Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021 – ako na to?

Ako na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 v roku 2022 v desiatich krokoch. Čo na to potrebujete a na čo si dať pozor?

Dani z príjmov fyzickej osoby sa venuje druhá časť zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V tomto článku si uvedieme v jednotlivých krokoch, ako postupovať v prípade, ak má fyzická osoba povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, alebo v prípade, ak chce tak urobiť dobrovoľne. Popíšeme si aj to, aké podklady bude potrebovať pri vypĺňaní daňového priznania a ktoré z týchto podkladov sú povinnými prílohami daňového priznania.

1. Zistite, či máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021

Fyzická osoba má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 €, alebo v prípade ak vykáže daňovú stratu (aj keď príjmy nedosahujú výšku 2 255,72 €).

Fyzická osoba však podať daňové priznanie k dani z príjmov, ak jej nevznikla povinnosť:

 • môže aj dobrovoľne, a to predovšetkým z dôvodu vzniku daňového preplatku,
 • musí na základe výzvu správcu dane.

Poznámka: Za celkové zdaniteľné príjmy sa považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, rovnako sa do tejto výšky započítavajú aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí.

2. Vyberte správny typ tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021

Pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021, má fyzická osoba na výber z dvoch tlačív daňového priznania, a to:

 • typ A – daňové priznanie sa na tomto type tlačiva podáva v prípade, ak fyzická osoba mala v roku 2021 príjmy len zo závislej činnosti (t. j. zo zamestnania), a to podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Pozor, daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A nemusí podávať tá osoba, ktorej zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2021,
 • typ B – daňové priznanie sa na tomto type tlačiva podáva v prípade ak fyzická osoba mala v roku 2021 aj iné príjmy, než len príjmy zo závislej činnosti, resp. kombináciu viacerých druhov príjmov, a to:
  • príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona),
  • príjmov z kapitálového majetku (§ 7 zákona),
  • ostatných príjmov (§ 8 zákona).

3. Nezabudnite na lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 a na lehotu na zaplatenie dane

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 v lehote do 31.3.2022 (vrátane). V tejto lehote je povinná aj zaplatiť daň z príjmov za rok 2021.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak fyzická osoba nestíha podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, alebo nemá v tom čase na zaplatenie dane, resp. chce túto povinnosť odložiť, môže oznámiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu) na štruktúrovanom tlačive predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021, a to o:

 • najviac tri celé kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2022,
 • najviac šesť celých kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 30.9.2022, ale pozor, len ak fyzická osoba mala príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

Poznámka: Nezabudnite úhradu dane z príjmov za rok 2021 správne označiť. Viac informácií sa dozviete v článku Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022.

4. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 podajte správnym spôsobom

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je možné správcovi dane (t. j. daňovému úradu) podať elektronicky alebo listinne.

Fyzické osoby – podnikatelia (napr. živnostníci) sú povinní podať daňové priznanie výlučne elektronicky, a to cez portál finančnej správy. Existujú pritom dva spôsoby prihlásenia sa na portál finančnej správy, a to cez ID a heslo, alebo cez občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Viac informácií nájdete v článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Fyzické osoby – nepodnikatelia, ako napr. zamestnanci, fyzické osoby, ktoré majú príjem napr. z predaja nehnuteľnosti a pod., si môžu vybrať spôsob podania daňového priznania, a teda okrem elektronického podania, môžu využiť aj podanie v listinnej forme. V takomto prípade vyplnené daňové priznanie spolu s potvrdením o podaní daňového priznania doručia na podateľňu daňového úradu, alebo poštovou zásielkou (odporúčame odoslať doporučene).

Tip: Aj pri vypĺňaní daňového priznania v listinnej forme využite elektronický formulár daňového priznania, ktorý nájdete na webovej stránke Finančnej správy, prípadne iný dobrý softvér či aplikáciu. Formulár vám môže byť nápomocný v odhalení prípadných chýb vo vyplnenom daňovom priznaní, nasmeruje vás na správne riadky či dopočíta za vás rôzne sumy.

5. Vyčleňte zo svojich príjmov za rok 2021 zdaniteľné príjmy a zatrieďte ich do kategórií

Ak mala fyzická osoba v roku 2021 viacero druhov príjmov, je potrebné, aby v prvom rade zistila, či sa tieto príjmy zdaňujú, a teda či sú zdaniteľnými príjmami – príjmami, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené.

Prečítajte si tiež

Príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené nájde fyzická osoba v § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov. Pri každom tomto ustanovení sú uvedené príjmy, ktoré sú predmetom dane, príp. príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, či príjmy, ktoré predmetom dane nie sú. Je potrebné ešte upozorniť aj na § 9 zákona, kde sú uvedené príjmy, ktoré sú oslobodené od dane.

Medzi zdaniteľné príjmy nepatrí napr. materské, nemocenská dávka, rodičovský príspevok, cestovná náhrada poskytnutá zamestnávateľom zamestnancovi na pracovnej ceste (do limitu), dôchodok a pod.

Okrem zatriedenia svojich zdaniteľných príjmov do jednotlivých ustanovení § 5 až § 8, je potrebné, aby fyzická osoba rozdelila tieto príjmy aj na aktívne a pasívne príjmy. Toto rozdelenie je dôležité nakoľko, iba pri aktívnych príjmoch môže fyzická osoba vykázať daňovú stratu, či uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a pod. Medzi aktívne príjmy patria napríklad príjmy zo závislej činnosti, či príjmy zo živnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

6. Ak ste v roku 2021 dosiahli zákonom vymedzené zdaniteľné príjmy, znížte ich o sumu oslobodenú od dane

Fyzická osoba, ktorá v roku 2021 dosiahla:

 • príjem z prenájmu – podľa § 6 ods. 3 zákona,
 • príjem z príležitostných činností – podľa § 8 ods. 1 písm. a),

môže si na tieto druhy príjmov uplatniť oslobodenie od dane v súhrnnej výške 500 €. To znamená, že v prípade, ak fyzická osoba mala v roku 2021 obe tieto príjmy, nemôže si na každý z nich uplatniť oslobodenie od dane vo výške 500 €, ale iba súhrnne 500 €.

Ak uvedené príjmy za rok 2021 nepresiahnu sumu 500 €, do daňového priznania ich fyzická osoba nemusí ani uvádzať. Ak však sumu 500 € presiahnu, do daňového priznania ich fyzická osoba uvedie vo výške už zníženej o sumu najviac 500 €, pričom v rovnakom pomere v akom si zníži príjmy, musí upraviť aj daňové výdavky.

Oslobodené od dane z príjmov vo výške 500 € sú aj iné príjmy, a to napr. príjmy z prevodu opcií, či príjmy z prevodu cenných papierov a pod., u ktorých platí, že oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 € sa uplatní na rozdiel medzi úhrnom týchto príjmov a úhrnom týchto výdavkov. Podrobné informácie nájdete v článku Oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 €.

7. Vyberte spôsob uplatnenia daňových výdavkov za rok 2021

Fyzická osoba, ktorá mala v roku 2021 príjmy len zo zamestnania, t. j. podľa § 5 zákona má výdavky len na poistné a príspevky, ktoré jej zamestnávateľ už zrazil zo mzdy. To znamená, že táto fyzická osoba si už spôsob uplatnenia daňových výdavkov nevyberá. Fyzická osoba s príjmami podľa § 6 až § 8 zákona, si môže spravidla vybrať z dvoch spôsobov uplatnenia daňových výdavkov v roku 2021:

 • uplatnenie paušálnych výdavkov, t. j. percentom z príjmov: fyzická osoba si v tomto prípade výšku paušálnych výdavkov vypočíta jednoducho (ak už pozná výšku zdaniteľných príjmov), nakoľko:
  • v prípade príjmov podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 4 je ich výška 60 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však 20 000 €,
  • v prípade príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. a) je ich výška 25 % zo zdaniteľných príjmov, maximálne však 5 040 €,
 • uplatnenie skutočne preukázateľných výdavkov, t. j. výdavkov, ktoré fyzická osoba preukázateľne vynaložila na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov, a ktoré sú zaúčtované v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo zaevidované v daňovej evidencii.

Pozor, pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona, t. j. príjmoch z prenájmu nie je možné uplatniť paušálne výdavky.

8. Uplatnite si nárok na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus v roku 2021

Uplatnením nároku na nezdaniteľné časti základu dane si fyzická osoba môže znížiť vypočítaný základ dane (resp. čiastkový základ dane) a uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa, resp. nároku na zaplatené úroky z hypotéky si fyzická osoba môže znížiť vypočítanú daň z príjmov. Nie každá fyzická osoba si však môže uplatniť tieto daňové zvýhodnenia.

Nezdaniteľné časti základu dane poznáme tieto tri:

 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manžela (manželku),
 • nezdaniteľnú časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane na daňovníka má takmer každá fyzická osoba s aktívnymi príjmami. V prípade, ak čiastkový základ dane, resp. základ dane z príjmov je nižší alebo rovný ako 92,8-násobok sumy, t. j. ako 19 936,22 €, fyzická osoba má nárok na uplatnenie ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 4 511,43 €. Viac informácií sa dozviete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021.

Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len tá osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku. Okrem ostatných podmienok, ako je to, že musí ísť o vyživované dieťa žijúce s daňovníkom domácnosti, podmienkou pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa je dosiahnutie zdaniteľných príjmov za rok 2021 aspoň vo výške 3 738 € a viac a nevykázanie daňovej straty. Ide pritom o výšku príjmov buď zo závislej činnosti, alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Uplatnením daňového bonusu na dieťa si môže fyzická osoba znížiť ročne daň o sumu 278,64 € až po sumu 557,28 €, a to v závislosti od veku dieťaťa.

Aj daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť len tá osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky, pričom výška daňového bonusu je 50 % zo zaplatených úrokov za rok 2021, maximálne však do výšky 400 €. Viac informácií o podmienkach nároku nájdete v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2020 a v roku 2021.

9. Poukážte 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane za rok 2021

V prípade, ak fyzická osoba spĺňa podmienky, môže poukázať 2 %, resp. 3% zo zaplatenej dane vybranej organizácií (napr. občianskemu združeniu, nadácii a pod.), v prípade, ak táto organizácia je uvedená v zozname prijímateľov. Upozorňujeme, že vypočítaný podiel 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane musí predstavovať výšku minimálne 3 € a viac.

Vypočítaný podiel zaplatenej dane poukáže správca dane prijímateľovi iba v tom prípade, ak fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane preukáže, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie roku 2021 vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov alebo ak fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021 zaplatí daňovú povinnosť v ustanovenej lehote a zároveň nemá nedoplatky na dani.

Pozor, nie každá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre poukázanie podielu zaplatenej dane, môže poukázať podiel vo výške 3 %. Tu je vymedzená ďalšia podmienka, ktorou je, že fyzická osoba v tom zdaňovacom období, za ktoré chce poukázať podiel vo výške 3 %, musí vykonať dobrovoľnícku činnosť, a to v rozsahu najmenej 40 hodín.

Poukázať tzv. 2 % z dane je možné priamo v daňovom priznaní. V prípade zamestnanca, ktorému bolo vykonané ročné zúčtovanie dane u zamestnávateľa, je potrebné disponovať potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa, ktoré sa podáva na daňový úrad spolu s vyhlásením, v ktorom sa okrem iného uvedie aj vybraný prijímateľ.

10. Pripojte povinné prílohy k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby sú povinné 3 prílohy, ktoré sú vlastne súčasťou každého daňového priznania. To znamená, že každá fyzická osoba, musí mať uvedené v kolónke „prílohy“ číslo 3, aj keď uvedené prílohy, ktoré sú súčasťou daňového priznania nevypĺňa.

Ak fyzická osoba pripája k daňovému priznaniu k dani z príjmov aj iné povinné prílohy a podáva daňové priznanie k dani z príjmov:

 • elektronicky, je potrebné, aby tieto prílohy pripojila k daňovému priznaniu, do časti „Prílohy“, a to v stanovenom formáte, napr. .pdf alebo .jpg a pod.,
 • listinne, je potrebné, aby priložila kópie povinných príloh (nie originály), a zvýšila počet príloh (napr. ak pripája jednu povinnú prílohu, tak v kolónke „prílohy“, bude mať uvedené číslo 4).

Spravidla k povinným prílohám k daňovému priznaniu k dani z príjmov fyzickej osoby patrí:

 • v prípade, ak fyzická osoba mala príjmy zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania: potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa, resp. zamestnávateľov (ak ich v roku 2021 bolo viac),
 • v prípade, ak si fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky: potvrdenie o zaplatených úrokoch z úveru na bývanie, ktoré vydala fyzickej osobe banka,
 • v prípade, ak si fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa: rodný list dieťaťa (ak si fyzická osoba uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa prvýkrát a ešte správcovi dane tento rodný list nepredložila),
 • v prípade, ak fyzická osoba chce poukázať 3 % zo zaplatenej dane: potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti,
 • a ďalšie prílohy, ktoré sú uvedené v príslušnom poučení na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov podľa typu daňového priznania, ktoré nájdete v našom článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky