Tehotenské štipendium od 1.4.2021

Od 1. apríla 2021 môžu tehotné žiačky a študentky podať žiadosť o tehotenské štipendium. Kto má nárok na tehotenské štipendium a aká je výška tehotenského štipendia?

V súvislosti so schválením zákona č. 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, od 1.4.2021 začínajú vysoké a stredné školy prostredníctvom štátneho rozpočtu vyplácať novú dávku pre tehotné študentky s názvom tehotenské štipendium, a to podľa:

 • § 149a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov – u študentiek strednej školy,
 • § 96b zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov – u študentiek vysokej školy.

Kto bude mať na tehotenské štipendium nárok, v akej výške a ako dlho bude vyplácané?

Čo je tehotenské štipendium?

Od 1. apríla 2021 stredné a vysoké školy priznajú a vyplatia po splnení zákonom stanovených podmienok tehotenské štipendium, a to:

 • plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, a
 • tehotnej študentke vysokej školy,

pričom toto tehotenské štipendium má slúžiť predovšetkým na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom žiačky, resp. študentky, špeciálnych materiálnych potrieb a s prípravou na narodenie dieťaťa (napr. výdavky na stravu, ošatenie a pod.)

Aké podmienky musí splniť tehotná študentka pre priznanie nároku na tehotenské štipendium od 1.4.2021?

Na tehotenské štipendium má nárok tehotná žiačka, resp. študentka, ktorá:

 1. nemá nárok na výplatu tehotenského,
 2. má trvalý pobyt v Slovenskej republike,
 3. je v období od začiatku 27. týždňa pre očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. je na začiatku 13. týždňa tehotenstva),
 4. podala písomnú žiadosť riaditeľovi školy (ak ide o žiačku strednej školy) alebo rektorovi, resp. dekanovi vysokej školy (ak ide o študentku vysokej školy), ktorej prílohou je:
 • lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. že začal 13. týždeň tehotenstva), a
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiačke, resp. študentke nevznikol nárok na výplatu tehotenského.

Upozorňujeme, že nárok na tehotenské štipendium má aj študentka vysokej školy, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

Poznámka: o priznaní tehotenského štipendia rozhoduje riaditeľ školy (v prípade žiačky strednej školy) alebo rektor vysokej školy, prípadne dekan fakulty (v prípade študentky vysokej školy).

Výška tehotenského štipendia od 1.4.2021

Tehotenské štipendium sa vypláca mesačne a výška tehotenského štipendia prestavuje 200 € mesačne.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, žiačka, resp. študentka má nárok na celú výšku tehotenského štipendia (uvedené znamená, že napr. ak študentka podala žiadosť 20. mája 2021, nárok na tehotenské štipendium bude mať za celý mesiac máj a bude jej priznané tehotenské štipendium vo výške 200 €).

Článok pokračuje pod reklamou

Aká je dĺžka poberania tehotenského štipendia od 1.4.2021?

Tehotná žiačka, resp. študentka po splnení stanovených podmienok má nárok na poberanie tehotenského štipendia odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. od začiatku 13. týždňa tehotenstva), avšak prizná sa jej a vyplatí sa až od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Poznámka: tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

Nárok na tehotenské štipendium zaniká žiačke, resp. študentke:

 • vznikom nároku na výplatu rodičovského príspevku po narodení dieťaťa na dieťa, na ktoré žiačka poberá tehotenské štipendium,
 • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
 • skončením tehotenstva,
 • podmieneným vylúčením (v prípade žiačky strednej školy),
 • dňom, kedy prestala byť žiačkou školy (v prípade žiačky strednej školy), alebo
 • skončením štúdia (v prípade študentky vysokej školy).
Prečítajte si tiež

Tehotná žiačka, resp. študentka oznamuje vznik nároku na výplatu rodičovského príspevku, vznik nároku na výplatu tehotenského a skončenie tehotenstva do desiatich pracovných dní od dňa, kedy nastala táto zmena.

Pozor, v prípade, ak žiačke, resp. študentke bolo za rovnaké obdobie poskytnuté tehotenské štipendium a vyplatené tehotenské, je povinná vrátiť strednej škole poskytnuté tehotenské štipendium za príslušné obdobie.

Aký je termín na výplatu tehotenského štipendia od 1.4.2021?

Stredná alebo vysoká škola vyplatí tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie žiačka, resp. študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ošetrovné – rozdiely medzi OČR a pandemickou OČR

Aký je rozdiel medzi „bežnou“ OČR-kou a pandemickou OČR-kou? Aké podmienky musí splniť osoba, ktorá žiada o dávku ošetrovné?

Rodičovský dôchodok očami daňových poradcov: návrh je diskriminačný

Pracujúce deti sa podľa pripravovanej novely budú môcť rozhodnúť, či zo svojich zaplatených odvodov prispejú na dôchodok svojich rodičov. Z pohľadu daňovo-odvodového systému však ide o diskrimináciu viacerých skupín daňovníkov.

Nový spôsob prihlasovania do e-Služieb Sociálnej poisťovne: najčastejšie otázky a odpovede

Od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-Služieb. Akým spôsobom a ako to bude v prípade účtovných firiem? Odpovede na najčastejšie otázky prinášame v článku.

Elektronické služby v Sociálnej poisťovni – postup pre nového zamestnávateľa

Ako si vybaví prístup do e-Služieb Sociálnej poisťovne nový zamestnávateľ? Aké má možnosti, čo k tomu potrebuje či ako splnomocní účtovníčku, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky