Daňový bonus na dieťa v roku 2020

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 a aké podmienky musí splniť daňovník, aby mal naň nárok? Suma daňového bonusu je dvojnásobná pre deti do 6 rokov.

Daňový bonus upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňovník si môže po splnení určitých podmienok uplatniť:

  1. daňový bonus na dieťa – upravený v § 33 zákona o dani z príjmov,
  2. daňový bonus na zaplatené úroky – upravený v § 33a zákona o dani z príjmov.

V tomto článku sa budeme ďalej venovať daňovému bonusu na dieťa, podmienkam pre jeho uplatnenie a výške pre rok 2020.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Daňový bonus na dieťa je položka, ktorá priamo znižuje daň z príjmov fyzickej osoby (nie základ dane). Daňovým bonusom je teda možné zvýšiť mesačnú čistú mzdu zamestnanca, ak ho uplatňuje mesačne alebo je možné znížiť si o daňový bonus daň v podanom daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, napríklad u živnostníka.

Výpočet čistej mzdy v roku 2020, aj so zohľadnením daňového bonusu na dieťa, si môžete pozrieť v našej mzdovej kalkulačke.

Výška príjmu pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

Daňový bonus je peňažná „dávka“, na ktorú má vplyv príjem daňovníka. Ak si chce daňovník uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu, a to:

  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zo zamestnania): aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, alebo
  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti: aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy. Tento daňovník však musí vykázať základ dane z príjmov (nie daňovú stratu).

Pre rok 2020 teda platí, že daňovník si môže daňový bonus na dieťa uplatniť v prípade dosiahnutia hranice ročných zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 3 480 € (6 x 580 €). Viac informácií o platnej minimálnej mzde na rok 2020 si prečítajte v článku Minimálna mzda od 1.1.2020.

Pre splnenie podmienky výšky dosiahnutých príjmov sa príjmy zo závislej činnosti a príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti nespočítavajú. Zdaniteľné príjmy môžu byť dosiahnuté aj zo zdrojov v zahraničí.

V januári 2021 bola uskutočnená zmena týkajúca sa posudzovania príjmov pre uplatnenie daňového bonusu, pričom príjem je možné dosiahnuť aj s pripočítaním tzv. korona príspevkov či nemocenských dávok. Viac si prečítajte v článku Daňový bonus a nové posudzovanie výšky príjmov za rok 2020.

Vyživované dieťa pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

Daňovník si môže uplatniť tento bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Pre uplatnenie nároku daňovníka na daňový bonus je potrebné, aby bola splnená podmienka žitia v spoločnej domácnosti, pričom nie je rozhodujúca adresa trvalého pobytu (ak by mali napríklad otec a dieťa rozdielne trvalé pobyty). Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti pri uplatnení nemá vplyv.

Prečítajte si tiež

Vyživovaným dieťaťom daňovníka je podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov dieťa daňovníka vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základne rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa (podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa). Vyživovaným dieťaťom daňovníka je aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Od kedy do kedy sa vypláca daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus je možné uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole). U osvojeného dieťaťa vzniká nárok na daňový bonus v tom mesiaci, v ktorom bolo dieťa osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Ak nastanú situácie, že:

  • dieťa skončí strednú školu a nepokračuje v štúdiu, nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa je do 31. augusta toho istého roka;
  • dieťa skončí strednú školu a pokračuje na vysokú školu, nárok na uplatnenie daňového bonusu je aj za mesiace medzi ukončením strednej školy a zápisom na vysokú školu (zápis najneskôr v októbri roka, v ktorom dieťa skončilo strednú školu);
  • dieťa skončí vysokú školu, nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa do dňa získania vysokoškolského titulu (deň štátnic), v prípade, ak dieťa nedovŕšilo 25 rokov veku. Ak dieťa dovŕši 25 rokov veku ešte pred získaním vysokoškolského titulu, nárok na daňový bonus zaniká v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕšilo 25 rokov veku.

Výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020

K 1.7.2019 sa zvýšilo životné minimum, čím došlo aj k zvýšeniu viacerých veličín. Jednou z nich je práve daňový bonus na dieťa.

Prečítajte si tiež

Od 1.1.2020 je možné uplatniť si daňový bonus vo výške 22,72 € za mesiac. Ročne ide o sumu 272,64 €, a to na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa. Naďalej platí, že výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov sa zdvojnásobuje – v roku 2020 je výška daňového bonusu pre tieto deti vo výške 45,44 € mesačne, resp. 545,28 € ročne. Posledným mesiacom, kedy je možné uplatniť si dvojnásobný daňový bonus je mesiac, v ktorom dieťa dovŕši šiesty rok života.

V tabuľke je uvedený prehľad vývoja výšky daňového bonusu na dieťa v rokoch 2018 až 2020, kde je zachytená aj zmena dvojnásobného daňového bonusu.

*dvojnásobná výška daňového bonusu pre deti do 6 rokov platí od apríla 2019
Dieťa do 6 rokov* Dieťa nad 6 rokov
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Daňový bonus mesačný (v €) 21,56 € 44,34 € 45,44 € 21,56 € 22,17 € 22,72 €
Daňový bonus ročný (v €) 258,72 € 465,57 € 545,28 € 258,72 € 266,04 € 272,64 €

Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020

Ak dieťa, resp. deti, žijú v domácnosti s viacerými daňovníkmi, ktorí ich vyživujú, daňový bonus na ne si môže uplatniť iba jeden z týchto daňovníkov. To znamená, že ak dieťa žije v domácnosti s obomi rodičmi, daňový bonus si môže uplatniť buď matka alebo otec.

Nastávajú prípady, kedy sa však daňovníci (v našom príklade rodičia) nedohodnú. V zákone o dani z príjmov je obsiahnutý postup na uplatnenie daňového bonusu aj v takejto situácii, a to v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

Daňový bonus na dieťa počas materskej či rodičovskej dovolenky v roku 2020

Daňový bonus na dieťa je možné uplatniť už v mesiaci, kedy sa dieťa narodí. Uplatniť si ho však môže len jeden daňovník, ktorý spĺňa všetky podmienky pre jeho uplatnenie uvedené v článku.

Ak je na materskej dovolenke matka dieťaťa, otec si môže uplatniť daňový bonus na dieťa už v mesiaci jeho narodenia (napríklad, dieťa sa narodí v júni 2020, otec si môže uplatniť daňový bonus už od júna 2020). Avšak, otec musí spĺňať podmienku príjmu – ak je zamestnancom, tak jeho zdaniteľný príjem v danom mesiaci musí byť minimálne 290 eur (polovica minimálnej mzdy). Rovnaké podmienky platia, ak si chce otec uplatniť daňový bonus počas rodičovskej dovolenky (ak si nárok neuplatní matka).

Ak otec poberá daňový bonus na dieťa a v určitých mesiacoch nedosahuje príjem, nemôže si uplatniť daňový bonus mesačne, ale až po skončení kalendárneho roka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov (ak dosiahol požadovanú výšku príjmu). Napríklad, ak je na „materskej“ s dieťaťom otec a nemá počas tohto obdobia príjem, nemôže si mesačne uplatňovať daňový bonus (buď si ho uplatní v týchto mesiacoch matka, ak má príjem, alebo dodatočne jeden z rodičov v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní, ak splnia podmienky).

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2020 u zamestnanca a podnikateľa-fyzickej osoby

To, že má daňovník nárok na daňový bonus neznamená, že mu začne plynúť automaticky. Daňovník musí oň požiadať.

Daňovník – zamestnanec si môže daňový bonus na dieťa uplatniť mesačne u zamestnávateľa pomocou tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu a po doložení potrebných dokladov. Mesačným uplatňovaním daňového bonusu bude mať zamestnanec každý mesiac vyššiu čistú mzdu. Druhou možnosťou je uplatnenie ročne, kedy zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane alebo prostredníctvom podaného daňového priznania k dani z príjmov.

Daňovník – podnikateľ (napríklad živnostník) má možnosť uplatniť si daňový bonus iba ročne prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov. Musí ale taktiež doložiť potrebné doklady preukazujúce nárok na daňový bonus.

Doklady potrebné pre uplatnenie daňového bonusu v roku 2020

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na vyživované dieťa musí priložiť doklady preukazujúce nárok na daňový bonus, a to:

  • kópiu rodného listu dieťaťa, alebo výpis z rodného listu,
  • potvrdenie školy, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak dieťa študuje na strednej škole alebo vysokej škole, alebo  potvrdenie  príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
  • potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Ak si zamestnanec uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa, doklady predkladá svojmu zamestnávateľovi. Ak si daňovník (podnikateľ alebo aj zamestnanec) daňový bonus uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, doklady sú prílohou k daňovému priznaniu.

S účinnosťou od 1.12.2019 sa novelou zákona o dani z príjmov mení predkladanie potvrdenia o návšteve školy, ako dokladu preukazujúceho nárok na daňový bonus na dieťa. Od decembra 2019 platí, že zamestnanec s príjmami len zo závislej činnosti a fyzická osoba s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, nie je povinná na účely uplatnenia daňového bonusu na dieťa predložiť správcovi dane potvrdenie o návšteve školy dieťaťa pri dennom štúdiu na strednej alebo vysokej škole v SR (neplatí pre potvrdenie o návšteve školy pri štúdiu v zahraničí).

Naďalej však platí, že zamestnanec predkladá potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe svojmu zamestnávateľovi (ak si uplatňuje daňový bonus u svojho zamestnávateľa mesačne alebo ročne pri ročnom zúčtovaní preddavkov na daň), ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu (napr. ak je zamestnávateľom štátny orgán, obec a pod.).

Vyplatenie daňového bonusu zamestnávateľom alebo daňovým úradom v roku 2020

Čo v prípade, ak je daňový bonus vyšší ako daň (príp. preddavok na daň) z dosiahnutého príjmu? Daňový bonus možno uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani z príjmov. O sumu daňového bonusu, ktorá prevyšuje daň (príp. preddavok na daň), daňovník nepríde – bude mu vyplatená buď prostredníctvom zamestnávateľa alebo je možné o vyplatenie požiadať miestne príslušného správcu dane (v podanom daňovom priznaní).

Príklady na uplatnenie a výšku daňového bonusu v roku 2020

Príklad na daňový bonus – nedosahovanie príjmu

Daňovník dosiahol ročný zdaniteľný príjem zo živnosti vo výške 3 000 € a má jedno dieťa do 6 rokov.

Daňovník nemá nárok na daňový bonus, pretože nedosiahol výšku ročných zdaniteľných príjmov vo výške aspoň 3 480 € podľa § 6, ods. 1 zákona o dani z príjmov.

Príklad na daňový bonus – dieťa do 6 rokov

Daňovník dosiahol ročný zdaniteľný príjem zo zamestnania vo výške 6 000 € a má jedno dieťa vo veku 4 roky.

Daňovník má nárok na daňový bonus, pretože dosiahol výšku ročných zdaniteľných príjmov vo výške aspoň 3 480 € podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Má nárok na dvojnásobný daňový bonus, keďže dieťa má do 6 rokov – 45,44 € mesačne, resp. 545,28 € ročne.

Príklad na daňový bonus – dieťa nad 6 rokov

Daňovník dosiahol ročný zdaniteľný príjem zo zamestnania vo výške 6 000 € a má jedno dieťa vo veku 8 rokov.

Daňovník má nárok na daňový bonus, pretože dosiahol výšku ročných zdaniteľných príjmov vo výške aspoň 3 480 € podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Nemá nárok na dvojnásobný daňový bonus, keďže dieťa má viac ako 6 rokov, ale na základnú výšku daňového bonusu – 22,72 € mesačne, resp. 272,64 € ročne.

Príklad na daňový bonus – narodenie dieťaťa a dieťa nad 6 rokov

Daňovník dosahuje ročné zdaniteľné príjmy zo zamestnania vo výške aspoň 3 480 €, má jedno dieťa nad 6 rokov a v priebehu roka, v júni 2020, sa mu narodí druhé dieťa.

Daňovník si na prvé dieťa uplatní daňový bonus za celý rok (v sume 22,72 € mesačne) a na druhé, narodené dieťa od mesiaca jún vrátane (v dvojnásobnej výške 45,44 € mesačne). Daňový bonus je možné uplatniť už mesačne u zamestnávateľa.

Príklad na daňový bonus – daňový bonus prevyšuje daň

Daňovník dosahuje ročné zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške aspoň 3 480 € a nedosahuje daňovú stratu, no dosahuje nulovú daň. Má jedno dieťa vo veku 4 roky.

V podanom daňovom priznaní za rok 2020 si tento živnostník uplatní daňový bonus na dieťa do 6 rokov v dvojnásobnej výške, t. j. 545,28 € ročne. Nakoľko si daňový bonus uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nesmie zabudnúť na to, že povinnou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie preukazujúce nárok na daňový bonus, v tomto prípade kópia rodného listu. Keďže nedosahuje žiadnu daň, o celú sumu daňového bonusu požiada správcu dane v daňovom priznaní. Suma mu bude vyplatená buď na účet alebo poštovou poukážkou (ako si zvolí v daňovom priznaní) v zákonom stanovenej lehote.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky