Zmeny živnostenského zákona od 1.5.2021

Aké zmeny prinesie novela živnostenského zákona, ktorej účinnosť sa navrhuje od mája 2021? Prinášame ich stručný prehľad.

Aktuálne je v legislatívnom procese návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). Jedným z jeho cieľov je zjednodušenie živnostenského podnikania v snahe odbúrať neprimeranú administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb. Jeho účinnosť je navrhnutá na 1. mája 2021.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ktoré si vedia samé zistiť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Navrhované zmeny sa týkajú najmä týchto oblastí:

 1. zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach a zníženia lehoty na  preukázanie odbornej praxe,
 2. zníženia miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach a zníženia lehoty na  preukázanie praxe v odbore,
 3. zníženia počtu remeselných a viazaných živností,
 4. úpravy minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti,
 5. úpravy vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR.  

Zrušenie vyžiadania vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory pri odpustení prekážky prevádzkovania živnosti

Živnosť nemôže prevádzkovať fyzická ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vysporiadania jej záväzkov, ktoré sa viažu ku konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Taktiež ju nemôže prevádzkovať ani osoba, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.

Momentálne platí, že živnostenský úrad môže túto prekážku prevádzkovania živnosti odpustiť, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. Avšak úrad si pred rozhodnutím vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory. 

V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa v novele živnostenského zákona navrhuje zrušiť povinnosť živnostenského úradu vyžiadať si vyjadrenie od Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.

Zavedenie úpravy vzniku živnostenského oprávnenia osôb s bydliskom mimo EÚ

Návrh novely živnostenského zákona osobitne upravuje vznik oprávnenia prevádzkovať živnosť v prípade niektorých zahraničných osôb.

Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, vzniknúť živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt na území SR.

To znamená, že v prípade uvedených osôb bude vznik samotného oprávnenia prevádzkovať živnosť na území SR podmienený udelením povolenia na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.

Predĺženie lehoty na oznamovanie neskoršieho zriadenia prevádzkarne

Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ musí aktuálne túto skutočnosť oznámiť príslušnému živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia.

Po novom by táto lehota mala byť dlhšia – oznámenie by sa malo urobiť do 15 dní od zriadenia prevádzkarne.

Zníženie lehôt na preukázanie odbornej praxe

Ďalšou zmenou má byť aj zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, vrátane zníženia lehôt na jej preukázanie.

Odborná spôsobilosť, ako podmienka prevádzkovania remeselných živností, sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Tieto doklady o odbornej spôsobilosti sa nahrádzajú:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore (navrhuje sa najmenej šesťmesačná prax) alebo dvojročnej praxe (navrhuje sa najmenej jednoročná prax) v príbuznom odbore alebo
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore (navrhuje sa najmenej šesťmesačná prax) alebo dvojročnej praxe (navrhuje sa najmenej jednoročná prax) v príbuznom odbore alebo
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené vyššie a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore (navrhuje sa najmenej jednoročná prax) alebo trojročnej praxe (navrhuje sa najmenej dvojročná prax) v príbuznom odbore alebo
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore (navrhuje sa najmenej šesťmesačná prax) alebo dvojročnej praxe (navrhuje sa najmenej jednoročná prax) v príbuznom odbore alebo
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii (navrhuje sa vypustiť) alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky (navrhuje sa štyri roky).

Je teda zrejmé, že pri remeselných živnostiach by sa mala požadovaná odborná prax v jednotlivých prípadoch znížiť až o polovicu.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie povinnosti predkladať údaje živnostenskému úradu

Novela navrhuje zrušenie povinnosti predkladať údaje, ktoré si živnostenský úrad vie zabezpečiť z príslušných registrov. Živnostenský úrad tak pri ohlásení živnosti nebude požadovať uvedenie údajov ako miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti.

Iba ak tieto údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, nie je možné získať z informačných systémov, živnostník ich uvedie pri ohlásení živnosti, za účelom zistenia splnenia požiadavky bezúhonnosti.

Podľa dôvodovej správy ide o rozšírenie princípu „jedenkrát a dosť“ využívaním už poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údajov známych z doterajšej úradnej činnosti úradu.

Úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti

V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia sa upravuje aj minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie (prerušenie) živnosti.

Podľa platnej právnej úpravy  nemôže pozastavenie (prerušenie) živnosti trvať kratšie ako šesť mesiacov (minimálna dĺžka) a dlhšie ako tri roky (maximálna dĺžka).  Avšak v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie ohľadne pandémie koronavírusu bola prijatá novela živnostenského zákona (účinná od 9. apríla 2020), vďaka ktorej sa pri pozastavení živnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 neuplatňuje podmienka týkajúca sa minimálnej dĺžky prerušenia živnosti, t. j. že pozastavenie nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov. Keďže nebola zavedená žiadna minimálna lehota na prerušenie živnosti, je v súčasnosti možné ju pozastaviť aj len niekoľko dní, či týždňov (mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 stále trvá, vyhlásený bol aj núdzový stav).  Viac si o tom prečítajte v článku Prerušenie živnosti v roku 2020

Najnovšia novela živnostenského zákona má uvedené lehoty výrazne zmeniť. Minimálna lehota má byť znížená zo šiestich mesiacov na jeden mesiac a maximálna  lehota sa má zase predĺžiť z troch na štyri roky.

Zrušenie niektorých remeselných a viazaných živností

Novelou by malo dôjsť k zrušeniu remeselných živností na vykonávanie činnosti - galvanizácia kovov, smaltovanie a viazanej živnosti - vyučovanie v odbore cudzích jazykov a prekladateľské a tlmočnícke služby. Živnostenské oprávnenia vydané na vykonávanie týchto činností do 30. apríla 2021 majú zostať zachované.

Prečítajte si tiež

Nakoľko je za posledných desať rokov záujem o živnostenskú činnosť - galvanizácia kovov, smaltovanie minimálny, od 1. mája 2021 majú byť tieto činnosti voľnou živnosťou.  Rovnako sa voľnými živnosťami stanú aj vyučovanie cudzích jazykov a  prekladateľské a tlmočnícke služby.

Zmena zákona o obecnom zriadení

Novela, ktorou sa bude meniť živnostenský zákon, zasiahne aj zákon o obecnom zriadení. Obce nebudú oprávnené fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ukladať oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Aj v tomto prípade má byť cieľom zlepšenie podnikateľského prostredia odstránením neprimeranej administratívnej záťaže.

O tom, aké zmeny napokon boli finálne schválené, si prečítajte v článku Zmeny živnostenského zákona od 1. 8. 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky