Povinná elektronická komunikácia so zdravotnou poisťovňou a menej oznamovania od roku 2021

Zamestnávatelia budú od 1.1.2021 povinní zasielať mesačné výkazy a iné oznámenia výlučne elektronicky, a to bez ohľadu na počet zamestnancov. Oznamovacích povinností však ubudne.

Národná rada Slovenskej republiky dňa 24.11.2020 schválila novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). Novela zákona o zdravotnom poistení je účinná od 1. januára 2021 a neskôr.

V tomto článku sa budeme venovať zmenám, ktoré prináša novela zákona o zdravotnom poistení pre zamestnávateľov.

Okrem nižšie uvedených zmien, ktoré sa dotýkajú zamestnávateľov, upozorňujeme aj na úpravu zoznamu dlžníkov, nakoľko od 1.1.2021 nebudú vedení v zozname dlžníkov tí dlžníci, ktorý si na dlh úspešne uplatnili námietku premlčania, alebo k odpisu ich dlhu došlo na základe dôvodov podľa § 17c ods. 1 (napr. po reštrukturalizácii a pod.).

Zamestnávateľ je povinný komunikovať so zdravotnou poisťovňou elektronicky, bez ohľadu na počet zamestnancov od 1.1.2021

Kým doteraz podľa § 20 ods. 1 platilo, že zamestnávateľ je povinný zasielať mesačný výkaz zdravotnej poisťovni za zamestnancov výlučne elektronicky, len v prípade, ak má zamestnávateľ najmenej troch zamestnancov (pri nižšom počte zamestnancov, to bolo možné, avšak dobrovoľné), novela zákona o zdravotnom poistení mení toto ustanovenie a povinnosť zasielania mesačných výkazov elektronicky platí pre všetkých zamestnávateľov, a to bez ohľadu na počet zamestnancov.

Prijatím novely zákona o zdravotnom poistení je zamestnávateľ povinný komunikovať so zdravotnou poisťovňou výlučne elektronicky, pričom táto zmena nastáva u niektorých povinností zamestnávateľa ako platiteľa poistného, ktoré sú uvedené v § 24 ods. 1, napr. je povinný výlučne elektronicky, bez ohľadu na počet zamestnancov napr. aj:

  • elektronicky oznámiť zmenu platiteľa poistného príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich pracovných dní za zamestnanca, t. j. oznámenie napr. pri prijatí zamestnanca do pracovného pomeru (§ 24 ods. 1 písm. c)) ,
  • elektronicky zaslať opravené nesprávne vykázané údaje v mesačnom výkaze alebo oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na základe chybového protokolu zaslaného zdravotnou poisťovňou (§ 24 ods. 1 písm. n)),
  • elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do ôsmich pracovných dní zmenu platiteľa poistného z dôvodu účasti zamestnanca na štrajku spôsobom určeným úradom (§ 24 ods. 1 písm. o)),
  • a iné.

Ruší sa povinnosť predkladať údaje o zmenách platiteľa poistného napr. pri poberaní rodičovského príspevku, materského a pod. od 1.10.2021

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza nové ustanovenie § 24 ods. 2, podľa ktorého zamestnávateľ nie je povinný od 01.10.2021 predkladať zdravotnej poisťovni údaje o zmenách platiteľa poistného z dôvodu uvedeného v § 11 ods. 7 písm. c), m) a s), t. j. poberanie:

  • rodičovského príspevku,
  • nemocenského,
  • ošetrovného,
  • materského,
  • náhrady služobného platu alebo príjmu,

a to v prípade, ak táto informácia o zmene platiteľa poistného už bola zdravotnej poisťovni poskytnutá od iného orgánu, napr. zo Sociálnej poisťovne.

Účinnosť je posunutá až na 1. október 2021 z dôvodu nutnosti uzatvorenia dohody o poskytovaní týchto údajov a vzhľadom k aktuálne deklarovaným možnostiam odovzdania týchto údajov na strane Sociálnej poisťovne.

Upozorňujeme, však, že povinnosť oznámiť údaje o zmenách platiteľa poistného naďalej ostáva aj po 01.10.2021 v prípade, ak ide o údaje, ktoré nie sú zamestnávateľom oznamované inému orgánu, napr. údaj o poberaní náhrady príjmu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody z dohody v roku 2023

Akú výšku odvodov zaplatia dohodári v roku 2023? Aké odvodové zaťaženie prináša nová dohoda na výkon sezónnej práce? Prinášame prehľadné tabuľky výšky odvodov.

Podpora v nezamestnanosti po skončení práce v zahraničí

Kto má nárok na dávku v nezamestnanosti po skončení pracovného pomeru v inej krajine? Aké sú podmienky, postup žiadania o podporu a od čoho závisí výška podpory?

Rodinné prídavky na dieťa v roku 2023: podmienky nároku

Kto môže dostať prídavok na dieťa, kedy nárok na rodinné prídavky zaniká a čo v prípade, že jeho výplatu úrad pozastaví? Podstatné informácie a príklady situácií.

Evidencia analytických údajov zamestnanca od 1.1.2023 – príklady

Zamestnávatelia musia od 1.1.2023 nahlasovať Sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch. Ako túto povinnosť splniť v praxi a čo v prípade zmien v týchto údajoch?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky