Príplatky za prácu cez víkend, v noci a prácu vo sviatok v roku 2021

Príplatky za prácu cez víkend a nočnú prácu budú od 1.1.2021 stanovené pevnou sumou. Ako sa mení ich výška? Prinášame prehľad a praktické príklady na príplatky.

Dňa 26. augusta 2020 bol vládou schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“). Týmto schváleným návrhom zákona sa s účinnosťou od 1.1.2021 zvyšuje minimálna mzda. Zákony ešte bude v septembri schvaľovať parlament, pričom sa nepredpokladajú žiadne zmeny.

Minimálna mesačná mzda sa od 1.1.2021 zvýši na sumu 623 €, čo je o 43 € viac, ako tomu bolo v roku 2020, kedy bola minimálna mesačná mzda vo výške 580 €. 

Okrem minimálnej mzdy sa od 1.1.2021 mení aj výška príplatkov za:

 • prácu v sobotu,
 • prácu v nedeľu,
 • nočnú prácu.

O tom, ako sa zvyšovala výška mzdových zvýhodnení - príplatkov od roku 2018 si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu v noci, cez víkend a vo sviatok – ako sa zvyšujú?

Aká výška príplatkov za prácu cez víkend, v noci, prácu vo sviatok, za sťažený výkon práce, či príplatkov za pracovnú pohotovosť platí v roku 2022? Čítajte v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2022.

Od 1.1.2021 nastáva zmena mechanizmu pre určovanie výšky príplatkov

Novelou Zákonníka práce od 1.1.2021 dochádza k zmene pri určovaní výšky mzdových zvýhodnení (príplatkov), ktoré sú naviazané na minimálnu mzdu. Od roku 2021 sa už nebude výška príplatkov určovať percentuálnou výškou z minimálnej hodinovej mzdy, ale bude sa určovať pevnou sumou, ktorá bude vychádzať zo sumy minimálnej mzdy schválenej pre rok 2021 (t. j. 623 €).

Pre určenie výšky príplatkov od 1.1.2021 pevnou sumou tak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vychádzalo z aktuálneho vzorca pre ich výpočet, pričom percentuálna výška príplatku sa rátala z minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2021, t. j. zo sumy 3,58 €.

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2021

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, t. j. príplatok upravuje § 122a Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia patrí zamestnancovi za prácu v sobotu v roku 2021 mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,79 € za hodinu.

Túto pevnú sumu bola vypočítaná na základe aktuálneho platného vzorca (platného pre určenie výšky príplatku v roku 2020), t. j. 50 % z minimálnej mzdy v eurách za hodinu a použilo výšku minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2021, t. j. 3,58 € (50 % z 3,58 € = 1,79 €).

Prečítajte si tiež

Podľa § 122a ods. 2 je však možné u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia, a to najmenej 1,61 € za hodinu (v roku 2020 predstavovala výška príplatku najmenej 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu).

Na príplatok za prácu v sobotu má nárok zamestnanec pracujúci na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), ako aj zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Výšku mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v sobotu si môžete pozrieť aj v prehľadnej tabuľke:

Minimálna výška mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v sobotu v roku 2021
Príplatok za prácu v sobotu Znížený príplatok za prácu v sobotu
Výška príplatku v eurách 1,79 €/hod. 1,61 €/hod.

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2021

Výšku mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v nedeľu upravuje § 122b odsek 1 Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnancovi patrí za prácu v nedeľu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 € za hodinu.

Pri výpočte pevnej sumy príplatku za prácu v nedeľu v roku 2021 aj tu ministerstvo postupovalo rovnako ako pri určovaní ďalších príplatkov, a to tak, že pevnú sumu vypočítalo na základe aktuálneho platného vzorca (platného pre určenie výšky príplatku v roku 2020), t. j. 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a použilo výšku minimálnej hodinovej mzdy platnej pre rok 2021, t. j. 3,58 € (100 % z 3,58 € = 3,58 €).

Na základe § 122b ods. 2 je možné určiť aj nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v nedeľu, a to na najmenej 3,22 € za hodinu (v roku 2020 predstavovala výška príplatku najmenej 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu), ale len v prípade, ak si to povaha práce alebo podmienky prevádzky u zamestnávateľa vyžadujú, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu.

Na príplatok za prácu v nedeľu má rovnako nárok zamestnanec pracujúci na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), ako aj zamestnanec pracujúci na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (napr. na základe dohody o pracovnej činnosti).

Výšku mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v nedeľu si môžete pozrieť aj v prehľadnej tabuľke:

Minimálna výška mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu v nedeľu v roku 2021
Príplatok za prácu v nedeľu Znížený príplatok za prácu v nedeľu
Výška príplatku v eurách 3,58 €/hod. 3,22 €/hod.

Príplatok za nočnú prácu v roku 2021

Za prácu v noci patrí podľa § 123 ods. 1 zamestnancovi, ktorý pracuje na základe trvalého pracovného pomeru, ako aj zamestnancovi na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru v roku 2021 mzdové zvýhodnenie, t. j. príplatok v nasledovnej výške:

 • najmenej 1,43 € za každú hodinu nočnej práce – platí pre zamestnanca vykonávajúceho nerizikovú prácu,
 • najmenej 1,79 € za každú hodinu nočnej práce – platí pre zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu.

Výpočet pevnej sumy vykonalo ministerstvo na základe aktuálneho vzorca (platného pre výpočet výšky príplatku v roku 2020) podľa ktorého má zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách (nerizikové povolanie), resp. najmenej 50 % (rizikové povolanie), minimálnej mzdy za hodinu v eurách pričom základňou pre výpočet bola hodinová minimálna mzda platná pre rok 2021, t. j. 3,58 € (40 % z 3,58 € = 1,43 €).

Je potrebné vedieť, že podľa § 98 Zákonníka práce sa za nočnú prácu považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.

Aj v prípade mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za nočnú prácu je možné u zamestnávateľa dohodnúť nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia, ak si povaha práce alebo podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práce, a to na najmenej 1,25 € za každú hodinu nočnej práce (v roku 2020 predstavovala výška príplatku najmenej 35 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu). Uvedené však platí len pre zamestnancov vykonávajúcich nerizikovú prácu, nakoľko v prípade zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu nie je možné dohodnúť nižšiu sadzbu mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku.

Výšku mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za nočnú prácu si môžete pozrieť aj v prehľadnej tabuľke:

Minimálna výška mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za nočnú prácu v roku 2021
Príplatok nočnú prácu – nerizikové povolanie Príplatok nočnú prácu – rizikové povolanie
Výška príplatku v eurách 1,43 €/hod. 1,79 €/hod.
Znížená výška príplatku v eurách 1,25 €/hod. -
Článok pokračuje pod reklamou

Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2021

Výška mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu vo sviatok uvedená v § 122 ods. 1 nebola novelou Zákonníka práce upravovaná, nakoľko sa výška tohto príplatku neviaže na minimálnu hodinovú mzdu, ale na priemerný zárobok zamestnanca (to neplatí pre zamestnanca pracujúceho na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru).

Za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi mzda a mzdové zvýhodnenie, t. j. príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % jeho priemerného zárobku. Uvedené platí pre zamestnanca pracujúceho na základe trvalého pracovného pomeru.

Zamestnancovi, ktorý pracuje na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru patrí za prácu vo sviatok mzda a mzdové zvýhodnenie, t. j. príplatok za prácu vo sviatok najmenej vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu v eurách – najmenej 3,58 € za hodinu.

Výšku mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu vo sviatok si môžete pozrieť aj v prehľadnej tabuľke:

Minimálna výška mzdového zvýhodnenia, t. j. príplatku za prácu vo sviatok v roku 2021
Príplatok za prácu vo sviatok – pracovná zmluva Príplatok za prácu vo sviatok – dohoda
Výška príplatku v percentách 100 % priemerného zárobku v €/hod. 100 % minimálnej mzdy v €/hod.
Výška príplatku v eurách v závislosti od výšky priemerného zárobku 3,58 €/hod.

Príplatok za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na víkend v roku 2021

V článku Práca zamestnancov počas sviatkov sme priniesli informácie, kedy je možné vykonávať prácu počas sviatkov a ako je to s nárokom na príplatky za prácu vo sviatok. V niektorých prípadoch môže nastať aj taká situácia, kedy zamestnanec vykonáva prácu v deň sviatku, ktorý pripadne na sobotu alebo nedeľu. Aj v roku 2021 pripadnú niektoré štátne sviatky, či dni pracovného pokoja na sobotu alebo nedeľu. Ide o tieto dni:

 • 1. máj (sobota): Sviatok práce,
 • 8. máj (sobota): Deň víťazstva nad fašizmom,
 • 29. august (nedeľa): výročie SNP,
 • 25. december (sobota): prvý sviatok vianočný,
 • 26. december (nedeľa): druhý sviatok vianočný.

V prípade, ak zamestnanec bude v roku 2021 pracovať vo sviatok a zároveň aj cez víkend vo vyššie uvedené dni, bude mať nárok na príplatok za prácu vo sviatok, ale aj nárok na príplatok za prácu v sobotu, či v nedeľu. Uvedené znamená, že zamestnanec má nárok na viaceré mzdové zvýhodnenia, ktoré sa kumulujú.

Príklad na určenie výšky príplatkov za prácu vo sviatok a cez víkend v roku 2021:

Marián je zamestnanec a má na dňa 1.5.2021 nariadenú dennú zmenu, na ktorej odpracuje osem hodín. Marián je odmeňovaný mesačnou mzdou 650 € a jeho priemerný zárobok sú 4 €/hod. Deň 1. máj 2021 pripadne na sobotu a je to zároveň deň štátneho sviatku. Na aké mzdové zvýhodnenia má nárok?

Marián má 1.5.2021 nárok na mzdové zvýhodnenie, t. j. príplatok za:

 • prácu v sobotu: najmenej vo výške 1,79 € / hod., v počte osem hodín,
 • prácu vo sviatok: najmenej vo výške 4 € / hod., v počte osem hodín.

O tom, kedy by mal zamestnanec ešte aj nárok na príplatok za prácu nadčas si môžete prečítať v článku Príplatky za prácu nadčas

Príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny v roku 2021

V článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? sme rozobrali nejasnosti týkajúce sa nároku na príplatok za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na nočnú zmenu.

Pre zodpovedanie otázky ako počítať príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej práce a či je nárok na príplatok za prácu vo sviatok len do polnoci daného dňa, na ktorý sviatok pripadá, alebo až do skončenia zmeny, potrebujeme vedieť či:

 • ide o pracovisko, na ktorom sú vykonávané pravidelné nočné zmeny, alebo
 • ide o pracovisko, na ktorom je vykonávaná práca v noci len občas.

Platí, že ak začala zamestnancovi nočná zmena v deň, kedy je sviatok, zamestnanec má nárok na mzdového zvýhodnenie za prácu vo sviatok až do konca zmeny na druhý deň. Ak však zamestnancovi, ktorého nočná zmena začína deň pred sviatkom a končí v deň sviatku, nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, nemá.

Zamestnanec, ktorý pracuje na pracovisku, kde je vykonáva práca v noci len občas, má nárok na príplatok za prácu vo sviatok za každú hodinu odpracovanú vo sviatok.

Príklad na určenie výšky príplatkov na nočnej zmene v trojzmennej prevádzke za prácu v nedeľu, ktorá je sviatkom v roku 2021:

Ján je zamestnanec a pracuje na pracovisku, kde sú pravidelne vykonávané nočné zmeny. Na dňa 26.12.2021 má nariadenú nočnú zmenu v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod., na ktorej odpracuje 7,5 hodín. Ján je odmeňovaný mesačnou mzdou 800 € a jeho priemerný zárobok sú 5 €/ hod. Deň 26. december 2021 pripadne na nedeľu a je to zároveň deň pracovného pokoja. Na aké mzdové zvýhodnenia má nárok?

Ján má 26.12.2021 nárok na mzdové zvýhodnenie, t. j. príplatok za:

 • prácu v nedeľu: najmenej vo výške 3,58 € / hod., v počte 7,5 hodín,
 • prácu vo sviatok: najmenej vo výške 5 € / hod., v počte 7,5 hodín,
 • nočnú prácu: najmenej vo výške 1,43 € / hod., v počte 7,5 hodín.

Príklad na určenie výšky príplatkov na nočnej zmene vykonávanej občasne za prácu v sobotu, ktorá je sviatkom v roku 2021:

Jozef je zamestnanec a pracuje na pracovisku, kde sú nočné zmeny vykonávané iba občasne a to 1x mesačne. Na dňa 8.5.2021 má nariadenú zmenu v čase od 17.30 hod. do 2.00 hod. a odpracuje 8 hodín. Je odmeňovaný hodinovou mzdou 5,00 € / hod. a výška jeho priemerného zárobku je 5,20 € / hod. Deň 8. máj 2021 pripadne na sobotu a je to zároveň deň štátneho sviatku. Na aké mzdové zvýhodnenia má nárok?

Jozef má 8.5.2021 nárok na mzdové zvýhodnenie, t. j. príplatok za:

 • prácu v sobotu: najmenej vo výške 1,79 € / hod., v počte osem hodín,
 • prácu vo sviatok: najmenej vo výške 5,20 € / hod., v počte osem hodín,
 • nočnú prácu: najmenej vo výške 1,43 €/ hod., v počte štyroch hodín (od 22.00 hod. do 2.00 hod.)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky