Zmeny v podnikaní od roku 2021

Aj v roku 2021 čakajú podnikateľské prostredie zmeny, a to v pracovnom či obchodnom práve, daniach či v povinnostiach voči úradom. Prinášame prehľad schválených aj plánovaných noviniek.

Legislatívne zmeny v pracovno-právnej oblasti od roku 2021

Zvýšenie minimálnej mzdy v roku 2021

V roku 2021 bude minimálna mzda pre prvý stupeň náročnosti práce v sume 623 eur a hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eur. Výpočet výšky minimálnej mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti práce sa oproti minulým rokom zmenil. Viac informácií nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2021.

Zvýšenie príplatkov a určenie ich pevnej sumy od roku 2021

Od 1.1.2021 dochádza k zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. Od roku 2021 sa už nebude výška príplatkov určovať percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale bude sa určovať pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021 (teda zo sumy 3,580 eura na hodinu). Viac informácií nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Menej oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni a nové IČPV od roku 2021

Od nového roka už zamestnávateľ nemusí oznamovať napríklad zmeny v údajoch zamestnanca, čerpanie materskej či rodičovskej dovolenky, ani sa odhlasovať ako zamestnávateľ po odhlásení posledného zamestnanca. Zmeny v údajoch, ktoré sa budú získavať v registra fyzických osôb, nemusia oznamovať ani SZČO. Zavedená bude tiež tzv. druhá šanca, teda možnosť nepokutovania v prípade nápravy do 7 dní. Novinkou pre zamestnávateľov však je povinnosť pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV), a to od sprístupnenia tohto IČPV Sociálnou poisťovňou. Viac informácií nájdete v článku Povinnosti voči Sociálnej poisťovni od roku 2021.

Komunikácia so zdravotnou poisťovňou elektronicky pre všetkých zamestnávateľov od roku 2021

Zamestnávatelia budú od 1.1.2021 povinní zasielať mesačné výkazy a iné oznámenia výlučne elektronicky, a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Oznamovacích povinností však ubudne aj v zdravotnej poisťovni – to však bude platiť až od októbra 2021. Viac informácií nájdete v článku Povinná elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou a menej oznamovania od roku 2021.

Zmeny v OČR a nová dávka tehotenské od 1.4.2021

Od apríla 2021 sa predĺži maximálna doba ošetrovného z 10 dní na 14 kalendárnych dní. Zavádza sa aj nová dávka – tzv. dlhodobé ošetrovné, na maximálne 90 dní. Dlhodobé ošetrovné bude Sociálna poisťovňa priznávať v prípadoch, kedy sa osoba bude starať o chorého blízkeho príbuzného po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie, alebo ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Viac informácií o týchto novinkách si prečítajte v článku Zmeny v ošetrovnom (OČR) od roku 2021.

Prečítajte si tiež

Novela zároveň zavádza úplne novú dávku, ktorou je tehotenské a tehotenské štipendium pre študentky. Jej účelom je zabezpečenie príjmu na úhradu zvýšených výdavkov spojených s tehotenstvom, akými sú napríklad strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné. Účinnosť ustanovení je od 1. apríla 2021.

Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od roku 2021 (daň z príjmov)

Zavedenie mikrodaňovníka a znížená sadzba dane 15 % od roku 2021

Postavenie mikrodaňovíka je možné získať prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021. Mikrodaňovníci budú mať niektoré daňové zvýhodnenia, napríklad v odpisovaní majetku či umorovaní straty. Zároveň sa s účinnosťou od roku 2021 ponecháva 15 % sadzba dane z príjmov iba pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ktorých príjmy nepresahujú za zdaňovacie obdobie sumu 49 790 eur (čo je hranica pre status mikrodaňovníka, avšak ten musí splniť aj iné podmienky, pre sadzbu dane je kľúčová iba podmienka obratu). Pre rok 2020 platila hranica príjmov 100 000 eur. Viac informácií nájdete v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?

Zrušenie oslobodenia od dane a odvodov pri 13. a 14. plate od roku 2021

Od 1.1.2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov, ani od zdravotných a sociálnych odvodov. Viac si prečítajte v článku 13. a 14. plat - zmeny od roku 2021.

Zrušenie nezdaniteľnej časti na kúpeľníctvo a vyšší daňový bonus od roku 2021

Nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť sa od roku 2021 ruší. Aké nezdaniteľné časti ostávajú a v akej výške, nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2021. Od 1.7.2021 nastane zmena vo výške daňového bonusu pre deti od 6 do 15 rokov. Viac si prečítajte v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2021.

Zrušenie povinnosti vyrovnania preddavkov od roku 2021

Prečítajte si tiež

Do konca roka 2020 platilo, že právnické osoby, ktorým z podaného daňového priznania vyplývala povinnosť platiť vyššie preddavky na daň z príjmov, boli povinné do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania vyrovnať preddavky tak, aby boli od začiatku zdaňovacieho obdobia zaplatené vo výške, ktorá vychádzala platiť po podaní daňového priznania. Od roku 2021 už nebude povinnosť tento rozdiel vyrovnať.

O ďalších dôležitých zmenách si prečítajte v komplexnom článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od roku 2021 a 2022.

Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od roku 2021 (DPH)

Možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1.1.2021
Od 1.1.2021 sa do zákona o DPH zavádza možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak dodávateľ (platiteľ DPH) nedostal za dodanie tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne zaplatené a pohľadávka, ktorá mu z transakcie vznikla, sa stala nevymožiteľnou. Po splnení zákonných podmienok bude možné vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky od štátu. Viac informácií nájdete v článku Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od roku 2021.

Prečítajte si tiež

Nové tlačivá daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu od roku 2021

V súvislosti s možnosťou opravy základu dane a dane pri nevymožiteľnej pohľadávke budú v platnosti nové tlačivá daňového priznania k DPHkontrolného výkazu k DPH. Prvýkrát sa použijú za zdaňovacie obdobie január 2021 v prípade mesačného platiteľa DPH alebo za prvý kalendárny štvrťrok u štvrťročného platiteľa dane.

Zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku od 1.7.2021

Po novom sa pojem zásielkový predaj nahrádza pojmom predaj tovaru na diaľku. Bude sa rozdeľovať podľa toho, či ide o predaj tovaru na diaľku na území EÚ alebo predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov. Ide o komplexnejšie zmeny, viac si môžete prečítať aj v článku Internetový obchod a DPH od 1.7.2021.

Prečítajte si tiež

Od 1.7.2021 sa ďalej ruší oslobodenie od DPH pri dovoze malých zásielok do 22 eur či rozširuje sa osobitná úprava uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS). Viac o zmenách v zákone o DPH si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o DPH od roku 2021.

Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od roku 2021 (daň z motorových vozidiel)

Zmeny v dani z motorových vozidiel sa prejavia už pri podávaní daňového priznania za rok 2020. Ide o novinky v posudzovaní vozidiel, ktorými sú ťahač a náves, tvoriacich jazdné súpravy, či zavedenie nových percentuálnych zvýhodnení ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá kategórie N3 a O4. Daňové priznanie sa výnimočne bude podávať až do marca 2021 a preddavky do konca marca daňovník neplatí. Dôležité informácie nájdete v sérii článkov:

Legislatívne zmeny v obchodno-právnej oblasti od roku 2021

Pri zmenách v Obchodnom zákonníku sa do roku 2021 nečakalo, zmeny už sú účinné od 1. októbra 2020. Medzi novinkami je možné nájsť napríklad zákaz zapisovať obmedzenia konania štatutára do obchodného registra. Od 1.10.2020 sú v platnosti rozsiahle zmeny v likvidáciách spoločností. O ďalších zmenách sa dočítate v článku Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.10.2020.

Iné legislatívne zmeny od roku 2021

Zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky spoločností od roku 2021

Novelou zákona o účtovníctve schválenou v rámci tzv. podnikateľského „kilečka“ nastávajú zmeny v povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom. Podľa novely sa budú v roku 2021 a 2022 zvyšovať veľkostné kritériá pre povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, pričom kritérium obratu finálne vzrastie zo 4 mil. eur na 8 mil. eur, počet zamestnancov sa zvýši z 30 na 50 a suma majetku z 2 mil. eur na 4 mil. eur, čím spadne do povinnosti auditu menej spoločností. Viac si prečítajte v článku Povinnosť auditu - zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022.

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

Odvody SZČO sa menia každoročne. Rastú minimálne aj maximálne vymeriavacie základy. Vplyvom pandémie sa mnohým SZČO zmenia odvody do Sociálnej poisťovne od 1.2.2021. Minimálnu výšku je však potrebné platiť už od januára (so splatnosťou do 8.2.2021). Všetko potrebné sa dozviete v článku Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021.

Dočasná ochrana životaschopných podnikov od roku 2021

Inštitút dočasnej ochrany je určený pre životaschopné podniky, ktoré sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť ich prevádzkovania. Dočasná ochrana bude trvať 2 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 4 mesiace. Viac informácií nájdete v článku Dočasná ochrana životaschopných podnikov od 1.1.2021.

Plánované zmeny od roku 2021

Rozsiahla novela čaká v roku 2021 aj Zákonník práce. Najviac diskutovanou témou je zavedenie možnosti výberu zamestnancov medzi stravovacími poukážkami (gastrolístkami) a finančným príspevkom na stravovanie. Úpravy sa budú týkať aj homeoffice či prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami. Plánovaná účinnosť je od 1. marca 2021. Viac o navrhovaných zmenách, ktoré ešte musia prejsť dvoma čítaniami v parlamente, si môžete prečítať v článku Dobrovoľné gastrolístky aj homeoffice: Zákonník práce prináša viaceré novinky.

Prečítajte si tiež

Účinnosť od 1. júla 2021 je plánovaná pre novelu živnostenského zákona. Navrhované zmeny sa týkajú najmä týchto oblastí: zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a odbornej praxe pri niektorých viazaných živnostiach a zníženia lehoty na preukázanie odbornej praxe, zníženia počtu remeselných a viazaných živností alebo úpravy minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti. Viac o plánovaných zmenách sa dočítate v článku Zmeny živnostenského zákona od 1.5.2021. Pôvodná účinnosť bola od 1.5.2021, po schválení vládou je plánovaný dátum 1.7.2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky