Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2020 - vzor

Vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov typu B u živnostníka, ktorý uplatňuje paušálne výdavky v jednotlivých krokoch – príklad a vzor vyplneného daňového priznania.

Jedným zo spôsobov uplatnenia výdavkov v prípade fyzickej osoby je uplatnenie paušálnych výdavkov, t. j. výdavkov percentom z príjmov. V tomto článku sa zameriame na to, čo potrebuje fyzická osoba, ktorá uplatňuje paušálne výdavky k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a na názornom príklade si ukážeme ako vyplniť samotné daňové priznanie krok za krokom.

V prípade, ak si chcete uplatniť preukázateľné výdavky, pomôže vám s vyplnením daňového priznania vzorový príklad v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 – vznik povinnosti a lehota

Fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahnu sumu 2 207,10 € alebo ktorá vykáže daňovú stratu, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov. Za zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Do celkovej sumy zdaniteľných príjmov sa počítajú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 je 31. marec 2021 (vrátane). Fyzická osoba však môže využiť aj odklad daňového priznania, pričom si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov (ak dosiahla príjmy zo zdrojov v zahraničí).

Daň z príjmov vypočítaná na základe podaného daňového priznania je splatná v posledný deň lehoty na podanie daňového priznania, t. j. 31. marca 2021 (v prípade predĺženia lehoty je daň z príjmov splatná v tomto predĺženom termíne).

Základné informácie k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

V nasledujúcich niekoľkých bodoch si zhrnieme základné informácie, ktoré potrebuje fyzická osoba vedieť pred podaním daňového priznania k dani z príjmov:

 1. výber správneho tlačiva daňového priznania k dani z príjmov: fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy, než príjmy zo závislej činnosti podáva daňové priznanie k dani z príjmov – typ B (napr. živnostník),
 2. spôsob podania daňového priznania k dani z príjmov: fyzická osoba – podnikateľ je povinná podať daňové priznanie elektronicky a fyzická osoba – nepodnikateľ si môže vybrať spôsob podania daňového priznania, t. j. listinne alebo elektronicky,
 3. určenie výšky zdaniteľných príjmov, ktoré fyzická osoba uvádza do daňového priznania k dani z príjmov a vyčlenenie príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené – tieto príjmy sa musia vyčleniť, nakoľko sa do daňového priznania neuvádzajú a fyzická osoba z nich neplatí daň z príjmov. Ide napr. o nemocenské (tzv. PN-ku), či náhradu príjmu počas PN, pandemickú PN-ku, pandemickú OČR-ku, materské a rodičovský príspevok, príspevky z Prvej pomoci a Prvej pomoci plus a iné. Rozdelenie zdaniteľných príjmov nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020,
 4. výber spôsobu uplatňovania daňových výdavkov, t. j. paušálne výdavky alebo skutočne preukázateľné výdavky,
 5. uplatnenie daňových zvýhodnení, t. j. nezdaniteľných častí základu dane,
 6. možné zníženie dane z príjmov o uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, či na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky,
 7. pripojenie povinných príloh k daňovému priznaniu k dani z príjmov, napr. kópie rodného listu dieťaťa, kópie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti a pod. Zoznam povinných príloh nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020.

Tip: čísla, ktoré potrebujete poznať k vyplneniu daňového priznania nájdete v našom článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020.

Paušálne výdavky v roku 2020 – kto si ich môže uplatniť a aká je ich výška

Paušálne výdavky si môže uplatniť tá fyzická osoba, ktorá mala príjmy:

 • z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, t. j. podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“, a
 • z použitia diela a umeleckého výkonu, t. j. podľa § 6 ods. 4 zákona.

Paušálne výdavky si však môže uplatniť fyzická osoba s vyššie uvedenými príjmami, len ak nebola v roku 2020 platiteľom DPH alebo bola platiteľom DPH len časť roka 2020.

Paušálne výdavky predstavujú sumu vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však vo výške 20 000 €. V prípade, ak má osoba príjmy z podnikania aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti však platí, že paušálne výdavky si fyzická osoba uplatní vo výške 60 % z úhrnu (súčtu) týchto zdaniteľných príjmov. Uvedené znamená, že nie je možné si na jeden typ uplatniť preukázateľné výdavky a na druhý typ paušálne výdavky.

Na výpočet sumy paušálnych výdavkov vám pomôže aj naša kalkulačka paušálnych výdavkov.

Tip: v článku Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2020 (príklady) nájdete praktické príklady fyzických osôb, ktorým sa oplatí uplatniť paušálne výdavky

K výške paušálnych výdavkov je potrebné pripočítať aj zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2020

Suma vypočítaných paušálnych výdavkov fyzickej osoby už zahŕňa všetky jeho výdavky, okrem zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že pri výpočte základu dane (resp. čiastkového základu dane) fyzická osoba od zdaniteľných príjmov odpočíta okrem výšky paušálnych výdavkov aj sumu zaplatených odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2020 do 31.12.2020, vrátane zaplateného nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia v tomto období.

Ak v roku 2020 fyzická osoba prijala preplatok zo zdravotného poistenia, pravdepodobne ho prijala už znížený o zrážkovú daň. V uvedenom prípade ide o príjem, ktorý je daňovo vysporiadaný a nie je potrebné uvádzať do daňového priznania.

Vedenie evidencie pri uplatnení paušálnych výdavkov v roku 2020

Fyzická osoba, ktorá uplatňuje paušálne výdavky je povinná viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede a evidenciu o zásobách a pohľadávkach.

Nakoľko zákon o dani z príjmov neustanovuje to, ako má takáto evidencia vyzerať, je na rozhodnutí fyzickej osoby, akým spôsobom bude evidenciu viesť.

Upozorňujeme však, že evidencie, ktoré je fyzická osoba povinná pri uplatnení paušálnych výdavkov viesť, nie sú prílohou daňového priznania.

Viac informácií o paušálnych výdavkoch, ako aj o tom ako má evidencia pri uplatnení paušálnych výdavkov vyzerať si môžete prečítať v článku Paušálne výdavky v roku 2020Daňová evidencia - vzor.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B s uplatnením paušálnych výdavkov za rok 2020 – príklad a vzor

Na základe údajov z príkladu pána Mariána, ktorý pracuje ako živnostník – programátor si popíšeme v jednotlivých krokoch ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 s uplatnením paušálnych výdavkov.

Pán Marián má v evidencii podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d) uvedené nasledovné údaje:

 • výšku zdaniteľných príjmov zo živnosti: 28 000 €,
 • výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne: 2 000 €,
 • výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne: 970 €  (z toho 120 € nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia),
 • pohľadávku k 1.1.2020: 1 500 €.

Marián si chce uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane na zaplatené príspevky na DDS vo výške 100 €. V roku 2020 bol Marián aj na pandemickej nemocenskej a výška nemocenského, ktorú prijal od Sociálnej poisťovne je 300 €.

Prinášame vám vyplnené vzorové daňové priznanie k dani z príjmov – typ B za rok 2020 s uplatnením paušálnych výdavkov a taktiež aj postup na jeho vyplnenie v jednotlivých krokoch.

Nakoľko je Marián fyzickou osobou – podnikateľom bude vypĺňať daňové priznanie elektronicky. Do daňového priznania k dani z príjmov nebudeme uvádzať výšku pandemickej PN-ky, nakoľko ide o príjem, ktorý je oslobodený od dane.

Pozrite si tiež

Upozornenie: Marián v roku 2020 neprijal príspevok od štátu v rámci projektu Prvá pomoc a Prvá pomoc plus na prekonanie tzv. koronakrízy, ak by však prijal takúto pomoc, príspevok by sme síce do daňového priznania neuvádzali (je oslobodený od dane), ale museli by sme vylúčiť z daňových výdavkov aj výdavky vynaložené na príjmy nezahrňované do základu dane. Viac informácií sa dozviete v článku Zdaňovanie príspevkov prvej pomoci pre zamestnávateľov a SZČO v daňovom priznaní.

Článok pokračuje pod reklamou

1. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: napriek tomu, že portál Finančnej správy už na túto stranu spravidla predvyplní skoro všetky potrebné údaje (okrem SK NACE), popíšeme si, čo je potrebné vyplniť. Začíname s uvedením údajov na riadku 01 - DIČ, pričom zaškrtneme druh daňového priznania „daňové priznanie“, nakoľko Marián podáva riadne daňové priznanie a vyplníme do kolónky „za rok“: 2020. Pokračujeme s uvedením SK NACE do riadku 03, ktorý zistíme aj podľa IČO danej fyzickej osoby prostredníctvom webového portálu štatistického úradu a vyplnením údajov v I. oddiele – údaje o daňovníkovi. V našom daňovom priznaní sme uviedli aj na riadku 27 a 28 telefónne číslo a emailovú adresu Mariána, ale tieto údaje vypĺňať nemusíte, nakoľko sú dobrovoľné.

Marián si neuplatňuje daňový bonus, nie je dôchodcom a neuplatňuje si ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, preto 2. stranu nevypĺňame.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: tu budeme vypĺňať VI. oddiel - výpočet čiastkového základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, kde uvedieme výšku zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov zo živnosti. Na riadku 2 – druh príjmov zo živnosti uvedieme v stĺpci 1 výšku zdaniteľných príjmov, t. j. 28 000 € (túto sumu uvedieme aj na riadok 10), v stĺpci 2 na riadku 2 neuvádzame výšku výdavkov, nakoľko na tomto riadku sa uvádza len výška preukázateľných výdavkov.

4. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B: pokračujeme v zaškrtnutí kolónky pod tabuľkou č. 1 s názvom „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona – pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Do kolónky „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“ uvedieme výšku zaplatených odvodov (vrátane nedoplatku), t. j. sumu 2 970 €.

Keď máme zaškrtnutú možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov a uvedenú sumu zaplatených odvodov, vrátime sa do tabuľky č. 1, kde sme uvádzali zdaniteľné príjmy zo živnosti a v stĺpci 2 na riadku 10 uvedieme výšku paušálnych výdavkov (60 % z 28 000 €), t. j. 16 800 € + zaplatené odvody (2 970 €) = 19 770 € (túto sumu nám vypočíta aj portál Finančnej správy, a to po dvojkliku myšou v uvedenom riadku).

Keďže mal Marián na začiatku zdaňovacieho obdobia pohľadávku vo výške 1 500 €, uvedieme ju do tabuľky č. 1b – riadok 2 Pohľadávky – stĺpec 1 na začiatku zdaňovacieho obdobia.

Prečítajte si tiež

Na tejto strane ďalej pokračujeme vo výpočte čiastkového základu dane, a to znamená, že uvedieme na riadku 41 a 42 príjmy a výdavky z tabuľky č. 1. Na riadku 43 vypočítame základ dane, ktorý dostaneme rozdielom medzi riadkom 41 a 42, t. j. 28 000 € - 19 770 € = 8 230 €. Marián nemal žiadne položky zvyšujúce ani znižujúce základ dane, a preto na riadku 47 uvedieme rovnakú sumu základu dane, t. j. 8 230 €, pričom túto sumu vyplníme aj na riadok 55 a 57, na strane 5.

Marián v roku 2020 nemal príjmy z kapitálového majetku a ani ostatné príjmy a preto stranu 6, t. j. VII. oddiel a stranu 7, t. j. VIII. oddiel, nevypĺňame.

8. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B:  na tejto strane budeme vypĺňať dôležitý IX. oddiel – výpočet základu dane, kde na riadku 72 uvedieme výšku základu dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, a to sumu z riadku 57 = 8 230 €. Na riadku 73 uvedieme výšku nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 4 414,20 € a na riadku 75 uvedieme výšku zaplatených príspevkov na DDS vo výške 100 €. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je rovnaká pre každú fyzickú osobu, ak by však základ dane na riadku 72 bol vyšší ako 19 506,56 €, tak potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by bola len vo výške rozdielu medzi sumou 9 290,84 € a 1/4 základu dane na daňovníka. V prípade, ak by výsledkom tohto výpočtu bola nula, suma nezdaniteľnej časti základu dane sa rovná 0 €. Ďalej na riadku 77 uvedieme súčet všetkých nezdaniteľných častí, t. j. v našom prípade sumu 4 414,20 € + 100 € = 4 514,20 €.

Keďže Marián nemal príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, uvedieme na riadku č. 90 sumu 0 €.

Prečítajte si tiež

Daň zo živnosti vypočítame na riadkoch strany 9. daňového priznania k dani z príjmov. Na riadok 91 uvedieme celú výšku nezdaniteľnej časti z riadku 77, t. j. sumu 4 514,20 €, nakoľko sme nezdaniteľnú časť základu dane nepoužili na zníženie čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Následne na riadku 92 vypočítame rozdiel sumy z riadku 57 (základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2), t. j. 8 230 € a sumy z riadku 91, t. j. 4 514,20 € =  8 230 € - 4 514,20 € = 3 715,80 €. Táto suma je suma základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2, ktorú sme znížili o nezdaniteľné časti základu dane a uvedieme ju aj na riadku 94. Veľmi dôležitou časťou tohto oddielu, je správne vyplnenie riadku 95 – zdaniteľné príjmy (výnosy), nakoľko ak je táto suma nižšia alebo rovná ako 100 000 €, daň z príjmov sa vypočíta vo výške 15 % zo základu dane. Nakoľko mal Marián zdaniteľné príjmy vo výške 28 000 €, túto sumu uvedieme na riadku 95 a na riadku 96 vypočítame daň z príjmov vo výške 15 % z 3 715,80 € = 557,37 €. Túto vypočítanú daň z príjmov uvedieme aj na riadku 105, 116, 118, 124 a 135. Daň vo výške 557,37 € je Marián povinný uhradiť do 31. marca 2021 (ak si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania. Na aký účet ju uhradiť, resp. aký variabilný symbol pri platbe uviesť sa dozviete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2020 (v roku 2021).

Upozornenie: k vymedzeniu zdaniteľných príjmov na účely sadzby dane z príjmov, t. j. sumy na riadku 95 bolo vydané Finančnou správou Usmernenie podľa ktorého do tejto sumy je potrebné zahrnúť aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, napr. preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktorý je neznížený o zrazenú daň.

12. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B:  Marián sa rozhodol, že 2 % zo zaplatenej dane chce poukázať Združeniu mladých podnikateľov Slovenska a preto v XII. oddiele na riadku 151 vypočíta 2 zo sumy dane z riadku 124, t. j. 2 % z 557,37 € = 11,15 € a na riadkoch 152 uvedie údaje o prijímateľovi – IČO, právnu formu, názov prijímateľa ako aj jeho sídlo. Keďže Mariánovi nevadí, aby Združenie mladých podnikateľov Slovenska vedelo, že im poukázal 2 % z dane, zaškrtne kolónku „súhlasím so zaslaním údajov mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane“.

13. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ B:  na konci XIII. oddielu je potrebné na riadku 153 uviesť počet príloh, keďže Marián neprikladá žiadnu povinnú prílohu, nechá tam uvedené číslo 3, nakoľko tieto prílohy sú povinné pre každú fyzickú osobu. Hneď pod počtom príloh je potrebné uviesť aj dátum vyplnenia daňového priznania.

Posledným krokom je vyplnenie prílohy č. 3 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia, kde:

 • na riadku 11 uvedieme 2 000 € - výšku zaplatených odvodov do Sociálnej poisťovne
 • na riadku 13 uvedieme výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2020, t. j. 970 € (vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia),
 • na riadku 14 uvedieme výšku zaplatených odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2020 za rok 2020, t. j. 850 € (bez nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky