Zrážková daň

Zrážkovej dani vo výške 7 % podliehajú dividendy, zrážkovej dani vo výške 19 % podliehajú napr. úroky na vkladných knižkách, či preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Ktoré ďalšie príjmy podliehajú zrážkovej dani?

Zrážkovú daň, resp. daň vyberanú zrážkou legislatívne upravuje § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Podstata zrážkovej dane z príjmov

Zrážková daň je určitý spôsob vyberania dane z príjmov uvedených v zákone o dani z príjmov. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vypláca takýto príjem, je zároveň aj platiteľom zrážkovej dane, z čoho jej plynú viaceré povinnosti.

Osoba, ktorej je takýto príjem vyplácaný, už dostane príjem „očistený“ o predmetnú zrážkovú daň a takýto príjem už neuvádza v daňovom priznaní, nakoľko sa považuje za vysporiadaný. Existujú však aj špecifické prípady, pri ktorých je možné zrážkovú daň považovať aj za preddavok na daň.

Podľa § 43 ods. 1 sa daň vyberá zrážkou vo výške 7%, 19 % alebo 35 %.

To, akú sadzbu zrážkovej dane z príjmov platiteľ dane (fyzická alebo právnická osoba) použije, závisí od konkrétneho druhu vyplateného príjmu.

Príjmy podliehajúce zrážkovej dani vo výške 7 %

Zrážkovej dani vo výške 7 % podliehajú príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplatené fyzickej osobe s trvalým pobytom v SR (t.j. rezidentovi SR) a fyzickej osobe – nerezidentovi SR (zmluvný štát) v prípade, ak tento príjem plynie zo SR, t.j. napr.:

 • dividendy, t.j. podiely na zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva,
 • a iné.

Viac informácií o zdaňovaní dividend si môžete prečítať v článku Zrážková daň z dividend alebo Zdaňovanie dividend v roku 2020 (rozdelenie zisku za rok 2019).

Zrážkovej dani vo výške 7 % podliehajú aj príjmy podľa § 3 ods. 1 písm. f) a § 12 ods. 7 písm. c) bod 2, ktoré plynú daňovníkovi nezmluvného štátu a sú vyplácané verejnou obchodnou spoločnosťou alebo komanditnou spoločnosťou. Ide o príjem, ktorý plynie z dôvodu, že sa daňovník podieľal na základnom imaní obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Príjmy podliehajúce zrážkovej dani vo výške 19 %

Daň vyberaná zrážkou vo výške 19 % sa uplatní pri príjmoch podľa § 43 ods. 2 a 3. Ide o nasledovné príjmy, ktoré plynú zo zdrojov na území SR:

 • úroky, výhry alebo iné výnosy plynúce z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov (výnimkou je, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka SR),
 • výnosy z majetku v podielovom fonde, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia, výnosy z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov v z vkladových listov (výnimkou je, ak je príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond),
 • peňažná výhra v lotériách a iných podobných hrách, peňažná výhra z reklamných súťaží a žrebovaní, peňažná cena z verejných súťaží, pričom okruh súťažiacich je obmedzený podmienkami súťaže alebo súťažiaci boli vybraný usporiadateľom súťaže, peňažná cena zo športových súťaží,
 • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia a plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku,
 • príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv (najmä príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých úrokov z omeškania a pokút súvisiacich s prenájmom, zmluvné pokuty a úroky z omeškania z použitia prostriedkov tohto fondu, či príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov a iných častí a zariadení, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov nedohodli inak),
 • príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu (ak sa daňovník dohodne s platiteľom dane, že mu príjem zdaní zrážkovou daňou),
 • výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok a z ich predaja, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadeného na podnikanie a Národnej banke Slovenska,
 • výnosy (príjmy) z dlhopisov a pokladničných poukážok ak plynú fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok,
 • poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 (závislá činnosť) alebo § 6 (z podnikania, z inej SZČO), ktoré zdravotná poisťovňa vrátila daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného, t.j. preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
 • poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré zdravotná poisťovňa vrátila v ročnom zúčtovaní poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky,
 • náhrada za stratu na zárobku vyplatená zamestnancovi, ak sa na účely výpočtu nevychádza z priemerného mesačného čistého zárobku zamestnanca,
 • kompenzačné platby,
 • peňažné a nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa (výnimkou sú plnenia, ktoré sú vyplácané za klinické skúšanie),
 • príjmy za výkup odpadu,
 • vyplatené oceňovanie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v sume prevyšujúcej podiel.

Príjmy podliehajúce zrážkovej dani vo výške 35 %

Zrážka dane vo výške 35 % sa uplatní v prípade, ak príjem plynie daňovníkovi nezmluvného štátu. Ide o príjmy uvedené v predošlej časti článku, t.j. všetky príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani vo výške 7 %, resp. 19 %.

Daňovníkom nezmluvného štátu je fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo právnická osoba, ktorá nemá sídlo v štáte, ktorý je uvedený v zozname zmluvných štátov.

Prijímatelia dividend zo zisku vytvoreného pred rokom 2017, dajte pozor na oznámenie príjmu zdravotnej poisťovni

Fyzická osoba, ktorá prijala nezdaňované dividendy a ktoré vznikli:

 • za účtovné obdobie rokov 2011 alebo 2012 a ktoré presahujú sumu minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je platný pre daný kalendárny rok v ktorom dividendy prijala,
 • za účtovné obdobie rokov 2013 až 2016, ktoré fyzická osoba prijala od právnickej osoby so sídlom mimo územia SR,

majú povinnosť oznámiť takýto príjem príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr v lehote do 31. mája kalendárneho roka nasledujúceho po prijatí takejto dividendy (t.j. príjem takejto dividendy v roku 2018 je potrebné oznámiť do 31.5.2019).

Viac informácií o oznámení prijatia dividend, či výpočte poistného z týchto dividend si môžete prečítať v článku Oznámenie o príjmoch z niektorých dividend podajte do 31.5.2019

Základ zrážkovej dane nie je vždy len príjem

Platiteľ, ktorý vykonáva zrážku dane, ju vykoná zo základu dane. Zväčša základom dane je príjem, bez uplatnenia akýchkoľvek výdavkov. Existujú však aj výnimky, ktoré sú uvedené v § 43 ods. 5, ide napr. o tieto prípady:

 • pri vyplatení dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, či plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku: základ dane je plnenie (príjem) znížené o zaplatené vklady alebo poistné,
 • pri vyplatení príjmu z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu: základom dane je príjem znížený o príspevky, ktoré sú odvádzané do fondov podľa zákona o umeleckých fondov (napr. literárny fond a pod.),
 • a iné.

Termín splatnosti zrážkovej dane a spôsob jej platby

Platiteľ dane príjmov vyberaných zrážkou má povinnosť odviesť túto zrazenú daň správcovi dane (daňovému úradu) najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac (ak správca dane na žiadosť platiteľa neurčí inak). Napr. ak platiteľ dane vyplatí príjem znížený o zrážkovú daň v júli 2019, termín na odvod zrážkovej dane správcovi dane je 15. august 2019.

Ak by lehota na odvod zrážkovej dane pripadla na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, termín splatnosti zrážkovej dane sa posúva na najbližší pracovný deň.

Zrážkovú daň je platiteľ dane povinný uhradiť na nasledovné číslo účtu, ktoré je potrebné prekonvertovať do formátu IBAN:

predčíslie účtu (500267) – základné číslo účtu daňovníka (OÚD) / 8180

Platiteľ dane pritom označí platbu podľa pokynov uvedených v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2019

Zákon o dani z príjmov však ustanovuje aj výnimky ustanoveným platiteľom dane, ktorý majú zákonom stanovený iný termín odvodu zrážkovej dane, než 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.

Článok pokračuje pod reklamou

Výnimky z termínu splatnosti zrážkovej dane do 15. dňa nasledujúceho mesiaca

Uvedení platitelia dane majú zákonom stanovený iný termín odvodu zrážkovej dane (t.j. nie 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac), ide o :

 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a fyzické či právnické osoby, s ktorou vlastníci bytov uzatvorili zmluvu o výkone správy: splatnosť zrážkovej dane je najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom boli tieto príjmy poukázané alebo pripísané v prospech daňovníka,
 • daňovníci nezriadení alebo nezaložení na podnikanie a NBS: splatnosť zrážkovej dane z výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok a z ich predaja je najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia,
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a držitelia: splatnosť zrážkovej dane u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti z prijatého nepeňažného plnenia od držiteľa je najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. V prípade držiteľa, splatnosť zrážkovej dane je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol.

Povinnosti platiteľa dane pri vyplatení príjmov zdanených zrážkovou daňou

V prípade, ak platiteľ dane vypláca príjem zdanený zrážkovou dane po prvýkrát, je potrebné, aby sa zaregistroval ako platiteľ dane z príjmov vyberaných zrážkou, a to prostredníctvom žiadosti: „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“, a to do 30 dní odo dňa prvej výplaty takéhoto príjmu. Takúto registráciu vyplní platiteľ dane, pri ktorom už predpokladáme, že je zaregistrovaný pre daň z príjmov.

Okrem toho má platiteľ dane povinnosť oznámenie zrazenie predmetnej dane z príjmu, a to prostredníctvom tlačiva: „Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“, a to v lehote ustanovenej pre odvod zrážkovej dane (spravidla do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak odvod zrážkovej dane nie je určený inak).

Ak termín na podanie oznámenia platiteľa dane o zrazení dane pripadne na deň pracovného pokoja, či na víkend, platí, že sa termín na danie posúva na najbližší pracovný deň.

Povinnosti prijímateľa plnenia, z ktorého bola vykonaná zrážka dane

Daňová povinnosť prijímateľa je vykonaním zrážky dane z jeho príjmu splnená, nakoľko sa takýto príjem znížený o zrážkovú daň považuje za daňovo vysporiadaný a nie je potrebné ho uvádzať v daňovom priznaní.

V určitých špecifických prípadoch, je však možné zrážkovú daň považovať aj za preddavok na daň a v takom prípade, príjemca plnenia tento príjem ako aj výšku zrážkovej dane (preddavok na daň) uvedie v daňovom priznaní.

Zrážková daň z príjmov považovaná za preddavok na daň

Daň vyberanú zrážkou je možné považovať za preddavok na daň , a to podľa § 43 ods. 6. Ide o vykonané zrážky dane z týchto príjmov:

 • z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území SR bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám alebo cez sprostredkujúcu osobu (v prípade nerezidenta SR),
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu, priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know – how),
 • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
 • nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí na území SR,
 • odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, za marketingové služby, z riadiacej činnosti a sprostredkovateľskej činnosti vo výške, v akej je táto odplata uznaná za daňový výdavok,
 • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov,
 • príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka z členského štátu EÚ a nerezidenta SR v ďalších štátoch,
 • príjmy z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka – rezidenta SR okrem daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie a NBS.

V prípade, ak osoba bude takúto zrážkovú daň považovať za preddavok daň, uvedie to v daňovom priznaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky