Dobrovoľné gastrolístky aj homeoffice: Zákonník práce prináša viaceré novinky

Do Zákonníka práce prišli zmeny, ktoré vláda schválila 3. novembra 2020. Čo všetko sa zmení?

Modernizáciu právnej úpravy vykonávania práce z domu aj možnosť pre zamestnancov vybrať si medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravovanie prináša novela Zákonníka práce, ktorú 3. novembra 2020 schválila vláda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v nej okrem toho upravuje aj prácu študentov či kritérium reprezentatívnosti pri pôsobení odborov u zamestnávateľa.

Úprava podmienok pre „homeoffice“

Cieľom navrhovaných zmien v novele Zákonníka práce pri domáckej práci a telepráci je vychádzanie v ústrety súčasným trendom digitalizácie práce, keď je jednoduchšie prenášať prácu z kancelárie do domácnosti. Keďže Zákonník práce sa v tejto oblasti nemenil už dlhšiu dobu, pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k zmodernizovaniu a spresneniu súčasnej právnej úpravy. Výsledkom bude vyššia flexibilita pre zamestnávateľov a zamestnancov, ktorí sa napr. budú môcť dohodnúť, že zamestnanec si vyberie, z akého miesta bude vykonávať prácu, pretože sa v zmluve nedohodne fixné miesto.

Novela presnejšie vymedzuje, že o domácku prácu alebo teleprácu ide v prípade, ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Pravidelnosť však neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času. Môže to byť napr. aj jeden, dva dni v týždni.

Za domácku prácu alebo teleprácu sa teda nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa z domácnosti, ak to povaha práce umožňuje. O takúto prácu teda nejde napr. v prípade, že zamestnanec dočasne vykonáva prácu z domácnosti pre technické príčiny na pracovisku, mimoriadnu potreba v daný deň starať sa o dieťa a pod.

Tak, ako už platí aj v súčasnosti, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce/telepráce. Ak túto povinnosť nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. Zamestnávateľ sa však touto dohodou nezbavuje svojej povinnosti v oblasti bezpečnosti v zmysle osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

Ak zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude pri domáckej práci resp. telepráci využívať vlastné zariadenie, zamestnávateľ mu uhrádza podľa podmienok dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky spojené s jeho používaním.

Prečítajte si tiež

Novelou sa zároveň zabezpečí, aby výkon práce z domácnosti nezasahoval do súkromného života zamestnanca a to ustanovením tzv. práva na odpojenie sa. Ide o právo zamestnanca nevykonávať prácu mimo pracovného času ak nejde o prácu nadčas alebo pracovnú  pohotovosť. Zamestnanec tak nemusí pracovať po skončení pracovnej doby, počas nepretržitého odpočinku v týždni, dovolenky, sviatku a prekážky v práci. Zamestnávateľ to nesmie posúdiť ako porušenie pracovnej disciplíny.

Gastrolístok alebo peňažný príspevok – zamestnanec si môže vybrať

V súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020 - 2024 pristúpilo ministerstvo k úprave podmienok poskytovania stravného zamestnancov. Po novom si bude môcť zamestnanec vybrať medzi stravovacou poukážkou (tzv. gastrolístok) a finančným príspevkom na stravovanie. Možné to bude však len v prípade, ak zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom (zmluvnom) stravovacom zariadení. Takýto finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a daní.

Prečítajte si tiež

Výška finančného príspevku na stravovanie je suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom, najmenej však 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, suma finančného príspevku na stravovanie je najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Zamestnávateľ si bude môcť upraviť podrobnejšie pravidlá pre výber zamestnanca, a to napr. vo vnútornom predpise.

Pravidlá pre zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce spresňuje, kto je zamestnancom trvalo starajúcim sa o dieťa pre účely uplatňovania príslušných práv v Zákonníku práce. V praxi sa napr. vynárali otázky, kedy má zamestnanec nárok na viac dní dovolenky, ak sa stará o dieťa. Zamestnancom trvale sa starajúci o dieťa bude zamestnanec, ktorý sa osobne stará o vlastné neplnoleté dieťa vrátane striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov a zamestnanec, ktorý sa osobne stará o neplnoleté dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu. Toto postavenie zamestnancovi vzniká dňom, keď zamestnávateľovi písomne oznámil, že sa trvale stará o dieťa a zaniká dňom, keď sa zamestnanec prestal trvale starať. Zánik trvalej starostlivosti o dieťa je zamestnanec povinný písomne oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu.

Prečítajte si tiež

Rovnako na základe podnetov z praxe spresňuje, kedy vzniká zamestnancovi, ktorý v kalendárnom roku nedovŕši 33 rokov, týždeň dovolenky navyše z dôvodu trvalej starostlivosti o dieťa. Ak sa zamestnanec začne starať o dieťa v priebehu kalendárneho roka, dovolenka sa mu zvýši v pomernom rozsahu určenom ako podiel počtu dní trvalej starostlivosti o dieťa v príslušnom kalendárnom roku a počtu dní kalendárneho roka.

Zmeny v prípade práce študentov

V súčasnosti môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov len ak má študent štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. Žiak strednej školy však stráca štatút nasledujúci deň po úspešnom ukončení štúdia. Vysokoškolské štúdium sa skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Absolventi tak majú problém po ukončení štúdia do času zápisu na príslušný stupeň vysokej školy vykonávať prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov, hoci plánujú pokračovať v štúdiu. Preto sa v Zákonníku práce navrhuje zaviesť prezumpcia zachovania štatútu žiaka alebo študenta do 31. októbra. Z toho vyplýva, že študent, ktorý ukončí štúdium a plánuje v ňom pokračovať na ďalšom stupni, bude môcť počas prázdnin brigádovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Takto sa na neho vzťahuje výnimka z platenia poistného na dôchodkové poistenie do výšky 200 eur.

Pôsobenie odborov na pracovisku

V praxi sa často deje, že zamestnancov na pracovisku zastupujú osoby, ktoré nemajú žiadnu previazanosť so zamestnancami, v niektorých prípadoch sú pochybnosti, či vôbec u zamestnávateľa majú nejakú členskú základňu. Keďže informácia o členstve v odboroch je dôverná a zamestnávateľ nemá právo ju od zamestnanca požadovať, zamestnávateľ si nevie overiť, či príslušná odborová organizácia skutočne chce zastupovať na pracovisku zamestnancov alebo jej prítomnosť na pracovisku má inú motiváciu. Ministerstvo preto navrhuje, aby zamestnancov na pracovisku zastupovali ako príslušný odborový orgán iba osoby, ktoré sú u neho zamestnané. Zamestnanci budú mať istotu,  že ich v rokovaniach zastupuje relevantná odborová organizácia, ktorej členovia sú zároveň ich kolegami a rozumejú situácii na pracovisku. Platí však, že zamestnávateľ sa môže s odborovou organizáciou dohodnúť aj inak a túto podmienku nebude vyžadovať.

Prehľad najdôležitejších zmien v schválenej novele Zákonníka práce účinnej od 1.3.2021 nájdete v článku Zmeny v Zákonníku práce od 1. marca 2021 a neskôr.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zvýšenie stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2023 (návrh)

Ministerstvo práce zverejnilo predbežnú informáciu o zvyšovaní stravného pri tuzemských pracovných cestách. Suma diét však ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako a odkedy možno očakávať zmeny?

Ďalšie zvýšenie náhrad za používanie motorového vozidla pri pracovnej ceste - návrh

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo ďalší návrh opatrenia na zvýšenie súm cestovných náhrad. O koľko viac zamestnanci dostanú?

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2023

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú alebo zahraničnú pracovnú cestu má nárok na cestovné náhrady. Ktoré to sú a v akej výške má zamestnanec nárok na ich preplatenie v roku 2023?

Stravné zamestnancov a SZČO od 1.1.2023

Od roku 2023 budú platiť zvýšené sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. V akej výške budú diéty, minimálna hodnota gastrolístka či výdavky SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky