Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur

Čo znamená zrušenie oslobodenia od DPH pre dovoz zásielok do 22 eur? Týka sa táto zmena len spoločností, či aj bežných občanov, ktorí nakupujú malé tovary pre svoju spotrebu?

Ako to platilo „po starom“, čiže pred novelou zákona o DPH?

Pred nadobudnutím účinnosti novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) platí, že zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur sú oslobodené od DPH. Konkrétne ide o ustanovenie § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH. Toto oslobodenie sa týka právnických aj fyzických osôb a platí pre dovoz tovaru, čiže nákup z tretích štátov (štáty, ktoré nie sú členmi  Európskej únie).

Podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH je od dane z pridanej hodnoty oslobodený tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa Nariadenia Rady Európskeho spoločenstva, ak ide o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur.

Aj pre bežných občanov tak pred účinnosťou novely zákona o DPH platí, že zásielky nepatrnej hodnoty (do 22 eur na jednu zásielku) odoslané z tretieho štátu pre príjemcu v Európskej únii, sú oslobodené od DPH. Uvedené platí napríklad na štandardný internetový nákup, napríklad cez stránky Aliexpress, eBay a ďalšie.

Príklad na oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur:

Spoločnosť A doviezla v roku 2020 tovar v hodnote zásielky do 22 eur z Číny prostredníctvom prepravnej spoločnosti. Na tento tovar uplatnila oslobodenie od DPH podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH. Tovar bol doručený bez toho, aby musela zaplatiť DPH alebo dovozné clo.

Čo sa mení novelou zákona o DPH v prípade dovozu tovaru do 22 eur?

Novela zákona o DPH (ktorá je aktuálne v legislatívnom procese, zmeny budú účinné až po schválení parlamentom a po podpise prezidentky) úplne vypúšťa ustanovenie § 48 ods. 2 písm. b). Znamená to, že sa ruší oslobodenie od DPH pri dovoze zásielok z tretích krajín aj v prípade, ak ich hodnota je nižšia ako 22 eur. Cieľom zrušenia oslobodenia od DPH je eliminácia narúšania hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi tovarov z Európskej únie a dodávateľmi z tretích štátov. Dodávatelia z tretích štátov boli totiž zvýhodňovaní v tom, že odberateľ nemusel pri týchto nákupoch zaplatiť k cene tovaru DPH navyše. Ak si teda zákazník objedná tovar, napr. cez internet, ktorého hodnota je nižšia ako 22 eur, bude musieť po novom okrem ceny tovaru zaplatiť aj DPH.

Prečítajte si tiež

V platnosti tak bude režim, kedy sa bude DPH odvádzať zo všetkých zásielok dovezených z tretích krajín, ale clo sa vyrubí až pri zásielke, ktorej hodnota presiahne 150 eur. Oslobodenie od cla však nemožno uplatniť na alkoholické nápoje, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky. V praxi to znamená, že niektoré zásielky môžu byť stále oslobodené od cla, ale DPH musí byť platená v plnej výške z colnej hodnoty tovaru. Pojem colná hodnota tovaru je bližšie vysvetlený v nasledujúcej časti.

Základ dane pri dovoze tovaru

Podľa § 24 zákona o DPH je základom dane pri dovoze colná hodnota tovaru. Ak ale v tejto hodnote nie sú zahrnuté nasledujúce položky, základ dane sa navýši aj o:

  • dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má vymerať,
  • súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia vzniknuté do prvého miesta určenia v tuzemsku.

Výška DPH sa určí ako základ dane x sadzba dane (vo výške 20 % alebo 10 %, podľa toho, či vybraný tovar spadá do zoznamu tovarov so zníženou sadzbou DPH). Do základu dane vstupuje colná hodnota tovaru, súvisiace náklady s dovozom tovaru, prípadne spotrebná daň, ak sa spotrebná daň vzťahuje na dovážaný tovar.

Príklad na zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur:

Spoločnosť A v decembri 2021 dovezie na Slovensko tovar – dámske tričko v hodnote zásielky 15 eur, z krajiny mimo EÚ (napríklad z Číny). Náklady na prepravu spolu s poistením boli vo výške 5 eur. Spoločnosť A bude povinná zaplatiť DPH pri nákupe tohto tovaru. Do základu dane pre výpočet výšky DPH zahrnie hodnotu tovaru a súvisiace prepravné náklady s poistením. Základ dane tak bude vo výške 20 eur a výška DPH bude 4 eura.

Článok pokračuje pod reklamou

Koho sa zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur týka?

Zrušenie oslobodenia sa týka ako právnických, tak aj fyzických osôb, a teda bežných občanov, nepodnikateľov, ktorí si objednávajú tovar cez internet z územia tretích štátov. Typickými príkladmi sú nákupy z Aliexpressu, objednávanie tovarov z Číny, Ameriky a pod.

Odkedy platí zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur?

Zmena zákona o DPH, ktorá vypúšťa ustanovenie o oslobodení od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur nadobudne účinnosť  1. júla 2021. Znamená to, že tovary s hodnotou do 22 eur dovezené na Slovensko do 30. júna 2021 budú ešte stále v režime oslobodenia.

Ako zaplatia DPH z internetových zásielok bežní občania (nepodnikatelia)?

Prečítajte si tiež

Keďže od 1. júla 2021 budú aj občania – nepodnikatelia povinní vysporiadať pri dovoze tovarov DPH, majú na výber, či tak urobia sami alebo tento proces nechajú na sprostredkovateľa (najčastejšie buď prepravcu alebo Slovenskú poštu). Takáto osoba si vypýta za zastúpenie občana v procese poplatok, ktorý sa bežne platí pri doručení zásielky. Vybavenie colného konania na základe splnomocnenia poskytuje podľa zverejnených informácií Slovenská pošta za poplatok 9 eur.

Zakomponovanie EÚ legislatívy do slovenského zákona o DPH

Novela zákona o DPH vychádza zo smerníc Európskej únie, ktorých cieľom je čo najväčšia možná harmonizácia systémov štátov v oblasti dane z pridanej hodnoty. Z tohto dôvodu aj Slovenská republika musí reagovať na zmeny na úrovni Európskej únie. Prebratím smernice Európskej únie sa majú zjednotiť postupy členských štátov EU pri elektronickom obchode (nákupy cez e-shop), ktorý  v poslednom období zaznamenal väčší nárast.

Zrušením ustanovenia zákona o DPH o oslobodení zásielok do 22 eur pri dovoze, sa predpokladá aj pozitívny vplyv na štátny rozpočet SR. Avšak z dôvodu, že Finančná správa nemá k dispozícii dáta o objeme a cene zásielok z tretích štátov, ktoré dnes podliehajú oslobodeniu od DPH, je možné výšku príjmov do štátneho rozpočtu len odhadovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, zapísaná ako asistent daňového poradcu v registri Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Obchodovanie po Brexite (DPH, clá) od roku 2021

Aké pravidlá sa uplatňujú pre dovoz/vývoz tovaru a služby medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou od 1. januára 2021? Obchodnú dohodu medzi týmito stranami sa podarilo uzavrieť, oficiálne ju ešte musí schváliť Európsky parlament.

Vzory tlačív v roku 2021 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Vzory ročného zúčtovania dane a niektoré ďalšie sa v roku 2021 zmenili. Aké tlačivá v súvislosti so závislou činnosťou zamestnancov použiť v roku 2021, nájdete v článku.

Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

E-shop a povinnosti týkajúce sa DPH

Kedy sa e-shopu oplatí registrovať na DPH a kedy sa tejto povinnosti nevyhne? Čo by mal vedieť majiteľ e-shopu o DPH, keď predáva svoje tovary alebo služby v tuzemsku alebo do zahraničia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky