Likvidácia spoločnosti od 01.10.2020

Ako bude prebiehať likvidácia spoločnosti po novele Obchodného zákonníka od 01.10.2020? Prinášame prehľad hlavných zmien, ktoré sa likvidácie dotknú.

Každá obchodná spoločnosť zaniká v dvoch etapách:

  1. V prvej dochádza k zrušeniu niektorým zo spôsobov stanovených v Obchodnom zákonníku (napr. rozhodnutím orgánu spoločnosti). 
  2. V druhej etape spoločnosť zaniká, a to výmazom z obchodného registra. Súčasťou procesu zrušenia spoločnosti je často aj likvidácia spoločnosti, ktorá predstavuje zákonom upravený postup za účelom uspokojenia nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok.

NR SR schválila dňa 22.10.2019 novelu Obchodného zákonníka, ktorá prináša viaceré zmeny, z ktorých časť výrazne upravuje proces likvidácie obchodných spoločností.

Kedy sa likvidácia spoločnosti nevyžaduje

Na úvod je potrebné uviesť, že nie vždy sa vyžaduje, aby bola spoločnosť pred jej výmazom likvidovaná. Po novom sa spoločnosť zruší bez likvidácie v prípade, ak:

  • celé obchodné imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu, alebo
  • po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora.

Vo vzťahu ku konkurzu sa mení situácia oproti súčasnému stavu v tom, že po konkurze, resp. po skončení konkurzného konania, sa spoločnosť priamo vymaže z obchodného registra (okrem prípadu, že konkurz nemal byť vyhlásený). Nebude sa tak skúmať, či sú predpoklady na likvidáciu.

V ostatných prípadoch je však proces zrušenia spoločnosti spojený s jej likvidáciou. Bez nej nebude možné vymazať spoločnosť z obchodného registra.

V čom sa líši likvidácia a zrušenie spoločnosti súdom z úradnej moci, ale aj o zmenách od 1.10.2020 sa dočítate v článku Je výhodnejšia likvidácia spoločnosti alebo jej zrušenie súdom?

Vstup spoločnosti do likvidácie

Zmenou, ktorú zavádza novela, je určenie času, kedy spoločnosť vstupuje do likvidácie. V súčasnosti totiž spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Po novom bude spoločnosť vstupovať do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra. Povinnosť používať počas likvidácie obchodné meno s dodatkom „v likvidácii“ ostáva nezmenená.

Príklad na určenie času vstupu spoločnosti do likvidácie:

Prečítajte si tiež

Spoločníci A, s.r.o. prijali dňa 01.10.2019 rozhodnutie o zrušení spoločnosti. V súčasnosti tak týmto dátumom vstupuje A, s.r.o. do likvidácie. Ak by spoločníci rozhodli o zrušení A, s.r.o. v novom režime, napr. dňa 10.10.2020 a likvidátor bude zapísaný do obchodného registra až dňa 01.11.2020, spoločnosť vstúpi do likvidácie až týmto dňom, teda 01.11.2020.

Ustanovenie likvidátora

Celý proces likvidácie spoločnosti má na starosti likvidátor. Toho by mali ustanoviť spoločníci, a to súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. Novela Obchodného zákonníka však pripúšťa ustanovenie likvidátora aj neskôr, avšak najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. V opačnom prípade ustanoví likvidátora súd.

Za likvidátora môže byť ustanovená osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty, prípadne iná osoba, zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá súhlasí s ustanovením za likvidátora a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu. Novela počíta aj s možnosťou, že priamo v spoločenskej zmluve bude určené, kto má byť ustanovený za likvidátora.

Likvidátora môže ustanoviť aj súd. V takomto prípade sa likvidátor vyberie náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. V takom prípade nie je potrebný ich súhlas. Likvidátor však môže byť počas likvidácie odvolaný z funkcie. Vtedy však musí byť zaňho ustanovený likvidátor, a to spôsobom, ktorým sa ustanovil predchádzajúci likvidátor.

Likvidátor je povinný pri likvidácii spoločnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a konať v súlade so záujmami spoločnosti, ktorá sa zrušuje a všetkých jej spoločníkov. Za výkon svojej funkcie zodpovedá rovnako ako štatutárny orgán spoločnosti (pri s.r.o. je to konateľ). 

Zavádza sa preddavok na likvidáciu

Novela Obchodného zákonníka počíta aj s preddavkom na likvidáciu. Ten musí byť zložený do úschovy notára, a to ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Preddavok možno použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Jeho výška bola určená na sumu 1 500 eur.

Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie

Vstup spoločnosti do likvidácie vyvoláva určité účinky. Predovšetkým prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, s výnimkou zvolať zasadnutie orgánu spoločnosti (pri s.r.o. je to valné zhromaždenie). Povinnosťou likvidátora tak bude napr. vedenie účtovníctva, informovanie spoločníkov o záležitostiach spoločnosti alebo povinnosť viesť zoznam spoločníkov.

Ďalším účinkom likvidácie je, že zanikajú všetky jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry, okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konania.

Likvidátor môže v mene spoločnosti vykonávať len také úkony, ktoré smerujú k likvidácii spoločnosti. Najmä môže plniť záväzky spoločnosti, uplatňovať pohľadávky a prijímať plnenia, konať za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi a v neposlednom rade môže uzatvárať zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy však môže uzatvárať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych záväzkov.

Príklad na konanie likvidátora v súlade so zákonom:

Spoločnosť A, s.r.o. vstúpila do likvidácie dňa 01.10.2020. Za likvidátora bol ustanovený Juraj Malý. Spoločnosť B, s.r.o. dlží A, s.r.o. pohľadávku vo výške 10 000 eur, ktorá je už mesiac po lehote splatnosti. Juraj Malý ako likvidátor môže vyzvať B, s.r.o. na zaplatenie faktúry a v prípade jej nezaplatenia môže za A, s.r.o. aj podať žalobu na súd.

Príklad na konanie likvidátora v rozpore so zákonom:

Spoločnosť A, s.r.o. vstúpila do likvidácie dňa 01.10.2020 Za likvidátora bol ustanovený Juraj Malý. Spoločnosti A, s.r.o. sa naskytla príležitosť uzatvoriť nový obchod so spoločnosťou B, s.r.o.. Juraj Malý, ktorý vykonáva pôsobnosť konateľa A, s.r.o., podpíše s B, s.r.o. zmluvu, na základe ktorej má dodať B, s.r.o. tovar a B, s.r.o. sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu. Keďže nejde o zmluvu v súvislosti s ukončením záväzkov, ale o novú obchodnú príležitosť, Juraj Malý nemôže uzatvoriť túto zmluvu, a to ani v prípade, že kúpna cena má byť pre A, s.r.o. z ekonomického hľadiska veľmi výhodná..

Oznámenie o vstupe do likvidácie

Novela výslovne zakotvuje pre likvidátora povinnosť, spočívajúcu v oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Túto skutočnosť musí oznámiť všetkým známym veriteľom spoločnosti. Taktiež je povinný zverejniť oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie a výzvu, aby si veritelia prihlásili svoje pohľadávky. Súd môže nariadiť, aby táto výzva bola zopakovaná, a to najmä v prípade, ak dôjde k zmene v osobe likvidátora.

Prihlasovanie pohľadávok do likvidácie

Likvidácia je zákonný proces, ktorého podstata spočíva v uspokojení pohľadávok veriteľov spoločnosti, a to za účelom následného zrušenia spoločnosti. Veritelia si môžu uplatniť svoje pohľadávky na základe prihlášky. Túto by mali adresovať na adresu nehnuteľnosti určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie. Podmienkou je, aby na tejto adrese bolo možné doručovanie bez prieťahov.

Článok pokračuje pod reklamou

Vypracovanie zoznamu pohľadávok a zoznamu majetku

Ďalšou povinnosťou likvidátora bude vypracovanie zoznamu pohľadávok, ktoré si veritelia prihlásili do likvidácie. Tento zoznam by mal likvidátor vypracovať podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Súčasne bude jeho povinnosťou uložiť tento zoznam do zbierky listín, a to do 30 dní od jeho vypracovania. 

Úlohou likvidátora je zisťovanie majetku spoločnosti, z ktorého bude môcť uspokojiť veriteľov spoločnosti. Okrem zoznamu pohľadávok bude musieť likvidátor vypracovať aj zoznam majetku a tento rovnako uložiť do zbierky listín spolu so zoznamom prihlásených pohľadávok.

Ďalšou povinnosťou likvidátora je zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Tá je potrebná najmä preto, aby bolo posúdené, či boli naplnené podmienky pre úpadok spoločnosti vo forme predlženia.

Uspokojenie pohľadávok

Počas likvidácie uspokojuje likvidátor pohľadávky veriteľov. Tieto pohľadávky uspokojuje priebežne. Ak počas likvidácie zistí likvidátor, že spoločnosť je predĺžená, je povinný bez odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu – viac o tom, kedy je spoločnosť predĺžená a o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu sa dočítate v článku Konkurz firmy (s.r.o.).

Prečítajte si tiež

Likvidátor nemôže spoločníkom vyplatiť podiel na likvidačnom zostatku skôr ako uspokojí nároky všetky známych veriteľov.

Príklad na vyplatenie likvidačného zostatku:

Spoločnosť A, s.r.o. má jedného spoločníka Martina. Spoločník sa rozhodol ukončiť podnikateľské aktivity. Majetok spoločnosti bol vyčíslený vo výške 20 000 eur. Spoločnosť A, s.r.o. má troch veriteľov, a to spoločnosti B, s.r.o., ktorej dlží 5 000 eur, spoločnosti C, s.r.o. ktorej dlží 8 000 eur a spoločnosti D, s.r.o., ktorej dlží 6 000 eur. Likvidátor musí najprv vyplatiť spoločnostiam B, C a D, s.r.o. ich pohľadávky. Ak by vyplatil najprv Martinovi podiel na likvidačnom zostatku, postupoval by nesprávne.

Ukončenie likvidácie

Ku dňu skončenia likvidácie, je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Súčasne je povinný zverejniť bez odkladu oznámenie o zostavení týchto listín. Každý spoločník spoločnosti má právo nahliadnuť do týchto dokumentov.

Prečítajte si tiež

Skončenie likvidácie však po novom bude môcť nastať najskôr šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Táto lehota sa predlžuje až na 12 mesiacov v prípade, ak spoločnosť má ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.

Príklad na skončenie likvidácie:

Spoločnosť A, s.r.o. vstúpila do likvidácie dňa 01.10.2020. Má daňový nedoplatok. Likvidátor oznámil vstup spoločnosti do likvidácie dňa 01.11.2020. V takomto prípade môže byť likvidácia ukončená najskôr až 01.11.2021.

V prípade, ak sa nerozhodne inak, považuje sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku uplynutím 60 dní od zverejnenia oznámenia o zostavení týchto listín za schválené. Likvidátor je povinný zverejniť oznámenie aj o schválení týchto dokumentov. Následne poukáže likvidačný zostatok tým spoločníkom, ktorí naň majú právo. Likvidačný zostatok podlieha dani z príjmu.

Podanie návrhu na výmaz spoločnosti

Posledným krokom v procese likvidácie spoločnosti je podanie návrhu na výmaz spoločnosti do obchodného registra. K návrhu je potrebné priložiť účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

V prípade, ak sa predĺžila lehota na skončenie likvidácie na 12 mesiacov (teda v prípade daňového nedoplatku alebo daňovej kontroly), musí likvidátor priložiť k návrhu na výmaz aj vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly.

Novela upúšťa od povinnosti predložiť súhlas správcu dane a Sociálnej poisťovne s výmazom spoločnosti.

Dodatočná likvidácia

Novela Obchodného zákonníka počíta taktiež aj s dodatočnou likvidáciou. Právna úprava dodatočnej likvidácie je v porovnaní so súčasným stavom precizovaná. Aj pri dodatočnej likvidácii bude povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu, pod následkom zastavenia konania. Novela zavádza taktiež povinnosť spoločníka vrátiť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý mu bol vyplatený v rámci likvidácie. To však iba vtedy, keď nový majetok zistený v dodatočnej likvidácii nestačí na uspokojenie pohľadávok veriteľov a spoločník nebol dobromyseľný pri prijatí tohto likvidačného podielu.

Zhrnutie na záver

Novela Obchodného zákonníka prináša detailnejšiu úpravu likvidácie spoločnosti. Po novom bude v zákone výslovne upravená povinnosť likvidátora oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie, zostaviť zoznam pohľadávok a majetku a tieto zoznamy uložiť do zbierky listín. Ďalej bude výslovne upravená jeho povinnosť oznámiť vypracovanie a schválenie účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

O tom, aké pravidlá sa budú na likvidáciu vzťahovať a od čoho závisí moment vstupu do likvidácie, si prečítajte v článku Výhody vstupu spoločnosti do likvidácie do 30.9.2020 – čo treba stihnúť?


Potrebujete pomôcť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Rozdelenie obchodných spoločností od 1. 3. 2024

Aké druhy vnútroštátneho a cezhraničného rozdelenia zavádza nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024?

Zmeny právnej formy od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná zmena právnej formy obchodných spoločností a družstiev prípustná a kedy, naopak, nie?

Neprípustnosť premeny obchodných spoločností od 1. 3. 2024

Kedy je vnútroštátna a cezhraničná premena (fúzia alebo rozdelenie) obchodných spoločností prípustná a kedy, naopak, nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky