Zmeny v Obchodnom zákonníku od 1.10.2020

Od 1. októbra 2020 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka. Prehľad najdôležitejších zmien prinášame v článku.

Predpis novelizujúci zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ v príslušnom tvare) bol schválený ešte v októbri 2019. Účinnosť schválených zmien v Obchodnom zákonníku však nastala až od 1. októbra 2020.

Overený podpis na súhlase vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla firmy

V prípade, že obchodná spoločnosť nie je vlastníkom nehnuteľnosti, ktorej adresa má byť ako sídlo zapísaná v obchodnom registri, musí byť pri zápise tejto adresy do obchodného registra registrovému súdu predložený súhlas vlastníka nehnuteľnosti s týmto zápisom. Doteraz sa nevyžadovalo, aby podpis na tomto súhlase bol úradne osvedčený. Od 1. októbra 2020 musí byť na písomnom súhlase vlastníka nehnuteľnosti so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra podpis vlastníka nehnuteľnosti úradne osvedčený. V prípade, že má nehnuteľnosť viacero spoluvlastníkov, vyžaduje sa písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti počítanej podľa veľkosti ich podielov s úradne osvedčenými podpismi.

Zrušenie pojmu „odštepný závod“ ako organizačnej zložky podniku

Do 30. septembra 2020 Obchodný zákonník rozlišoval dva druhy organizačných zložiek podniku - „odštepný závod“ a tzv. „iný organizačný útvar podniku“. Dá sa povedať, že odštepný závod bol terminologicky preferovanou organizačnou zložkou podniku. Ak si podnikateľ zriadil odštepný závod, bol povinný ho zapísať do obchodného registra. S účinnosťou od 1. októbra 2020 bol pojem odštepný závod odstránený z celého Obchodného zákonníka. Po novom bude akokoľvek pomenovaný organizačný útvar podniku zapisovaný do obchodného registra len na dobrovoľnej báze.

Zákaz zapisovať obmedzenia konania štatutára do obchodného registra

V Obchodnom zákonníku už jestvuje ustanovenie, podľa ktorého akékoľvek obmedzenie oprávnenia štatutárneho orgánu konať voči tretím osobám (teda navonok) nie je účinné, a to ani v prípade, keď bolo zverejnené. Napríklad ak spoločenská zmluva obsahuje povinnosť konateľa pri záležitostiach presahujúcich určitú hodnotu získať súhlas valného zhromaždenia, je to v poriadku. Ak by tento konateľ takýto obchod uskutočnil bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia, mohol by byť za to samotnou spoločnosťou postihovaný, ale voči druhej zmluvnej strane by to nijakým spôsobom nemenilo platnosť obchodu.

Prečítajte si tiež

Napriek tomu je možné sa v aplikačnej praxi stretnúť so zápismi v obchodnom registri, ktoré obmedzujú konanie štatutárneho orgánu voči tretím osobám a tým u tretích osôb vytvárajú stav právnej neistoty. Od 1. októbra 2020 bude vyslovene zakázané do obchodného registra zapisovať akékoľvek obmedzenia štatutárneho orgánu. Obchodné spoločnosti, ktoré majú takéto obmedzenia zapísané v obchodnom registru, ich budú musieť odstrániť najneskôr do 30. septembra 2021. Tejto zmene v Obchodnom zákonníku je venovaný aj samostatný článok Obmedzenie právomocí konateľa od 1.10.2020.

Moment vzniku oprávnenia zahraničných fyzických osôb z tretích krajín podnikať na Slovensku už nebude viazaný na ich zápis do obchodného registra

Do 30. septembra 2020 zahraničná fyzická osoba z tretej krajiny (s bydliskom mimo členského štátu Európskej únie alebo členského štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) mohla začať na Slovensku podnikať až odo dňa zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby do obchodného registra. Od 1. októbra 2020 týmto zahraničným fyzickým osobám oprávnenie podnikať na Slovensku vzniká už ku dňu vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Fyzické osoby sa nebudú môcť dobrovoľne zapisovať do obchodného registra

Vďaka novele Obchodného zákonníka prešiel pomerne rozsiahlymi zmenami zoznam osôb zapisovaných do obchodného registra. Fyzické osoby – podnikatelia s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky sa od 1. októbra 2020 nemôžu do obchodného registra zapísať ani na vlastnú žiadosť a ani v prípade, ak by to ustanovoval iný predpis. Podľa navrhovateľov novely Obchodného zákonníka bolo vzhľadom na súčasnú koncepciu iných verejných registrov zapisovanie fyzických osôb do obchodného registra kontraproduktívne. Taktiež z dôvodu zapisovania fyzických osôb – podnikateľov do dvoch zdrojových registrov vznikali problémy pri tvorbe elektronických schránok.

Fyzické osoby sa nebudú môcť zapisovať do obchodného registra a budú z neho vymazané.

Ďalej sa nebudú do obchodného registra zapisovať ani podniky zahraničných fyzických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb. Registrové súdy v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky z obchodného registra vymažú osoby, ktoré tam doteraz boli zapísané, ale od 1. októbra 2020 sa do neho nezapisujú. Zoznam týchto osôb bude zverejnený po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.

Spoločnosťou v kríze je aj spoločnosť od jej zrušenia do začiatku likvidácie

Spoločnosť v kríze je osobitný inštitút Obchodného zákonníka. Ak sa spoločnosť považuje za spoločnosť v kríze, tak sa ňu vzťahujú osobitné ustanovenia, podľa ktorých má obmedzené nakladanie s niektorými svojimi prostriedkami. Presnejšie povedané, ak sa spoločnosť nachádza v kríze, tak nemôže vracať tzv. „plnenia nahradzujúce vlastné zdroje“. Môže ísť napríklad o úver od spoločníka alebo štatutára spoločnosti poskytnutý spoločnosti v kríze.

Prečítajte si tiež

Za spoločnosť v kríze sa od 1. októbra 2020 považuje aj spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do likvidácie. Cieľom tejto novelizácie je aj počas medziobdobia medzi zrušením spoločnosti a začatím likvidácie obmedziť nakladanie so zdrojmi spoločnosti, ktoré by mohlo viesť k nezvratnému ohrozeniu záujmov veriteľov na uspokojení ich nárokov z likvidácie.

Pravidlá pre obmedzenie nakladania s majetkom v medziobdobí od zrušenia spoločnosti do začiatku likvidácie

V spomínanom medziobdobí medzi zrušením spoločnosti a začatím likvidácie existuje veľké riziko, že by nakladanie s majetkom spoločnosti mohlo zmariť možnosti uspokojenia nárokov veriteľov z likvidačného zostatku. Nové ustanovenia Obchodného zákonníka majú takéto riziko eliminovať. Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie po novom podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 % hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Takéto nakladanie s majetkom spoločnosti sa nemôže uskutočniť skôr, ako bude predmetný právny úkon uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín.

Ak by sa toto pravidlo porušilo, musí sa predmetné plnenie spoločnosti vrátiť naspäť. Za jeho vrátenie spoločne a nerozdielne ručia členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase nezákonného poskytnutia takéhoto plnenia.

Po ukončení konkurzu už nebude nasledovať likvidácia spoločnosti

Do 30. septembra 2020 platilo, že ak po ukončení konkurzného konania zostal spoločnosti nejaký majetok, tak spoločnosť vstúpila do procesu likvidácie. Ak sa teda v minulosti konkurzné konanie uskutočnilo, tak po ňom nasledovala likvidácia spoločnosti. V praxi to ale celú situáciu ešte viac komplikovalo, nakoľko likvidátor po konkurze väčšinou znovu zistil len úpadok spoločnosti a bol povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ktorý súd pre nedostatok majetku nevyhlásil. Od 1. októbra 2020 platí, že spoločnosť sa bude zrušovať aj ukončením konkurzu a nebude musieť nasledovať jej likvidácia. Po ukončení konkurzu následne súd bez zbytočného odkladu takúto spoločnosť z obchodného registra vymaže.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozsiahle zmeny v pravidlách likvidácie spoločností od októbra 2020

Oblasťou, ktorou sa novela Obchodného zákonníka zaoberá v najväčšej miere, je práve proces likvidácie spoločností. Spoločnosť od 1. októbra 2020 vstupuje do likvidácie až zápisom likvidátora do obchodného registra a nie odo dňa jej zrušenia, ako to bolo predtým. Spoločnosť je povinná ustanoviť likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti. Musí však zložiť do úschovy u notára preddavok na likvidáciu. Ak neustanoví likvidátora spoločnosť do 60 dní od zrušenia spoločnosti, ustanoví likvidátora súd, avšak len za predpokladu, že bude zložený preddavok na likvidáciu.

Prečítajte si tiež

Novelou Obchodného zákonníka dochádza aj k ďalším zmenám v procese likvidácie. Napríklad v poradí uspokojovanie pohľadávok, v minimálnej dobe trvania likvidácie, vo vypracovaní zoznamu pohľadávok prihlásených do likvidácie a základného zoznamu majetku spoločnosti a ich uloženia do zbierky listín. Detailné informácie o zmenách v likvidácii od 1. októbra 2020 sa môžete dočítať v článku Likvidácia spoločnosti od 01.10.2020.

Obmedzenia pre osoby, ktoré majú byť spoločníkom alebo konateľom s. r. o.

Osoby, voči ktorým bude vedená exekúcia, budú mať obmedzenia angažovať sa v s. r. o.

Od 1. októbra 2020 spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená ako povinný (teda osoba, voči ktorej sa vykonáva exekúcia) v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Takáto osoba nemôže nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným ani prevodom, teda si nemôže obchodný podiel v s. r. o. od niekoho kúpiť. Ak sa ale spoločník s. r. o. počas vlastníctva obchodného podielu stane povinným a bude zapísaný do registra vydaných poverení na vykonanie exekúcie, bude mať po novom zakázané previesť svoj obchodný podiel v s. r. o. na iného spoločníka alebo inú osobu. Ani konateľom s. r. o. sa nebude môcť stať osoba, ktorá bude v čase vykonania zápisu do obchodného registra vedená ako povinný v registri poverení na vykonanie exekúcie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Deti v reklame

Čo treba dodržať pri reklame, v ktorej účinkujú deti? Môžu sa samé hrať na ulici, sedieť nepripútané v aute alebo propagovať bankové produkty? Súhrn zákonných pravidiel.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky