Zmeny v ošetrovnom (OČR) od roku 2021

Od apríla 2021 sa predĺži maximálna doba ošetrovného na 14 kalendárnych dní. Zavádza sa aj nová dávka – tzv. dlhodobé ošetrovné. V ktorých prípadoch prizná Sociálna poisťovňa túto dávku?

V roku 2021 prinesie novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) dve dôležité zmeny v jednej z nemocenských dávok, ktorou  je ošetrovné (tzv. OČR-ka). Podmienky nároku, trvanie poskytovania ošetrovného, ako aj výšku ošetrovného upravuje § 39 až § 43 zákona o sociálnom poistení.

Prvou dôležitou zmenou v zákone o sociálnom poistení je zavedenie novej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné a druhou zmenou je predĺženie „bežného“ ošetrovného (tzv. OČR-ky). V tomto článku sa budeme venovať uvedeným zmenám, a teda pôjde o zmeny v nároku na „bežnú OČR“, nie tzv. „pandemickú OČR“.

Napriek tomu, že predĺženie poskytovania bežného ošetrovného a zavedenie novej dávky „tzv. dlhodobé ošetrovné“ bolo ustanovené novelou zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1.1.2021, Národná rada Slovenskej republiky dodatočne zmenila účinnosť týchto zmien, a to až od 1.4.2021.

Zmeny v podmienkach nároku na ošetrovné (tzv. OČR-ku) od 1.4.2021

V znení zákona o sociálnom poistení do 31.3.2021, má fyzická osoba podľa § 39 nárok na ošetrovné (bežnú OČR, nie pandemickú OČR), ak:

 1. osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou,
 2. sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak:
 • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov zavreté, alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

S účinnosťou od 1.4.2021 bude mať fyzická osoba nárok na ošetrovné aj v prípade, ak bude osobne a celodenne ošetrovať vnuka, vnučku, starých rodičov, choré dieťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade, či chorého súrodenca, nielen toho ktorého zdravotný stav si nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou (ako tomu bolo doteraz), ale aj v prípade, ak si zdravotný stav blízkeho vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (tzv. dlhodobé ošetrovné). O tzv. dlhodobom ošetrovnom píšeme ďalej v článku.

Predĺženie poskytovania ošetrovného (tzv. OČR-ky) na najviac 14 dní od 1.4.2021

S účinnosťou od 1.4.2021 sa podľa § 42 písm. a) zákona o sociálnom poistení predlžuje maximálna možná doba poskytovania ošetrovného, na ktoré má fyzická osoba nárok po splnení zákonom stanovených podmienok, od prvého dňa potreby ošetrovania fyzickej osoby, alebo potreby starostlivosti o dieťa, ktoré sme uviedli vyššie v článku, z doterajších maximálnych možných 10 kalendárnych dní na najviac 14 kalendárnych dní.

Nový druh nemocenskej dávky – tzv. dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021

Nárok na tzv. dlhodobé ošetrovné bude mať od 1.4.2021 nemocensky poistená osoba, ktorá bude celodenne a osobne ošetrovať blízku osobu (uvádzame ich vyššie v článku, t. j. napr. ošetrovanie starých rodičov vnúčatami, alebo ošetrovanie rodičov ich deťmi a pod.), ktorej zdravotný stav si vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania domácej alebo paliatívnej starostlivosti.

Tzv. dlhodobé ošetrovné bude Sociálna poisťovňa priznávať v prípadoch, kedy sa osoba bude starať o chorého blízkeho príbuzného:

 • po ukončení jeho minimálne 5-dňovej hospitalizácie, alebo
 • ktorý je umierajúcim paliatívnym pacientom, resp. pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Vyššie uvedenú potrebu osobnej starostlivosti o blízkeho príbuzného, bude potvrdzovať príslušný lekár príbuzného.

Okrem poskytovania tejto starostlivosti, musí fyzická osoba, ktorá žiada o tzv. dlhodobé ošetrovné, splniť zákonné podmienky pre priznanie nároku, ktoré sú rovnaké pri „bežnej“ OČR-ke, to znamená, že na ošetrovné má nárok osoba, ktorá je:

 • zamestnancom,
 • povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a má zaplatené poistné na nemocenské poistenie v správnej sume za obdobie posledných 5 rokov, pričom dlžná suma nepresahujúca 5 eur sa neráta,
 • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, ktorá má zaplatené povinné poistné na nemocenské poistenie za obdobie posledných 5 rokov (nedoplatok menší ako 5 eur sa neráta) a ktorá splnila podmienku trvania 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pre vznikom potreby ošetrovania alebo starostlivosti,
 • osobou, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo starostlivosti po zániku nemocenského poistenia (t. j. napr. po ukončení pracovného pomeru) v ochrannej lehote.
Článok pokračuje pod reklamou

Výška tzv. dlhodobého ošetrovného a doba poskytovania tejto novej dávky od 1.4.2021

Rovnako ako to platí pri „bežnej OČR-ke“ aj v prípade tzv. dlhodobého ošetrovného, osobe, ktorá má nárok na túto novú dávku, vyplatí Sociálna poisťovňa sumu vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ). Spravidla je to u zamestnanca 55 % z jeho hrubej mzdy, resp. u SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby je to 55 % z vymeriavacieho základu, z ktorého platí poistné na nemocenské poistenie.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že 55 % denného vymeriavacieho základu danej osoby, nesmie presiahnuť 55 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, t. j. 55 % z 71,8028 € = 39,49154 € za kalendárny deň. Viac informácií nájdete v článku Maximálne nemocenské dávky v roku 2021 (PN, OČR, materské).

Osobe, ktorá má nárok na tzv. dlhodobé ošetrovné sa prizná a vyplatí dávka od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania, resp. starostlivosti, po dobu najviac 90 kalendárnych dní. Nakoľko je pri tejto dávke možné, aby sa striedali osoby v starostlivosti o blízkeho príbuzného, maximálna doba poberania ošetrovného je aj v tomto prípade najviac v úhrne 90 kalendárnych dní.

Prečítajte si tiež

Ako sme uviedli, osoby sa pri ošetrovaní, resp. starostlivosti o blízkeho príbuzného, môžu striedať. Osoba môže však prevziať ošetrovanie príbuzného od inej osoby po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia (to znamená, že, ak sa pri ošetrovaní príbuzného budú starať 3 osoby, každá z týchto osôb sa bude starať o príbuzného po dobu 30 dní a za dobu ošetrovania 30 dní bude mať nárok na ošetrovné). Upozorňujeme však, že doba 30 dní môže byť aj kratšia, ak sa daná osoba už nemôže starať o blízkeho príbuzného z dôvodu, že mu to podľa lekárskeho posudku neumožňuje jeho zdravotný stav.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektronická PN v mzdovom softvéri

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Aké sú výhody a ako si službu aktivovať?

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?

Rodičovský dôchodok (bonus) v roku 2024

Rodičovský dôchodok (bonus) od roku 2024 budú penzisti dostávať mesačne spolu s bežným dôchodkom. Zvyšuje sa aj maximálna suma rodičovského dôchodku.

Výpočet čistej mzdy v roku 2024

Hrubá a čistá mzda sú odlišné veličiny. Akým postupom sa z hrubej mzdy vypočíta čistá mzda a aké sú sadzby dane a odvodov zamestnanca či zamestnávateľa v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky