Novela (zmeny) zákona o DPH od roku 2021

Novela (zmeny) zákona o DPH od roku 2021
Zdroj: Unsplash.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zmeny v predaji tovaru na diaľku, v oslobodení od DPH pri malých zásielkach či možnosť opravy DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach. Čo ďalšie prináša schválená novela zákona o DPH od roku 2021?

Parlament 5.11.2020 schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“), ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou.

Medzi najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH od roku 2021 patria nasledovné:

  • možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke,
  • zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku (zásielkovom predaji),
  • zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur,
  • zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku,
  • rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS),
  • preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze.

Možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od 1.1.2021

Možnosť opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke sa dopĺňa do zákona o DPH v ustanovení § 25a. S účinnosťou od 1.1.2021 sa do zákona o DPH zavádza možnosť opravy základu dane pri dodaní tovaru alebo služby, ak dodávateľ (platiteľ DPH) nedostal za dodanie tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne zaplatené a pohľadávka, ktorá mu z transakcie vznikla, sa stala nevymožiteľnou. Takáto možnosť sa bude týkať dodaní tovarov a služieb v tuzemsku. Nové pravidlo vychádza zo smernice EÚ, ktorá zavádza povinnosť zaviesť do vnútroštátneho práva členských štátov mechanizmus opravy základu dane v prípadoch  zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny po dodaní tovaru alebo služby za podmienok, ktoré si tieto členské štáty ustanovia.

Dodávateľ pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku má podľa zákona o DPH povinnosť zaplatiť DPH z dodávaného tovaru a služby. Keď mu odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za tovar alebo službu a pohľadávka voči odberateľovi sa stane nevymožiteľnou, od 1.1.2021 bude môcť dodávateľ opraviť základ dane a požadovať od štátu vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky. Odberateľ na druhej strane bude následne musieť  pri nevymožiteľnej pohľadávke vrátiť štátu DPH, ktorú si odpočítal pri nákupe tovaru a služby.

Prečítajte si tiež

Aby mohol dodávateľ vykonať opravu základu dane musí platiť, že pohľadávka je nevymožiteľná. Podmienky, kedy sa stáva pohľadávka nevymožiteľnou pre daný účel stanovuje zákon o DPH. Za nevymožiteľné pohľadávky sa tak považujú napr. pohľadávky vymáhané v exekučnom konaní, pohľadávky voči odberateľom, ktorí sú v konkurznom konaní, pohľadávky voči odberateľom, ktorí zanikli a pod. Znamená to, že pohľadávku nie je možné ľubovoľne vyhlásiť za nevymožiteľnú, ak sa napríklad odberateľ oneskorí s platbou o pár dní, ale musia byť naplnené podmienky stanovené zákonom.

Pri pohľadávkach alebo ich častiach do 300 eur vrátane DPH platí, že sa stávajú nevymožiteľnými po uplynutí 12 mesiacov od lehoty splatnosti, ak dodávateľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky.

Platí, že základ dane je možné opraviť najviac do výšky neprijatej protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby a najskôr v zdaňovacom období, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Zmeny pravidiel pri predaji tovaru na diaľku (po starom „zásielkový predaj“) od 1.7.2021

Rovnako aj pri tejto zmene zákona o DPH ide o povinnosť prebrať do zákona o DPH smernicu EÚ, ktorou sa upravujú určité povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji tovaru na diaľku. Podľa legislatívy platnej do 30.6.2021 platí, že miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji je v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu stanovenú smernicou EÚ, ktorá bola na Slovensku stanovená vo výške 35 000 eur.

S cieľom odstrániť administratívnu záťaž spojenú s registráciou pre daň vo všetkých členských štátoch, kde sa preprava tovaru skončí, došlo k zrušeniu existujúcich prahových hodnôt pre zásielkový predaj tovaru.

Po novom sa pojem zásielkový predaj nahrádza pojmom predaj tovaru na diaľku. Bude sa rozdeľovať podľa toho, či ide o predaj tovaru na diaľku na území EÚ alebo predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov.

Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, čiže členský štát spotreby.

Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov:

  • do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí,
  • do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je v tomto členskom štáte, ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 68c zákona o DPH.

Pre uľahčenie obchodovania mikropodnikom na území EÚ,  bola pre všetky členské štáty ustanovená jednotná prahová hodnota, a to 10 000 eur, a to pri predaji tovaru na diaľku a pri telekomunikačných službách, službách rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických službách, ak sú poskytnuté nezdaniteľnej osobe.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak podnikateľ bude mať sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko iba v jednom členskom štáte a celková hodnota tovarov predávaných na diaľku a zároveň hore uvedených služieb poskytnutých do iného členského štátu, ako je ten, v ktorom je podnikateľ usadený, nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku a ani v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnotu 10 000 eur bez DPH, je podnikateľ oprávnený zdaňovať poskytovanie takýchto služieb daňou členského štátu, v ktorom má sídlo a pri predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína.

Príklad na uplatnenie výnimky zo zdanenia v členskom štáte spotreby:

Spoločnosť A (platiteľ DPH) so sídlom v tuzemsku, ktorá v roku 2020 a v roku 2021 uskutočnila výlučne predaj tovaru na diaľku do Českej republiky a poskytla elektronické služby nezdaniteľným osobám usadeným v Českej republike dokopy v hodnote 7 000 eur, môže na tieto dodania aj naďalej uplatňovať DPH v tuzemsku (miesto, kde sa preprava tovaru začína, a zároveň, kde má sídlo poskytovateľ služieb), pretože podmienka prahovej hodnoty do 10 000 eur je splnená.

Prečítajte si tiež

Novelizované ustanovenia zákona týkajúce sa zmien zásielkového predaja sú riešené v § 14 a § 16a zákona o DPH. Viac o zmenách pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ ako aj o predaji tovaru, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov od 1.7.2021 sa dočítane v článku Internetový obchod a DPH od 1.7.2021.

Zrušenie oslobodenia pri dovoze zásielok do 22 eur od 1.7.2021

S účinnosťou od 1.72021 sa pre podnikateľov ale aj pre bežných občanov (nezdaniteľné osoby) ruší oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích krajín, ktoré sa uplatňovalo na tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla, ak išlo o zásielky, ktorých hodnota nepresiahla 22 eur. Uvedené platí napríklad na štandardný internetový nákup, napríklad cez stránky Aliexpress, eBay a ďalšie.

Cieľom zrušenia oslobodenia od DPH je eliminácia narúšania hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi tovarov z Európskej únie a dodávateľmi z tretích štátov. Dodávatelia z tretích štátov boli totiž zvýhodňovaní v tom, že odberateľ nemusel pri týchto nákupoch zaplatiť k cene tovaru DPH navyše. Ak si teda zákazník objedná tovar, napr. cez internet, ktorého hodnota je nižšia ako 22 eur, bude musieť po novom okrem ceny tovaru zaplatiť aj DPH.

Viac informácií nájdete v článku Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozšírenie osobitnej úpravy uplatňovania dane tzv. systému Mini-One-Stop-Shop (MOSS) od 1.7.2021

Ide o vecné rozšírenie dobrovoľných osobitných úprav uplatňovania dane uvedených v § 68a, 68b a § 68c zákona o DPH. Použitie osobitných úprav po novom systém „One-Stop-Shop“ (OSS) bude možné využiť aj pre iné služby poskytované nezdaniteľným osobám, ktorých miesto dodania je v členskom štáte spotreby, ako aj na predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ a určité tuzemské dodania tovaru. Zavádza sa aj možnosť uplatnenia OSS pri niektorých dodaniach tovaru na diaľku z tretích štátov.

Osobitnú úprava uplatňovania dane je možné po starom do 30.6.2021 uplatňovať len na telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronické služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ nezdaniteľným osobám usadeným v EÚ.

Prečítajte si tiež

Výhodou uplatňovania systému OSS je podávanie len jedného daňového priznania v jednom členskom štáte EÚ za všetky dodania v celej EÚ. Zahraničným osobám, ktoré budú uplatňovať osobitnú úpravu, sa zruší povinnosť registrácie podľa § 6 zákona o DPH. Rovnako tak slovenskí platitelia dane dodávajúci tovar formou predaja tovaru na diaľku nebudú mať povinnosť registrácie v iných členských štátoch EÚ a budú podávať jedno daňové priznanie v tuzemsku za všetky dodania do iných členských štátov. Nová právna úprava opäť vychádza zo smernice EÚ a má za cieľ pozitívne ovplyvniť podnikateľské prostredie z dôvodu zníženia administratívnej záťaže platiteľov dane, resp. zdaniteľných osôb.

Rozšírenie existujúcej osobitnej úpravy je v zákone o DPH riešené v ustanoveniach § 68a a § 68b a § 68c.

Zavedenie zákonnej fikcie pri predaji tovaru na diaľku od 1.7.2021

Zavádza sa ustanovenie § 8 ods. 7 zákona o DPH, cieľom ktorého je zabezpečiť výber a platenie dane z dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou neusadenou v EÚ a z dodania tovaru dovážaného z územia tretích štátov s hodnotou nepresahujúcou 150 eur online platformou, prostredníctvom ktorej sa uskutočnil proces objednávania a platenia za tovar zákazníkom. Pre tieto prípady predaja tovaru na diaľku sa zavádza zákonná fikcia, podľa ktorej zdaniteľná osoba, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa považuje za zdaniteľnú osobu, ktorej bol tovar dodaný predávajúcim a súčasne sa považuje za dodávateľa tohto tovaru pre zákazníka. Z pohľadu DPH tak pôjde akoby o dve transakcie, nie jednu. Osobitne sa určí miesto dodania pre dodanie tovaru dodávateľom platforme a osobitne pre dodanie tovaru platformou zákazníkovi.

Preukázanie odoslania alebo prepravy tovaru pri vývoze od 1.1.2021

Ustanovením § 47 ods. 3 zákona o DPH sa od 1.1.2021 dopĺňa možnosť platiteľa dane preukázať odoslanie alebo prepravu tovaru, ktorý dodáva, do miesta určenia na území tretích štátov, v prípadoch kedy podľa colných predpisov môže platiteľ dane podať ústne colné vyhlásenie na colný režim vývoz alebo v prípade vykonania úkonu považovaného podľa colných predpisov za colné vyhlásenie na colný režim vývoz, aj inými dôkazmi. Takýmito dôkazmi môžu byť napríklad doklad o zaplatení, exemplár príjemcom potvrdeného dodacieho listu a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky