Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015

Zamestnávatelia sú každoročne povinní vykonať ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za zamestnancov, ktorí o to požiadajú. Ani v roku 2016 ich táto povinnosť neminie. Koho sa týka ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015, aké sú termíny a tlačivá súvisiace s ročným zúčtovaním sa dozviete v nasledujúcom článku.

Koho sa týka ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015?

Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015 sa týka všetkých zamestnancov, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2015 tomu zamestnancovi, ktorému v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) môže ročné zúčtovanie vykonať (ak oň zamestnanec požiada).

Zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň zamestnancovi, ktorý:

 • v roku 2015 poberal len zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti,
 • nepoberal príjmy zdaňované zrážkovou daňou, pri ktorých sa rozhodol považovať daň zrazenú zrážkou za preddavok na daň,
 • nemá povinnosť zvýšiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie uplatnenú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vzťahujúcu sa na príspevky, ktoré mu boli vyplatené pri zrušení sporenia alebo pri predčasnom výbere,
 • nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) vs. daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2015

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby vo všeobecnosti nemusí podávať daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % z 19,2-násobku platného životného minima, a ktorý nevykazuje daňovú stratu. V roku 2015 je hranica zdaniteľných príjmov, pri ktorých daňovník nemusí podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, vo výške 1 901,67 €.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby nepodáva daňovník, ak zaňho vykoná zamestnávateľ (platiteľ dane) ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň).

Zamestnanec musí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, teda nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2015 v prípade, ak:

 • má príjmy od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
 • má príjmy zo zdrojov v zahraničí (výnimkou sú prípady, ak daňovníkovi plynú príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky a je zároveň daňovníkom využívajúcim výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo je daňovník zamestnancom Európskej únie resp. jej orgánov, ktorého príjmy boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie),
 • v stanovenej lehote nepredložil potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň,
 • musí zvýšiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie uplatnenú v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach vzťahujúcu sa na príspevky, ktoré mu boli vyplatené pri zrušení sporenia, resp. pri predčasnom výbere,
 • sa pri príjmoch zdaňovaných zrážkou rozhodol považovať zrazenú daň za preddavok na daň,
 • mal v roku 2015 aj príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy, ak tieto príjmy nie sú oslobodené od dane z príjmov,
 • v roku 2015 dosiahol daňovú stratu pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • zamestnávateľ zanikol a neexistuje jeho právny nástupca.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať daňovník, ktorý nepožiadal v stanovenej lehote zamestnávateľa (platiteľa dane) o vykonanie ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2015.

Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa a lehoty súvisiace s ročným zúčtovaním dane (preddavkov na daň) za rok 2015

V prípade, že zamestnanec spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na to, aby mohol požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2015, musí podať zamestnávateľovi Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie (rok) 2015.

Zamestnanec je povinný podať zamestnávateľovi žiadosť do 15. februára 2016. Do stanoveného termínu musí tiež zamestnávateľovi predložiť všetky doklady potrebné pre vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2015, napr. potvrdenia o zdaniteľných príjmoch od všetkých zamestnávateľov (ak v zdaňovacom období v roku 2015 pracoval u viacerých zamestnávateľov na dohodu alebo v pracovnom pomere), doklady potrebné na dokazovanie nároku na nezdaniteľné časti základu dane a pod.

V prípade, že mal zamestnanec v priebehu zdaňovacieho obdobia viacero zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať posledného zamestnávateľa (platiteľa dane), u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus. Ak zamestnanec do augusta 2015 pracoval u jedného zamestnávateľa a v septembri začal pracovať u druhého zamestnávateľa (u obidvoch mal podpísané vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane), o vykonanie ročného zúčtovania dane môže požiadať druhého zamestnávateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Zamestnanec, ktorý počas roka 2015 pracoval u viacerých zamestnávateľov, by si mal najneskôr do 5. februára 2016 vyžiadať od všetkých zamestnávateľov Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, za zdaňovacie obdobie 2015 (ďalej len “potvrdenie o zdaniteľných príjmoch”). Toto potvrdenie musí do 15. februára 2016 dodať zamestnávateľovi, ktorý mu vykonáva ročné zúčtovanie za rok 2015. Zamestnávatelia majú v tom prípade povinnosť vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch do 10. februára 2016.

Ak by zamestnanec požiadal o vystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch po 5. februári 2016 alebo by o potvrdenie nepožiadal vôbec, zamestnávateľ mu môže vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2015 až do 10. marca 2016.

Zamestnávateľ má stanovenú lehotu na vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2015 do 31. marca 2016. Zamestnávateľ je povinný dať všetkým zamestnancom, ktorým vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015 doklad o vyplatenom príjme, ktorým je ročné zúčtovanie preddavkov na daň do 2. mája 2016 (pretože 30. apríl 2016 pripadá na sobotu).

Zamestnávateľ okrem ročného zúčtovania dane má povinnosť vyhotoviť všetkým zamestnancom, ktorým vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2015 aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2015. Zamestnanec na základe potvrdenia o zaplatení dane vyplní Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2015. Toto vyhlásenie musí správcovi dane podať do 2. mája 2016 (pretože 30. apríl 2016 pripadá na sobotu).

Prečítajte si tiež

V súlade s § 39 ods. 9 písm. b) zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ - platiteľ dane povinný predkladať správcovi dane hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse do konca apríla nasledujúceho po roku, za ktoré sa hlásenie podáva. Hlásenie za rok 2015 musí zamestnávateľ podať do 2. mája 2016 (keďže 30. apríl pripadá na sobotu).

Vysporiadanie rozdielov z ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2015

Na základe ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) môže mať zamestnanec preplatok na dani alebo daňový nedoplatok, príp. nemusí vzniknúť medzi zrazenými preddavkami a výslednou daňou žiadny rozdiel.

Daňový nedoplatok vzniknutý na základe ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2015

V prípade daňového nedoplatku sa postupuje dvojako v závislosti od toho, či si zamestnanec uplatnil daňový bonus v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. chce poukázať podiel zaplatenej dane (2% alebo 3 %) alebo nie. Ak zamestnanec nechce poukázať podiel zaplatenej dane a neuplatnil si ani daňový bonus v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, zamestnávateľ mu zrazí daňový nedoplatok presahujúci sumu 5 € zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia , v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. Zrazený nedoplatok je zamestnávateľ povinný odviesť správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.

V prípade, že si zamestnanec uplatnil daňový bonus až v ročnom zúčtovaní dane (preddavkov na daň), zamestnávateľ zníži sumu daňového nedoplatku o sumu daňového bonusu. V tomto prípade zráža zamestnancovi zo mzdy (resp. znižuje sumu daňového bonusu) aj o nedoplatok, ktorý je menší alebo rovný ako 5 €.

Ak zamestnanec poukazuje podiel zaplatenej dane (2% alebo 3%), zamestnávateľ zrazí zo zdaniteľnej mzdy (resp. zníži sumu daňového bonusu) aj nedoplatok v sume nižšej alebo rovnajúcej sa 5 €. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný zraziť daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 najneskôr do 2. mája 2016 (pretože 30. apríl 2016 pripadá na sobotu).

Preplatok na dani vzniknutý na základe ročného zúčtovania dane (preddavkov na daň) za rok 2015

Preplatok na dani je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vrátiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva. Zároveň vyplatí zamestnaneckú prémiu a daňový bonus, na ktoré má zamestnanec nárok. Znamená to, že preplatok na dani vzniknutý na základe ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2015 je zamestnávateľ povinný zúčtovať najneskôr v mzde za apríl 2016 a vyplatiť vo výplatnom termíne v priebehu mája 2016.

Preplatok na dani zamestnanca zamestnávateľ hradí zo svojich prostriedkov. O sumu preplatku znižuje zamestnávateľ odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo (pri ročnom zúčtovaní za rok 2015 znižuje zamestnávateľ odvod preddavkov na daň do konca roku 2016).

Ak si zamestnanci uplatnili daňový bonus až v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo majú nárok na zamestnaneckú prémiu (za rok 2015), zamestnávateľ zníži odvod preddavkov na daň o sumu daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo.

V prípade, že suma zamestnaneckej prémie, daňového bonusu a preplatku na dani zamestnancov je väčšia ako preddavky na daň za daný kalendárny mesiac, zamestnávateľ požiada do konca kalendárneho štvrťroka správcu dane o poukázanie sumy prostredníctvom Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

Prehľad povinností, na ktoré by nemal zabudnúť zamestnanec a zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2019 nájdete v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? V akej výške a dokedy je povinná zaplatiť preddavky na daň? Dozviete sa v článku aj na príkladoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky