Oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke od roku 2021

Kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou a za akých podmienok je možné vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke?

Dňa 5.11.2020 schválila Národná rada Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”). Na základe novely zákona o DPH sa od 1.1.2021 doplní do zákona o DPH § 25a - Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby. Uvedenou úpravou zákona sa naskytne dodávateľom možnosť opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Dodávateľ pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku má štandardne povinnosť zaplatiť DPH z dodávaného tovaru a služby. Keď mu odberateľ - zákazník nezaplatí za tovar/službu a pohľadávka voči odberateľovi sa stane nevymožiteľnou, od 1.1.2021 bude môcť dodávateľ opraviť základ dane a požadovať od štátu vrátenie DPH z nevymožiteľnej pohľadávky. Odberateľ - zákazník následne bude musieť  pri nevymožiteľnej pohľadávke vrátiť štátu DPH, ktorú si odpočítal pri nákupe tovaru a služby.

Kedy sa pohľadávka stáva nevymožiteľnou

Základnou podmienkou na to, aby mohol dodávateľ vykonať opravu základu dane je, že pohľadávka musí byť nevymožiteľná. V súlade s § 25a ods. 2 zákona o DPH účinného od 1.1.2021 sa pohľadávka za dodanie tovaru a služby stáva nevymožiteľnou dňom:

 • nasledujúcom po uplynutí 12 mesiacov od začatia exekučného konania u pohľadávky vymáhanej v exekučnom konaní a v rozsahu, v akom nebola uspokojená,
 • zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania odberateľa v konkurze pre nedostatok majetku,
 • zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu odberateľa v konkurze pre nedostatok majetku,
 • zistenia pohľadávky v konkurznom konaní a v rozsahu, v akom bola zistená pohľadávka v konkurznom konaní odberateľa nachádzajúceho sa v konkurze alebo u odberateľa nachádzajúceho sa v oddlžení,
 • zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu odberateľa v konkurze, resp. dňom zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu u odberateľa v oddlžení po splnení konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku, ak dodávateľ neprihlásil pohľadávku do konkurzu - nevymožiteľná pohľadávka bude len v rozsahu, v akom dodávateľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,
 • zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu u odberateľa v oddlžení,
 • určenia splátkového kalendára a v rozsahu, v akom bola táto pohľadávka zahrnutá do splátkového kalendára u odberateľa v oddlžení,
 • zániku odberateľa, ktorý zanikol bez právneho nástupcu,
 • nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve, ak odberateľ zomrel a súd zastavil konanie o dedičstve, pretože odberateľ nezanechal žiaden majetok alebo zanechal len majetok nepatrnej hodnoty,
 • nasledujúcom po uplynutí lehoty na prihlásenie pohľadávok a v rozsahu, v akom bola pohľadávka prihlásená v konaní o likvidácii dedičstva zomrelého odberateľa, alebo
 • právoplatného skončenia likvidácie dedičstva zomrelého odberateľa v prípade, ak dodávateľ neprihlásil pohľadávku do konania o likvidácii dedičstva a v rozsahu, v akom dodávateľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že táto pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná,
 • zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku o skončení reštrukturalizácie v prípade, ak pohľadávka nebola prihlásená v konaní o reštrukturalizácii a to v rozsahu, v akom dodávateľ preukáže, že by jeho pohľadávka nebola uspokojená, ani ak by bola prihlásená, za podmienky, že pohľadávka k tomuto dňu nebola premlčaná.

Nevymožiteľnou pohľadávkou sa stáva aj pohľadávka, ak uplynulo 12 mesiacov od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby a táto pohľadávka nie je viac ako 300 eur vrátane dane. Platiteľ DPH - dodávateľ však musí preukázať, že vykonal akýkoľvek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky.

Podmienky na vykonanie opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Opraviť základ dane je možné za splnenia určitých podmienok:

 • pohľadávka musí byť nevymožiteľná,
 • základ dane je možné opraviť najviac do výšky neprijatej protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby,
 • opraviť základ dane je možné najskôr v zdaňovacom období, v ktorom sa pohľadávka stala nevymožiteľnou,
 • pôvodný základ dane sa nemôže znížiť o sumu, ktorú dodávateľ prijal po tom, ako sa pohľadávka stala nevymožiteľnou, tzn. pôvodný základ dane z faktúry za dodanie tovaru/služby sa môže znížiť len o tú časť pohľadávky, ktorá ostáva nezaplatená. Ak odberateľ zaplatí časť nevymožiteľnej pohľadávky, tak dodávateľ nemôže opraviť základ dane o celú sumu pohľadávky, ale len o nezaplatenú časť.
Prečítajte si tiež

Základ dane nemôže dodávateľ opraviť pri nevymožiteľnej pohľadávke, ak tovar alebo služba boli dodané odberateľovi po vyhlásení konkurzu na jeho majetok. Takisto nemôže dodávateľ opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v prípade, ak najneskôr ku dňu dodania tovaru alebo služby vedel (resp. mal alebo mohol vedieť), že odberateľ úplne alebo čiastočne nezaplatí za dodanie tovaru alebo služby.

Pokiaľ má dodávateľ s odberateľom osobitný vzťah podľa § 22 ods. 9 zákona o DPH, resp. mali osobitný vzťah v deň dodania tovaru alebo služby, nemôže dodávateľ opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Zjednodušene možno povedať, že osobitným vzťahom na účely zákona o DPH je vzťah platiteľa DPH (dodávateľa) a:

 • jeho konateľov a členov štatutárneho a dozorného orgánu a ich podriadených pracovníkov,
 • vlastníkov platiteľa DPH, ktorí vlastnia alebo kontrolujú minimálne 10 % akcií alebo podielov firmy,
 • iných firiem, u ktorých platiteľ DPH vlastní alebo kontroluje minimálne 10 % akcií alebo podielov,
 • členov štatutárnych orgánov firiem, ktoré vlastnia alebo kontrolujú minimálne 10 % akcií alebo podielov platiteľa DPH,
 • členov štatutárnych orgánov firiem, u ktorých platiteľ DPH vlastní alebo kontroluje minimálne 10 % akcií alebo podielov,
 • členov platiteľa DPH,
 • jeho zamestnancov a takisto aj blízkych osôb zamestnancov,
 • blízkej osoby konateľa platiteľa DPH (firmy), člena štatutárneho alebo dozorného orgánu,
 • blízkej osoby štatutárneho orgánu firmy, v ktorej platiteľ DPH vlastní alebo kontroluje minimálne 10 % akcií alebo podielov,
 • blízkej osoby štatutárneho orgánu u firmy, ktorá vlastní alebo kontroluje minimálne 10 % akcií alebo podielov platiteľa DPH,
 • iných firiem, ktoré majú s platiteľom DPH jedného a toho istého spoločníka alebo člena štatutárneho orgánu,
 • iných právnických osôb, ktorých člen je zároveň spoločníkom alebo členom štatutárneho orgánu platiteľa DPH,
 • osoby, ktorá s ním žije v domácnosti,
 • jeho blízkej osoby.

Kedy zaniká právo vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

V súlade s § 25 a ods. 5 novely zákona o DPH zaniká právo vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke uplynutím 3 rokov od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol tovar alebo služba dodaná. Trojročná lehota na vykonanie opravy základu dane neplynie za splnenia určitých podmienok, tzn. lehota je na dané obdobie prerušená a to:

 1. počas súdneho alebo rozhodcovského konania v prípade, že platiteľ uplatnil pohľadávku voči odberateľovi v exekučnom konaní,
 2. počas súdneho alebo rozhodcovského konania v prípade, že platiteľ uplatnil alebo mohol uplatniť pohľadávku voči odberateľovi v konkurznom konaní,
 3. od začiatku exekučného konania do uplynutia 12 mesiacov od začiatku exekučného konania,
 4. od začiatku konkurzného konania do zastavenia konkurzného konania pre nedostatok majetku,
 5. od začiatku konkurzného konania do zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku,
 6. od začiatku konkurzného konania do dňa zistenia pohľadávky v konkurznom konaní,
 7. od vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zrušenia konkurzu kvôli tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
 8. od vyhlásenia rozhodnutia o oddlžení konkurzom do dňa zistenia pohľadávky v konkurznom konaní,
 9. od zverejnenia uznesenia o poskytnutí ochrany dlžníkovi pred veriteľmi v Obchodnom vestníku do skončenia konania o určení splátkového kalendára, v ktorom je zahrnutá pohľadávka platiteľa,
 10. odo dňa úmrtia dlžníka do dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zastavení konania o dedičstve alebo do prihlásenia pohľadávky v konaní o likvidácii dedičstva,
 11. od začatia reštrukturalizačného konania do jeho skončenia, ak platiteľa v tomto konaní pohľadávku neprihlásil.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zánik práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. - mesačný platiteľ  DPH - poskytla spoločnosti A, s.r.o. reklamu dňa 8.1.2021. Spoločnosť A, s.r.o. za reklamu nezaplatila. Dňa 14.4.2021 bol na ňu vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušil dňa 30.9.2021 pre nedostatok majetku. Oznámenie o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 15.11.2021.

Pohľadávka spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. sa stala nevymožiteľnou dňa 15.11.2021, kedy bolo v Obchodnom vestníku zverejnené, že sa zrušil konkurz spoločnosti A, s.r.o. pre nedostatok majetku. Opraviť základ dane môže spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. najskôr v novembri 2021, kedy sa pohľadávka stala nevymožiteľnou. Ak by bola spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. štvrťročným platiteľom DPH, tak by mohla opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke najskôr v 4. štvrťroku 2021.

Predtým, ako vykoná opravu základu dane, musí skontrolovať, či jej nezaniklo právo na opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. dodala reklamnú službu 8.1.2021.  Trojročná lehota na uplatnenia práva na opravu základu dane jej začína plynúť od posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania za obdobie, v ktorom službu dodala. Keďže je spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. mesačným platiteľom DPH, posledný deň lehoty na podanie daňového priznania za január 2021 je dňa 25.2.2021. Týmto dňom začína plynúť 3-ročná lehota.

Prečítajte si tiež

Lehota na uplatnenie práva na opravu základu dane sa nepočíta v zákonom stanovených prípadoch. Pozastavenie lehoty, napríklad počas konkurzného konania, zabezpečuje to, aby dodávateľ služby neprišiel o nárok opraviť základu dane z nevymožiteľnej pohľadávky počas trvania konkurzu (ak konkurz trvá viac rokov). Odo dňa vyhlásenia konkurzu, t. j. od 14.4.2021 do 30.9.2021 (dňa zrušenia konkurzu pre nedostatok majetku) je pozastavená lehota na zánik práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Trojročná lehota na uplatnenie práva vykonať opravu základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke uplynie najneskôr dňa 14.8.2024.

Ako opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Dodávateľ - platiteľ DPH je povinný vystaviť opravný doklad k oprave základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke v prípade, ak bol odberateľ v čase dodania tovaru alebo služby zdaniteľnou osobou podľa zákona o DPH. Opravný doklad musí byť vyhotovený a odoslaný odberateľovi najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná oprava základu dane. V prípade nesplnenia povinnosti poslania opravného dokladu odberateľovi včas, nebude dodávateľovi uznaná oprava základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Viac o tom, ako opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke, čo robiť v prípade, ak odberateľ zaplatí časť pohľadávky a čo všetko musí opravný doklad obsahovať sa dozviete v článku Ako opraviť základ dane pri nevymožiteľnej pohľadávke.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky