Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2020 (v roku 2021)

Ako označiť platbu za daň z príjmov v roku 2020? V článku nájdete, aké číslo účtu a aký variabilný či konštantný symbol použiť pri platbe v roku 2021.

Daňovníci, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020, sú povinní ho podať do 31.3.2021 (zatiaľ nebola avizovaná žiadna zmena v termíne podávania daňových priznaní). Zároveň platí, že daňovník musí do konca marca vypočítanú daňovú povinnosť aj uhradiť. Ak sa daňovník rozhodne, môže oznámiť (v špecifických prípadoch je potrebné požiadať o) predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, pričom žiadosť o predĺženie je potrebné doručiť správcovi dane do 31.3.2021. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania za rok 2020 (v roku 2021) - vzor.

Vyhláška ministerstva financií o spôsobe označovania platby dane upravuje, kde je potrebné, aby daňovník daň odviedol a ako má platbu označiť.

Daňovník sa môže rozhodnúť pre jeden z dvoch spôsobov úhrady dane, a to:

 • bezhotovostným prevodom z účtu daňovníka na účet správcu dane alebo
 • poštovým poukazom

Platba dane z príjmov za rok 2020 bezhotovostným spôsobom

Ak sa daňový subjekt rozhodne pre úhradu dane bezhotovostným spôsobom, je potrebné, aby bola platba správne označená. Platba musí byť označená:

 • bankovým účtom správcu dane vo forme IBAN,
 • bankovým účtom daňového subjektu (teda platcu dane),
 • sumou v eurách a eurocentoch,
 • variabilným symbolom.

Bankový účet správcu dane sa skladá zo 16 číslic tvorených z predčísla, základného čísla účtu a identifikačného kódu štátnej pokladnice.

Predčíslie je tvorené zo šiestich číslic a označuje druh dane, za ktorú daňový subjekt platbu odvádza.

Názov účtu pre daň z príjmov Predčíslie účtu
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu na základe DP FO typ A aj typ B 500208
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmov vyberaná zrážkou 500267
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti (uvádzame pre úplnosť) 500259

Základné číslo účtu je tvorené z desiatich číslic a identifikuje daňový subjekt, teda platcu dane. Základné číslo je tzv. „osobný účet daňovníka“, ktoré bolo daňovníkovi pridelené daňovým úradom. V prípade, ak daňovník toto číslo stratil, alebo si ho nepamätá, môže si ho overiť na stránke finančnej správy (v Elektronických službách – Overenie prideleného OÚD).

Poslednou časťou bankového účtu správcu dane je identifikačný kód štátnej pokladnice 8180.

Prečítajte si tiež

Po zostavení čísla účtu, je ešte potrebné ho previesť do tvaru IBAN. Na prevod čísla účtu do formy IBAN je možné použiť napríklad IBAN generátor/validátor pre účty v Štátnej pokladnici.

Príklad na zostavenie čísla účtu na úhradu dane z príjmov živnostníka za rok 2020

Daňovník FO - živnostník podal daňové priznanie typu B za rok 2020.

Predčíslie v tomto prípade bude 500208.

Základné číslo účtu, teda osobný účet daňovníka, ktoré mu bolo udelené daňovým úradom bude napr. 2112345678.

Identifikačný kód štátnej pokladnice je 8180.

Číslo účtu správcu dane teda bude: 5002082112345678/8180

Toto číslo účtu je ešte potrebné previesť na formu IBAN, na čo použijeme IBAN generátor/ validátor.

Správny IBAN správcu dane bude SK64 8180 5002 0821 1234 5678.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zostavenie čísla účtu na úhradu dane z príjmov právnickej osoby za rok 2020

Spoločnosť Firma, s. r. o., ktorá ma sídlo na území SR, podala daňové priznanie a bude uhrádzať daň z príjmov za rok 2020.

Predčíslie bude 500224.

Osobný účet daňovníka je napr. 1312345678 a identifikačný kód štátnej pokladnice je 8180.

Číslo účtu bude: 5002241312345678/8180, ktoré prevedieme do formy IBAN.

Správny IBAN, na ktorý daňovník odvedie daň bude: SK78 8180 5002 2413 1234 5678.

Platba dane z príjmov za rok 2020 poštovým poukazom

Ak sa daňovník rozhodne zaplatiť daň z príjmov formou poštového poukazu, je povinný na poštovom poukaze uviesť:

 • meno a priezvisko daňového subjektu (obchodné meno v prípade PO),
 • adresu trvalého pobytu daňového subjektu (v prípade PO sídlo),
 • sumu v eurách a eurocentoch,
 • variabilný symbol,
 • číslo účtu správcu dane podľa vyššie uvedeného postupu.

Variabilný symbol pri úhrade dane z príjmov za rok 2020

Na označenie platby dane sa použije variabilný symbol pozostávajúci z desiatich znakov, kde:

 • prvé 4 číslice označujú druh dane, ktorú daňovník uhrádza: 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
 • nasledujúcich 6 číslic označuje obdobie, za ktoré daňovník platbu uhrádza, ktoré sú v tvare 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje rok, za ktorý daňovník daň uhrádza.

Variabilný symbol, ktorý daňovník použije pri úhrade dane z príjmov za rok 2020 tak bude: 1700992020.

Konštantný symbol pri úhrade dane z príjmov za rok 2020

Prečítajte si tiež

Vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane nie je ustanovený konštantný symbol pre platbu dane z príjmov. Daňovník teda nemusí pri platbe dane z príjmov tento údaj uvádzať, je však možné použiť konštantný symbol 1744 označujúci vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie, ktorý môžu pri platbe dane z príjmov použiť fyzické aj právnické osoby.

Špecifický symbol pri úhrade dane z príjmov za rok 2020

Podobne, ako konštantný symbol, ani špecifický symbol pre platbu dane z príjmov nie je upravený vyhláškou o spôsobe označovania platby dane. Platbu dane z príjmov stačí označiť správnym variabilným symbolom a IBAN číslom. Daňovníci tak nie sú povinní špecifický symbol uvádzať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky