Daňové licencie pre právnické osoby

Novela zákona o dani z príjmov zaviedla od 1. 1. 2014 minimálnu daň z príjmov pre právnické osoby. Koho sa týka a aká je jej výška?

Aká je výška daňovej licencie (minimálnej dane z príjmov)

Daňovník Štandardná výška ročnej daňovej licencie (minimálna výška dane z príjmov)
s ročným obratom do 500 000 €, ktorý nie je platiteľ DPH 480 €
s ročným obratom do 500 000 €, ktorý je platiteľ DPH 960 €
s ročným obratom viac ako 500 000 € 2 880 €

Pozor: Obrat pre účely registrácie na daň z pridanej hodnoty a obrat pre účely daňovej licencie je definovaný odlišne. Obrat pre účely daňovej licencie je definovaný v § 6 ods. 4 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako súhrn výnosov zo všetkých ním vykonávaných činností za príslušné zdaňovacie obdobie

Uvedené kritériá sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. U väčšiny spoločností je  účtovným a zdaňovacím obdobím kalendárny rok, takže rozhodujúce budú skutočnosti k 31. 12.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzením XYZ má zdaňovacie obdobie od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014. Od 01. 01. do 30. 10. 2014 je platiteľom DPH. Keďže má nízky obrat, rozhodne sa zrušiť svoju registráciu platiteľa DPH k 31. 10. 2014. K 31. 12. 2014 teda už nie je platiteľom DPH. Táto skutočnosť je rozhodujúca pre výšku daňovej licencie (minimálnej dane z príjmov). Takáto spoločnosť bude platiť minimálnu daň z príjmov vo výške 480 €.

Spoločnosť ABC, s.r.o. má zdaňovacie obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Dňa 28. 10. prekročila obrat 49 790 € a vznikla jej povinnosť registrovať sa za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Daňový úrad ju zaregistroval k 1. 12. 2014 za platiteľa dane z pridanej hodnoty. K 31. 12. je teda ABC, s.r.o. platiteľom DPH a výška daňovej licencie bude 960 €.

Polovičná daňová licencia pre zamestnávateľov ZŤP

Polovičnú daňovú licenciu platí daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím a tieto tvoria za zdaňovacie obdobie najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov.  

Daňovník Štandardná výška ročnej daňovej licencie (minimálna výška dane z príjmov) Polovičná výška daňovej licencie
s ročným obratom do 500 000 €, ktorý nie je platiteľ DPH 480 € 240 €
s ročným obratom do 500 000 €, ktorý je platiteľ DPH 960 € 480 €
s ročným obratom viac ako 500 000 € 2 880 € 1 440 €

Koho sa týka daňová licencia (minimálna daň z príjmov)
Daňová licencia sa týka iba právnických osôb, na fyzické osoby sa nevzťahuje. Daňovú licenciu platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Zjednodušene možno povedať, že sa daňové licencie budú vzťahovať najmä na podnikateľov, ktorí podnikajú ako právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s.). Zákon taxatívne vymenúva právnické osoby, ktorých sa daňová licencia netýka.

Kto neplatí daňovú licenciu

  • daňovník, ktorému prvý krát vznikla povinnosť podať daňové priznanie – napríklad novovzniknutá s.r.o. za svoje prvé zdaňovacie obdobie,
  • daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu,
  • verejné obchodné spoločnosti,
  • daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
  • neziskové účtovné jednotky (napríklad záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia,
  • politické strany a hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vysoké školy, neinvestičné fondy,  nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby...),
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • obce a vyššie územné celky,
  • štátne fondy,
  • ďalšie právnické osoby –Sociálna poisťovňa, Fond ochrany v kladov, Rozhlas a televízia Slovenska, Národná banka Slovenska, Fond národného majetku, Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenský pozemkový fond, Garančný fond investícií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská kancelária poisťovateľov.

Keďže daňové licencie sú len pre právnické osoby, netýkajú sa ani osôb, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť – živnostníkov, slobodných povolaní a pod.

Kedy je daňová licencia splatná

Daňová licencia sa platí vždy v termíne na podanie daňového priznania z príjmov právnických osôb.  V prípade, že daňová povinnosť daňovníka nedosiahne zákonom určenú minimálnu výšku, tak sa na daňovníka vzťahuje povinnosť úhrady minimálnej dane z príjmov formou daňovej licencie.

Príklad:  S.r.o. podáva v riadnej lehote na podanie daňového priznania (do 31. 3. 2015) daňové priznanie za kalendárny rok 2014. Daň z príjmov, resp. daňovú licenciu musí uhradiť do 31. 3. 2015.

Článok vychádza z právneho stavu k 1. 1. 2014.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2022 (v roku 2023)

Ako správne vyplniť jednotlivé riadky v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2022, sa dočítate v článku.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky