Pozastavenie živnosti v roku 2015

Pozastavenie živnosti je zaujímavá možnosť, ako na určitý čas s podnikaním prestať a neplatiť za dané obdobie odvody. Aká je doba pozastavenia živnosti a aké oznámenia je potrebné podať?

Podnikateľ, ktorý momentálne z akýchkoľvek dôvodov nechce podnikať, sa môže rozhodnúť medzi nasledujúcimi troma alternatívami:

  1. úplne zruší živnostenské oprávnenie,
  2. dočasne pozastaví živnostenské oprávnenie,
  3. živnostenské oprávnenie nepozastaví ani nezruší, aj keď podnikať nebude.

V tomto článku sa ďalej budeme venovať povinnostiam podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou (živnostníkom), ktorý sa rozhodol svoje živnostenské oprávnenie dočasne pozastaviť.

Ako prerušiť živnosť v roku 2020 online krok za krokom, nájdete v článku Prerušenie (pozastavenie) živnosti online cez slovensko.sk.

S pozastavenou živnosťou nemôžete najmenej šesť mesiacov podnikať

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“) dáva podnikateľom aj možnosť pozastavenia živnostenského oprávnenia. Je to pomerne rýchly a nenáročný administratívny proces. Dôvodov, prečo niekto premýšľa nad pozastavením živnosti, je niekoľko. Väčšinou ide o situácie, keď má predmet podnikania sezónny charakter alebo k takémuto rozhodnutiu podnikateľa vedú zdravotné dôvody. Pri pozastavení živnostenského oprávnenia (živnosti) sa môžete rozhodnúť, či si pozastavíte všetky predmety podnikania uvedené v osvedčení o živnostenskom oprávnení alebo len vybrané predmety podnikania. V predmetoch, pre ktoré ste si živnosť pozastavili, podnikať už ďalej nemôžte, v ostatných bez akýchkoľvek obmedzení áno.

Živnostenské oprávnenie (živnosť) je podľa § 57 ods. 6 živnostenského zákona možné pozastaviť najmenej na šesť mesiacov a najviac na tri roky. Podnikateľ opätovne nadobudne oprávnenie vykonávať živnosť až uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti. Znamená to, že ak by ste sa rozhodli živnostenské oprávnenie prerušiť na minimálnu dobu pol roka, od nadobudnutia jeho účinnosti do uplynutia tejto lehoty nie je možné toto živnostenského oprávnenie obnoviť a nemôžete v danom predmete podnikať. Ak by ste ale živnostenské oprávnenie prerušili napríklad na dobu jeden rok, je možné živnostenské oprávnenie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov obnoviť aj skôr na základe oznámenia o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti sa podáva na rovnakom tlačive, na ktorom sa oznamuje pozastavenie prevádzkovania živnosti. Ide o formulár Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.

Pozastavenie živnosti môžete oznámiť osobne alebo elektronicky

Pri podávaní oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti má podnikateľ na výber medzi osobným oznámením alebo elektronickým oznámením.

Osobné oznámenie sa podáva miestne príslušnému živnostenskému úradu (jednotnému kontaktnému miestu) podľa bydliska fyzickej osoby na tlačive Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Oznámenie má len jednu stranu a je potrebné v ňom vyplniť identifikačné údaje a to, či sa má živnosť pozastaviť vo vybraných alebo vo všetkých predmetoch podnikania uvedených na osvedčení o živnostenskom oprávnení. Najdôležitejším údajom v Oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti je doba (od – do), na ktorú sa má prevádzkovanie živnosti pozastaviť. Živnostenské oprávnenie sa pozastavuje s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, ak ste v oznámení dátum „od“ neuviedli. Ak je v oznámení uvedený neskorší deň ako deň doručenia, živnostenské oprávnenie sa pozastavuje od tohto dňa. Živnostník v oznámení uvádza aj zdravotnú poisťovňu, v ktorej je prihlásený na zdravotné poistenie.

Prečítajte si tiež

Elektronické oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti je možné podať prostredníctvom Ústredného portálu verejne správy www.slovensko.sk vyplnením žiadosti v elektronickej podobe s obsahom podobným ako v tlačenej podobe. Nevyhnutnou podmienkou pre podanie elektronického oznámenia o prevádzkovaní živnosti je použitie elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty. Elektronický občiansky preukaz pritom musí mať nahraté kvalifikované certifikáty pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu a tiež sa k tomu bude vyžadovať aj potrebné hardvérové a softvérové príslušenstvo.

Pozastavenie (prerušenie) živnosti v roku 2015 podlieha správnemu poplatku vo výške 4 eurá

Správny poplatok za oznámenie o pozastavení živnosti alebo oznámenie zmeny doby pozastavenia živnosti je pri osobnom podaní 4 eurá a pri elektronickom podaní je jeho výška polovičná, teda 2 eurá. Pri osobnom podaní ho môžete zaplatiť potvrdením pre evidenciu poplatku, ktoré kúpite na pošte alebo iným spôsobom úhrady správneho poplatku. V prípade elektronického podania dostanete do svojej elektronickej schránky správu o platobných podmienkach, kde si vyberiete platbu cez internet banking alebo poštovou poukážkou na účet (musí sa uhradiť do 15 dní).

Živnostenský úrad vydáva o pozastavení živnosti potvrdenie, ktoré sa preukazuje pri oznámeniach iným inštitúciám popísaným nižšie. Pri elektronickom podaní si môže podnikateľ vybrať, či sa mu má potvrdenie o pozastavení živnosti zaslať elektronicky, poštou alebo si ho vyzdvihne na miestne príslušnom jednotnom kontaktnom mieste. Pozastavenie živnostenského oprávnenia sa zapisuje do živnostenského registra.

Povinnosti pri pozastavení (prerušení) živnosti v roku 2015 má podnikateľ voči nasledujúcim inštitúciám:

  1. daňový úrad,
  2. zdravotná poisťovňa,
  3. Sociálna poisťovňa.

Veľmi dôležitá je, že všetky nižšie uvedené povinnosti sa vzťahujú len na situáciu, kedy má podnikateľ pozastavené prevádzkovanie živnosti vo všetkých predmetoch podnikania uvedených v osvedčení o živnostenskom oprávnení. V opačnom prípade nie je dôvod týmto inštitúciám oznamovať pozastavenie živnosti, keďže podnikateľ bude naďalej vykonávať podnikateľskú činnosť v rámci ostatných predmetov podnikania.

Poznámka: Pozastavenie živnosti odporúčame, pokiaľ je to možné, nastaviť na dobu od prvého dňa kalendárneho mesiaca do posledného dňa kalendárneho mesiaca. Výrazne Vám to pomôže predchádzať komplikáciám hlavne pri výpočte zdravotného a sociálneho poistenia za pomernú časť mesiaca.

Článok pokračuje pod reklamou

Pozastavenie živnosti v roku 2015 a daňový úrad

Pozastavením všetkých predmetov živnostenského oprávnenia podnikateľ dočasne stráca právo podnikať a tým zaniká dôvod na registráciu na daň z príjmov, o ktorej zrušenie je potrebné požiadať daňový úrad do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti. Pozastavenie živnosti oznámite daňovému úradu na tlačive Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Povinnosťou podnikateľa je do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ).

Ak je podnikateľ registrovaný aj na daň z pridanej hodnoty, vzniká mu tiež povinnosť túto registráciu zrušiť v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti. Vyplýva to z § 81 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá platiteľovi povinnosť požiadať o zrušenie registrácie na DPH, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom DPH. Keďže v čase pozastavenia živnosti nie je podnikateľ oprávnený podnikať, musí požiadať o zrušenie registrácie pre DPH na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Podobne ako v prípade dane z príjmov, podnikateľ dostane rozhodnutie o zrušení registrácie a do 10 dní odo dňa kedy prestal byť platiteľom DPH vráti daňovému úradu osvedčenie o registrácii (ružová kartička s IČ DPH).

V súvislosti s pozastavením živnosti vznikajú živnostníkovi aj rôzne daňové a účtovné povinnosti. Podľa § 17 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa pozastavenie živnosti, ktorá nebola obnovená do lehoty na podanie daňového priznania, považuje za skončenie podnikania. Ak teda živnosť nie je obnovená do lehoty na podanie daňového priznania, je potrebné vykonať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie pozastavenia živnosti určité úpravy základu dane. Zrušenie registrácie na DPH si tiež vyžaduje isté korekcie základu dane a daňovej povinnosti po pozastavení živnosti. Podobne je potrebné ku dňu skončenia podnikania zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku (okrem prípadu, ak vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje paušálne výdavky). Viac, nielen o týchto povinnostiach, sa dočítate v článku Skončenie podnikania (živnosti) účtovné a daňové aspekty.

Pozastavenie (prerušenie) živnosti v roku 2015 a zdravotná poisťovňa

Nadobudnutím účinnosti pozastavenia živnosti sa mení postavenie živnostníka v rámci systému verejného zdravotného poistenia. Podnikateľ, ktorý má pozastavenú živnosť, už zdravotné poistenie od tohto obdobia platiť nemusí. Novým platiteľom poistného môže byť zamestnávateľ, štát po zaevidovaní sa na úrade práce alebo daná osoba môže byť samoplatiteľ. Živnostník v Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti uvádza aj názov svojej zdravotnej poisťovne a jednotné kontaktné miesto zánik samostatnej zárobkovo činnej osoby ako platiteľa poistného príslušnej zdravotnej poisťovni oznamuje namiesto neho.

Pozastavenie (prerušenie) živnosti v roku 2015 a Sociálna poisťovňa

Živnostníkovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti. Prerušenie sociálneho poistenia je potrebné oznámiť miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti. Oznámenie sa vykonáva na tlačive „Registračný list fyzickej osoby“, kde sa v záhlaví označí dôvod „prerušenie“, v deviatom oddiele sa uvedie doba prerušenia vrátane dôvodu prerušenia, ktorému podľa poučenia na vyplnenie tohto tlačiva prislúcha číslo desať. Odo dňa nadobudnutia účinnosti pozastavenia živnosti podnikateľ sociálne poistenie neplatí.

Prečítajte si tiež článok Obnovenie pozastavenej živnosti v roku 2015, v ktorom sa dozviete, aké povinnosti Vás čakajú po tom, keď uplynie lehota, na ktorú ste mali živnosť pozastavenú. V ďalšom článku, Zrušenie (ukončenie) živnosti v roku 2015, nájdete informácie týkajúce sa povinností podnikateľov, ktorí sa rozhodli svoju podnikanie z nejakého dôvodu ukončiť úplne.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky