Povinnosť auditu - zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022

Aké budú platiť veľkostné kritériá na povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom od 1.1.2021 a následne od 1.1.2022? Ako sledovať kritériá pre audit pri hospodárskom roku?

Novelou zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) schválenou dňa 9.7.2020 nastávajú zmeny v povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom. Zmena bola prijatá v rámci tzv. podnikateľského kilečka, opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Viac o schválených zmenách sa dočítate v článku Podnikateľské kilečko – schválené opatrenia od roku 2020 a neskôr

Podľa novely zákona o účtovníctve sa budú v roku 2021 a 2022 zvyšovať veľkostné kritériá pre povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Povinnosť auditu v roku 2020

V súlade s § 19 ods. 1 zákona o účtovníctve musí mať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku overenú audítorom:

a) obchodná spoločnosť a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň 2 z podmienok:

  • celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o opravné položky, rezervy a oprávky k dlhodobému majetku,
  • čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,

b) obchodná spoločnosť a družstvo, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu,

c) ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis, napríklad zákon o bankách,

d) ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS).

Medzi obchodné spoločnosti podľa Obchodného zákonníka patria verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie.

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2020 sa veľkostné kritéria platné pre rok 2020 použijú prvýkrát pri overení účtovnej závierky za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020. Za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019 sa posudzujú veľkostné kritériá podľa zákona platného k 31.12.2019. Na základe ustanovení zákona o účtovníctve platného k 31.12.2019 bola hranica pre celkovú sumu majetku 1 000 000 eur, čistý obrat 2 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30.

Pri kontrole povinnosti overiť účtovnú závierku za kalendárny rok 2020, bude obchodná spoločnosť alebo družstvo testovať podmienky platné pre rok 2020 (suma majetku 2 000 000 eur, čistý obrat 4 000 000 eur, počet zamestnancov 30). Pre bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - kalendárny rok 2019 bude testovať podmienky platné pre rok 2019 (suma majetku 1 000 000 eur, čistý obrat 2 000 000 eur, počet zamestnancov 30).

Zvýšenie kritérií pre povinnosť auditu v roku 2021

Pre účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2021 budú zákona o účtovníctve stanovené nasledujúce kritériá:

a) celková suma majetku presiahla 3 000 000 eur,

b) čistý obrat presiahol 6 000 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 40.

Na základe prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2021 sa podmienky pre účtovné obdobie začínajúce k 1.1.2020 budú posudzovať podmienky podľa zákona platného do 31.12.2020.

Prečítajte si tiež

Znamená to, že pri testovaní podmienok k overeniu účtovnej závierke audítorom za účtovné obdobie kalendárneho roka 2021 bude obchodná spoločnosť, resp. družstvo posudzovať, či celková suma majetku za rok 2021 presiahla sumu 3 000 000 eur, čistý obrat presiahol sumu 6 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 40. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - kalendárny rok 2020 bude sledovať podmienky platné pre rok 2020 (celková suma majetku 2 000 000 eur, čistý obrat 4 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 30).

Zvýšenie kritérií pre povinnosť auditu v roku 2022

Od 1.1.2022 by mali platiť veľkostné kritériá na povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom aj na nasledujúce roky. Pri posudzovaní povinnosti overovať účtovnú závierku audítorom budú od 1.1.2022 platné nasledovné kritériá:

a) celková suma majetku presiahla 4 000 000 eur,

b) čistý obrat presiahol 8 000 000 eur,

c) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 50.

Prečítajte si tiež

Obchodné spoločnosti a družstvá budú pri účtovnej závierke za kalendárny rok 2022 testovať za rok 2022 podmienky platné v roku 2022 (celková suma majetku 4 000 000 eur, čistý obrat 8 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov 50). Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie - kalendárny rok 2021 budú posudzovať podmienky platné pre rok 2021 (celková suma majetku 3 000 000 eur, čistý obrat 6 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov 40).

Kritériá pre povinnosť auditu v priebehu rokov 2019 - 2022

Kritériá 2019 2020 2021 2022
Celková suma majetku v eur 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
Čistý obrat v eur 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000
Počet zamestnancov 30 30 40 50

Posudzovanie kritérií na povinnosť auditu u účtovných jednotiek s hospodárskym rokom

V súlade s § 39s zákona o účtovníctve (prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.1.2020) platí, že kritériá platné od 1.1.2020 sa prvýkrát použijú na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2020, pričom splnenie kritérií v znení účinnom do 31.12.2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31.12.2019.

Pri kontrole kritérií na povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom za hospodársky rok začínajúci v priebehu roka 2020 sa posudzujú podmienky podľa zákona platného k 1.1.2020. Na skontrolovanie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia (hospodárskeho roku začínajúceho v 2019 a končiaceho v 2020) sa nemôžu použiť kritériá platné do 31.12.2019, pretože hospodársky rok skončil až v 2020. Tým pádom na skontrolovanie kritérií za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa použijú kritériá platné pre rok 2020.

Prečítajte si tiež

Novela zákona o účtovníctve schválená dňa 9.7.2020 stanovuje pre posudzovanie kritérií za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie iné pravidlá. Podľa ods. 3 k prechodným ustanoveniam účinným od 1.1.2021 účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, kontroluje kritériá platné od 1.1.2021 v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2021. V hospodárskom roku začínajúcom v priebehu roka 2020 kontroluje kritériá platné od 1.1.2020. Rovnako bude postupovať aj pri kontrole kritérií za hosp. rok začínajúci v roku 2022. Tzn. pri kontrole kritérií za hosp. rok začínajúci v roku 2022 bude posudzovať kritériá platné od 1.1.2022. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (hosp. rok začínajúci v roku 2021) bude sledovať podmienky stanovené od 1.1.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na posúdenie kritérií na povinnosť auditu v účtovnej jednotke s účtovným obdobím hospodársky rok

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. má hospodársky rok 4/2020-3/2021. Nasledujúce účtovné obdobie má hospodársky rok 4/2021-3/2022. Podmienky za jednotlivé účtovné obdobia boli nasledovné:

  • za účtovné obdobie 4/2019-3/2020 bola celková suma majetku 1 900 000 eur, čistý obrat 4 200 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov 35,
  • za účtovné obdobie 4/2020-3/2021 bola celková suma majetku 2 500 000 eur, čistý obrat 3 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 35,
  • za účtovné obdobie 4/2021-3/2022 bola celková suma majetku 2 500 000 eur, čistý obrat 5 300 000 eur a priemerný prepočítaný počet zamestnancov 41.
Prečítajte si tiež

Podnikajte.sk, s.r.o. chce zistiť, či za hospodársky rok 4/2020-3/2021 má povinnosť overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom. Pri posudzovaní musí skontrolovať kritériá za hospodársky rok 4/2020-3/2021 a takisto aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (4/2019-3/2020).

V hospodárskom roku 4/2020-3/2021  a aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (hosp. rok 4/2019-3/2020) skontroluje podmienky platné od 1.1.2020.

Kritériá 4/2019-3/2020 4/2020-3/2021
Celková suma majetku v eur 2 000 000 - nepresiahla 2 000 000 - presiahla
Čistý obrat v eur 4 000 000 - presiahla 4 000 000 - nepresiahla
Počet zamestnancov 30 - presiahol 30 - presiahol

V hospodárskom roku 4/2020-3/2021 a aj v predchádzajúcom hospodárskom roku 4/2019-3/2020 splnila 2 z 3 podmienok. Vznikla jej povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom za účtovné obdobie 4/2020-3/2021.

V ďalšom hospodárskom roku bude chcieť taktiež zistiť, či má povinnosť overiť účtovnú závierku za 4/2021-3/2022. Pri posudzovaní, musí skontrolovať podmienky za hospodársky rok 4/2021-3/2022 a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4/2020-3/2021.

V hospodárskom roku 4/2021-3/2022 skontroluje, či spĺňa podmienky platné od 1.1.2021 (zvýšené kritériá). Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (hosp. rok 4/2020-3/2021) kontroluje podmienky platné od 1.1.2020.

Kritériá 4/2020-3/2021 4/2021-3/2022
Celková suma majetku v eur 2 000 000 - presiahla 3 000 000 - nepresiahla
Čistý obrat v eur 4 000 000 - nepresiahla 6 000 000 - nepresiahla
Počet zamestnancov 30 - presiahol 40 - presiahol

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila 2 z 3 podmienok na povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom. Avšak za účtovné obdobie hosp. rok 4/2021-3/2022 splnila len 1 z 3 podmienok. Za účtovné obdobie 4/2021-3/2022 nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.

Ako prejsť na digitálnu kanceláriu

Chcete digitalizovať kanceláriu? V článku prinášame užitočné a najmä praktické rady, ako sa zbaviť papierov a využiť moderné nástroje v oblasti digitalizácie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky