Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2016

Od januára 2016 je minimálna výška odvodov, ktoré musí SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne spolu vo výške 202,26 €. Ktoré SZČO musia platiť sociálne a zdravotné odvody, v akej výške a dokedy, sa dozviete v tomto článku.

Kto sa považuje za SZČO z hľadiska odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2016?

Zákon o sociálnom a zákon o zdravotnom poistení upravujú, kto je na účely týchto zákonov definovaný ako samostatne zárobkovo činná osoba. Vo všeobecnosti možno povedať, že samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie podnikania, príp. inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo má príjem z tejto činnosti. Ide teda o osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Postavenie SZČO sa už neposudzuje v závislosti od registrácie na daňovom úrade (teda či osoba má alebo nemá pridelené DIČ), ale v závislosti od toho, či dosahuje príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov (napr. príjmy zo živnosti, z vytvorenia diela a umeleckého výkonu, príjmy z činností sprostredkovateľov a pod.). Za SZČO sa naďalej nepovažuje fyzická osoba, ktorá vykonáva osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak napríklad živnostník získa oprávnenie na podnikanie, stáva sa na účely zdravotného a sociálneho poistenia samostatne zárobkovo činnou osobou.

Čo je živnosť a čo je iná samostatná zárobková činnosť? Odpoveď nájdete v článku Kto je SZČO a čo je SZČ (samostatná zárobková činnosť)?

Stal som sa SZČO, musím to ohlasovať zdravotnej poisťovni?

Povinnosť oznámiť skutočnosť, že ste začali podnikať alebo vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, teda vznik, resp. zmenu platiteľa poistného, máte voči vašej zdravotnej poisťovni. Čo sa týka živnostníkov, oznámenie zmeny platiteľa poistného na samostatne zárobkovo činnú osobu si splnia na jednotnom kontaktnom mieste pri získavaní oprávnenia na podnikanie. Ak ide o iné SZČO, napríklad umelcov, športovcov, osoby, ktoré sú zapisované do rôznych registrov – daňoví poradcovia, audítori, finanční sprostredkovatelia a pod., títo sú povinní oznámiť začiatok tejto činnosti do ôsmich dní. Či musí začínajúca SZČO platiť preddavky na zdravotné poistenie hneď od prvého dňa začatia vykonávania zárobkovej činnosti v roku 2016 závisí od toho, či má iba postavenie SZČO alebo ide o kombináciu typov platiteľa poistného. Ak ide napríklad o novú SZČO, ktorá nie je súčasne zamestnancom ani poistencom štátu, musí platiť preddavky hneď, a to najmenej 60,06 € za mesiac (v prípade zdravotne postihnutej osoby je to polovica). Minimálny základ pre preddavky na zdravotné poistenie sa nevzťahuje na SZČO v období, v ktorom je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (napríklad študentom, invalidným dôchodcom, poberateľom rodičovského príspevku atď.). V týchto prípadoch je možné si výšku preddavku určiť, a to aj v nulovej výške. Treba však rátať s tým, že v ročnom zúčtovaní môže vyjsť takémuto podnikateľovi vysoký nedoplatok, ktorý bude musieť po ročnom zúčtovaní naraz zaplatiť.

Príklad:

Ak si študent (poistenec štátu), ktorý nikdy nebol SZČO, založí v roku 2015 živnosť (stane sa SZČO), výšku preddavkov do zdravotnej poisťovne si určí sám. Keďže ide o kombináciu typov platiteľa poistného, nie je potrebné platiť minimálnu mesačnú sumu vo výške 60,06 €. Môže si určiť, že preddavky nebude platiť (budú v nulovej výške), a to až do 31. decembra 2016. Na základe vykonaného ročného zúčtovania za rok 2015 by mu vyšlo platiť preddavky od 1. januára 2017 v určitej výške v závislosti od dosiahnutého základu dane za rok 2015. Ak by však medzitým ukončil štúdium a už by bol len SZČO (živnostníkom), preddavky by musel platiť, a to najmenej vo výške 60,06 €.

Ak ide o SZČO, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie (RZZP) za rok 2014, platia preddavky na zdravotné poistenie vo výške, ktorá im bola vypočítaná (ak sú len SZČO, tak je to minimálne 60,06 € mesačne, aj keby im na základe ročného zúčtovania vyšla nižšia suma). Prehľadne si to zobrazíme v nasledujúcej tabuľke.

Prečítaje si aj článok Živnosť popri zamestnaní

Ako sa určujú mesačné preddavky na zdravotné poistenie u SZČO (napr. živnostníka) v roku 2016

Typ platiteľa poistného, resp. kombinácia V roku 2014 bol SZČO V roku 2014 nebol SZČO (SZČO od roku 2015 alebo 2016)
Len SZČO (napr. živnostník) preddavok podľa výsledku RZZP za rok 2014, avšak minimálne 60,06 €
maximálne 600,60 €
výšku preddavku si určí sám, avšak minimálne 60,06 €
maximálne 600,60 €
SZČO a zároveň zamestnanec
SZČO a zároveň poistenec štátu
preddavok podľa výsledku RZZP za rok 2014 v prípade, ak je vyšší ako 3 eurá
nevzťahuje sa naňho minimum (preddavok môže byť napríklad 10 €)
maximum 600,60 €
výšku preddavku si určí sám
nevzťahuje sa naňho minimum - môže byť nula
maximum 600,60 €

Je dôležité upozorniť, že do zdravotnej poisťovne sa platia preddavky na poistné, ktoré sa vysporiadajú v ročnom zúčtovaní zdravotného poistného (RZZP). Znamená to, že ak živnostník zaplatil na preddavkoch viac, ako mu vyšlo v RZZP, rozdiel mu zdravotná poisťovňa vráti a ak zaplatil menej, vznikne mu nedoplatok, ktorý je povinný zdravotnej poisťovni uhradiť. Ročné zúčtovanie sa vykonáva až po skončení kalendárneho roka najneskôr do septembra, resp. do októbra, ak mala SZČO (živnostník) predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Aké má SZČO (živnostník) povinnosti voči Sociálnej poisťovni?

Vznik povinného sociálneho poistenia, teda povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO sa posudzuje vždy k 1.7. (resp. 1.10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania), kedy sa berie do úvahy výška príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona o dani z príjmov alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním za minulý rok. K 1.7.2015 sa posudzujú tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2014, k 1.7.2016 sa posudzujú tieto príjmy podľa podaného daňového priznania fyzickej osoby za rok 2015 atď.

Prečítajte si tiež

Povinnosť platiť poistné (odvody) do Sociálnej poisťovne má za obdobie od 1. júla 2015 tá SZČO, ktorá dosiahla za rok 2014 príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou vyšší ako 4 944 eur (12 x 412 eur). Ak SZČO nepresiahla hranicu príjmov 4 944 eur za rok 2014, nie je povinná od 1. 7. 2015 platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to až do 30. 6. 2016. Hranica príjmu pre platenie poistného do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2016 je vo výške 5 148 eur (12 x 429 eur).

Ak ste si založili novú živnosť v roku 2015, odvody do Sociálnej poisťovne nie ste povinní platiť. Či budete musieť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, sa bude posudzovať až k 1. 7. 2016 v závislosti od príjmov dosiahnutých za rok 2015. SZČO sa však môže prihlásiť na dobrovoľné poistenie, pričom je potrebné si vybrať niektorý z balíkov dobrovoľného poistenia.

Pri sociálnych odvodoch je potrebné upozorniť, že ide o poistné, teda nie preddavok, ako v prípade zdravotných odvodov. V sociálnom poistení zatiaľ nefunguje ročné zúčtovanie, pričom o jeho zavedení sa uvažuje.

Vymeriavací základ pre platenie sociálnych a zdravotných odvodov v roku 2016

Vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve v SR. Od januára 2016 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2014 (858 €), čo predstavuje sumu 429 €. Maximálny vymeriavací základ je vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy, t. j. 4 290 €. V roku 2015 bol minimálny vymeriavací základ vo výške 412 € a maximálny 4 120 €.

Aké sú odvody SZČO (živnostníka) do zdravotnej poisťovne v roku 2016?

Pri výpočte preddavku na poistné do zdravotnej poisťovne v roku 2016 sa vychádza z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2014 (ak bola fyzická osoba SZČO v roku 2014). Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2014 je potrebné zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné aj sociálne poistenie a túto sumu vydeliť koeficientom 1,486. Tento koeficient ostáva platný aj pre nasledujúce roky. Výsledok predstavuje ročný vymeriavací základ, ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2014. Preddavok potom bude vo výške 14 % z mesačného vymeriavacieho základu (ak ide o SZČO, ktorá je osobou so zdravotným postihnutím, použije sa sadzba vo výške 7 %).

Suma preddavku na rok 2016 bola samostatne zárobkovo činným osobám (živnostníkom) oznámená vo výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2014, ktoré im bolo vykonané zdravotnou poisťovňou a zaslané najneskôr do septembra, resp. októbra 2015.

Príklad na výpočet preddavku do zdravotnej poisťovne v roku 2016

  Výpočet platný v roku 2016 (vychádza sa z údajov za rok 2014)
Základ dane z príjmov z podnikania (živnosti) 12 000 €
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie 840 €
Zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 960 €
Počet mesiacov podnikania 12
Výpočet ročného vymeriavacieho základu (12 000 € + 840 € + 1 960 €) / 1,486
Výška ročného vymeriavacieho základu 9 959,62 €
Výpočet mesačného vymeriavacieho základu (ročný / počet mesiacov podnikania) 829,96 €
Výška preddavku (14% z mesačného vymeriavacieho základu) 116,19 €
Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 60,06 € *

* V prípade, že by výška preddavku u „čistej“ SZČO (teda u SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom ani poistencom štátu) vyšla nižšia ako je suma minimálneho preddavku, takáto SZČO musí platiť minimálne túto sumu, t. j. v roku 2016 vo výške 60,06 € mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2016 sumu 60,06 €. V porovnaní s rokom 2015, kedy bol minimálny odvod 57,68 €, ide o nárast o 2,38 €. Novú výšku preddavku budú musieť podnikatelia – fyzické osoby prvýkrát zaplatiť vo februári 2016 za január. Stanovená je aj maximálna výška preddavku do zdravotnej poisťovne, v roku 2016 to bude suma 600,60 € mesačne.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú odvody SZČO (živnostníka) do Sociálnej poisťovne v roku 2016?

Vzhľadom na zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe sa mení aj výška minimálnych a maximálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2016 bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 142,20 € (v roku 2015 boli minimálne sociálne odvody vo výške 136,57 €, ide teda o zvýšenie o 5,63 €). Maximálne sociálne odvody budú vo výške 1 422,13 € mesačne.

Ako sme už spomínali, vznik/zánik povinného poistenia v Sociálnej poisťovni, resp. výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa v súčasnosti posudzuje a mení k 1.7. (resp. k 1.10., ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania). Minimálna a maximálna výška odvodov sa však mení k 1.1., preto je možné, že sa od 1.1.2016 podnikateľovi zmení suma, ktorú je povinný odviesť do Sociálnej poisťovne. Ak platíte od 1.7.2015 minimálne odvody (t. j. vo výške 136,57 €), od 1.1.2016 sa poistné, ktoré musíte platiť, zvýši na 142,20 €.

Viac o odvodoch do Sociálnej poisťovne od 1.7.2015 sa dočítate v tomto článku.

Dokedy musí SZČO (živnostník) zaplatiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne?

Odvody SZČO, teda preddavok na poistné na zdravotné poistenie aj poistné na sociálnej poistenie samostatne zárobkovo činných osôb, je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Odvody sa teda platia pozadu po ukončení mesiaca, vždy do 8., napríklad za január 2016 najneskôr do 8. februára 2016. Ak by pripadol deň splatnosti preddavku, resp. poistného (odvodov) na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Výška odvodov SZČO (najmä živnostníkov) v EUR od 01.01.2016

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody (maximálna suma poistného)
Starovné 18,00% 429 € 4 290 € 77,22 € 772,20 €
Invalidné 6,00% 429 € 4 290 € 25,74 € 257,40 €
Rezervný fond solidarity (súčasť dôchodkového poistenia) 4,75% 429 € 4 290 € 20,37 € 203,77 €
Nemocenské 4,40% 429 € 4 290 € 18,87 € 188,76 €
V nezamestnanosti (je dobrovoľné) 2,00% 429 € 4 290 € 8,58 € 85,80 €
Odvody do Sociálnej poisťovne 33,15% - - 142,20 €* 1 422,13 €
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00% 429 € 4 290 € 60,06 € 600,60 €
Odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne spolu 47,15% - - 202,26 € 2 022,73 €

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Pozn.: V prípade osôb so zdravotným postihnutím 41 % a viac sú odvody do zdravotnej poisťovne platené v polovičnej výške (7 %), t. j. minimálny preddavok je vo výške 30,03 €, maximálny preddavok 300,30 €.

Aktuálne informácie k odvodom SZČO (živnostníkov) pre rok 2017 nájdete v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky