Minimálna mzda od 1.1.2021

Od 1.1.2021 bude minimálna mzda vo výške 623 eur mesačne, minimálna hodinová mzda v sume 3,580 eur. Rok 2021 však prináša aj ďalšie zmeny týkajúce sa minimálnej mzdy. O čo ide?

Dňa 26.8.2020 schválila vláda SR navýšenie mesačnej minimálnej mzdy na sumu 623 eur a hodinovej minimálnej mzdy na sumu 3,580 eur. Keďže navýšenie mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy bolo zapracované priamo do novely zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a Zákonníka práce č. 311/2001, musí novelu uvedených zákonov schváliť ešte Národná rada Slovenskej republiky. V predchádzajúcich rokoch sa minimálna mzda schvaľovala nariadením vlády, takže sumy hodinovej a mesačnej minimálnej mzdy boli stanovené už na základe nariadenia vlády SR.

Zmeny v zákone o minimálnej mzde od 1.1.2021

Od 1.1.2021 dôjde do platnosti novela zákona o minimálnej mzde. V súlade s § 8 zákona o minimálnej mzde platnom do 31.12.2020 sa suma minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok mala určiť ako 60 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Na základe novely zákona účinnej od 1.1.2021 sa minimálna mzda na nasledujúci kalendárny rok určí ako 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Priemerná nominálna mesačná mzda v roku 2019 bola v sume 1 092 eur. Podľa zákona o minimálnej mzde platného do 31.12.2020 mala byť mesačná minimálna mzda pre rok 2021 na úrovni 656 eur. Novelou zákona o minimálnej mzde bude od 1.1.2021 platiť mesačná minimálna mzda vo výške 623 eur, čo predstavuje 57 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019.

Poznámka: Mesačná minimálna mzda sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Ďalšou zmenou v zákone o minimálnej mzde je, že pri ustanovenom kratšom týždennom pracovnom čase, ako je 40 hodín týždenne sa suma hodinovej minimálnej mzdy bude zaokrúhľovať na 3 desatinné miesta. Do 31.12.2020 platí, že pri kratšom ustanovenom týždennom pracovnom čase sa hodinová minimálna mzda zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o minimálnej mzde je suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto suma sa zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta. Pre rok 2021 je stanovená hodinová minimálna mzda vo výške 3,580 eur. Hodinová minimálna mzda pri týždennom pracovnom čase 38,75 hodín bude od 1.1.2021 vo výške 3,695 eur.

Mesačná minimálna mzda a hodinová minimálna mzda od 1.1.2021

Vláda SR síce v novele zákona o minimálnej mzde dopĺňa § 9b, podľa ktorého sa suma minimálnej mzdy na rok 2021 stanovuje pevnou sumou, ale pri výpočte mesačnej minimálnej mzdy postupovala podľa vzorca stanoveného v § 8 zákona o minimálnej mzde platného od 1.1.2021. Suma mesačnej minimálnej mzdy bude od 2021 vo výške 623 eur, čo predstavuje nárast o 43 eur v porovnaní s mesačnou minimálnou mzdou platnou pre rok 2020.

Hodinová minimálna mzda bude v roku 2021 vo výške 3,580 eur. V roku 2020 bola hodinová minimálna mzda v sume 3,333 eur. Medziročný nárast v hodinovej minimálnej mzde je o 0,247 eur/hod.

Prečítajte si tiež

Mesačná minimálna mzda vo výške 623 eur bude od 1.1.2021 prislúchať zamestnancovi na plný úväzok. Pokiaľ zamestnanec pracuje napríklad na polovičný úväzok, bude mať nárok na minimálnu mzdu v polovičnej výške, teda minimálna mzda bude v sume 311,50 eur. Zamestnancovi patrí minimálna mzda v sume zodpovedajúcej odpracovanému času, ak v kalendárnom mesiaci neodpracoval všetky pracovné dni. Pri výpočte nároku na minimálnu mzdu pri kratšom pracovnom čase alebo v prípade, že zamestnanec neodpracoval všetky pracovné dni sa výsledná suma minimálnej mzdy zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Napríklad pri štvrtinovom úväzku je minimálna mzda vo výške 155,80 eur.

Doplatok k minimálnej mzde

Zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť doplatok k minimálnej mzde, ak mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci je nižšia ako minimálna mzda, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas. Doplatok k minimálnej mzde sa vypočíta nasledovným vzorcom: minimálna mzda stanovená pre konkrétny rok – dosiahnutá mzda zamestnanca v kalendárnom mesiaci.

V súlade s § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňa:

  • mzda za prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, v sobotu alebo v nedeľu,
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
  • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku,
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Za mzdu sa nepovažuje náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestovné náhrady (vrátane vreckového na pracovnej ceste a iných nenárokové cestovné náhrady), príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie, daňový bonus, náhrada pri pracovnej neschopnosti, atď.

Na účely posúdenia vzniku nároku na doplatok k minimálnej mzde sa do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahŕňajú všetky vyššie spomenuté položky.

Minimálna mzda od 1.1.2021 pri ustanovenom kratšom týždennom pracovnom čase

V súlade s § 85 ods. 5 Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca najviac 40 hodín týždenne. Zamestnancovi s ustanoveným týždenným pracovným časom 40 hodín týždenne prináleží minimálna mzda v sume 3,580 eur/hod. od 1.1.2021.

Pri dvojzmennej prevádzke je ustanovený týždenný pracovný čas maximálne 38,75 hod. a v trojzmennej alebo nepretržitej prevádzke je týždenný pracovný čas najviac 37,50 hod. Týždenný pracovný čas mladistvého zamestnanca mladšieho ako 16 rokov je maximálne 30 hodín a u mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov je týždenný pracovný čas najviac 37,50 hod.

Prečítajte si tiež

Podľa § 85 ods. 6 Zákonníka práce je pracovný čas zamestnanca, ktorý pracuje s dokázaným chemickým karcinogénom alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo ktorý vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu ako zamestnanec kategórie A v kontrolovanom pásme so zdrojom ionizujúceho žiarenia okrem kontrolovaného pásma v jadrovej elektrárni, je najviac 33,50 hod. týždenne.

Hodinová minimálna mzda pri ustanovenom kratšom týždennom pracovnom čase sa vypočíta nasledovným vzorcom: 40/ustanovený kratší týždenný pracovný čas*hodinová minimálna mzda pri pracovnom čase 40 hodín týždenne. V nasledujúcej tabuľke si ukážeme hodinovú mzdu od 1.1.2021 pri ustanovenom kratšom pracovnom čase.

Porovnanie hodinovej minimálnej mzdy 2020 s hodinovou minimálnou mzdou 2021

Týždenný pracovný čas (v hod.) Minimálna mzda 2020 (v eur) Minimálna mzda 2021 (v eur) Rozdiel (v eur)
40 3,3330 3,580 0,2470
38,75 3,4405 3,695 0,2545
37,50 3,5552 3,819 0,2638
33,50 3,9797 4,275 0,2953
30 4,4440 4,773 0,3290

Viac o hodinovej minimálnej mzde v roku 2021 sa dozviete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2021 a vplyv na príplatky.

Aká bude výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci a cez sviatok, nájdete v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna mzda od 2021 podľa stupňov náročnosti práce

Na minimálny mzdový nárok podľa stupňov náročnosti práce majú nárok len zamestnanci pracujúci na pracovný pomer. Dohodári pracujúci na základe niektorej z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru majú nárok len na minimálnu mzdu, nemajú však nárok na minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti práce. Napríklad vodič autobusu pracujúci na pracovný úväzok bude mať nárok na minimálny mzdový nárok stanovený pre 3. stupeň náročnosti práce, t. j. v roku 2021 minimálne na sumu 855 eur. Vodič autobusu pracujúci na dohodu bude mať nárok len na minimálnu mzdu 623 eur stanovenú pre rok 2021.

Od 1.1.2021 sa zmení vzorec na výpočet minimálneho mzdového nároku pre konkrétne stupne náročnosti práce. Podľa znenia Zákonníka práce platného do 31.12.2020 sa sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce vypočíta ako násobok hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac pri zamestnancoch odmeňovaných mesačnou mzdou a koeficienta minimálnej mzdy. Vzorec platný do 31.12.2020 pre výpočet minimálnej mzdy napríklad pre piaty stupeň náročnosti práce je nasledovný: 1,8*minimálna mzda 2020.

Od 1.1.2021 sa minimálny mzdový nárok zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce vypočíta ako (minimálna mzda pre konkrétny rok - minimálna mzda 2020) + minimálna mzda 2020 * koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce.

Hodinový minimálny mzdový nárok pre konkrétny stupeň náročnosti práce pri týždennom pracovnom čase 40 hodín sa od 1.1.2021 vypočíta ako 1/174 z minimálneho mzdového nároku vypočítaného pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou.

Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v eur) Minimálna hodinová mzda (v eur)
1. 1,0 623 3,580
2. 1,2 739 4,247
3. 1,4 855 4,914
4. 1,6 971 5,580
5. 1,8 1087 6,247
6. 2,0 1203 6,914

V porovnaní s rokom 2020 sa zmenou výpočtu minimálnych mzdových nárokov docieli v roku 2021 to, že pre každý stupeň náročnosti práce sa minimálny mzdový nárok zvýši o 43 eur.

Dane a odvody zamestnanca pri minimálnej mzde v roku 2021

Zvýšením minimálnej mzdy v roku 2021 na sumu 623 eur v porovnaní s minimálnou mzdou 580 eur platnou pre rok 2020 sa zvýšia aj dane a odvody platené zamestnancom a zamestnávateľom.

V roku 2020 platil zamestnanec s minimálnou mzdou 580 eur do zdravotnej poisťovne odvody vo výške 23,20 eur. Pri minimálnej mzde vo výške 623 eur zaplatí zamestnanec v roku 2021 odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 24,92 eur (zamestnanec so zdravotným postihnutím zaplatí 12,46 eur), čo predstavuje nárast o 1,72 eur.

Do Sociálnej poisťovne platil v roku 2020 zamestnanec s minimálnou mzdou sumu 54,52 eur. V roku 2021 sa zamestnancom s minimálnou mzdou zvýšia odvody do Sociálnej poisťovne o 4,04 eur, na sumu 58,56 eur.

Prečítajte si tiež

Vďaka zvýšeniu sumy životného minima sa v roku 2021 zvýši suma nezdaniteľnej časti základu dane zo súčasnej sumy 367,85 eur na sumu 375,95 eur mesačne. Nárast nezdaniteľnej časti základu dane bude mať za následok to, že daň zamestnancov s minimálnou mzdou vzrastie na sumu 31,08 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 5,54 eur. Pokiaľ by sa nezdaniteľná časť základu dane nezvýšila, z minimálnej mzdy 623 eur by zamestnanci zaplatili na dani sumu 32,62 eur.

Zamestnanci s minimálnou mzdou mali v roku 2020 čistú mzdu vo výške 476,74 eur. Čistá mzda zamestnanca s minimálnou mzdou bude v roku 2021 vo výške 508,44 eur. Minimálna čistá mzda zamestnanca sa v roku 2021 zvýši o 31,70 eur v porovnaní s rokom 2020.

Cena práce pri minimálnej mzde v roku 2021

Cena práce za zamestnanca odmeňovaného minimálnu mzdou bude v roku 2021 v sume 842,28 eur. Zamestnávateľovi sa v porovnaní s rokom 2020 zvýšia náklady na zamestnanca s minimálnou mzdou o 58,12 eur.

V roku 2021 zaplatí zamestnávateľ do zdravotnej poisťovne sumu 62,30 eur za zamestnanca s minimálnou mzdou. Odvody zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne za zamestnanca s minimálnou mzdou platnou pre rok 2021 budú vo výške 156,98 eur .

Ako sa zvýšia dane a odvody v roku 2021 pri novej výške minimálnej mzdy, nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2021 (daň a odvody).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky