Elektronický občiansky preukaz

Nové občianske preukazy obsahujú elektronický čip. Prečítajte si najdôležitejšie informácie o tom ako si ich vybaviť, aké majú funkcie a čo na ich využívanie potrebujete.

Čo je to elektronický občiansky preukaz

Elektronický občiansky preukaz je nový typ občianskeho preukazu, ktorý má v sebe zabudovaný elektronický kontaktný čip. Pre tieto občianske preukazy sa tiež používa označenie elektronická identifikačná karta (eID karta). Elektronické občianske preukazy sa začali vydávať od 2. decembra 2013. Ich vydávanie súvisí s elektronizáciu verejnej správy a s postupným sprístupňovaním verejných služieb pre občanov prostredníctvom internetu.

V porovnaní s predchádzajúcimi občianskymi preukazmi obsahujú nové elektronické občianske preukazy navyše kontaktný čip, na ktorom sú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze (napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, platnosť). Pomocou tohto elektronického čipu je zabezpečená identifikácia a preukazovanie totožnosti držiteľa v elektronickom prostredí rovnako, ako so štandardným občianskym preukazom pri osobnom styku s verejnými i súkromnými inštitúciami.

Okrem základných identifikačných údajov o občanovi môže čip obsahovať aj údaje potrebné pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu, ak bude mať o to držiteľ nového občianskeho preukazu záujem. Elektronický občiansky preukaz môže tak obsahovať až tri druhy certifikátov: kvalifikovaný certifikát (ACA) na vytváranie zaručeného elektronického podpisu, certifikát na podpisovanie elektronickým podpisom (PCA) a certifikát na šifrovanie (SCA). Zaručený elektronický podpis zabezpečí jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá ho vytvorila a plnohodnotne nahrádza písomnú podobu vlastnoručného podpisu v elektronickej komunikácii občana s verejnými i súkromnými inštitúciami.

Ako je možné získať nový elektronický občiansky preukaz

Nové elektronické občianske preukazy sa automaticky vydávajú od 2. decembra 2013. Držitelia starších občianskych preukazov môžu tiež požiadať o výmenu svojho občianskeho preukazu za nový elektronický občiansky preukaz. Žiadosť o vydanie nového typu občianskeho preukazu je potrebné podať na miestne príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru (pri občianskych preukazoch ID1 vydávaných od 1. júla 2008 kdekoľvek, nielen v mieste trvalého bydliska).

Ak máte súčasný občiansky preukaz ešte platný a nejde o dôvod výmeny oslobodený od poplatku (napr. skončenie lehoty jeho platnosti, zmena bydliska, zápis akademického titulu), zaplatíte správny poplatok za vydanie nového občianskeho preukazu vo výške 4,50 eur. Lehota na vyhotovenie nového občianskeho preukazu je tridsať dní. Ak chcete mať nový občiansky preukaz vydaný do dvoch pracovných dní, pripravte si navyše 20 eur. Existuje aj možnosť dať si občiansky preukaz zaslať na ľubovoľnú adresu na území Slovenska za poplatok 3 eurá.

Aktivácia elektronického občianskeho preukazu

Ak chcete elektronický občiansky preukaz využívať aj v elektronickej komunikácii, je potrebné ho predtým aktivovať. Pre aktiváciu elektronického občianskeho preukazu sa vyžaduje zvolenie bezpečnostného osobného kódu. Bezpečnostný osobný kód slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa elektronického občianskeho preukazu pri jeho použití v elektronickej komunikácii. Bezpečnostný osobný kód zároveň poskytuje ochrannú funkciu pre údaje uložené na elektronickom občianskom preukaze, aby ich nebolo možné zneužiť, pozmeniť alebo kopírovať.

Aktivácia elektronického občianskeho preukazu sa teda vykonáva zvolením bezpečnostného osobného kódu pri žiadosti o jeho vydanie, jeho preberaní alebo kedykoľvek počas jeho platnosti osobne na oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Držiteľ elektronického občianskeho preukazu však nie je povinný si zvoliť žiadny bezpečnostný osobný kód, ak sa tak rozhodne. Použitie tohto kódu je nevyhnutné pre využívanie elektronických služieb, ktoré sú dobrovoľné.

Bezpečnostný osobný kód pozostáva z kombinácie šiestich číslic a je možné ho kedykoľvek zmeniť na oddelení dokladov alebo prostredníctvom aplikácie určenej pre elektronické občianske preukazy. Bezpečnostný osobný kód sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní. Odblokovať ho je možné až na pracovisku oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru. Z elektronického občianskeho preukazu bude pri jeho použití pri spojení medzi jeho držiteľom a príslušným serverom možné čítať len tie údaje, ktoré držiteľ povolí a sprístupní na čítanie zadaním bezpečnostného osobného kódu.

Elektronický občiansky preukaz a zaručený elektronický podpis

Najväčšie výhody elektronického občianskeho preukazu sa nepochybne spájajú práve s jeho elektronickým čipom a tým súvisiacoumožnosťou využitia zaručeného elektronického podpisu. Elektronický občiansky preukaz je certifikovaným prostriedkom, ktorý spĺňa požiadavky tzv. „bezpečného zariadenia“ na uloženie kvalifikovaného certifikátu, súkromného kľúča a verejného kľúča potrebných pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Zaručený elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá pri splnení podmienok upravených zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise umožňuje spoľahlivú a jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby, ktorá ho vyhotovila.

Ak chce držiteľ elektronický občiansky preukaz používať aj na zaručený elektronický podpis, musí pri jeho vydaní okrem zadania bezpečnostného osobného kódu požiadať aj o vydanie kvalifikovaného certifikátu na tvorbu zaručeného elektronického podpisu príslušné pracovisko dokladov. Ak pri vydaní občianskeho preukazu túto možnosť nevyužije, môže o vydanie kvalifikovaného certifikátu požiadať kedykoľvek počas platnosti občianskeho preukazu. Tento certifikát má platnosť päť rokov plus jeden mesiac. Tridsať dní pred skončením platnosti prvého kvalifikovaného certifikátu možno požiadať o vydanie nového aj prostredníctvom služby e-Governmentu na internete. Po vypršaný tejto lehoty je potrebné podať žiadosť až osobne na okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

Kvalifikovaný certifikát je elektronický dokument, ktorým jeho vydavateľ potvrdzuje, že v certifikáte uvedený verejný kľúč patrí osobe, ktorej je certifikát vydaný. Verejný kľúč slúži na overenie správnosti zaručeného elektronického podpisu vyhotoveného pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču. Súkromný kľúč je jedinečná tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu. Verejný aj súkromný kľúč sa spoločne označujú názvom kryptografické kľúče.

Ako sa líši od kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) zaručeného elektronického podpisu, nájdete v článku Rozdiel medzi podpismi KEP a ZEP.

Technické vybavenie potrebné pre používanie zaručeného elektronického podpisu

Na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu je potrebné mať nasledujúce prostriedky:

  • elektronický dokument,
  • elektronický občiansky preukaz,
  • platný kvalifikovaný certifikát uložený na čipe,
  • kryptografické kľúče uložené na čipe (verejný a súkromný kľúč),
  • čítačku čipových kariet kompatibilnú s elektronickým občianskym preukazom,
  • softvér pre prácu s elektronickým občianskym preukazom,
  • aplikáciu pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu,
  • aplikáciu na podpisovanie elektronických dokumentov ako samostatných príloh,
  • poznať svoj bezpečnostný osobný kód,
  • poznať svoj PIN kód pre zaručený elektronický podpis.

Kompletné softvérové vybavenie pre prácu s elektronickým občianskym preukazom (eID klient), na vytváranie zaručeného elektronického podpisu (D.Signer/XAdES), na podpisovanie elektronických dokumentov ako samostatných príloh vo formáte PDF (XZep Signer) vrátane ovládačov pre čítačku čipových kariet dodávanú štátom (IDBridge CT30) je možné si bezplatne stiahnuť na Ústrednom portáli verejnej správy - slovensko.sk. Aplikácia D.Signer/XAdES slúži na vytváranie zaručeného elektronického podpisu a podpisovanie elektronických online formulárov. XZep Signer slúži na podpisovanie samostatných elektronických dokumentov vo formáte PDF. Pre použitie aplikácie XZep Signer je potrebné mať nainštalovaný D.Signer/XAdES. Okrem týchto programov existuje aj veľké množstvo iných, ktoré zvládnu podobné funkcie. Veľkou nevýhodou je, že všetok spomenutý softvér je kompatibilný len s použitím operačného systému Windows. Pre majiteľov počítačov s operačným systémom Mac alebo Linux je zatiaľ elektronický občiansky preukaz prakticky nepoužiteľný. Štát však sľubuje v budúcnosti podporu aj pre tieto operačné systémy.

Elektronické občianske preukazy možno používať s akýmikoľvek kontaktnými čítačkami čipových kariet, ktoré spĺňajú príslušné parametre. Väčšina v súčasnosti predávaných čítačiek čipových kariet tieto kritériá spĺňa. Ak si občan aktivuje bezpečnostný osobný kód, má možnosť dostať bezplatne jednu čítačku. Podľa našich informácií ich už na niektorých okresných riaditeľstvách Policajného zboru nemajú a je potrebné ich dodatočne vybavovať. Pri vytváraní zaručeného elektronického podpisu je potrebné postupne spustiť aplikáciu na podpisovanie elektronických dokumentov, vybrať príslušný certifikát (SVK eID ACA), zadať bezpečnostný osobný kód a PIN kód pre zaručený elektronický podpis.

PIN kód a PUK kód pre zaručený elektronický podpis

PIN kód pre zaručený elektronický podpis je bezpečnostná ochrana pred vytvorením zaručeného elektronického podpisu neoprávnenou osobou. Tento PIN kód pozostáva zo šiestich číslic a po treťom neúspešnom pokuse sa zablokuje. Existuje aj PUK kód pre zaručený elektronický podpis pozostávajúci z ôsmich číslic. Používateľ si však PUK kód nemusí zvoliť, je to dobrovoľné. PUK kód slúži práve na odblokovanie zablokovaného PIN kódu a po desiatich nesprávnych pokusoch sa tiež zablokuje. Používateľ si PIN kód a PUK kód zvolí pri preberaní elektronického občianskeho preukazu, ak požiada o využívanie zaručeného elektronického podpisu.

Prečítajte si tiež

Držiteľ si môže hodnoty PIN kódu a PUK kódu pre zaručený elektronický podpis aj zmeniť. Použije na to aplikáciu PIN manažment dodávaná spolu so softvérom pre elektronické občianske preukazy. Zablokovaný PIN kód je možné odblokovať prostredníctvom PUK kódu, ak si ho držiteľ pri vydávaní elektronického občianskeho preukazu zvolil. Zablokovaný bezpečnostný osobný kód a PUK kód je potom možné odblokovať až na okresnom úrade Policajného zboru.

Ako zabrániť zneužitiu elektronického občianskeho preukazu

Stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu je občan povinný zo zákona bezodkladne oznámiť na najbližšom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Po jej zaevidovaný bude bezpečnostný osobný kód automaticky zablokovaný. Do tridsiatich dní musí potom občan požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. V prípade straty, odcudzenia alebo pri podozrení na zneužitie občianskeho preukazu s elektronickým čipom je potrebné požiadať aj o zrušenie kvalifikovaných certifikátov na oddelení dokladov. V budúcnosti bude možné zrušiť kvalifikované certifikáty aj prostredníctvom elektronickej služby.

V súvislosti s elektronizáciou vám dávame do pozornosti aj naše ďalšie články
Možnosti využitia elektronického občianskeho preukazu a Dátové schránky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky