13. a 14. plat - zmeny od roku 2021

Ako sa zmení výška dane z príjmov a odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne pri výplate 13. a 14. platu v roku 2021?

V súlade s § 118 ods. 4 Zákonníka práce sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti:

 • obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. plat,
 • vianočných sviatkov, tzv. 14. plat.

Od ich zavedenia platilo, že boli postupne oslobodené od dane, či odvodov.

Aktualizácia: Dňa 2.12.2020 však parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov, v ktorej vypustil zo zákona o dani z príjmov § 5 ods. 7, písm. n) a o) týkajúce sa oslobodenia 13. a 14. platu od dane z príjmov. Znamená to, že od 1.1.2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov, ani od zdravotných a sociálnych odvodov. V roku 2021 a ďalších rokoch sa budú z 13. a 14. platu platiť:

 • odvody do zdravotnej poisťovne v plnej výške,
 • odvody do Sociálnej poisťovne v plnej výške,
 • daň z príjmov zo závislej činnosti v plnej výške.

Ďalšie informácie v článku dokumentujú stav platný pre rok 2020 a možný stav, o ktorom sa diskutovalo pred definitívnym schválením novely zákona.

Oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov v roku 2020 a v roku 2021

Podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”)  je od dane z príjmov oslobodené peňažné plnenie vyplatené pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, tzv. 13 plat v prípade splnenia nasledovných podmienok:

 • zamestnanec je u daného zamestnávateľa zamestnaný nepretržite aspoň 24 mesiacov k 30.4. daného roka,
 • 13. plat musí byť priznaný v májovej mzde a vyplatený do konca júna,
 • 13. plat musí byť vo výške minimálne 500 eur od daného zamestnávateľa.

V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok bude 13. plat oslobodený od dane z príjmov do sumy 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov.

Na základe § 5 ods. 7. písm. o) zákona o dani z príjmov je od dane z príjmov oslobodený príjem pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14 plat po splnení nasledujúcich podmienok:

 • zamestnanec je u daného zamestnávateľa k 31. 10. daného roka zamestnaný nepretržite aspoň 48 mesiacov,
 • bol mu v danom roku vyplatený 13. plat, tzv. peňažné plnenie pri príležitosti letných dovoleniek,
 • 14. plat je minimálne v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • 14. plat musí byť priznaný v novembrovej mzde a vyplatený do konca decembra.

Pokiaľ budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, od dane z príjmov bude oslobodený 14. plat vo výške 500 eur v úhrnne od všetkých zamestnávateľov.

Oslobodenie 13. a 14. platu v roku 2020 a 2021 od zdravotných odvodov

Podľa § 13 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení je vymeriavacím základom zamestnanca príjem zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov s výnimkou príjmov oslobodených od dane z príjmov. V podstate to znamená, že 13. plat do výšky 500 eur je oslobodený nielen od dane z príjmov, ale aj od platenia zdravotných odvodov. Rovnako aj 14. plat do výšky 500 eur je oslobodený od zdravotného poistenia.

Oslobodenie 13. a 14 platu od sociálnych odvodov v roku 2020

V roku 2020 nie je výplata 13. platu do výšky 500 eur oslobodená od sociálneho poistenia. Znamená to, že pri výplate 13. platu sa platí sociálne poistenie v plnej výške. Bez výplaty 13. platu by však nemohol byť od sociálnych odvodov oslobodený 14. plat.

Prečítajte si tiež

V súlade s § 293eia ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o sociálnom poistení”) platí, že súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca nie je suma 14. platu vyplatená v decembri najviac v sume 500 eur, ktorá plynie zamestnancovi od každého zamestnávateľa, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • suma 14. platu je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
 • pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. 10. príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite najmenej 48 mesiacov,
 • v príslušnom kalendárnom roku dostal zamestnanec v júni 13. plat najmenej vo výške 500 eur, pričom splnil podmienku, že k 30.4. jeho pracovnoprávny vzťah trval nepretržite 24 mesiacov.

Na rozdiel od dane z príjmov a zdravotných odvodov sa oslobodenie 14. platu od sociálnych odvodov uplatní v individuálnej výške pri každom zamestnávateľovi. Ak má zamestnanec napríklad dvoch zamestnávateľov a každý mu poskytol 14. plat vo výške priemerného zárobku, tak od sociálnych odvodov môže mať oslobodené oba 14. platy do sumy 500 eur. Od zdravotných odvodov a od dane z príjmov bude mať oslobodený 14. plat súhrnne do sumy 500 eur, teda nie od každého zamestnávateľa zvlášť.

Zmena v oslobodení 13. a 14 platu od sociálnych odvodov v roku 2021

Podľa § 293eia zákona o sociálnom platnom do 31.12.2020 platilo, že v roku 2021 by mal byť od sociálneho poistenia oslobodený 13. aj 14. plat do výšky 500 eur od každého zamestnávateľa zvlášť.

Vláda SR 30.9.2020 schválila novelu zákona, na základe ktorej by sa mal zo zákona o sociálnom poistení zrušiť § 293eia. Novela musí ešte prejsť schvaľovacím procesom v parlamente a podpisom u prezidentky. Zrušením § 293eia zákona o sociálnom poistení však nezanikne oslobodenie 13. a 14. platu úplne, pokiaľ sa nezruší oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov. Vyplýva to z § 138 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, na základe ktorého platí, že vymeriavací základ zamestnanca je príjem plynúci zo závislej činnosti okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane alebo sú od dane z príjmov oslobodené.

Na základe vládou schválenej novely zákona o sociálnom poistení nastane od 1.1.2021 nasledovná zmena pri oslobodení 13. a 14. platu:

 • 13. plat bude v roku 2021 oslobodený od sociálneho poistenia maximálne do výšky 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov, teda nebude oslobodený vo výške 500 eur od každého zamestnávateľa zvlášť,
 • 14. plat bude v roku 2021 oslobodený od sociálneho poistenia maximálne do výšky 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov, teda nebude oslobodený vo výške 500 eur od každého zamestnávateľa zvlášť.

Predkladateľ novely zákona o sociálnom poistení - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zároveň požaduje, aby bola navrhnutá aj zmena zákona o dani z príjmov a aby sa zo zákona o dani z príjmov vypustilo oslobodenie 13. a 14. platu od dane z príjmov. Ak by sa v zákone o dani z príjmov zrušilo oslobodenie do výšky 500 eur z 13. a 14. platu, znamenalo by to, že 13. a 14. plat by v plnej výške podliehali dani z príjmov, zdravotným a sociálnym odvodom.

Porovnanie zmien v daňovom a odvodovom zaťažení pri 13. a 14. plate v roku 2021

Situácia Odvody do Sociálnej poisťovne v roku 2021 zo sumy do 500 eur z 13. a 14. platu Odvody do zdravotnej poisťovne v roku 2021 zo sumy do 500 eur z 13. a 14. platu Daň z príjmov v roku 2021 zo sumy do 500 eur z 13. a 14. platu
Žiadna novela zákona o sociálnom poistení neplatia sa do sumy 500 eur od každého jedného zamestnávateľa neplatia sa do sumy 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov neplatí sa do sumy 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov
Vypustenie § 293eia zo zákona o sociálnom poistení neplatia sa do sumy 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov neplatia sa do sumy 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov neplatí sa do sumy 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov
Vypustenie § 293eia zo zákona o sociálnom poistení a zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu zmenou zákona o dani z príjmov platia sa v plnej výške platia sa v plnej výške platí sa v plnej výške

Čistá mzda v roku 2021 pri vyplatení 13. a 14. platu v závislosti od zmeny zákona o sociálnom poistení, prípadne aj zmeny zákona o dani z príjmov

V nadväznosti na zmenu zákona o sociálnom poistení účinnú od 1.1.2021, prípadne požadovanú zmenu zákona o dani z príjmov sa bude v roku 2021 meniť suma čistej mzdy zamestnanca pri výplate 13. a 14. platu. Konkrétne daňové a odvodové zaťaženie si ukážeme v nasledovných príkladoch.

Príklad - 13. a 14. plat v roku 2021 podľa pôvodného znenia zákona o sociálnom poistení platného do 31.12.2020

Zamestnanec pracuje u dvoch zamestnávateľov na polovičný úväzok. U zamestnávateľa A má mesačnú mzdu 500 eur a u zamestnávateľa B má mesačnú mzdu 600 eur. Obaja zamestnávatelia mu priznali 13. aj 14. plat vo výške priemerného mesačného zárobku.

Poznámka: Na účely zdravotného poistenia a dane z príjmov rátame v príklade s tým, že oslobodenie 500 eur sa rozdelilo medzi zamestnávateľov pomerne na 250 eur a 250 eur.
Dane a odvody u zamestnávateľa A Dane a odvody u zamestnávateľa B
Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
13. plat/14. plat 500 eur 500 eur 600 eur 600 eur
Zdravotné poistenie 10 eur - 4 % z 250 25 eur - 10 % z 250 14 eur - 4 % z 350 35 eur - 10 % z 350
Sociálne poistenie 0 eur 0 eur 9,40 eur - 9,4 % zo 100 25,20 eur - 25,2% zo 100
Základ dane 490 eur 576,60 eur
Daň z príjmov 45,60 eur - 19 % z 240 62,05 eur - 19 % z 326, 60
Čistá mzda 444,40 eur 514,55 eur
Cena práce 525 eur 660,20 eur
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad - 13. a 14. plat v roku 2021 po schválení novely zákona o sociálnom poistení - zruší sa § 293eia

V príklade platí rovnaké zadanie ako v predošlom príklade. Zmena nastáva v tom, že oslobodenie od sociálneho poistenia pri výplate 13. a 14. platu v roku 2021 nebude u každého zamestnávateľa v plnej výške 500 eur. Výplata 13. a 14. platu bude v roku 2021 oslobodená súhrnne v sume 250 eur.

Poznámka: Na účely sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a dane z príjmov rátame v príklade s tým, že oslobodenie 500 eur sa rozdelilo medzi zamestnávateľov pomerne na 250 eur a 250 eur.
Dane a odvody u zamestnávateľa A Dane a odvody u zamestnávateľa B
Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
13. plat/14. plat 500 eur 500 eur 600 eur 600 eur
Zdravotné poistenie 10 eur - 4 % z 250 25 eur - 10 % z 250 14 eur - 4 % z 350 35 eur - 10 % z 350
Sociálne poistenie 23,50 eur - 9,4 % z 250 63 eur - 25,2 % z 250 32,90 eur - 9,4 % z 350 88,20 eur - 25,2 % z 350
Základ dane 466,50 eur 553,10 eur
Daň z príjmov 41,14 eur - 19 % z 216,50 57,59 eur - 19 % z 303,10
Čistá mzda 425,36 eur 495,51 eur
Cena práce 588 eur 723,20 eur

Príklad - 13. a 14. plat v roku 2021 po schválení novely zákona o sociálnom poistení - zruší sa § 293eia a zároveň ak by nastalo aj zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od dane z príjmov na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V príklade platí rovnaké zadanie ako v prvom príklade. Zmena nastáva v tom, že 13. a 14. plate nie je oslobodený od dane z príjmov a nadväzne na zákon o dani z príjmov ani od zdravotného a sociálneho poistenia.

Dane a odvody u zamestnávateľa A Dane a odvody u zamestnávateľa B
Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
13. plat/14. plat 500 eur 500 eur 600 eur 600 eur
Zdravotné poistenie 20 eur - 4 % z 500 50 eur - 10 % z 500 24 eur - 4 % zo 600 60 eur - 10 % zo 600
Sociálne poistenie 47 eur - 9,4 % z 500 126 eur - 25,2 % z 500 56,40 eur - 9,4 % zo 600 151,20 eur - 25,2 % zo 600
Základ dane 433 eur 519,60 eur
Daň z príjmov 82,27 eur - 19 % zo 433 98,72 eur - 19 % z 519,60
Čistá mzda 350,73 eur 420,88 eur
Cena práce 676 eur 811,20 eur

Podľa zákona o sociálnom poistení platného do 31.12.2020, by zamestnanec dosiahol pri výplate 13. a 14. platu v roku 2021 čistú mzdu od oboch zamestnávateľov dokopy v sume 958,95 eur. Na základe novely zákona dôjde k zrušeniu § 293eia zákona o sociálnom poistení, tzn. od odvodov do Sociálnej poisťovne bude oslobodený 13. a 14. plat do výšky 500 eur súhrnne od všetkých zamestnávateľov, čistá mzda zamestnanca bude v roku 2021 v sume 920,87 eur. V porovnaní s aktuálnym znením zákona o sociálnom poistení platnom do konca roka 2020 si zamestnanec pohorší o 38,08 eur.

Pokiaľ sa Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny podarí presadiť zmenu zákona o dani z príjmov a dosiahnuť tak zrušenie oslobodenia 13. a 14. platu od dane z príjmov, zamestnanec dostane v roku 2021 čistú mzdu vo výške 771,61 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky