Internetový obchod a DPH od 1.7.2021

Novela zákona o DPH prinesie aj rôzne zmeny týkajúce sa obchodovania na internete, napríklad v zásielkovom predaji. Účinnosť sa navrhuje od 1.7.2021.

Dňa 26.8.2020 bola Vládou SR schválená novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorú však ešte musí schváliť parlament (aktuálne po 1. čítaní, finálne schválenie sa predpokladá na október). Zámerom novely zákona o DPH je prebrať do zákona o DPH smernicu Európskej únie, ktorou sa upravujú určité povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji tovaru na diaľku. Nakoľko ide o úpravu zákona o DPH, ktorá vyplýva z legislatívy EÚ, nepredpokladá sa, žeby parlament tento návrh novely zákona o DPH schválil v inom znení.

O zmenách v zákone o DPH, ktoré boli navrhované, sme vás informovali v článku Novela zákona o DPH od 1.1.2021 (návrh), medzi ktoré patria aj zmeny v internetovom obchode od 1. júla 2021.

Zrušenie oslobodenia od DPH pri internetových nákupoch do 22 € z tretích krajín od 1.7.2021

Novelou zákona o DPH sa ruší aj oslobodenie od dane pri dovoze zásielok z tretích krajín, ktoré sa podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH uplatňovalo na tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla, ak ide o zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 €. Pre zákazníkov, ktorí radi objednávajú tovar napr. z čínskeho AliExpressu či amerického eBay to znamená, že z každej zásielky zaplatia aj DPH, a to bez ohľadu na hodnotu objednávky (t. j. aj do 22 €).

Viac informácií nájdete v článku Zrušenie oslobodenia od DPH pri dovoze zásielok do 22 eur

Zadefinovanie predaja tovaru na diaľku (tzv. zásielkového predaja) a zmena pravidiel pre určenie miesta dodania tohto tovaru od 1.7.2021

Podľa platného znenia zákona o DPH je v § 6 ods. 1 ustanovené, že ak zahraničná osoba dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota bez dane takto dodaného tovaru dosiahne v kalendárnom roku 35 000 €, táto zahraničná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava, a to pred dodaním tovaru, dodaním ktorého dosiahne hodnotu 35 000 €. Nakoľko podľa tohto ustanovenia je miestom dodania členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru skončí, len ak hodnota dodávok do tohto členského štátu presiahne hodnotu 35 000 € alebo 100 000 € (stanovenie limitu bolo ponechané na členské štáty), do určitej miery toto znenie zákona nenapĺňa zásadu zdanenia v mieste spotreby.

Podnikateľ, ktorý uskutočňoval zásielkový predaj tovaru zákazníkom usadeným v inom členskom štáte a ktorého hodnota dodaného tovaru presiahla 35 000 € alebo 100 000 €, bol povinný sa v členskom štáte usadenia zákazníka registrovať pre daň a následne plniť všetky povinnosti, ako daňové, tak aj administratívne v danom členskom štáte (registrácia, podanie daňové priznania a pod.), čo pre niektorých podnikateľov predstavovalo obrovskú administratívnu záťaž, nakoľko tieto povinnosti mu vznikli v každom členskom štáte, v ktorom prekročil stanovený limit dodávok tovaru (35 000 € alebo 100 000 €).

Novelou zákona o DPH teda dochádza k zadefinovaniu pojmu „predaj tovaru na diaľku“, ktorým sa nahrádza pojem „zásielkový predaj“ a k zmene pravidiel pre určenie miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku.

Predaj tovaru na diaľku na území EÚ a predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov od 1.7.2021

Podľa § 14 ods. 1 písm. novely zákona o DPH sa predajom tovaru na diaľku na území EÚ a predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov rozumie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi (napr. podnikateľ so sídlom v Maďarsku dodá tovar do Nemecka), resp. z územia tretích štátov k zákazníkovi v členskom štáte (napr. podnikateľ so sídlom v Japonsku dodá tovar do Česka), ak:

  • sa dodanie tovaru uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území EÚ nie je predmetom dane, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,
  • dodaným tovarom nie sú nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom na jeho účet.

Poznámka: zdaniteľnou osobou sa podľa § 3 ods. 1 zákona o DPH rozumie každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak, t. j. okrem prípadov, kedy je miestom dodania tovaru členský štát, v ktorom sa začína odoslanie alebo preprava tovaru (napr. ak podnikateľ dodá tovar z Nemecka svojmu zákazníkovi do Slovenska, miestom dodania pri predaji tohto tovaru na diaľku bude Slovensko)

Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov:

  • do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí (napr. ak podnikateľ so sídlom v Nemecku dodá tovar dovážaný z Číny svojmu zákazníkovi do Česka, miestom dodania pri predaji tohto tovaru na diaľku bude Česko),
  • do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je v tomto členskom štáte, ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 68c (napr. ak podnikateľ so sídlom na Slovensku dodá tovar dovážaný z Ameriky svojmu zákazníkovi v Slovensku, miestom dodania pri predaji tohto tovaru na diaľku bude Slovensko, avšak len za predpokladu, že dodávateľ uplatňuje na takéto predaje osobitnú úpravu podľa § 68c).

Miesto dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ a pri dodaní vybraných digitálnych služieb, ak celková hodnota týchto dodaní nepresiahne hranicu 10 000 € od 1.7.2021

Podľa § 16a ods. 1 bude od 1.7.2021 miesto dodania:

  • pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, a
  • miestom dodania pri dodaní vybraných digitálnych služieb, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe miesto, kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň (ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň je miestom dodania jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava),

ak sú splnené nasledovné podmienky:

  1. dodávateľ tovaru alebo služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
  2. tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu, ako je členský štát uvedený v bode 1 alebo služba sa dodáva osobe, ktorá má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava v inom členskom štáte, ako je členský štát podľa bodu 1,
  3. celková hodnota dodaných tovarov alebo vybraných digitálnych služieb nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 10 000 € a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota týchto dodaní bez dane nepresiahla 10 000 €.
Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že ak podnikateľ bude mať sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko iba v jednom členskom štáte, pričom celková hodnota tovarov predávaných na diaľku a zároveň hodnota vybraných digitálnych služieb poskytnutých do iného členského štátu nezdaniteľným osobám, ako je ten, v ktorom je podnikateľ usadený, nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku a ani v predchádzajúcom kalendárnom roku hodnotu 10 000 € bez dane (posudzuje sa hodnota 10 000 € bez dane spolu za tovar predávaný na diaľku a za vybrané digitálne služby, nie osobitne), podnikateľ dodanie takýchto služieb zdaní daňou členského štátu, v ktorom má sídlo a pri predaji tovaru na diaľku do iného členského štátu, zdaní dodanie tohto tovaru daňou členského štátu, v ktorom sa preprava tovaru začína (spravidla pôjde o dodanie tovaru z členského štátu, kde má dodávateľ sídlo). Napríklad, ak od 1.7.2021 platiteľ DPH na Slovensku, ktorý v roku 2020 a 2021 uskutočnil predaj tovaru na diaľku do Maďarska v hodnote 8 000 € a poskytol elektronické služby nezdaniteľným osobám usadeným v Maďarsku v hodnote 1 000 €, bude tieto dodania tovaru a služieb zdaňovať na Slovensku.

V prípade, ak hodnota dodaných tovarov pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ prekročí hranicu 10 000 €, miestom dodania bude miesto, kde sa preprava tovaru k zákazníkovi skončí (ako uvádzame aj vyššie v článku).

Ak hodnota dodaných vybraných digitálnych služieb prekročí hranicu 10 000 €, ktoré sú dodané osobe inej ako zdaniteľnej, bude miestom dodania miesto, kde má táto nezdaniteľná osoba svoje sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava (§ 16 ods. 14 zákona o DPH). Viac informácií o zdaňovaní vybraných digitálnych služieb si môžete prečítať v článku Čo sa zmení v zdaňovaní vybraných digitálnych služieb od roku 2019?.

Prečítajte si tiež

Podnikateľ, ktorý spĺňa všetky podmienky pre zdaňovanie predaja tovaru na diaľku v členskom štáte, kde sa začína preprava tovaru, resp. pre zdaňovanie služieb v členskom štáte, kde je usadený, sa však stále môže rozhodnúť, že bude zdaňovať tovar v členskom štáte skončenia prepravy tovaru k zákazníkovi, resp. v členskom štáte usadenia zákazníka – pri dodaní vybraných digitálnych služieb, avšak musí tento postup dodržiavať po dobu najmenej dvoch kalendárnych rokov (napr. ak podnikateľ so sídlom v Nemecku dodá tovar na diaľku svojmu zákazníkovi do Česka, pričom hodnota dodaných tovarov za rok 2020 a 2021 nepresiahne 10 000 €, nemusí zdaňovať tento tovar v Nemecku, ale môže sa rozhodnúť pre zdaňovanie v Česku, a to podľa § 14 ods. 2 zákona o DPH, avšak tento postup musí dodržať po dobu najmenej 2 kalendárnych rokov).

Článok pokračuje pod reklamou

Zjednodušenie registrácie a podávania daňových priznaní k DPH od 1.7.2021 (nielen) pre internetové obchody

Nakoľko podnikateľ – zdaniteľná osoba v prípade, ak dodáva tovar alebo službu nezdaniteľným osobám s miestom dodania v inom členskom štáte ako je členský štát jej usadenia, má povinnosť sa v tomto členskom štáte registrovať pre DPH a musí tam podávať daňové priznanie a platiť DPH, zákon o DPH ponúka týmto osobám možnosť zvoliť si uplatňovanie osobitných úprav jedného kontaktného miesta, a to podľa § 68a až § 68c. Zákon o DPH v súčasnej dobe umožňuje si zvoliť osobitnú úpravu jedného kontaktného miesta zdaniteľným osobám usadeným v EÚ, ako aj zdaniteľným osobám neusadeným v EÚ, ktoré poskytujú nezdaniteľným osobám vybrané digitálne služby (osobitná úprava MOSS).

Od 1. júla 2021 novela zákona o DPH otvára priestor pre rozšírený systém jednotného kontaktného miesta tzv. One Stop Shop (OSS), ktorý je rozšírením osobitnej úpravy tzv. systému Mini One Stop Shop (MOSS), ktorá sa vzťahuje len na vybrané digitálne služby, ktoré sú dodávané zdaniteľnými osobami neusadenými v EÚ alebo usadenými v EÚ nezdaniteľným osobám, zatiaľ čo OSS sa bude vzťahovať aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku).

Osobitná úprava OSS podľa § 68b sa týka predaja tovaru na diaľku v rámci územia EÚ a predstavuje zjednodušenie povinností DPH pre dodávateľov usadených aj neusadených v EÚ, ktorí dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov. Táto osobitná úprava dáva dodávateľom možnosť zvoliť si systém jedného kontaktného miesta (OSS), čo znamená, že dodávateľ bude len v jednom členskom štáte, t. j. v štáte identifikácie (t. j. členský štát, v ktorom má sídlo alebo prevádzkareň) podávať osobitné daňové priznanie, v ktorom bude deklarovať všetky dodania tovarov v rámci EÚ nezdaniteľným osobám, a súčasne v tomto členskom štáte identifikácie zaplatí DPH, ktorá prislúcha k predaným tovarom.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak sa dodávatelia – zdaniteľné osoby rozhodnú uplatňovať v tuzemsku túto osobitnú úpravu a využiť tak jednotné kontaktné miesto OSS, oznámia túto skutočnosť daňovému úradu. Ak daňový úrad povolí zdaniteľnej osobe uplatňovanie osobitnej úpravy, pridelí jej zároveň IČ DPH na tieto účely (výnimkou je situácia, kedy zdaniteľná osoba už má v tuzemsku pridelené IČ DPH). Následne bude zdaniteľná osoba podávať daňové priznanie štvrťročne, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva (napr. ak podnikateľ, ktorý má sídlo na Slovensku predáva tovar na diaľku nezdaniteľným osobám do Českej republiky a Poľska, môže sa registrovať pre uplatňovanie osobitnej úpravy OSS na Slovensku a tu podávať daňové priznanie za všetky dodané tovary do Českej republiky a Poľska týmto nezdaniteľným osobám).

K akým zmenám dochádza v režime MOSS (resp. OSS) od 1. júla 2021 nájdete v článku Zmeny v režime MOSS od 1.7.2021 (prechod na OSS).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky