Daň z motorových vozidiel za rok 2020

Daňovník je povinný platiť daň z motorových vozidiel za vozidlá, ktoré sú predmetom dane v roku 2020. Kto je daňovníkom a ktoré vozidlá sú predmetom dane?

Daň z motorových vozidiel legislatívne upravuje zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

V tomto článku predovšetkým uvádzame informácie o tom:

 • ktoré vozidlá sú predmetom dane z motorových vozidiel,
 • ktoré vozidlá nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,
 • kto je daňovníkom pre daň z motorových vozidiel,
 • kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel,
 • ako vypočítať daň z motorových vozidiel,
 • kedy vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň.

Nakoľko dňa 5. novembra 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z motorových vozidiel s účinnosťou od 1. decembra 2020, nastávajú zmeny napr. v lehote na podanie daňového priznania, v úprave ročných sadzieb dane, ale aj v platení preddavkov na daň z motorových vozidiel. Informácie o zmene platenia preddavkov na daň z motorových vozidiel podľa novely zákona uvádzame v tomto článku.

Predmet dane z motorových vozidiel za rok 2020

Daňovník je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel za vozidlá a prípojné vozidlá kategórie, ktoré uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Typ vozidiel a prípojných vozidiel, ktoré podliehajú dani z motorových vozidiel za rok 2020
Kategória vozidla Typ vozidla
L L1e až L7e napr. motocykle, trojkolky, štvorkolky
M M1 až M3 napr. osobný automobil, autobus
N N1 až N3 nákladné vozidlá
O O1 až O4 prípojné vozidlá

Podľa § 2 ods. 1 je predmetom dane z motorových vozidiel vozidlo kategórie L, M, N a O (ako uvádzame aj vyššie) v príslušnom zdaňovacom období, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike,
 • sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Za používanie vozidla na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť sa pritom rozumie:

 1. skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 2. účtovanie o vozidle (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva),
 3. evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 4. uplatňovanie výdavkov spojených s užívaním vozidla, alebo
 5. používanie vozidla na podnikanie daňovníkom:
 • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ktorý je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Z uvedeného teda vyplýva, že napr. u fyzickej osoby, ktorá nepodniká a nepoužíva vozidlo na podnikanie, toto vozidlo nie je predmetom dane.

Vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane z motorových vozidiel alebo sú od dane oslobodené za rok 2020

Ako sme už vyššie uviedli, daň z motorových vozidiel sa platí len za tie vozidlá, ktoré sú predmetom dane, a to znamená, že za vozidlá, ktoré predmetom dane nie sú, resp. sú od dane oslobodené, daňovník neplatí daň z motorových vozidiel.

Podľa § 2 ods. 2 predmetom dane nie je vozidlo:

 • ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S,
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I a osvedčení o evidencii časť II je označené ako špeciálne vozidlo.

Od dane sú podľa § 4 oslobodené nasledovné vozidlá:

 • diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,
 • osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

Napriek tomu, že za vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené, daňovník neplatí daň z motorových vozidiel, je povinný v daňovom priznaní uviesť tie vozidlá, ktoré sú oslobodené od dane (okrem vozidla diplomatických misií a konzulárnych úradov). Viac informácií o tom, v ktorých riadkoch sa uvádzajú vozidlá, ktoré sú od dane oslobodené nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2020

Daň z motorových vozidiel za rok 2020 platí daňovník za vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Daňovníkom je pritom podľa § 3 fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 2. má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 3. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 4. používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 5. je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Vznik daňovej povinnosti upravuje § 8 ods. 1, podľa ktorého daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky:

 • vozidlo je evidované v SR,
 • vozidlo sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Uvedený vznik daňovej povinnosti však neplatí v prípade:

 • právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie: daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka,
 • ak počas toho istého kalendárneho mesiaca dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. pri predaji vozidla): daňová povinnosť vzniká novému daňovníkovi prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane.

Zánik daňovej povinnosti upravuje § 8 ods. 2, podľa ktorého daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie v SR (na dopravnom inšpektoráte),
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla (napr. predaj),
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ukončeniu použitia vozidla zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady za toto vozidlo (a ktoré sa nepoužíva na podnikanie).

Uvedený zánik daňovej povinnosti však neplatí v prípade:

 • ak počas toho istého kalendárneho mesiaca dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane (napr. pri predaji vozidla): daňová povinnosť zaniká pôvodnému daňovníkovi posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme však, že ak vozidlo nebolo predmetom dane počas celého kalendárneho roka 2020 a v tomto zdaňovacom období nebolo o vozidle účtované, nebolo vozidlo evidované v daňovej evidencii alebo neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla, daňová povinnosť pri tomto vozidle zaniká k 31.12.2019. Daňovník je zároveň povinný do 31.1.2021 splniť oznamovaciu povinnosť správcovi dane o zániku daňovej povinnosti, a to podaním oznámenia na štruktúrovanom tlačive vydanom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Zánik tejto daňovej povinnosti pri tomto vozidle už daňovník neuvádza v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Naďalej však platí, že vznik aj zánik daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia uvádza daňovník len v podávanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel.

Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2020 v príkladoch

Príklad na vznik a zánik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla používaného na podnikanie u predávajúceho:

František je živnostník a rozhodol sa kúpiť osobné motorové vozidlo na podnikanie od spoločnosti ABCX, s. r. o. (používané na podnikanie). Spoločnosť ABCX, s. r. o. bola v dokladoch vozidla zapísaná ako držiteľ vozidla a k predaju došlo dňa 19.9.2020. V tento deň bol vykonaný aj k zápisu zmeny držiteľa vozidla v dokladoch vozidla. František začal vozidlo na podnikanie používať hneď od 20.9.2020. Kedy vzniká daňová povinnosť Františkovi a naopak kedy zaniká daňová povinnosť spoločnosti ABCX, s. r. o.?

Spoločnosti ABCX, s. r. o. zaniká daňová povinnosť 30.9.2020 a Františkovi vzniká daňová povinnosť 1.10.2020.

Príklad na vznik a zánik daňovej povinnosti pri kúpe vozidla nepoužívaného na podnikanie u predávajúceho:

Marián je živnostník a rozhodol sa kúpiť osobné motorové vozidlo na podnikanie od svojho známeho Jána – fyzickej osoby, ktorý nie je podnikateľom a nevyužíval ani auto na podnikateľské účely. Ján bol v dokladoch vozidla zapísaný ako držiteľ vozidla a k predaju došlo dňa 5.8.2020. V tento deň bol vykonaný aj k zápisu zmeny držiteľa vozidla v dokladoch vozidla. František začal vozidlo na podnikanie používať hneď od 6.8.2020. Kedy vzniká daňová povinnosť Mariánovi a naopak kedy zaniká daňová povinnosť spoločnosti Jánovi?

Jánovi daňová povinnosť nezaniká, nakoľko u neho vozidlo nebolo predmetom dane (nepoužíval ho na podnikanie) a u Mariána daňová povinnosť vzniká 1.8.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2020?

Daňovník pre správny výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2020 musí postupovať v nasledovných krokoch:

 1. krok: určiť základ dane,
 2. krok: priradiť ročnú sadzbu dane z motorových vozidiel k základu dane,
 3. krok: upraviť ročnú sadzbu dane v závislosti od veku vozidla (zvýšiť alebo znížiť ročnú sadzbu dane),
 4. krok: znížiť upravenú ročnú sadzbu dane o 50 % v prípade vozidla na „alternatívny pohon“,
 5. krok: znížiť upravenú ročnú sadzbu dane o 50 % v prípade vozidla používaného v kombinovanej doprave,
 6. krok: ročnú sadzbu dane vynásobiť počtom mesiacov, počas ktorých sa vozidlo v zdaňovacom období používalo na podnikanie.

Pre správne určenie ročnej sadzby dane a pre jej úpravu budete potrebovať informácie, ktoré nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020.

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie dane za rok 2020

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je daňovník povinný podať správcovi dane za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. 

Upozorňujeme však na zmenu lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, a to pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021, ktorá je do 31. marca 2021.

V určitých špecifických prípadoch však zákon o dani z motorových vozidiel osobitne upravuje zdaňovacie obdobie, ako aj lehotu na podanie daňového priznania (napr. u daňovníka, ktorý skončil podnikanie, alebo pre daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou a pod.). Informácie o lehote, ako aj o spôsobe podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Daňovník je povinný v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020 aj výslednú daň na úhradu zaplatiť, t. j. za rok 2020 do 31.3.2021. V prípade, ak daň z motorových vozidiel na úhradu nepresiahne 5 €, daňovník túto daň neplatí.

Ak daňovník na rok 2020 platil preddavky na daň z motorových vozidiel, pričom preddavky, ktoré daňovník zaplatil sú nižšie ako vypočítaná  daň z motorových vozidiel za rok 2020, je povinný tento rozdiel zaplatiť v rovnakom termíne, t. j. do 31.3.2021.

Kedy vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov na rok 2021?

V podanom daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020 uvádza daňovník na riadku 40 výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2021, ktorú podľa § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel určí súčtom ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel každého vozidla, ktoré je predmetom dane k 1.1.2021 a ktoré nie je oslobodené od dane. To, ako vypočítať výšku ročnej sadzby dane nájdete aj v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020.

Prečítajte si tiež

Práve od výšky predpokladanej dane na rok 2021 v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020 závisí to, či daňovníkovi vznikne povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, nakoľko ak:

 • predpokladaná daň na rok 2021 presiahne 700 € a nepresiahne 8 300 €: daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň na rok 2021, a to vo výške 1/4 predpokladanej dane,
 • predpokladaná daň na rok 2021 presiahne 8 300 €: daňovníkovi vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky na daň na rok 2021, a to vo výške 1/12 predpokladanej dane.

Tip: v prípade, ak sa v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení skutočnosť, na základe, ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, a to na základe žiadosti daňovníka.

Splatnosť preddavkov na daň z motorových vozidiel je do konca príslušného kalendárneho štvrťroka (v prípade štvrťročných preddavkov) alebo do konca príslušného kalendárneho mesiaca (v prípade mesačných preddavkov).

Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade, ak predpokladaná daň daňovníka na rok 2021 nepresiahne 700 €, daňovníkovi nevzniká povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2021 (na žiadosť daňovníka však môže správca dane určiť platenie preddavkov, aj keď predpokladaná daň nepresiahla 700 €).

Upozorňujeme však daňovníkov, že v prípade, ak vám vznikla povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel na zdaňovacie obdobie roku 2021, preddavky na daň do lehoty na podanie daňového priznania, t. j. do 31.3.2021, neplatíte. Po podaní daňové priznania k dani z motorových vozidiel, t. j. po 31.3.2021, bude daňovník platiť preddavky nasledovne:

 • v prípade vzniku povinnosti platiť štvrťročné preddavky: daňovník zaplatí štvrťročný preddavok vo výške 1/3 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu kalendárneho štvrťroka (t. j. do 30.6.2021, 30.9.2021, 31.12.2021),
 • v prípade vzniku povinnosti platiť mesačné preddavky: daňovník zaplatí mesačný preddavok vo výške 1/9 predpokladanej dane, a to vždy ku koncu kalendárneho mesiaca (prvýkrát do 30.4.2021).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky