 790 €, zo základu dane u tejto fyzickej osoby, ktorý nepresiahne sumu 41 445,46 €
  25 % pri príjmoch nad 49 790 €, zo základu dane u tejto fyzickej osoby, ktorý presiahne sumu 41 445,46 €
  osobitný základ dane z kapitálového majetku 19 % bez ohľadu na to, či plynie zo zdrojov v na území Slovenska alebo v zahraničí

  Paušálne výdavky v roku 2023

  Pri uplatňovaní výdavkov v daňovom priznaní má fyzická osoba – podnikateľ spravidla možnosť výberu z dvoch spôsobov uplatňovania výdavkov:

  • uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov – podnikateľ preukazuje dosiahnuté výdavky vedením účtovníctva alebo daňovej evidencie,
  • uplatnenie výdavkov percentom z príjmov, t. j. uplatnenie paušálnych výdavkov.

  Výšku uplatnenia paušálnych výdavkov určuje podnikateľovi zákon o dani z príjmov a to podľa druhu dosiahnutých príjmov:

  • v sume 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac do výšky 20 000 €,
  • v sume 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, najviac do výšky 20 000 €.

  U daňovníka, ktorý dosahuje príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva (t. j. príjem podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov) predstavujú paušálne výdavky sumu vypočítanú ako 25 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky 5 040 € za rok.

  Suma vypočítaných paušálnych výdavkov v sebe zahŕňa všetky výdavky podnikateľa, okrem zaplatených odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Tie si už podnikateľ uplatní v ich skutočnej výške.

  Tip: Viac informácií o paušálnych výdavkoch, aj kto ich využiť (ne)môže a komu sa ich uplatnenie oplatí, si prečítajte v článku Paušálne výdavky v roku 2023.

  Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

  Fyzické osoby platia preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2023 štvrťročne alebo mesačne. Podmienky na platenie uvádzame v tabuľke:

  Zdroj: Vlastné spracovanie
  Periodicita Kedy platí? V akej výške?
  štvrťročne ak posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 5 000 € a zároveň nižšia alebo rovná 16 600 € v sume určenej ako ¼ poslednej známej daňovej povinnosti
  mesačne ak posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 16 600 € v sume určenej ako 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti

  Daň na úhradu, minimálna výška dane, daňový preplatok v roku 2023

  Daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 17 €, alebo ak jej zdaniteľné príjmy za rok 2023 nepresiahnu sumu 2 461,41 €. Výnimky z tohto pravidla definuje zákon o dani z príjmov v § 46a. Správca dane vráti fyzickej osobe daňový preplatok, ak je väčší ako 5 €.

  Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 a splatnosť dane

  Daňové priznanie za rok 2023 sa podáva v termíne najneskôr do:

  • 2. apríla 2024 – riadna lehota na podanie daňového priznania,
  • 1. júla 2024 – predĺžená lehota na podanie daňového priznania o tri mesiace,
  • 30. septembra 2024 – predĺžená lehota na podanie daňového priznania o šesť mesiacov (túto lehotu môže využiť fyzická osoba iba vtedy, ak dosahuje zdaniteľné príjmy aj zo zahraničia).
  Prečítajte si tiež

  Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 je splatná v rovnakom termíne ako je lehota na podanie daňového priznania, t. j. 2. apríla 2024 v prípade riadnej lehoty na podanie daňového priznania, alebo v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace (1. júla 2024) či šesť mesiacov (30. septembra 2024).

  Ako doručovať daňové priznanie k dani z príjmov a odklad priznania za rok 2023?

  Spôsob, akým fyzická osoba doručí svoje daňové priznanie daňovému úradu, závisí od formy komunikácie s daňovým úradom. Všetci daňovníci, ktorí komunikujú s daňovým úradom elektronicky (napr. platitelia DPH a od 1.7.2018 povinne aj všetky fyzické osoby - podnikatelia), majú povinnosť odoslať daňové priznanie v štruktúrovanej elektronickej forme, prostredníctvom portálu finančnej správy.

  Prečítajte si tiež

  Ostatné fyzické osoby môžu daňovému úradu doručiť tlačivo daňového priznania aj osobne na podateľňu alebo poslať poštou.

  Ak si chce daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov, musí daňovému úradu doručiť „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania”. Termín na doručenie oznámenia je najneskôr do 2. apríla 2024 a daňovník ho podáva rovnakým spôsobom ako samotné daňové priznanie (elektronicky, osobne na podateľni alebo poštou).

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Jana Vašičková
  Jana Vašičková

  Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


  Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

  Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

  Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

  Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

  Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

  Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

  Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

  Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky