Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2020 (v roku 2021)

Mali ste v roku 2020 príjmy zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame vám postup, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ako aj vzor vyplneného daňového priznania.

Fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom výška zdaniteľných príjmov za rok 2020 (t. j. súčet slovenských a zahraničných príjmov) presiahla sumu 2 207,10 € alebo fyzická osoba, ktorá vykázala daňovú stratu je povinná podať na území SR daňové priznanie k dani z príjmov, a to v prípade, ak sa považuje za daňového rezidenta SR.

To, kedy je fyzická osoba – rezident SR povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak dosiahla v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí, a o tom, v akom štáte podať daňové priznanie k dani z príjmov, či ako zabrániť situácii, aby bol jej príjem zdanený dvakrát, sme podrobne vysvetlili v článku Daňové priznanie a zahraničné príjmy za rok 2020 (v roku 2021).

V tomto článku si len v krátkosti vysvetlíme znaky príjmov zo zdrojov v zahraničí, definujeme si daňového rezidenta, ale predovšetkým si na praktickom príklade ukážeme ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak fyzická osoba – rezident SR v roku 2020 dosiahla príjmy zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania) zo zdrojov v zahraničí, v našom prípade v Českej republike.

Daňový rezident SR a príjmy zo zdrojov v zahraničí – aká je ich definícia a znaky?

Príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí rozdeľujeme do dvoch kategórií, a to na:

  • aktívny príjem zo zdrojov v zahraničí,
  • pasívny príjem zo zdrojov v zahraničí.

Pod aktívnym príjmom zo zdrojov v zahraničí rozumieme príjem, ktorý plynul fyzickej osobe z činnosti, ktorú fyzicky vykonala v zahraničí, t. j. napr. aktívnym príjmom zo zdrojov v zahraničí je príjem zamestnanca, ktorý vykonával prácu u českého zamestnávateľa na území Českej republiky.

Pod pasívnym príjmov zo zdrojov v zahraničí rozumieme príjem z nakladania s majetkom, ktorý plynul fyzickej osobe od osoby, ktorá je rezidentom iného štátu, než je SR, ako aj príjem z nakladania s nehnuteľnosťou, ktorá je umiestnená mimo územia SR, t. j. napr. pasívnym príjmom zo zdrojov v zahraničí je príjem fyzickej osoby – rezidenta SR, ktorý dosiahol príjem z prenájmu nehnuteľnosti na území Rakúska.

Viac informácií a príkladov k príjmom zo zdrojov v zahraničí nájdete v článku Čo sú príjmy zo zdrojov v zahraničí?.

Daňovým rezidentom SR je fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok, ktoré sú uvedené v § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), t. j.:

  • má na území SR trvalý pobyt, alebo
  • má na území SR bydlisko (t. j. ak má možnosť dlhodobého ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, napr. podnájom), alebo
  • sa na území SR obvykle zdržiava (to znamená, že sa zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku).

O posudzovaní daňovej rezidencie si viac informácií môžete prečítať aj v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 (v roku 2021) som podal/a v zahraničí, musím podať daňové priznanie aj na Slovensku?

Je fakt, že spravidla platí, že právo na zdanenie príjmu fyzickej osoby, má štát, v ktorom fyzickej osobe plynie tento príjem. To znamená, že fyzická osoba prvotne podáva a vysporiada si svoju daňovú povinnosť v tom štáte, v ktorom napr. vykonávala závislú činnosť, a to podľa podmienok vnútroštátnej legislatívy daného zahraničného štátu.

To, že fyzická osoba – daňový rezident SR podala daňové priznanie k dani z príjmov v zahraničí, však neznamená, že na území SR nemá žiadne daňové povinnosti. Ak príjmy takejto fyzickej osoby (t. j. tuzemské aj zahraničné spolu) presiahli za rok 2020 sumu 2 207,10 € alebo vykázala daňovú stratu, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov aj na území SR, a to do 31.3.2021 alebo v predĺženej lehote (max do 30.6.2021 alebo do 30.9.2021).

V daňovom priznaní následne táto fyzická osoba – rezident SR uvedie príjmy tuzemské, ako aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, pričom na vylúčenie dvojitého zdanenia v prípade zahraničného príjmu použije v daňovom priznaní metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov.

Príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) zo zahraničia za rok 2020 – ako ich uviesť v daňovom priznaní v roku 2021 (za rok 2020)?

Ak fyzická osoba v roku 2020 dosiahla príjmy zo zdrojov v zahraničí zo závislej činnosti, t. j. zo zahraničia (§ 5 zákona o dani z príjmov), a nemala žiadne iné druhy príjmov, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A.

Ak fyzická osoba v roku 2020 dosiahla aj iné príjmy zo zdrojov v zahraničí, či na území SR, než zo závislej činnosti (napr. zo živnosti), podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Prečítajte si tiež

Kde v daňovom priznaní však uviesť príjmy zo zdrojov v zahraničí? Či ide o príjem zo zahraničia alebo o tuzemský príjem (zo SR), uvádza sa v daňovom priznaní v príslušnom oddiele, a to podľa typu príjmu. To znamená, že ak mala fyzická osoba – rezident SR príjmy zo zahraničia a aj príjmy z tuzemska, uvedie ich výšku spolu (t. j. urobí súčet týchto príjmov).

Pre správny postup vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 vám pomôže článok Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2020 – ako na to?, v ktorom sa dozviete, kam zaradiť príjmy, ktoré ste v roku 2020 dosiahli, aké daňové výdavky je možné k týmto príjmom uplatniť, či aké daňové zvýhodnenia si môžete v daňovom priznaní uplatniť.

Dôležité riadky v daňovom priznaní k dani z príjmov, ak ste dosiahli príjmy zo zdrojov v zahraničí nasledujú po úprave základu dane o nezdaniteľné časti základu dane, a po výpočte dane z príjmov, nakoľko je potrebné vybrať správnu metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozorňujeme, že v prípade odpočtu nezdaniteľných častí základu dane, daňové priznanie nerozlišuje zdroj príjmov (základov dane), ktoré zníži o nezdaniteľné časti základu dane. To znamená, že síce odpočet nezdaniteľných častí základu dane sa vykoná najprv z príjmov (čiastkových základov dane) zo závislej činnosti (zo zamestnania) a následne z príjmov (čiastkových základov dane) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, ale v prípade, ak ste mali aj príjmy zo zdrojov v zahraničí a aj príjmy z tuzemska, odpočet sa vykoná z čiastkových základov dane spolu. V konečnom dôsledku to môže znamenať, že síce zahraničné príjmy (základy dane) v ďalších riadkoch vylúčite z dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane alebo metódou vyňatia príjmov, ale tuzemské príjmy už neznížite o nezdaniteľné časti základu dane, nakoľko celý odpočet alebo časť ste použili  na základ dane z príjmov zo zahraničia, čo pre fyzickú osobu môže znamenať vyššiu daňovú povinnosť.

Po vyplnení zvolenej metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, musí fyzická osoba – rezident SR vyplniť oddiel s názvom „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, v ktorom je potrebné uviesť kód štátu (podľa zdroja príjmu), druh príjmu (len ak ide o daňové priznanie k dani z príjmov – typ B) a sumu príjmy a výdavkov zo zdroja v zahraničí.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2020 (v roku 2021) – príklad

Na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typu A, t. j. pri príjme zo zamestnania, ktorý plynie zo zahraničia použijeme príklad pána Jána, ktorý pracuje u českého zamestnávateľa na turnusy v meste Ústí nad Labem.

Pán Ján je daňovým rezidentom SR a v mesiacoch január až december 2020 vykonával závislú činnosť len v Českej republike. Jeho zamestnávateľ mu vykonal ročné zúčtovanie dane a vyhotovil mu pre účely daňového priznania k dani z príjmov na Slovensku aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, ktoré si môžete pozrieť. Nakoľko ide o príjem v cudzej mene, budeme potrebovať prepočítať cudziu menu, t. j. CZK na eurá. Vyberieme si napríklad prepočet ročným priemerným kurzom, ktorý bol v roku 2020 v sume 26,455 CZK/EUR.

Z potvrdenia o príjme zo závislej činnosti vyberáme dôležité riadky pre vyplnenie daňového priznania na Slovensku, v ktorom použijeme metódu vyňatia príjmov, t. j. budeme potrebovať z potvrdenia o príjme:

  • riadok 1, t. j. hrubú mzdu: 392 609 CZK, t. j. 14 840,64 Eur
  • riadok 20, t. j. povinné poistné, ktoré platil zamestnanec: 43 188 CZK, t. j. 1 632,51 Eur.

Pozrime sa ako Ján vyplnil daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby zo zamestnania – typ A pri príjmoch zo zahraničia za rok 2020, ktoré vyplnil v nasledovných krokoch:

Na 1. strane uviedol svoje osobné údaje, t. j. rodné číslo, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, ako aj svoj e-mail a telefónne číslo, ktoré sú nepovinnými údajmi. Keďže Ján podáva riadne daňové priznanie, v sekcii „druh daňového priznania“ zaškrtol „daňové priznanie“ a keďže podáva daňové priznanie za rok 2020, uviedol tento číselný údaj v sekcii „za rok“.

Na 2. strane pokračuje Ján vo vyplnení V. oddielu – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti, keďže si neuplatňuje ani nezdaniteľnú časť základu dane na manželku ani daňový bonus na deti, či zaplatené úroky z hypotéky. V tomto oddiele na riadku 36 uvedie hrubý príjem od českého zamestnávateľa, ktorý prepočítal ročným priemerným kurzom, t. j. 14 840,64 €  (392 609 CZK).

V. oddiel pokračuje na 3. strane, kde Ján do riadku 37 vyplní údaj o úhrnnom povinnom poistnom, ktoré mu zamestnávateľ zrazil z jeho mzdy za rok 2020, t. j. 1 632,51 €  (43 188 CZK). Keďže na potvrdení o príjme zo závislej činnosti od českého zamestnávateľa nie je rozdelené zrazené poistné na sociálne a zdravotné poistenie, riadok 37a a 37b Ján nevypĺňa a pokračuje výpočtom základu dane na riadku 38, kde uvedie rozdiel riadok 36 a 37, t. j. 14 840,64 € - 1 632,51 € = 13 208,13 €.

V VI. oddiele sa Ján dostáva na výpočet dane, pričom začína riadkom 39, kde uvedie výšku ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je v sume 4 414,20 €. Nakoľko si iné nezdaniteľné časti základu dane neuplatňuje, uvedie rovnakú sumu aj na riadku 43 a na riadku 44 vypočíta základ dane znížený o sumu nezdaniteľnej časti, t. j. riadok 38 – riadok 43: 13 208,13 € - 4 414,20 € = 8 793,93 €. Z tejto sumy vypočíta Ján na riadku 45 daň, a to vo výške 19 % z 8 793,93 € = 1 670,8467 €, zaokrúhlene matematicky na 1 670,85 €. Aby sa Ján vyhol dvojitému zdaneniu tohto príjmu, požije metódu vyňatia príjmov, a to na riadku 48, kde uvedie výšku vyňatých príjmov (základov dane), t. j. sumu 13 208,13 €. Keďže žiadne iné príjmy Ján nemal, uvedie na riadku 49, riadku 50 a riadku 64 nulu.

Následne Ján na strane 5 v VIII. oddiele zaškrtne možnosť „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, nakoľko nemá právo na poukázanie podielu zaplatenej dane.

Dôležitým oddielom je IX. oddiel na strane 6 s názvom „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“, kde je potrebné zaškrtnúť riadok „uvádzam osobitné záznamy“ a doplniť:

  • kód štátu: 203 (Česká republika),
  • výšku príjmov: 14 840,64 €,
  • výšku výdavkov: 1 632,51 €.

Ján sa rozhodol, že do poznámok uvedie aj slovnú informáciu pre správcu dane (daňový úrad), o tom, aký prepočítací kurz pri vypĺňaní daňového priznania použil.

Ján nesmie zabudnúť ani na uvedenie počtu príloh na riadku 87, kde uvedie číslo 1, nakoľko jedinou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie o príjme od českého zamestnávateľa. Okrem toho je povinný uviesť dátum, ako aj podpis (ak podáva daňové priznanie listinne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky