Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2020 - vzor

Ak ste mali v roku 2020 príjmy len zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, podávate daňové priznanie k dani z príjmov – typ A. Prinášame postup, ako ho vyplniť v jednotlivých krokoch.

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 podáva tá fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy presiahli zákonom stanovenú hranicu alebo ak vykázala daňovú stratu. V tomto článku nájdete okrem odpovedí na nasledujúce otázky:

 • kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 a kedy sa jej oplatí ho podať dobrovoľne?
 • aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020?
 • kedy vybrať tlačivo daňového priznania k dani z príjmov – typ A?
 • ako podať daňové priznanie k dani z príjmov, a čo budete k nemu potrebovať?
 • aj postup vyplnenia daňového priznania k dani z príjmov – typ A za rok 2020 ilustrovaný na príklade, a to v jednotlivých krokoch.

Vznik povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Daňové priznanie k dani z príjmov je povinná podať fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy za rok 2020 presiahnu sumu 2 207,10 €, alebo fyzická osoba ktorá vykáže daňovú stratu (napriek tomu, že uvedenú výšku zdaniteľných príjmov nedosiahla). V prípade, ak fyzickej osobe nevznikne povinnosť podať daňové priznanie, ale ju na to vyzve správca dane, musí tak urobiť, a to v lehote určenej vo výzve od správcu dane (daňového úradu).

Fyzická osoba, ktorej povinnosť podať daňové priznanie nevznikla, tak môže urobiť aj dobrovoľne. Spravidla platí, že daňové priznanie k dani z príjmov podáva dobrovoľne fyzická osoba predovšetkým z dôvodu vzniku preplatku na dani, ktorý správca dane (daňový úrad) vráti fyzickej osobe. To, kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov uvádzame nižšie v článku.

Informácie o tom, kto je, resp. kto nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 nájdete v článku Kto (ne) musí podať daňové priznanie za rok 2020?.

Aktuálne informácie, ktoré by mala fyzická osoba vedieť pred podávaním daňového priznania typu B nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020. Príklad, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ku ktorému si môžete stiahnuť aj vzorové vyplnené daňové priznanie, opisujeme v článku Daňové priznanie fyzickej osoby typu B za rok 2020 – príklad a vzor.

Dobrovoľné podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 – kedy sa oplatí?

Ako sme už vyššie uviedli, najčastejším dôvodom dobrovoľného podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 je vznik daňového preplatku.

Daňový preplatok môže vzniknúť fyzickým osobám, ako sú napr.:

 • študenti, ktorí počas roka pracovali napr. na základe dohody o brigádnickej práci študentov,
 • dôchodcom, ktorých zdaniteľné príjmy boli počas roka 2020 nízke,
 • matkám, ktoré boli časť roka zamestnané a časť roka na materskej, resp. rodičovskej dovolenke, či
 • osobám, ktoré časť roka pracovali a časť roka boli nezamestnaní.

Preplatok na dani však môže byť výsledkom daňového priznania len vtedy, ak fyzickej osobe bol v priebehu roka zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, a teda ho má uvedený v potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti (riadok 04 – úhrn preddavkov na daň). To, či však preplatok na dani v tomto prípade vznikne nie je jednoznačné, nakoľko to závisí od viacerých faktorov.

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 a na zaplatenie dane

Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 v lehote do 31. marca 2021 (vrátane). V termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov, je splatná aj daň z príjmov, to znamená, že fyzická osoba ju musí zaplatiť maximálne v posledný deň lehoty, t. j. 31. marca 2021.

V prípade, ak si chce fyzická osoba predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, môže tak urobiť, a to najviac o:

 • celé tri kalendárne mesiace, t. j. maximálne do 30.6.2021, alebo
 • celých šesť kalendárnych mesiacov, t. j. maximálne do 30.9.2021, avšak len v prípade, ak fyzická osoba v roku 2020 dosiahla aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Prečítajte si tiež

Ak si fyzická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020, tak daň z príjmov je splatná v tomto predĺženom termíne (napr. ak si fyzická osoba predĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2020 do 30.6.2021, daň z príjmov je povinná zaplatiť do 30.6.2021).

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A za rok 2020 – kedy ho vybrať?

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A podáva za rok 2020 tá fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (zo zamestnania), t. j. príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Upozorňujeme, že fyzická osoba, ktorá požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2020 v termíne do 15. februára 2021 a predložila mu v tomto termíne aj požadované doklady, už nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020.

Prečítajte si tiež

Za zdaniteľné príjmy sa pritom považujú príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Fyzická osoba teda zdaňuje príjmy napr. zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, či štátnozamestnaneckého pomeru, ako aj príjmy v postavení spoločníkov a konateľov s. r. o., odmeny za výkon zapisovateľa volebnej komisie, či nepeňažný príjem vo výške 1 % zo vstupnej ceny služobného auta využívaného zamestnancom na súkromné účely, a pod.

Za príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené a teda sa do daňového priznania ani neuvádzajú sa považuje napr. príjem vo forme cestovnej náhrady poskytovanej v súvislosti s výkonom závislej činnosti, či tzv. 13. a 14. plat v súhrnnej výške 500 € od všetkých zamestnávateľov a pod.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že na rok 2020 boli vydané nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, preto je potrebné podať daňové priznanie na správnom vzore tlačiva, ktoré si môžete pozrieť v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021).

To, v ktorých prípadoch podáva fyzická osoba daňové priznanie typ B za rok 2020 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typ B za rok 2020.

Spôsoby podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020

Fyzická osoba môže podať daňové priznanie dvoma spôsobmi, a to listinne alebo elektronicky. Nakoľko podanie daňového priznania k dani z príjmov elektronickou formou je povinné len pre fyzické osoby – podnikateľov (napr. živnostníci), fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie - typ A, t. j. bola v roku 2020 zamestnancom, si môže vybrať z týchto spôsobov podania daňového priznania.

Prečítajte si tiež

Spravidla fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie k dani z príjmov – typ A si vyberajú spôsob podania listinnou formou, pričom vyplnenie tlačiva daňového priznania môže prebehnúť nasledovne:

 • vyzdvihnutie tlačiva na pobočke daňového úradu a jeho následné vyplnenie, alebo
 • vyplnenie tlačiva priamo vo svojom počítači prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájde fyzická osoba na stránke Finančnej správy, alebo
 • vytlačenie tlačiva z portálu Finančnej správy a jeho následné vyplnenie paličkovým písmom.

Vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov môže fyzická osoba následne v termíne doručiť:

 • na podateľňu daňového úradu (s vytlačeným potvrdením o podaní daňového priznania),
 • poštovou zásielkou (odporúčame zaslať doporučene, aby mala fyzická osoba doklad o doručení daňového priznania)
 • Informácie o tom, ako sa zaregistrovať na elektronickú komunikáciu nájdete v článku Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Čo potrebuje fyzická osoba k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020?

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 – typ A potrebuje k vyplneniu daňového priznania predovšetkým poznať:

 • výšku svojich zdaniteľných príjmov za rok 2020,
 • povinné poistné a príspevky, ktoré v roku 2020 zaplatila,
 • výšku preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020.
Prečítajte si tiež

Uvedené informácie fyzická osoba získa z potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré je aj povinnou prílohou daňového priznania (k daňovému priznaniu stačí jeho kópia). Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch vystaví fyzickej osobe jej zamestnávateľ, resp. predchádzajúci zamestnávateľ /zamestnávatelia, pričom ich povinnosť je vystaviť toto potvrdenie najneskôr do 10. marca 2021. Ak fyzická osoba požiadala zamestnávateľa o vystavenie tohto potvrdenia v termíne do 5. februára 2021, zamestnávateľ bol povinný toto potvrdenie vyhotoviť do 10. februára 2021.

Odporúčame, aby sa fyzická osoba pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov riadila aj poučením na jeho vyplnenie.

Medzi povinné prílohy k daňovému priznaniu k dani z príjmov – typ A patrí aj:

 • rodný list (kópia) - fyzická osoba prikladá k daňovému priznaniu rodný list, len v prípade, ak si ho uplatňuje prvýkrát prostredníctvom daňového priznania. Ak si nárok na daňový bonus fyzická osoba uplatnila u zamestnávateľa a ten jej ho vyplatil v plnej výške, nie je potrebné ani v tomto prípade k daňovému priznaniu prikladať kópiu rodného listu,
 • potvrdenie o návšteve školy – fyzická osoba prikladá k daňovému priznaniu potvrdenie o návšteve školy len v prípade, ak si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na škole so sídlom v zahraničí. Aj tu platí, že ak si nárok na daňový bonus fyzická osoba uplatnila u zamestnávateľa a ten jej ho vyplatil v plnej výške, nie je potrebné ani v tomto prípade k daňovému priznaniu prikladať toto potvrdenie,
 • potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky (kópia) – fyzická osoba prikladá , ak si prostredníctvom daňového priznania uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky,
 • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ak chce daňovník poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 %.
Článok pokračuje pod reklamou

Postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ A za rok 2020 v jednotlivých krokoch

Na príklade pána Jána si ukážeme, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2020, a to krok za krokom.

Ján bol v roku 2020 zamestnancom na trvalý pracovný pomer, okrem tohto pracovného pomeru, mal však uzatvorenú aj 1 dohodu o pracovnej činnosti. V roku 2020 bol Ján aj na pandemickej PN-ke, avšak tento príjem v daňovom priznaní uvádzať nebudeme, nakoľko ide o príjem oslobodený od dane. V tabuľke uvádzame potrebné informácie z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti:

Údaje čerpané z potvrdení o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti fyzickej osoby za rok 2020 podľa jednotlivých riadkov
Názov a číslo riadku z potvrdenia Pracovná zmluva Dohoda
o pracovnej činnosti
Spolu
Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov (riadok 01) 9 613,89 € 450 € 10 063,89 €
z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (riadok 01a) 0 € 450 € 450 €
Poistné a príspevky (riadok 02) 1 270,47 € 60,30 € 1 330,77 €
z toho úhrn poistného na sociálne poistenie (riadok 02a) 885,94 € 42,30 € 928,24 €
z toho úhrn poistného na zdravotné poistenie (riadok 02b) 384,53 € 18 € 402,53 €
Čiastkový základ dane (riadok 03) 8 343,42 € 389,70 € 8 733,12 €
Úhrn preddavkov na daň (riadok 04) 1 423,96 € 74,04 € 1 498 €

Ján si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa – dcéru Nelu, ktorá sa narodila 20.11.2020 (v zamestnaní si ho neuplatnil) a taktiež aj nezdaniteľnú časť základu dane na manželku Evu, ktorá bola časť roka 2020 na rodičovskom príspevku so starším synom a následne 9.10.2020 nastúpila na materskú dovolenku. Výška materského, ktoré manželke bolo vyplatené za rok 2020 Sociálnou poisťovňou je vo výške 2 100 €.

Tip: pri vypĺňaní daňového priznania vám pomôžu informácie uvedené v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020.

Prinášame vám vyplnené vzorové daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2020 a taktiež aj nasledovný postup na jeho vyplnenie v jednotlivých krokoch:

Daňové priznanie k dani z príjmov – typ A za rok 2020 má 6 strán, okrem týchto strán však daňové priznanie k dani z príjmov bude obsahovať minimálne jednu povinnú prílohu.

1. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A: na tejto strane vyplníme riadok 01 – DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo) – v našom prípade tu vyplníme rodné číslo pána Jána, ďalej vyznačíme druh daňového priznania – „daňové priznanie“ (keďže podáva riadne daňové priznanie) a vyplníme do kolóny „za rok“ – rok 2020.

Na tejto strane pokračujeme s vyplnením I. oddielu – údaje o daňovníkovi, kde na riadkoch 03 až 10 vyplníme údaje, ktorými sú priezvisko, meno, titul, ako aj adresu trvalého pobytu. Ján na tejto strane vyplnil aj riadok 25 a 26, t. j. telefónne číslo a emailovú adresu, tieto riadky však nie je povinnosťou vypĺňať a teda môžete tak urobiť dobrovoľne.

2. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A: na tejto strane vyplníme do III. oddielu údaje na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku a údaje na uplatnenie daňového bonusu. Začneme s údajmi o manželke p. Rovnej Eve, a to na riadku 29, kde vpíšeme priezvisko a meno manželky, ako aj jej rodné číslo. Na riadku 30 zaškrtneme, že si uplatňujeme nezdaniteľnú časť základu dane na manželku a uvedieme výšku vlastných príjmov v eurách (2 100 €) ako aj počet mesiacov (12 mesiacov), počas ktorých má Ján nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

Prečítajte si tiež

Na tejto strane pokračujeme vo vyplnení riadku 32, kde uvedieme údaje o dcére, na ktorú si chce uplatniť nárok na daňový bonus, pričom je tu potrebné uviesť priezvisko, meno, rodné číslo dieťaťa a zaškrtnúť mesiace, v ktorých má Ján nárok na uplatnenie daňového bonusu, t. j. mesiac 11 a 12, nakoľko sa dieťa narodilo 20.11.2020.

Na posúdenie podmienok nároku na nezdaniteľné časti základu dane, resp. nároku na daňový bonus vám pomôžu tieto články:

Na konci 2. strany sa nachádza dôležitý V. oddiel – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona), kde:

 • na riadku 36 – úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov uvedieme sumu uvedenú na riadku 01 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti, a
 • na riadku 36a uvedieme sumu uvedenú na riadku 01a z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti.

3. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A: na tejto strane pokračujeme vo vypĺňaní V. oddielu, pričom:

 • na riadku 37 – úhrn povinného poisteného uvedieme sumu uvedenú na riadku 02 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
 • na riadku 37a a 37b – úhrn povinného poisteného na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie uvedieme sumu z riadku 02a 02b z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti,
 • na riadku 38 vykonáme výpočet základu dane podľa § 5, t. j. riadok 36 (10 063,89 €) – riadok 37 (1 330,77 €) = 8 733,12 €.

Na tejto strane následne pokračujeme v VI. oddiele – výpočet dane podľa § 15, kde riadky 39 až 43 patria nezdaniteľným častiam základu dane, v našom prípade vypĺňame:

 • riadok 39 – nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 4 414,20 €. Táto suma je rovnaká pre každú fyzickú osobu, ak by však základ dane na riadku 38 bol vyšší ako 19 506,56 €, tak potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by bola len vo výške rozdielu medzi sumou 9 290,84 € a 1/4 základu dane na daňovníka. V prípade, ak by výsledkom tohto výpočtu bola nula, suma nezdaniteľnej časti základu dane sa rovná 0 €,
 • riadok 40 – nezdaniteľnú časť základu dane ma manželku vo výške 1 935,84 €. Uvedenú sumu sme vypočítali ako sumu rozdielu medzi 4 035,84 € a vlastnými príjmami manželky (t. j. 4 035,84 – 2 100 € = 1 935,84 €). Upozorňujeme, že nakoľko manželka mala rodičovský príspevok a aj materské v roku 2020, do príjmov sme započítali len výšku materského, nakoľko sa rodičovský príspevok považuje za príjem oslobodený od dane pre účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.
Prečítajte si tiež

Na riadku 43 je potrebné vykonať výpočet súm všetkých nezdaniteľných častí, t. j. súčet riadkov 39 až 42, avšak maximálne do výšky základu dane v riadku 39. V našom prípade tu uvedieme sumu 4 414,20 € + 1 935,84 € = 6 350,04 €. Dôležitou časťou tohto oddielu je výpočet základu dane po znížení o sumy nezdaniteľných častí základu dane, t. j. na riadku 44 uvedieme sumu rozdielu riadku 38 a riadku 43, t. j. 8 733,12 € - 6 350,04 € = 2 383,08 € a následne z tejto sumy vypočítame na riadku 45 daň, t. j. 19 % z 2 383,08 € = 452,7852 €, pričom túto sumu zaokrúhlime matematicky na dve desatinné miesta, t. j. 452,79 €. Túto sumu uvedieme aj na riadku 56.

4. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A: Nakoľko si Ján uplatňuje nárok na daňový bonus na dieťa za 2 kalendárne mesiace, na riadku 57 uvedieme úhrnnú sumu daňového bonusu, t. j. 2 mesiace x 45,44 € = 90,88 €. Pozor suma daňového bonusu na dieťa sa líši v závislosti od veku dieťaťa. Na riadku 58 následne znížime vypočítanú daň z riadku 56 o nárok na daňový bonus na dieťa z riadku 57, t. j. 452,79 € - 90,88 € = 361,91 € (túto sumu uvedieme aj na riadku 64, nakoľko si Ján neuplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky). Nakoľko si Ján u zamestnávateľa neuplatnil daňový bonus na dieťa, na riadku 60 vyplníme sumu z riadku 57, t. j. 90,88 €.

Nesmieme zabudnúť na dôležitý riadok, a to riadok 69 na ktorom uvedieme zrazené preddavky na daň zo závislej činnosti, ktoré boli Jánovi zrazené jeho zamestnávateľom – t. j. suma uvedená na riadku 04 z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti: 1 498 €. Nakoľko je suma preddavkov na daň vyššia ako daň z príjmov vypočítaná na riadku 64 (361,91 €), na riadku 72 uvedieme výšku daňového preplatku, na ktorý má Ján nárok, t. j. 361,91 € - 1 498 € = - 1 136,09 €. Tento preplatok vráti správca dane po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, t. j. po 31. marci 2021, najneskôr však do 40 dní od tohto dátumu.

5. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A: nakoľko Ján neuplatňuje nárok na poukázanie 2 %, resp. 3 % dane, v VIII. oddiele zaškrtneme kolónku „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

6. strana daňového priznania k dani z príjmov – typ A: na tejto strane je potrebné vyplniť riadok 87, t. j. počet príloh. Okrem iného je potrebné pri počte príloh uviesť aj dátum vyplnenia daňového priznania a podpis. V našom prípade uvádzame na riadku 87 počet príloh 3, nakoľko má Ján potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti od dvoch zamestnávateľov a treťou prílohou je kópia rodného listu dieťaťa. Upozorňujeme, že potvrdenie o príjme manželky nie je povinnou prílohou daňového priznania.

Prečítajte si tiež

V poslednom rade je dôležité vyplnenie XI. oddielu, t. j. žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie. Nakoľko vznikol Jánovi preplatok na riadku 72, zaškrtne časť „Žiadam o vrátenie daňového preplatku“, a zvolí spôsob, akým chce poukázať tento preplatok. Aj tu je potrebné vyplniť dátum a aj podpis daňovníka.

Keďže Ján doručí daňové priznanie k dani z príjmov na podateľňu daňového úradu, má pripravené aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky