Daň z motorových vozidiel za rok 2020

Daňovník je povinný platiť daň z motorových vozidiel za vozidlá, ktoré sú predmetom dane v roku 2020. Kto je daňovníkom a ktoré vozidlá sú predmetom dane?

Daň z motorových vozidiel legislatívne upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

V tomto článku predovšetkým uvádzame informácie o tom:

 • ktoré vozidlá sú predmetom dane z motorových vozidiel,
 • ktoré vozidlá nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,
 • kto je daňovníkom pre daň z motorových vozidiel,
 • kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel,
 • ako vypočítať daň z motorových vozidiel,
 • kedy vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň.

Nakoľko dňa 5. novembra 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. decembra 2020, nastávajú zmeny napr. v lehote na podanie daňového priznania, v úprave ročných sadzieb dane, ale aj v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel. Informácie o zmene platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel podľa novely zákona uvádzame v tomto článku.

Predmet dane z motorových vozidiel za rok 2020

Daňovník je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za vozidlá a prípojné vozidlá kategórie, ktoré uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Typ vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel za rok 2020
Kategória vozidla Typ vozidla
L L1e až L7e napr. motocykle, trojkolky, štvorkolky
M M1 až M3 napr. osobný automobil, autobus
N N1 až N3 nákladné vozidlá
O O1 až O4 prípojné vozidlá

Podľa § 2 ods. 1 je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo kategórie L, M, N a O (ako uvádzame aj vyššie) v príslušnom zdaňovacom období, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike,
 • sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Za používanie vozidla na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť sa pritom rozumie:

 1. skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 2. účtovanie o vozidle (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva),
 3. evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 4. uplatňovanie výdavkov spojených s užívaním vozidla, alebo
 5. používanie vozidla na podnikanie daňovníkom:
 • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ktorý je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Z uvedeného teda vyplýva, že napr. u fyzickej osoby, ktorá nepodniká a nepoužíva vozidlo na podnikanie, toto vozidlo nie je predmetom dane.

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane z motorových vozidiel alebo sú od dane oslobodené za rok 2020

Ako sme už vyššie uviedli, daň z motorových vozidiel sa platí len za tie vozidlá, ktoré sú predmetom dane, a to znamená, že za vozidlá, ktoré predmetom dane nie sú, resp. sú od dane oslobodené, daňovník neplatí daň z motorových vozidiel.

Podľa § 2 ods. 2 predmetom dane nie je vozidlo:

 • ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Od dane sú podľa § 4 oslobodené nasledovné vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Napriek tomu, že za vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené, daňovník neplatí daň z motorových vozidiel, je povinný v daňovom priznaní uviesť tie vozidlá, ktoré sú oslobodené od dane (okrem vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov). Viac informácií o tom, v ktorých riadkoch sa uvádzajú vozidlá, ktoré sú od dane oslobodené nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2020

Daň z motorových vozidiel za rok 2020 platí daňovník za vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Daňovníkom je pritom podľa § 3 fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Vznik daňovej povinnosti upravuje § 8 ods. 1, podľa ktorého daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky:

 • vozidlo je evidované v SR,
 • vozidlo sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Uvedený vznik daňovej povinnosti však neplatí v prípade:

 • právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie: daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka,
 • ak počas toho istého kalendárneho mesiaca dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. pri predaji vozidla): daňová povinnosť vzniká novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane.

Zánik daňovej povinnosti upravuje § 8 ods. 2, podľa ktorého daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie v SR (na dopravnom inšpektoráte),
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla (napr. predaj),
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady za toto vozidlo (a ktoré sa nepoužíva na podnikanie).

Uvedený zánik daňovej povinnosti však neplatí v prípade:

 • ak počas toho istého kalendárneho mesiaca dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. pri predaji vozidla): daňová povinnosť zaniká pôvodnému daňovníkovi posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme však, že ak vozidlo nebolo predmetom dane počas celého kalendárneho roka 2020 a v tomto zdaňovacom období nebolo o vozidle účtované, nebolo vozidlo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, daňová povinnosť pri tomto vozidle zaniká k 31.12.2019. Daňovník je zároveň povinný do 31.1.2021 splniť oznamovaciu povinnosť správcovi dane o zániku daňovej povinnosti, a to podaním oznámenia na štruktúrovanom tlačive vydanom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Zánik tejto daňovej povinnosti pri tomto vozidle už daňovník neuvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Naďalej však platí, že vznik aj zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia uvádza daňovník len v podávanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020 v príkladoch

Príklad na vznik a zánik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla používaného na podnikanie u predávajúceho:

František je živnostník a rozhodol sa kúpiť osobné motorové vozidlo na podnikanie od spoločnosti ABCX, s. r. o. (používané na podnikanie). Spoločnosť ABCX, s. r. o. bola v dokladoch vozidla zapísaná ako držiteľ vozidla a k predaju došlo dňa 19.9.2020. V tento deň bol vykonaný aj k zápisu zmeny držiteľa vozidla v dokladoch vozidla. František začal vozidlo na podnikanie používať hneď od 20.9.2020. Kedy vzniká daňová povinnosť Františkovi a naopak kedy zaniká daňová povinnosť spoločnosti ABCX, s. r. o.?

Spoločnosti ABCX, s. r. o. zaniká daňová povinnosť 30.9.2020 a Františkovi vzniká daňová povinnosť 1.10.2020.

Príklad na vznik a zánik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla nepoužívaného na podnikanie u predávajúceho:

Marián je živnostník a rozhodol sa kúpiť osobné motorové vozidlo na podnikanie od svojho známeho Jána – fyzickej osoby, ktorý nie je podnikateľom a nevyužíval ani auto na podnikateľské účely. Ján bol v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla a k predaju došlo dňa 5.8.2020. V tento deň bol vykonaný aj k zápisu zmeny držiteľa vozidla v dokladoch vozidla. František začal vozidlo na podnikanie používať hneď od 6.8.2020. Kedy vzniká daňová povinnosť Mariánovi a naopak kedy zaniká daňová povinnosť spoločnosti Jánovi?

Jánovi daňová povinnosť nezaniká, nakoľko u neho vozidlo nebolo predmetom dane (nepoužíval ho na podnikanie) a u Mariána daňová povinnosť vzniká 1.8.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2020?

Daňovník pre správny výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2020 musí postupovať v nasledovných krokoch:

 1. krok: určiť základ dane,
 2. krok: priradiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel k základu dane,
 3. krok: upraviť ročnú sadzbu dane v závislosti od veku vozidla (zvýšiť alebo znížiť ročnú sadzbu dane),
 4. krok: znížiť upravenú ročnú sadzbu dane o 50 % v prípade vozidla na „alternatívny pohon“,
 5. krok: znížiť upravenú ročnú sadzbu dane o 50 % v prípade vozidla používaného v kombinovanej doprave,
 6. krok: ročnú sadzbu dane vynásobiť počtom mesiacov, počas ktorých sa vozidlo v zdaňovacom období používalo na podnikanie.

Pre správne určenie ročnej sadzby dane a pre jej úpravu budete potrebovať informácie, ktoré nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane za rok 2020

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je daňovník povinný podať správcovi dane za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. 

Upozorňujeme však na zmenu lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, a to pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021, ktorá je do 31. marca 2021.

V určitých špecifických prípadoch však zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje zdaňovacie obdobie, ako aj lehotu na podanie daňového priznania (napr. u daňovníka, ktorý skončil podnikanie, alebo pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou a pod.). Informácie o lehote, ako aj o spôsobe podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Daňovník je povinný v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 aj výslednú daň na úhradu zaplatiť, t. j. za rok 2020 do 31.3.2021. V prípade, ak daň z motorových vozidiel na úhradu nepresiahne 5 €, daňovník túto daň neplatí.

Ak daňovník na rok 2020 platil preddavky na daň z motorových vozidiel, pričom preddavky, ktoré daňovník zaplatil sú nižšie ako vypočítaná  daň z motorových vozidiel za rok 2020, je povinný tento rozdiel zaplatiť v rovnakom termíne, t. j. do 31.3.2021.

Kedy vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov na rok 2021?

V podanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020 uvádza daňovník na riadku 40 výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2021, ktorú podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel určí súčtom ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel každého vozidla, ktoré je predmetom dane k 1.1.2021 a ktoré nie je oslobodené od dane. To, ako vypočítať výšku ročnej sadzby dane nájdete aj v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020.

Prečítajte si tiež

Práve od výšky predpokladanej dane na rok 2021 v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020 závisí to, či daňovníkovi vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, nakoľko ak:

 • predpokladaná daň na rok 2021 presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €: daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2021, a to vo výške 1/4 predpokladanej dane,
 • predpokladaná daň na rok 2021 presiahne 8 300 €: daňovníkovi vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň na rok 2021, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.

Tip: v prípade, ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení skutočnosť, na základe, ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, a to na základe žiadosti daňovníka.

Splatnosť preddavkov na daň z motorových vozidiel je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka (v prípade štvrťročných preddavkov) alebo do konca príslušného kalendárneho mesiaca (v prípade mesačných preddavkov).

Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade, ak predpokladaná daň daňovníka na rok 2021 nepresiahne 700 €, daňovníkovi nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2021 (na žiadosť daňovníka však môže správca dane určiť platenie preddavkov, aj keď predpokladaná daň nepresiahla 700 €).

Upozorňujeme však daňovníkov, že v prípade, ak vám vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie roku 2021, preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31.3.2021, neplatíte. Po podaní daňové priznania k dani z motorových vozidiel, t. j. po 31.3.2021, bude daňovník platiť preddavky nasledovne:

 • v prípade vzniku povinnosti platiť štvrťročné preddavky: daňovník zaplatí štvrťročný preddavok vo výške 1/3 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka (t. j. do 30.6.2021, 30.9.2021, 31.12.2021),
 • v prípade vzniku povinnosti platiť mesačné preddavky: daňovník zaplatí mesačný preddavok vo výške 1/9 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca (prvýkrát do 30.4.2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Používanie elektromobilu v praxi: otázky a odpovede

Treba elektromobil nabíjať vždy do 100 %? Kde nájsť nabíjačky a ako sa za nabíjanie platí? Praktické informácie pre každého, kto si chce kúpiť či nedávno kúpil elektrické auto.

Pohonné látky ako daňové výdavky (náklady) firmy

Daňovník (fyzická alebo právnická osoba), ktorý pri svojom podnikaní využíva motorové vozidlo, si môže do daňových výdavkov uplatniť aj výdavky na spotrebované pohonné látky. Ako na to?

Ako vyradiť auto z s. r. o. – účtovanie a dane

Firma môže motorové vozidlo, ktoré má vo svojom majetku, vyradiť z účtovníctva rôznymi spôsobmi. Aké to sú a ako sa jednotlivé typy vyradenia zaznamenajú v účtovníctve, vrátane praktických príkladov, prinášame v článku.

Cestovanie na dovolenku autom: na čo všetko myslieť?

Čo skontrolovať pred cestou, aké dokumenty mať v aute, ako postupovať pri nehode či defekte v zahraničí a čo v prípade využitia firemného auta? Súhrn podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky