Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Používali ste v roku 2020 vozidlo evidované v SR na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť? Neminie vás podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel upravuje § 9 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

Upozorňujeme, že dňa 5. novembra 2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorou sa okrem iných zmien, mení aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré začína najskôr 1. januára 2020 a končí najneskôr 28. februára 2021.

Novela zákona o dani z motorových vozidiel je účinná dňom 1. decembra 2020.

Komu vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020?

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 vzniká daňovníkovi za vozidlo, ktoré:

 • je predmetom dane (vozidlo kategórie L, M, N a O),
 • je evidované v Slovenskej republike,
 • sa používa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.

Za daňovníka sa pritom považuje fyzická, ako aj právnická osoba, ktorá podľa §3:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 • je zamestnávateľ a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že daňovník nie je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za tie vozidlá, ktoré podľa § 2 ods. 2 nie sú predmetom dane. Ide o vozidlo, ktoré má pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno M, H alebo S a vozidlo určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie je určené na prepravu a v osvedčení o evidencii je označené ako špeciálne vozidlo (napr. vysokozdvižná plošina, čerpadlo betónu a iné).

V ktorých prípadoch je vozidlo používané na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť?

Podľa § 2 ods. 1 sa používaním vozidla na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť rozumie:

 • skutočné používanie vozidla na podnikanie,
 • účtovanie o vozidle (v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva),
 • evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
 • uplatňovanie výdavkov spojených s užívaním vozidla, alebo
 • používanie vozidla na podnikanie daňovníkom:
 1. v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 2. v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 3. ktorý je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

V akom termíne je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020?

Podľa § 9 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva správcovi dane za príslušné zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia. 

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme na zmenu lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, a to pre daňovníkov so zdaňovacím obdobím, ktoré sa začínajú najskôr 1. januára 2020 a končia najneskôr 28. februára 2021, ktorá podľa § 15c ods. 3 novely zákona o dani z motorových vozidiel je do 31. marca 2021 (podľa starého znenia zákona o dani z motorových vozidiel by bola lehota na podanie daňového priznania do 31. januára 2021, resp. 1. februára 2021).

V určitých špecifických prípadoch je však v § 9 zákona o dani z motorových vozidiel osobitne upravené zdaňovacie obdobie, ako aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Ide o osobitnú úpravu zdaňovacieho obdobia pre daňovníkov, ktorých uvádzame v tabuľke nižšie:

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel u zákonom vymedzených daňovníkov
Typ daňovníka Koniec zdaňovacieho obdobia Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou posledný deň mesiaca vstupu do likvidácie daňové priznanie podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie posledný deň mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie daňové priznanie podáva právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
daňovník, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz posledný deň mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
daňovník, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie posledný deň mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia
daňovník, ktorý zomrel posledný deň mesiaca, v ktorom daňovník zomrel daňové priznanie podáva dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel*

*ak túto lehotu nie je možné dodržať, dedič môže podať žiadosť správcovi dane o predĺženie lehoty, a to do 15 dní pre jej uplynutím

Aj v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020 a končiace najneskôr 28. februára 2021 u týchto špecifických daňovníkov nastáva zmena, nakoľko § 15c ods. 3 novely zákona o dani z motorových vozidiel platí lehota na podanie daňového priznania do 31. marca 2021.

Nakoľko novela zákona o dani z motorových vozidiel účinná od 1. decembra 2020 prináša aj zmeny v úprave ročnej sadzby dane predovšetkým pri návesových jazdných súpravách, tí špecifický daňovníci, ktorí podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel pred 1. decembrom 2020 a týka sa ich zmena v úprave ročnej sadzby dane, môžu podať daňové priznanie 31. marca 2021.

Aká je lehota na zaplatenie dane z motorových vozidiel za rok 2020?

Daň z motorových vozidiel je splatná v termíne na podanie daňového priznania. Uvedené znamená, že daň z motorových vozidiel za rok 2020 je potrebné uhradiť v termíne do 31.3.2021. Daň z motorových vozidiel na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní sa však neplatí, ak nepresiahne 5 €.

Upozorňujeme, že daňovník je povinný uhradiť výslednú daň z motorových vozidiel z podaného daňového priznania na číslo účtu, ktoré sa skladá z:

 • predčíslia bankového účtu: 501163,
 • základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD),
 • kódu štátnej pokladnice: 8180.

Informácie o tom, ako označiť platbu daní v roku 2020 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020.

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020?

V súčasnosti takmer každý daňovník, ktorý je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020, má povinnosť komunikovať so správcom dane (t. j. daňovým úradom) výlučne elektronicky. Ide o týchto daňovníkov, ktorí sú povinný komunikovať so správcom dane elektronicky a teda majú aj povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov elektronicky:

 • platiteľ DPH,
 • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak daňovník nemá povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 listinne, pričom daňové priznanie podáva miestne príslušnému daňovému úradu (právnická osoba sa riadi podľa sídla, fyzická osoba podľa miesta jej trvalého pobytu).

Postup na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020

Pre rok 2020 platí nový vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel obsahuje 4 strany, avšak strana 3 môže obsahovať viacero strán, a to v závislosti od počtu vozidiel, za ktoré daňovník podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Na vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel si popíšeme, ako postupovať pri jeho vyplnení krok za krokom. Pri vypĺňaní daňového priznania by sa mal daňovník riadiť Poučením na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Postup na vyplnenie strany 1 a 2 daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2020:

Na strane 1 a 2 vypĺňa daňovník predovšetkým všeobecné údaje, v prvom rade je potrebné vyznačiť to, aký daňovník podáva daňové priznanie (fyzická osoba – FO, právnická osoba – PO alebo zahraničná osoba, ktorá nemá pridelené DIČ), ďalej pokračuje vo vyplnení:

 • DIČ, resp. rodného čísla (dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt v SR),
 • druhu daňového priznania (riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie),
 • zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel,
 • dátumu zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania (ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie),
 • zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie, t. j. ak podáva daňové priznanie za ročné zdaňovacie obdobie, vyplní obdobie podľa § 9 ods. 1, ak za iné ako ročné zdaňovacie obdobie vyplní obdobie podľa § 9 ods. 3 až 7 (napr. daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie vyplní obdobie podľa § 9 ods. 3).

V I. oddiele uvedie daňovník svoje údaje, ako je u:

 • fyzickej osoby (FO): priezvisko, meno, titul, dodatok obchodného mena, alebo
 • právnickej osoby (PO): obchodné meno alebo názov,

ako aj adresu trvalého pobytu alebo sídlo (platí pre FO aj PO spoločne). Riadky 15 až 20 vyplní len zahraničná osoba, ktorá má umiestnenú organizačnú zložku v Slovenskej republike.

V II. oddiele sa uvádzajú údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie. Daňovník označí osobu, ktorá podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (napr. v prípade právnickej osoby môže ísť o konateľa, t. j. štatutárny zástupca) a uvedie údaje o tejto osobe, ako je napr. priezvisko, meno, rodné číslo, či adresa trvalého pobytu.

Na strane 3 daňového priznania k dani z motorových vozidiel (III. oddiel) uvádza daňovník výpočet dane za každé vozidlo, za ktoré podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, teda za tie vozidlá, ktoré sú predmetom dane. Na tejto strane uvádza daňovník aj údaje o vozidle, ktoré je oslobodené od dane, a to podľa § 4 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Informácie o tom, ktoré vozidlá sú predmetom dane a ktoré vozidlá sú od dane oslobodené nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2020.

Daňovník vyplní riadky III. oddielu nasledovne:

 • riadok 01, dátum prvej evidencie vozidla: uvádza sa dátum prvej evidencie podľa osvedčenia o evidencii vozidla, ktorý je uvedený v riadku B osvedčenia o evidencii časť II,
 • riadok 02, dátum vzniku/zániku daňovej povinnosti: daňovník na tomto riadku uvádza dátum vzniku/zániku daňovej povinnosti iba vtedy, ak pri vozidle vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v zdaňovacom období iba raz (ak došlo k vzniku alebo zániku opakovane, dátumy daňovník uvedie v oddiele VII. – Poznámka). Pozor tento dátum nevypĺňa daňovník, ak daňová povinnosť trvá z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (napr. ak v roku 2020 daňovník používal toto vozidlo na podnikanie aj v roku 2019).,
 • riadok 03, kategória vozidla: uvádza sa kategória vozidla (L, M, N, O),
 • riadok 04, ťahač alebo náves: vyznačí sa, či ide o ťahač alebo náves,
 • riadok 05, evidenčné číslo: uvádza sa evidenčné číslo vozidla podľa údajov v dokladoch vozidla,
 • riadok 06, zdvihový objem valcov motora v cm3: uvádza sa v prípade osobného vozidla, t. j. kategórie L a M1,
 • riadok 07, výkon motora v kW: uvádza sa v prípade vozidla (kategórie L, M a N), ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, t. j. elektromobil,
 • riadok 08, hmotnosť vozidla v tonách: uvádza sa v prípade úžitkového vozidla (kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4),
 • riadok 09, počet náprav: uvádza sa v prípade úžitkového vozidla a autobusu,
 • riadok 10, daňovník podľa § 3 zákona: uvádza sa písmeno a) až e) ustanovenia § 3 zákona o dani z motorových vozidiel, podľa toho, do ktorej skupiny daňovník patrí (napr. ak je daňovník držiteľom vozidla zapísaný v dokladoch vozidla uvedie písm. a)),
 • riadok 11, oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 zákona: uvádza sa písmeno b) až d) ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel, podľa toho, do ktorej skupiny vozidlo oslobodené od dane patrí (napr. ak ide o vozidlo záchrannej zdravotnej služby uvedie písm. b)). Upozorňujeme, že v prípade, ak daňovník podáva daňové priznanie za vozidlo podľa § 4 ods. 1 písm. b) až d) zákona, posledným vyplneným riadkom na 3. strane je tento riadok, číslo 11.
Článok pokračuje pod reklamou

Ďalej riadky 12 až 21 daňového priznania slúžia na výpočet ročnej sadzby dane, výpočtu dane, resp. pomernej časti dane z motorových vozidiel. Postup výpočtu týchto veličín, ktoré je potrebné vyplniť na uvedených riadkov nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020.

Riadky 22 až 24 slúžia na výpočet rozdielov z dodatočného daňového priznania a vypĺňa ho len daňovník, ktorý podáva dodatočné daňové priznanie.

Na strane 4 uvádza daňovník sumarizáciu dane za všetky vozidlá z podaného daňového priznania, žiadosť o vrátenie daňového preplatku, či poznámky.

IV. oddiel strany 4 patrí sumarizácii dane za všetky vozidlá z daňového priznania, a to nasledovné:

 • celkový počet vozidiel v daňovom priznaní alebo v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní (riadok 35),
 • celkovú daň za všetky vozidlá z daňového priznania alebo z predchádzajúceho dodatočného daňového priznania (riadok 36),
 • zaplatené preddavky na daň podľa § 10 zákona (riadok 37),
 • daň na úhradu (riadok 38): uvádza sa kladný rozdiel riadku 36 a riadku 37,
 • daňový preplatok (riadok 39): uvádza sa záporný rozdiel riadku 36 a 37. Upozorňujeme, že v prípade, ak je výsledkom daňového priznania daňový preplatok, daňovník vypĺňa VI. oddiel daňového priznania, a to Žiadosť o vrátenie daňového preplatku (pozor, ak daňovník podáva daňové priznanie listinne, je potrebné uviesť dátum žiadosti a podpis daňovníka),
 • predpokladanú daň podľa § 10 ods. 2 zákona (riadok 40),
 • počet strán III. oddielu (riadok 41).

V. oddiel strany 4 patrí sumarizácii dane za všetky vozidlá z dodatočného daňového priznania. Tento oddiel vypĺňa len daňovník, ktorý podáva dodatočné daňové priznanie a uvádza na riadkoch 42 až 45 informácie o celkovom počte vozidiel, celkovej dani, počtu strán a o výsledku dodatočného daňového priznania (daň na úhradu alebo daňový preplatok).

Posledným krokom je vyplnenie dátumu vyplnenia daňového priznania, ktorý sa nachádza na konci 4 strany a taktiež aj podpis daňovníka (ak podáva daňové priznanie listinne).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky