Živnosť alebo s.r.o. (podnikanie) popri zamestnaní v roku 2016

Podnikať popri zamestnaní môže byť výhodné. Za určitých okolností je možné tým ušetriť na daniach a odvodoch. Čo treba zohľadňovať pri rozhodovaní sa medzi živnosťou a s.r.o. popri zamestnaní?

Podnikanie popri zamestnaní nie je zakázané, existujú však výnimky

Podnikanie popri zamestnaní nie je nijakým predpisom zakázané. Výnimkou sú štátni zamestnanci, ktorí podľa § 61 ods. 2 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesmú podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb. Aj v tomto prípade však existuje niekoľko výnimiek, napríklad v lektorskej, prednášateľskej, publikačnej činnosti a podobne.

Aj v prípade neštátnych zamestnancov môže byť podnikanie popri zamestnaní istým spôsobom obmedzené. Upravuje to samotný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý hovorí, že inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, môže zamestnanec popri svojom zamestnaní vykonávať len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Uvedené platí rovnako vtedy, ak by ste ako zamestnanec chceli podnikať prostredníctvom živnosti alebo s.r.o. Podrobne sa o tomto obmedzení podnikania zamestnanca dočítate v článku Ako zabrániť zamestnancovi v práci pre konkurenciu?

Aké povinnosti čakajú živnostníka, ktorý podniká popri zamestnaní v roku 2019 prbiližujeme v článku Živnosť popri zamestnaní v roku 2019 a 2020

Podnikanie prostredníctvom živnosti popri zamestnaní

Ak sa rozhodnete v roku 2016 popri zamestnaní podnikať ako fyzická osoba prostredníctvom živnosti, budete musieť najskôr získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Získavanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení sa začína ohlásením živnosti. Živnosť môžete ohlásiť v roku 2016 osobne na jednotnom kontaktnom mieste (miestne príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania) alebo elektronicky cez internet, ak máte elektronický občiansky preukaz. Poplatok za ohlásenie voľnej živnosti je 5 eur a za ohlásenie remeselnej alebo viazanej živnosti je 15 eur. Pri elektronickom ohlásení živnosti sú tieto poplatky nižšie.

Živnostenský úrad vám vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov budú doručené. Oprávnenie podnikať vám však vniká už ohlásením živnosti. V porovnaní s podnikaním prostredníctvom s.r.o., o čom sa dozviete v osobitnej časti článku, je začatie podnikania prostredníctvom živnosti jednoduchší, rýchlejší a lacnejší proces. Veľkou výhodou živnosti tiež je, že živnosť môžete kedykoľvek pozastaviť alebo zrušiť takmer s okamžitou účinnosťou a s nízkymi poplatkami. Aj z týchto dôvodov môže byť podnikanie popri zamestnaní prostredníctvom živnosti vhodné pre tých, ktorí s podnikaním práve začínajú.

Podrobný postup založenia živnosti v roku 2016 osobne alebo elektronicky nájdete v článku Ako založiť živnosť v roku 2016.

Pri podnikaní v roku 2016 popri zamestnaní preddavok na zdravotné poistenie zo živnosti nemusíte platiť

So živnosťou popri zamestnaní môžu byť spojené výhody súvisiace predovšetkým so zdravotnými a sociálnymi odvodmi. Pokiaľ ide o zdravotné poistenie, zdravotné odvody budete platiť osobitne aj z príjmu zo zamestnania a osobitne aj z príjmu zo živnosti. Zdravotné poistenie (resp. preddavok na zdravotné poistenie) z príjmu zo zamestnania bude za vás aj naďalej vypočítavať a odvádzať váš zamestnávateľ. Keďže ste zároveň samostatne zárobkovo činnou osobou, nemáte nárok na mesačné uplatňovanie odpočítateľnej položky, môžete si ju však uplatniť ročne, v ročnom zúčtovaní poistného.

V súvislosti s príjmami zo živnosti popri zamestnaní dochádza u ás k súbehu platiteľov poistného (jedným je váš zamestnávateľ a druhým ste Vy ako samostatne zárobkovo činná osoba). Na živnostníka, ktorý je súčasne zamestnancom, sa podľa § 13 ods. 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotného poistenia. Znamená to, že živnostník, ktorý je súčasne zamestnancom, nemusí platiť minimálnu výšku preddavkov na zdravotné poistenie zo živnosti (v súčasnosti je to suma 60,06 eura), ale môže si ju určiť v ľubovoľnej, napríklad v nulovej výške.

Prečítajte si tiež

Na základe daňového priznania vám zdravotná poisťovňa do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka po založení živnosti vykoná ročné zúčtovanie poistného (ak ste mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, tak do 31. októbra). Jeho výsledkom môže byť nedoplatok a zároveň vám môže byť určená výška preddavku na zdravotné poistenie, ktoré budete musieť platiť. Aj napriek tomu sa na vás naďalej nebude vzťahovať minimálny vymeriavací základ a nebudete musieť platiť minimálne preddavky, ale ak budú vaše príjmy vysoké, ich výšku môžete ľahko presiahnuť.

Pozor na výšku príjmov zo živnosti na účely sociálnych odvodov

Podobne ako pri zdravotnom poistení, sociálne poistenie z vášho príjmu zo zamestnania bude za vás naďalej vypočítavať a odvádzať zamestnávateľ. Osobitne sa sociálne poistenie platí z príjmov zo živnosti. Na účely sociálneho poistenia sa však nezohľadňuje skutočnosť, že máte príjmy zo zamestnania a zároveň aj zo živnosti. Preto sa na zamestnanca, ktorý zároveň podniká prostredníctvom živnosti, vzťahujú v oblasti sociálneho poistenia rovnaké pravidlá ako keby žiadne zamestnanie ani nemal .

Prečítajte si tiež

Vznik povinnosti platiť sociálne poistenie zo živnosti sa podľa § 21 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov prvýkrát posudzuje až k 1. júlu (pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania až k 1. októbru) kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom si živnosť založíte. Znamená tom, že do tohto obdobia žiadne sociálne poistenie z príjmov zo živnosti platiť nemusíte. Odpoveď na otázku, či vám od tohto dátumu vznikne alebo nevznikne povinnosť platiť sociálne poistenie, závisí od výšky Vašich príjmov zo živnosti za predchádzajúci kalendárny rok. V súčasnosti platí, že ak ste si živnosť založili v roku 2015, povinnosť platiť sociálne odvody zo živnosti vám od 1. júla 2016 (resp. 1 októbra 2016)vznikne len vtedy, ak výška vašich príjmov zo živnosti za rok 2015 presiahla sumu 5 148 eur, pričom aktuálne platí, že minimálna výška sociálnych odvodov živnostníka v roku 2016 je suma 142,20 eura. Pre živnosť založenú v roku 2016 bude hraničnou výškou príjmov zo živnosti pre vznik sociálneho poistenia suma 5 298 eur.

Podrobnejšie informácie o zdravotných a sociálnych odvodoch živnostníka nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2016.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie a daň z príjmov pri súbehu zamestnania a živnosti v roku 2016

Pri súbehu príjmov zo zamestnania a príjmov zo živnosti bude preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnanca naďalej vypočítavať, zrážať a odvádzať daňovému úradu váš zamestnávateľ. Keďže máte aj príjmy zo živnosti, po skončení kalendárneho roka vám môže vzniknúť povinnosť podať daňové priznanie. Zamestnanec s príjmami zo živnosti daňové priznanie musí podávať vtedy, ak za zdaňovacie obdobie dosiahne zdaniteľné príjmy (súčet hrubých miezd zo zamestnania a príjmov zo živnosti) presahujúce 50 % sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia alebo ak vykazuje daňovú stratu . V prípade, že si živnosť založíte v roku 2015 a Vaše zdaniteľné príjmy za tento rok spolu nedosiahnu sumu 1 901,67 eura a zároveň nedosiahnete daňovú stratu, daňové priznanie podávať nemusíte. Uvedená hranica príjmov 1 901,67 eura rovnako platí aj pre živnosť založenú v roku 2016 a daňové priznanie podávané za tento rok v roku 2017 (suma životného minima sa k 1. januáru 2016 nezmenila).

Podnikanie prostredníctvom s.r.o. popri zamestnaní v roku 2016

Alternatívou k podnikaniu popri zamestnaní prostredníctvom živnosti je podnikanie prostredníctvom s.r.o. Začatie podnikania prostredníctvom s.r.o. je v porovnaní so živnosťou náročnejšie z viacerých hľadísk. Proces od založenia s.r.o. až po jej vznik zápisom do obchodného registra môže v praxi trvať niekoľko týždňov. V prvom rade je potrebné s.r.o. založiť zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, potom je potrebné aj pre s.r.o. získať osvedčenie o živnostenskom podnikaní s rovnakou výškou poplatkov ako pre fyzickú osobu. Netreba zabúdať ani to, že do s.r.o. budete musieť povinne vložiť začiatočný kapitál vo výške minimálne 5 000 eur v podobe základného imania.

Neskôr podáte žiadosť o zápis spoločnosti do obchodného registra, čím s.r.o. oficiálne vznikne. Súdny poplatok za návrh na prvý zápis s.r.o. do obchodného registra je 300 eur. Ohlásenie živnosti, ako aj žiadosť o zápis spoločnosti do obchodného registra, je možné vykonať osobne alebo elektronicky s elektronickým občianskym preukazom, čím budú poplatky s tým spojené výrazne nižšie. V porovnaní s podnikaním popri zamestnaní prostredníctvom živnosti je tak začatie podnikania popri zamestnaní prostredníctvom s.r.o. náročnejší, dlhší a drahší proces. Okrem toho, ak podnikanie z nejakých dôvodov nebude úspešné, je proces zrušenia a zániku s.r.o. likvidáciou veľmi zdĺhavý a spojený s dodatočnými nákladmi .

Podrobný postup založenia s.r.o. v roku 2016 osobne alebo elektronicky nájdete v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016.

Zdravotné a sociálne odvody pri súbehu zamestnania a podnikania v s.r.o. v roku 2016

Ohľadom zdravotného a sociálneho poistenia plateného z príjmov zo zamestnania platí to isté ako sme uviedli pri zamestnaní v kombinácii so živnosťou. Znamená to, že zdravotné aj sociálne poistenie z príjmov zo zamestnania bude naďalej za vás vypočítavať a odvádzať váš zamestnávateľ. Samotná s.r.o., prostredníctvom ktorej budete podnikať, zo svojich príjmov zdravotné ani sociálne poistenie vo všeobecnosti neplatí. Platiteľom poistného sa s.r.o. stane v zásade až vtedy, ak si z nej necháte vyplácať nejaký príjem zo zamestnania.

Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti je však veľmi dôležité to, aký druh príjmu chcete z vašej s.r.o. poberať a v akej pravidelnosti. Možnosti je veľmi veľa. Môžete sa vo svojej firme zamestnať na trvalý pracovný pomer a priznávať si minimálnu mzdu alebo v nej môžete pracovať na polovičný úväzok. Ďalšou možnosťou je zamestnanie sa vo vlastnej s.r.o. na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa. Vo všeobecnosti je možné povedať, že tieto príjmy sa považujú za príjmy zo závislej činnosti a platí sa z nich zdravotné poistenie, sociálne poistenie (ako zamestnanec, tak aj zamestnávateľ) a daň z príjmov . Výška daňovo-odvodového zaťaženia sa odvíja predovšetkým od výšky a druhu príjmu.

Výhodné je pracovať pre vlastnú s.r.o. bez nároku na odmenu a nechávať si vyplácať zisk

V prípade, že zo svojho zamestnania poberáte dostatočný vysoký príjem na zabezpečenie svojich životných potrieb, nie je potrebné aby ste z Vašej firmy pravidelne nejaké príjmy poberali. Optimálnym riešením pre vás môže byť, že s vlastnou s.r.o. uzatvoríte zmluvu o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu. Keďže zo svojej firmy nebudete poberať žiadny príjem zo závislej činnosti, nebudete musieť ani Vy a ani Vaša firma platiť žiadne zdravotné poistenie, sociálne poistenie a daň z príjmov zo závislej činnosti. Keďže u iného zamestnávateľa ste zamestnaný, nemusíte platiť ani minimálne zdravotné odvody ako samoplatiteľ. Ako spoločník si z vlastnej s.r.o. po skončení roka necháte vyplatiť podiel na zisku, z ktorého sa zaplatia len 14 % zdravotné odvody.

Daň z príjmov pri súbehu zamestnania a podnikania v s.r.o.

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti bude za vás ako za zamestnanca naďalej vypočítavať, zrážať a odvádzať daňovému úradu váš zamestnávateľ. Ak sa rozhodnete zamestnať aj vo vlastnej s.r.o. a budete poberať nejaký príjem zo závislej činnosti, vzťahujú sa na vás rovnaké povinnosti ako na akéhokoľvek iného zamestnávateľa. V prípade, že popri zamestnaní budete podnikať prostredníctvom vlastnej s.r.o. a poberať príjmy zo závislej činnosti, daňové priznanie podávať nemusíte. Musíte si však splniť povinnosť, že požiadate niektorého svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a predložíte mu k tomu potrebné doklady. Podrobne sa o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti dočítate v článku Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015.

Iné povinnosti v súvislosti s daňou z príjmov bude mať Vaša firma. Po skončení účtovného a zdaňovacieho obdobia bude musieť vyčísliť výsledok hospodárenia, transformovať ho na základ dane z príjmov, vypočítať 22 % daň z príjmov a zaplatiť ju. Netreba zabúdať ani na daňovú licenciu, teda minimálnu daň z príjmov vo výške najmenej 480 eur. Ako sme spomínali, zvyšný zisk si môžete vyplatiť, ale zaplatí sa z neho len 14 % zdravotné poistenie (tento zisk už potom nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb).

Kedy sa popri zamestnaní oplatí viac živnosť a kedy s.r.o.

Výhody a nevýhody podnikania popri zamestnaní prostredníctvom živnosti alebo prostredníctvom s.r.o. sme v tomto článku už čiastočne spomenuli. So založením živnosti sú spojené nízke náklady a veľkou výhodou je, že s takýmto podnikaním môžete v prípade neúspechu okamžite skončiť bez vynaloženia vysokých nákladov. Založenie s.r.o. si už vyžaduje podstatne vyššie náklady a ak by bolo Vaše podnikanie z nejakých dôvodov neúspešné, zbavenie sa firmy je častokrát náročný a nákladný proces.

Pokiaľ ide o samotnú daňovo-odvodovú výhodnosť, tá závisí od viacerých faktorov, pretože medzi živnosťou a s.r.o. popri zamestnaní existujú značné rozdiely. Živnosť popri zamestnaní je výhodná predovšetkým v začiatkoch podnikania. Nemusíte platiť minimálny preddavok na zdravotné poistenie a nemusíte platiť žiadne sociálne poistenie. Potom, ak budú Vaše príjmy vysoké, sa môže situácia zmeniť a môžete mať povinnosť platiť nemalé zdravotné aj sociálne poistenie. Vtedy môžete jednoducho živnosť pozastaviť alebo zrušiť a tým zanikne na toto obdobie aj povinnosť platiť odvody. Ak sa teda rozhodnete pre živnosť popri zamestnaní, môže byť tento spôsob výhodný najmä vtedy, ak Vaše príjmy nedosiahnu hranicu pre platenie sociálneho poistenia.

V opačnom prípade, ale nielen vtedy, je vhodné uvažovať nad druhou možnosťou a teda podnikaním popri zamestnaní prostredníctvom s.r.o. Ako sme spomínali, pri posudzovaní daňovej a odvodovej výhodnosti podnikania prostredníctvom s.r.o. veľmi závisí od druhu príjmov, ktoré z nej chcete poberať, ako pravidelne a v akej výške. Najvýhodnejšie je poberať čo najnižší alebo dokonca žiadny príjem v priebehu roka (napríklad zmluva o výkone funkcie konateľa bez nároku na odmenu) a nechať si vyplácať podiely na zisku podliehajúce len zdravotným odvodom. Práve takýto spôsob je najvýhodnejší vtedy, ak sú Vaše príjmy z podnikania vysoké a zo zamestnania máte dostatočný príjem na zabezpečenie svojich životných potrieb.

Či sa oplatí založiť v roku 2020 z hľadiska daní a odvodov živnosť alebo s.r.o. približujeme v článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020 alebo Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020 - príklad.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky