Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020

Pri určení a úprave sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020 nastali zmeny. Týkajú sa najmä zníženia daňového zaťaženia autodopravcov v kamiónovej či autobusovej doprave.

Pri výpočte dane z motorových vozidiel za rok 2020 sa daňovník riadi zákonom č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“).

V tomto článku nájdete informácie o tom, čo je základom dane z motorových vozidiel, ako priradiť a upraviť ročnú sadzbu dane za rok 2020, ako aj to, že už za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020 nastali zmeny v úprave ročnej sadzby predovšetkým pri návesových jazdných súpravách, ako aj pri niektorých typoch úžitkových vozidiel.

Výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2020 – postup

Daň z motorových vozidiel za rok 2020 vypočítame nasledovným postupom:

 1. určíme základ dane,
 2. priradíme správnu výšku ročnej sadzby dane z motorových vozidiel,
 3. upravíme ročnú sadzbu dane – zvýšenie alebo zníženie, a to v závislosti od veku vozidla,
 4. znížime ročnú sadzbu dane o 50 % u vozidiel na „alternatívny pohon“,
 5. znížime ročnú sadzbu dane o 50 % u vozidiel používaných v kombinovanej doprave,
 6. upravenú ročnú sadzbu dane vynásobíme počtom mesiacov (počet dní sa uvádza iba pri vozidle – autobuse) v zdaňovacom období, počas ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie.

Postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020.

Určenie základu dane pri dani z motorových vozidiel za rok 2020

Základ dane legislatívne upravuje § 5 zákona o dani z motorových vozidiel a nájdete ho v tabuľke nižšie:

Typ vozidla Kategória vozidla Základ dane za rok 2020
osobné vozidlo L a M1 zdvihový objem valcov motora v cm3
úžitkové vozidlo a autobus M2, M3, N1 až N3, O1 až O4 najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu
vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina L, M a N výkon motora v kW

Poznámka: najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť jednotlivého vozidla tvoriaceho návesovú jazdnú súpravu je súčet najväčších prípustných hmotností pripadajúcich na jednotlivé nápravy

Výška ročných sadzieb dane z motorových vozidiel za rok 2020

Ročné sadzby dane upravuje § 6 zákona o dani z motorových vozidiel, pričom v prílohe č. 1 sú uvedené ročné sadzby dane pre vozidlá okrem úžitkových vozidiel, ktorými sú ťahač a náves (zmena platná prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2020, o ktorej píšeme ďalej v článku).

Výška ročných sadzieb dane z motorových vozidiel pre úžitkové vozidlá, ktorými sú ťahač a náves za rok 2020

Kým v predošlých zdaňovacích obdobiach (2019 a skôr) musel daňovník v daňovom priznaní  zaradiť ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách, tak prvýkrát za zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 2020 dochádza k zmene.

Prečítajte si tiež

S účinnosťou od 1.12.2020 bola schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2020 odstraňuje podmienku „párovania“ vozidiel ťahač a náves v návesovej jazdnej súprave a zavádza sa použiť priamo pre všetky ťahače a návesy nižšiu ročnú sadzbu dane, než do akej by patrili podľa najvyššej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade vozidla. Uvedené znamená, že za zdaňovacie obdobie roku 2020 už nemusí daňovník priradiť ťahač a náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, ale priamo určí podľa hmotnosti vozidla výšku ročnej sadzby dane podľa prílohy č. 1a.

Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020 (okrem vozidiel kategórie M2, M3 a N3)

Po priradení správnej výšky ročnej sadzby dane z motorových vozidiel musí daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel upraviť, t. j. zvýšiť alebo znížiť ročnú sadzbu dane, a to v závislosti od počtu mesiacov od prvej evidencie vozidla (riadok B osvedčenia o evidencii – časť II).

Daňovník vykoná nasledovné úpravy ročných sadzieb dane pre vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3 uvedené v tabuľke nižšie:

Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020 (vozidlá kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3)
zníženie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1
 • o 25 %, počas prvých 36 kalendárnych mesiacov
  (počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla),
 • o 20 %, počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
  (počas 37 – 72 mesiacov),
 • o 15 %, počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (počas 73 – 108 mesiacov)
 • v mesiacoch 109 až 144 od prvej evidencie vozidla (vrátane mesiaca prvej evidencie) sa použije ročná sadzba dane uvedená v prílohe č. 1 zákona, t. j. neupravuje sa
  zvýšenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1
 • o 10 %, v mesiacoch 145 až 156 od prvej evidencie vozidla ,
 • o 20 % u vozidiel starších ako 156 mesiacov
  (vozidlo, ktorého vek je minimálne 157 mesiacov
  od prvej evidencie vozidla)
 • Ako môžeme vidieť v tabuľke neuvádzame úpravu ročnej sadzby dane pre vozidlá kategórie O4, a to z dôvodu, že prvýkrát za zdaňovacie obdobie roku 2020 nastáva zmena v úprave ročnej sadzby dane, a to vplyvom novely zákona o dani z motorových vozidiel, a to tak, že ročná sadzba dane pre vozidlá kategórie O4 sa zníži o 60 %, a to bez ohľadu na vek vozidla.

  Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020 - vozidlá kategórie M2, M3 a N3

  Novelou zákona o dani z motorových vozidiel dochádza aj k zmene úpravy ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2020, čo spôsobí zníženie dane z motorových vozidiel kategórie M2, M3 a N3.

  Daňovník vykoná nasledovné úpravy ročných sadzieb dane pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 uvedené v tabuľke nižšie:

  Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020 (vozidlá kategórie M2, M3 a N3)
  zníženie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1/1a
 • o 50 %, počas prvých 36 kalendárnych mesiacov
  (počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla),
 • o 40 %, počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov
  (počas 37 – 72 mesiacov),
 • o 30 %, počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (počas 73 – 108 mesiacov),
 • o 20 %, v mesiacoch 109 až 144 od prvej evidencie vozidla,
 • o 10 %, v mesiacoch 145 až 156 od prvej evidencie vozidla
 • Poznámka: po uplynutí 156 kalendárnych mesiacov od prvej evidencie vozidla sa bude uplatňovať ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 1a bez zmeny z titulu veku vozidla

  Zníženie ročnej sadzby dane z motorových vozidiel o 50 % za rok 2020

  Po úprave ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020, daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel zníži ročnú sadzbu dane o 50 % pre nasledovné vozidlá:

  • hybridné motorové vozidlo,
  • motorové vozidlo s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • motorové vozidlo na vodíkový pohon.

  V prípade, ak však daňovník podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy najmenej 60 krát, tak ročnú sadzbu dane najprv upraví podľa veku vozidla, následne zníži ročnú sadzbu dane o 50 % (vozidlo na „alternatívny pohon“) a nakoniec túto upravenú ročnú sadzbu dane ešte zníži o 50 %.

  To, že daňovník použil vozidlo v kombinovanej doprave, preukáže potvrdením intermodálneho terminálu na prepravnom doklade, pričom počítanie ciest súvisiacich s uplatnením zníženia sadzby dane závisí od prekonanej vzdialenosti po železnici na území SR (ak je takáto vzdialenosť dlhšia ako 250 km, započítava sa 2x).

  Článok pokračuje pod reklamou

  Výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2021

  Okrem výpočtu dane z motorových vozidiel za rok 2020, musí daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020 správne určiť výšku predpokladanej dane z motorových vozidiel k 1.1.2021, nakoľko práve od tejto sumy sa odvíja to, či a v akej výške bude daňovník platiť preddavky na daň v zdaňovacom období, ktorým je kalendárny rok 2021.

  V prípade, ak bude výška predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2021 vyššia ako 700 €, bude daňovník platiť mesačné alebo štvrťročné preddavky.

  Prečítajte si tiež

  Podľa § 10 ods. 2 je predpokladaná daň súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 zákona o dani z motorových vozidiel každého vozidla, ktoré je predmetom dane k 1.1. zdaňovacieho obdobia a ktoré nie je oslobodené od dane podľa § ods. 1 písm. b) až d) zákona. Je potrebné predovšetkým dbať na to, aby daňovník pri výpočte predpokladanej dane:

  • zistil, či je vozidlo predmetom dane aj k 1.1. zdaňovacieho obdobia (t. j. v podanom daňovom priznaní za rok 2020, k 1.1.2021),
  • upravil ročnú sadzbu dane k 1.1. zdaňovacieho obdobia podľa veku vozidla (napr. ak je vek osobného vozidla k januáru 2021 -  30 mesiacov, daňovník zníži ročnú sadzbu dane o 25 %, pričom berie do úvahy len vek vozidla k januáru 2021 – do 31.1.2021 vrátane),
  • znížil ročnú sadzbu dane o 50 % pri vozidlách na „alternatívny pohon“.

  Informácie o tom, ktoré vozidlá sú predmetom dane, alebo sú od dane oslobodené nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2020.

  Úprava ročnej sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2020 v príkladoch

  Príklad na zníženie ročnej sadzby dane u osobného vozidla o 25 %:

  Podnikateľ v roku 2020 používal na podnikanie osobné vozidlo Ford Focus so zdvihovým objemom 1 989 cm3, ktorého dátum prvej evidencie je 1.11.2018. Toto vozidlo je predmetom dane a uvádza ho v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020. Aká je výška ročnej sadzby dane a ako je potrebné ju upraviť?

  Ročná sadzba dane pre osobné vozidlo so zdvihovým objemom valcov motora v cm3 nad 1 500 a do 2 000 (vrátane) je 148 €. Vek vozidla k 31.12.2020 je 25 mesiacov (od 1.11.2018 do 31.12.2020), preto je potrebné ročnú sadzbu dane znížiť o 25 %.  Ročná sadzba dane tohto vozidla je po jej znížení 111 €.

  Príklad na zníženie ročnej sadzby dane u osobného vozidla o 25 % a 20 %:

  Podnikateľ v roku 2020 používal na podnikanie osobné vozidlo Škoda Octavia so zdvihovým objemom 1 197 cm3, ktorého dátum prvej evidencie je 15.6.2017. Toto vozidlo je predmetom dane a uvádza ho v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2020. Aká je výška ročnej sadzby dane a ako je potrebné ju upraviť?

  Ročná sadzba dane pre osobné vozidlo so zdvihovým objemom valcov motora v cm3 nad 900 a do 1 200 (vrátane) je 80 €. V júni 2020 uplynulo od prvej evidencie vozidla 36 mesiacov, a to znamená, že podnikateľ za mesiace január až jún 2020 zníži ročnú sadzbu dane o 25 % a za mesiace júl až september 2020 zníži ročnú sadzbu dane o 20 %. Ročná sadzba dane tohto vozidla je po jej znížení 124 €, t. j. (80 € – 25 % = 60 €) +(80 € - 20 % = 64 €).

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Auto v podnikaní v roku 2024

  Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

  Odpisovanie auta v roku 2024

  Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

  Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

  Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

  Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

  Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky