Minimálna mzda od 1. 1. 2016

Minimálna mzda od 1. 1. 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Minimálna mzda sa od roku 2016 zvýši na 405,00 Eur pre najmenej náročnú prácu a na 810,00 Eur pre prácu zaradenú do najvyššej kategórie náročnosti.

Minimálna mzda od 1.1. 2016

Dnes (7.10.2015) bolo vládou SR schválené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016 (ďalej len “nariadenie o minimálnej mzde”). Suma minimálnej mzdy sa od 1.1.2016 ustanovuje na:

  • 405,00 Eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,328 Eur za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

V zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”) patrí minimálna mzda zamestnancom v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu (napr. služobný pomer) a od 1.1.2013 aj zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. študenti).

Vývoj mesačnej minimálnej mzdy v rokoch 2009 až 2016

Mesačná minimálna mzda pre rok 2016 sa v porovnaní s mesačnou minimálnou mzdou pre rok 2015 zvýšila o 25 Eur, t.j. 1,07-násobne. Zvýšenie so stavom z roku 2009 predstavuje v nominálnej sume 109,50 Eur, t. j. až 1,37-násobné zvýšenie. Podrobnejší prehľad vývoja minimálnej mzdy v prvom stupni náročnosti po rok 2016 zobrazuje nasledujúci graf.

Vývoj minimálnej mzdy v šiestom stupni náročnosti zobrazuje ďalší graf.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Je povinný zhodnotiť každé pracovné miesto a priradiť mu stupeň náročnosti na základe charakteristík uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce. Malí a stredne veľkí podnikatelia obvykle nemajú odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Sadzba minimálneho mzdového nároku sa ustanovuje osobitne pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou a osobitne pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa počtu odpracovaných hodín.

Mesačná minimálna mzda v roku 2016 podľa stupňa náročnosti pracovného miesta

Mesačná minimálna mzda od 1. 1. 2016 pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa určí ako násobok mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy. Vypočítaná suma sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Mesačná minimálna mzda
1 1 405,00
2 1,2 486,00
3 1,4 567,00
4 1,6 648,00
5 1,8 729,00
6 2 810,00

Úprava mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2016

U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas v súlade s § 49 Zákonníka práce, sa mesačná minimálna mzda zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci. Znížená mesačná minimálna mzda sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Podnikajte, s. r. o. má ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín. Zamestnanec Ivan je odmeňovaný mesačnou mzdou, jeho pracovné miesto je zaradené do prvého stupňa náročnosti a má dohodnutý 30-hodinový pracovný týždeň (kratší ako je v spoločnosti s ručením obmedzeným ustanovený). Ak má kalendárny mesiac fond pracovného času 160 hodín a Ivan odpracuje celý svoj fond pracovného času 120 hodín, patrí mu minimálna mzda vo výške 303,80 Eur (120/160 x 405,00).

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2016 podľa stupňa náročnosti pracovného miesta

Hodinová minimálna mzda od 1.1.2016 pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta sa určí ako násobok hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy. Vypočítaná suma za zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
38 a 3/4 hodiny 37 a 1/2 hodiny
1 1 2,4031 2,4832
2 1,2 2,8837 2,9798
3 1,4 3,3643 3,4765
4 1,6 3,8450 3,9731
5 1,8 4,3256 4,4698
6 2 4,8062 4,9664

Úprava hodinovej minimálnej mzdy od roku 2016 podľa dĺžky pracovného týždňa

Nariadenie o minimálnej mzde určuje minimálnu mzdu pre 40 hodinový pracovný týždeň. Pri ustanovení kratšieho týždenného pracovného času sa hodinová minimálna mzda úmerne zvýši. Vypočítaná suma zvýšenej hodinovej minimálnej mzdy sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta.

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Hodinová minimálna mzda
1 1 2,3280
2 1,2 2,7936
3 1,4 3,2592
4 1,6 3,7248
5 1,8 4,1904
6 2 4,6560

Aktuálne informácie o minimálnej mzde pre rok 2017 nájdete v článku Minimálna mzda od 1.1.2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


GDPR a mzda zamestnanca

Aké osobné údaje spracúva zamestnávateľ v súvislosti so mzdou zamestnanca? Je na takéto spracúvanie potrebný súhlas? Môže zamestnávateľ mzdu zamestnanca zverejniť?

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci v roku 2019 – príklady

Nové príplatky za prácu spôsobujú zamestnávateľom vo vybraných dňoch enormný nárast miezd aj nákladov na prácu. Pozrite si praktické príklady ich výpočtu v roku 2019.

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2019

Ako sa vypočíta čistá mzda zamestnanca v roku 2019? Aké veličiny ju ovplyvňujú a ako sa zmenili oproti predchádzajúcemu roku?

Minimálna mzda v členských štátoch EÚ

Aké sú aktuálne rozdiely v zákonných minimálnych mzdách v rámci členských štátov EÚ? Prinášame stručný prehľad.