Dočasná ochrana životaschopných podnikov od 1.1.2021 (návrh)

Návrh nového zákona od roku 2021 by mal pomôcť životaschopným podnikom preklenúť ťažké obdobie tak, aby nemuseli hneď vyhlásiť konkurz, reštrukturalizovať podnik a pod.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov (ďalej aj len „návrh“), ktorého cieľom je poskytnutie dostatočného časového rámca tzv. životaschopným podnikom za účelom preklenutia ťažkej finančnej situácie a umožniť im v pokračovaní ich prevádzkovania. Predložený návrh vychádza zo vzoru zákona č. 62/2020 Z. z., ktorý však predstavuje len dočasnú ochranu súvisiacu s opatreniami týkajúcimi sa eliminovania negatívnych dopadov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, zatiaľ čo návrh by mal vytvoriť trvalý právny mechanizmus obmedzením pôsobnosti inak prísnych povinností súvisiacich s insolvenciou. Tento právny inštitút je určený pre životaschopné podniky, ktoré sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť ich prevádzkovania. Návrh má zabrániť najmä strate pracovných miest, strate know-how ohrozeného podniku a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Aktualizácia: Zmeny uvedené v tomto článku boli s čiastočným doplnením schválené dňa 8.12.2020 a budú účinné od 1.1.2021. 

Kto môže požiadať o dočasnú ochranu

O poskytnutie dočasnej ochrany by mohol podľa návrhu požiadať podnikateľ, a to tak fyzická ako i právnická osoba, s prevádzkou a sídlom na území Slovenskej republiky. Návrh sa tak orientuje výlučne na slovenských podnikateľov, s výnimkou bánk, poisťovní, správcovských spoločností, obchodníkov s cennými papiermi a pod., ktoré by v prípade schválenia mali byť z dočasnej ochrany podnikateľov vylúčené úplne.

Čo je to dočasná ochrana

Ako vyplýva z osobitnej časti dôvodovej správy k návrhu, dočasnú ochranu je potrebné vnímať ako typ neodkladného opatrenia súdu, ktoré má za cieľ poskytnúť životaschopným podnikom dostatočný, avšak časovo obmedzený, rámec určený pre efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie dotknutého podniku. Dočasná ochrana by tak mala pre podnikateľa znamenať čiastočný stand still, najmä pokiaľ ide o povinnosť vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej možnej miere. Počas dočasnej ochrany tak bude potrebné preferovať spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami podnikateľa alebo záujmami iných osôb. Laicky povedané, podnikateľ sa bude musieť snažiť svojich veriteľov čo najskôr uspokojiť.

Čo si možno pod dočasnou ochranou predstaviť najlepšie vystihujú jej navrhované účinky, ktorými by mali byť: :

a) nemožnosť rozhodnúť o začatí konkurzného konania,

b) dočasné odloženie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok,

c) nemožnosť postihnúť v exekúcii veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, ibaže by šlo o vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci,

d) nemožnosť začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku a takéto zabezpečovacie právo vykonať,

e) nemožnosť jednostranne započítať proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, pohľadávku, ktorá mu vznikla ešte pred jej poskytnutím, avšak len pokiaľ by šlo o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej (napr. pohľadávka blízkej osoby, konateľa podnikateľa, člena jeho dozorného orgánu a podobne),  

Voči podnikateľovi v dočasnej ochrane by nebolo možné začať exekúciu.

f) nemožnosť vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred jej poskytnutím,

g) neplynutie lehôt na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov.

Náležitosti žiadosti o dočasnú ochranu

V snahe o zabezpečenie elektronizácie výkonu verejnej správy návrh predpokladá možnosť podať žiadosť výlučne prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, a to do elektronickej schránky príslušného súdu. Hoci fyzické osoby – podnikatelia majú právo a nie povinnosť aktivovať si elektronickú schránku, o čom sme viac uviedli v článku Elektronická schránka: Čo to je a ako ju používať, vzhľadom na narastajúce portfólio výhod a povinností realizovaných výlučne cez portál www.slovensko.sk je vhodné, aby si aj oni zriadené elektronické schránky aktivovali.

Žiadosť o poskytnutie ochrany by potom mala okrem všeobecných náležitostí, akými sú označenie súdu, ktorému bude žiadosť adresovaná, označenie žiadateľa, vyhlásenie o pravdivosti údajov a dátumu podania žiadosti, obsahovať aj osobitné náležitosti, ktoré by mali vyjadrovať splnenie podmienok a predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi.

Predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany možno označiť ako charakteristické znaky toho podnikateľa, ktorého zákon vníma ako životaschopného. Okrem toho, že by malo ísť o slovenského podnikateľa, mal by môcť pravdivo vyhlásiť, že:

Prečítajte si tiež

a) s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov alebo že rokuje so zabezpečenými veriteľmi o úverovom financovaní, pričom ktoré vyhlásenie bude relevantným závisí od výsledku medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko ide o alternatívy navrhovaného vyhlásenia,  

b) mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie,

c) vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,

d) vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,

e) vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,

f) v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil,

O dočasnú ochranu by bolo možné požiadať aj opakovane.

g) v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo ich následky odstránil,

h) vedie riadne účtovníctvo a riadne ukladá individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku do zbierky listín,

i) v posledných 48 mesiacoch nežiadal o dočasnú ochranu podľa tohto zákona.

Z návrhu vyplýva, že v prípade jeho schválenia by pritom o poskytnutie dočasnej ochrany mohol podnikateľ požiadať aj opakovane, avšak nie častejšie, ako raz za 48 mesiacov.

Článok pokračuje pod reklamou

Schválenie dočasnej ochrany

Dočasnú ochranu by mal poskytovať príslušný súd formou potvrdenia. Údaje o poskytnutí dočasnej ochrany by potom súd automaticky zverejňoval v Obchodnom vestníku a podnikateľ by nadobudol označenie „pod dočasnou ochranou“. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany by sa podľa návrhu nedoručovalo do elektronickej schránky podnikateľa. V opačnom prípade, a to, ak by súd žiadosť odmietol, potvrdenie o odmietnutí by malo byť podnikateľovi (žiadateľovi) doručené tak, aby voči nemu mohol v lehote 15 dní podať námietky.

Povinnosti podnikateľa v dočasnej ochrane

Úlohou dočasnej ochrany by, ako sme už uviedli, malo byť vytvorenie priestoru na zlepšenie nepriaznivej finančnej situácie podnikateľa tak, aby nebolo jeho podnikanie, pracovné miesta, know-how a podobne ohrozené. Zo strany podnikateľa by to však neznamenalo absolútnu voľnosť. Jeho povinnosťou by bolo vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a bol by povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb.

Dočasná ochrana by v zmysle návrhu mala upraviť i poradie uspokojovania veriteľov. V prvom rade by bolo potrebné splatiť tie záväzky, ktoré by bezprostredne súviseli so zachovaním prevádzky podniku. Takéto záväzky by mohli nadobudnúť status prednostných.

Doba trvania dočasnej ochrany

Návrh z hľadiska postavenia podnikateľov v nepriaznivej situácii poskytuje výhody, ktoré však nie sú časovo neobmedzené. Dočasná ochrana by v prípade prijatia návrhu trvala len 2 mesiace. Pokiaľ by takáto lehota nebola pre podnikateľa postačujúca, mohol by požiadať o jej predĺženie o ďalšie 4 mesiace.

Prečítajte si tiež

Návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov by nemal mať vplyv na účinky, t. j. dočasnú ochranu, ktorú podnikateľom priniesol zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania. O ďalšom osude návrhu sa tak rozhodne v najbližších týždňoch, pričom navrhovaná účinnosť zákona je od 1. 1. 2021. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?

Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky