Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Ako sa zmení výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a aké sú sumy ostatných nezdaniteľných častí základu dane pre rok 2020?

Nezdaniteľné časti základu dane možno definovať ako sumy, ktoré nepodliehajú dani a o ktoré si môžu fyzické osoby (daňovníci) znížiť svoj základ dane pri splnení určitých zákonom stanovených podmienok. Predstavujú teda daňové zvýhodnenie, ktorého výsledkom je platenie nižšej dane z príjmov.

Nezdaniteľné časti základu dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Tento zákon prešiel v druhej polovici roka 2019 novelizáciou, pričom došlo aj k zmenám v oblasti nezdaniteľných častí základu dane. Najväčšia zmena sa týka nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Aj o tejto zmene sa dočítate ďalej v článku.

Kto si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Základ dane alebo čiastkový základ dane si môže v roku 2020 znížiť o nezdaniteľné časti základu dane iba daňovník s tzv. aktívnymi príjmami, ktorými sú príjmy podľa:

 • § 5 zákona o dani z príjmov – príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania),
 • § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov – príjmy z podnikania (napríklad zo živnosti),
 • § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad z vytvorenia diela).

Z uvedeného vyplýva, že nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí nemajú fyzické osoby s tzv. pasívnymi príjmami, medzi ktoré patrí napríklad príjem z prenájmu nehnuteľnosti alebo právnické osoby, napríklad s.r.o. alebo a.s.

Aké nezdaniteľné časti základu dane je možné uplatniť v roku 2020

V roku 2020 si môžu daňovníci s aktívnymi príjmami znížiť svoj základ dane pomocou týchto nezdaniteľných častí:

 • nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela),
 • príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu (III. pilier),
 • nezdaniteľnej časti základu dane na úhrady spojené s kúpeľnou starostlivosťou.
Prečítajte si tiež

Výšku niektorých nezdaniteľných častí ovplyvňuje aj výška platného životného minima. Platné životné minimum sa zvýšilo na 210,20 €, čo predstavuje nárast oproti roku 2019 o 5,13 €. Viac o platnom životnom minime sa dočítate v článku Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020

Najviac využívanou nezdaniteľnou časťou je práve nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, ktorá v druhej polovici roka 2019 prešla výraznejšou zmenou.

Výška nezdaniteľnej časti na daňovníka je odvodená od platného životného minima pre rok 2020. V predchádzajúcich rokoch bolo v zákone o dani z príjmov uvedené, že nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta ako 19,2-násobok sumy životného minima. Tento výpočet sa od 1.1.2020 mení na 21-násobok sumy životného minima. V nasledujúcej tabuľke je uvedené porovnanie výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka v prípade, ak by sa pre rok 2020 nemenil násobok sumy životného minima s jeho novou zmenou.

19,2-násobok sumy platného životného minima 21-násobok sumy platného životného minima
4 035,84 € 4 414,20 €

Zvýšenie násobku z 19,2 na 21-násobok sumy platného životného minima prinieslo zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka o 378,36 €.

V predchádzajúcich rokoch tiež platilo, že výška nezdaniteľnej časti na daňovníka závisela od toho, či daňovník dosiahne základ dane, ktorý je nižší alebo vyšší ako je 100-násobok sumy platného životného minima. Od 1.1.2020 sa táto hranica posunula a na určenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa bude posudzovať, či je daňovníkov základ dane nižší alebo vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima.

100-násobok sumy platného životného minima 92,8-násobok sumy platného životného minima
21 020,00 € 19 506,56 €

Zníženie násobku zo 100 na 92,8-násobok sumy platného životného minima prinieslo posunutie hranice na posúdenie výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka o 1 513,44 € nadol. Znamená to, že daňovník s príjmami nad túto hranicu si bude musieť uplatniť nižšiu nezdaniteľnú časť na daňovníka, a tak zaplatí vyššiu daň z príjmov.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

* Ak je výsledkom výpočtu nula, suma nezdaniteľnej časti sa rovná 0,00 €.
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka výška základu dane suma nezdaniteľnej časti
nižší alebo rovný ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 € 21-násobok sumy platného životného minima, t. j. 4 414,20 €
vyšší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 19 506,56 € rozdiel 44,2-násobku platného životného minima a ¼ základu dane, t. j. 9 290,84 – ¼ základu dane daňovníka*

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nemá daňovník, v prípade ak:

 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, poberateľom výsluhového dôchodku alebo poberateľom obdobného dôchodku zo zahraničia,
 • mu bol dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. k začiatku predchádzajúcich období,
 • je suma dôchodku daňovníka vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (t. j. vyššia ako suma 4 414,20 €).

V prípade, ak by bol daňovník v roku 2020 poberateľom dôchodku, ktorého suma v úhrne za tento rok nepresiahne sumu 4 414,20 €, tak si môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je vo výške rozdielu sumy 4 414,20 € a sumy vyplateného dôchodku v roku 2020.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nemusí byť uplatnená iba ročne v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní dane, ale aj mesačne. Mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si môžu zamestnanci uplatniť vo výške 367,85 €. Podmienkou pre jej mesačné uplatnenie je predloženie Vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Ak by mal zamestnanec viac zamestnávateľov, môže si túto nezdaniteľnú časť uplatniť iba u jedného z nich.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2020

Ďalšou z nezdaniteľných častí je nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela). Ak si chce daňovník uplatniť túto nezdaniteľnú časť, musí jeho manželka (manžel) počas roka 2020 spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o maloleté dieťa (t. j. dieťa do 3 rokov, do 6 rokov pri dieťati s trvalo nepriaznivým stavom alebo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov) žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 • poberala peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • bola považovaná za zdravotne postihnutú, resp. ťažko zdravotne postihnutú.

Ak tieto podmienky neboli splnené počas celého roka 2020, môže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len vo výške 1/12 sumy nezdaniteľnej časti, a to za každý kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli tieto podmienky splnené.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) závisí nielen od dosiahnutého základu dane daňovníka, ale aj od vlastného príjmu manželky (manžela) a v roku 2020 je v sume:

* Ak je výsledkom výpočtu nula, suma nezdaniteľnej časti sa rovná 0,00 €.
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela výška základu dane vlastný príjem manželky (manžela) suma nezdaniteľnej časti
rovný alebo nižší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 € 0,00 € 19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 €
nepresahujúci 19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 € rozdiel 19,2-násobku platného životného minima a vlastného príjmu manželky, t. j. 4 035,84 € - vlastný príjem manželky
presahujúci 19,2-násobok platného životného minima, t. j. 4 035,84 € 0,00 €
vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima, t. j. 37 163,36 € 0,00 € rozdiel 63,4-násobku platného životného minima a ¼ základu dane, t. j. 13 326,68 € - ¼ základu dane daňovníka*
vyšší ako 0,00 € 13 326,68 € - (¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky)*

Pre účely správneho vyčíslenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je dôležité vedieť, čo sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje a čo nie. Vlastným príjmom manželky (manžela) je príjem manželky (manžela) znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) bola povinná v príslušnom zdaňovacom období z tohto príjmu zaplatiť.

Do vlastného príjmu sa zahŕňajú napríklad príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania), dávky v nezamestnanosti, materské, príspevok na starostlivosť o dieťa, dávky pri práceneschopnosti alebo úroky z úsporných vkladov. Do vlastného príjmu sa naopak nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky – napríklad príspevok pri narodení dieťaťa, prídavok na dieťa alebo rodičovský príspevok (pozor, materské sa nepovažuje za štátnu sociálnu dávku, a teda sa do príjmu manželky/manžela započítava).
 • štipendium poskytnuté študentovi sústavne sa pripravujúcemu na budúce povolanie (okrem doktorandského štipendia).

Táto nezdaniteľná časť sa dá uplatniť iba ročne, a to buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) v roku 2020

Ďalšou nezdaniteľnou časťou je nezdaniteľná časť základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu.

Prečítajte si tiež

Maximálna výška tejto nezdaniteľnej časti na rok 2020 je 180 €. Nezdaniteľná časť na doplnkové dôchodkové sporenie môže byť uplatnená iba ročne, buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť splnené súčasne tieto podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré daňovník zaplatil boli z titulu účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013 alebo z titulu zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemôže mať uzatvorenú inú účastnícku zmluvu, ktorá by nespĺňala podmienky podľa osobitného predpisu.

Nezdaniteľná časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou v roku 2020

Najnovšou nezdaniteľnou časťou základu dane sú preukázateľne zaplatenú úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaloženými v roku 2020 v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia podľa zákona č. 538/2005 Z. z.

 Suma tejto nezdaniteľnej časti je za rok 2020 maximálne vo výške 50 € za rok.

Nezdaniteľnú časť základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou si môže daňovník uplatniť aj na manželku (manžela) a vyživované dieťa, ak za nich vykonal úhradu súvisiacu s kúpeľnou starostlivosťou, najviac do výšky 50 € za každého z nich. Túto nezdaniteľnú časť si môže uplatniť iba jeden z týchto daňovníkov, prednostne daňovník sám na seba, ak sa medzi sebou nedohodli inak.

Ak nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou na dieťa spĺňa viac daňovníkov a ak sa inak nedohodnú, nezdaniteľná časť sa uplatní v poradí matka, otec a iná oprávnená osoba.

Táto nezdaniteľná časť sa dá uplatniť iba ročne, buď v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní.

Poznámka: Poslednýkrát bude možné túto nezdaniteľnú časť využiť za rok 2020. Ak ide o kúpeľnú starostlivosť na prelome rokov 2020 a 2021, nezdaniteľná časť sa v roku 2020 uplatniť môže, ak aspoň jeden deň kúpeľnej starostlivosti bol v roku 2020. Viac o schválených zmenách si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky