Zrušenie (ukončenie) živnosti v roku 2015

Zrušiť, resp. ukončiť živnosť sa môže živnostník rozhodnúť kedykoľvek, pričom je potrebné absolvovať kolobeh návštev rôznych úradov a tiež splniť si účtovné a daňové povinnosti súvisiace s ukončením podnikania. Prinášame ich prehľad.

Ak sa podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) rozhodne so svojím podnikaním prestať natrvalo a teda svoju živnosť zrušiť (ukončiť), čaká ho niekoľko povinností, ktorým sa venujeme v tomto článku. Jednou z možností, ako dočasne prestať podnikať a v tomto období neplatiť zdravotné a sociálne odvody, je pozastavenie živnosti, ktorej sa venujeme v článku Pozastavenie živnosti v roku 2015. Na to nadväzuje aj článok Obnovenie živnosti v roku 2015, ktorý sa zaoberá povinnosťami podnikateľa po obnovení živnosti.

Postup, ako zrušiť živnosť online v roku 2020, nájdete v článku Ukončenie živnosti v roku 2020 online.

Oznámenie o zrušení (ukončení)živnosti v roku 2015 je možné podať osobne alebo elektronicky

Zrušenie (ukončenie) živnosti je možné vykonať osobne na okresnom úrade a jeho odbore živnostenského podnikania (jednotné kontaktné miesto) miestne príslušnom podľa bydliska fyzickej osoby. Alternatívou osobného podania je elektronické podanie.

Pri osobnom podaní podnikatelia oznamujú zrušenie živnosti prostredníctvom formuláru „Oznámenie o ukončení podnikania“. Takéto oznámenie má len jednu stranu a je potrebné v ňom vyplniť identifikačné údaje podnikateľa (obchodné meno, IČO, rodné číslo). Fyzická osoba tiež vyznačí, v ktorej zdravotnej poisťovni je poistená, aby jej jednotné kontaktné miesto informáciu o zrušení živnosti oznámilo. Pri zrušení živnosti sa podnikateľ môže rozhodnúť, či zruší (ukončí) iba niektoré predmety podnikania alebo úplne všetky predmety podnikania uvedené v osvedčení o živnostenskom oprávnení.

V Oznámení o ukončení podnikania je tiež veľmi dôležitou informáciou deň, ku ktorému sa má živnosť zrušiť (ukončiť). Od tohto dátumu už nie je možné v danom predmete alebo vo všetkých predmetoch podnikania vykonávať činnosť. Ak tento dátum neuvediete, živnosť bude zrušená dňom nasledujúcim po doručení oznámenia jednotnému kontaktnému miestu. Ak si to po oznámení o ukončení podnikania predsa len so zrušením živnosti ešte rozmyslíte, môžete toto oznámenie zrušiť najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu zániku živnostenského oprávnenia. Zrušenie (ukončenie) živnosti daňovému úradu oznámi za fyzickú osobu jednotné kontaktné miesto.

Ak uvažujete nad elektronickým zrušením živnosti, využijete služby Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Pre aktívne využívanie elektronických služieb jednotného kontaktného miesta budete však potrebovať elektronický občiansky preukaz, tzv. eID kartu. Pre využívanie eID karty sa vyžaduje aj určité softvérové a hardvérové príslušenstvo a musia byť na nej aktivované kvalifikované certifikáty pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu. Elektronický formulár Oznámenia o ukončení podnikania je po obsahovej stránke totožný s formulárom pri osobnom podaní.

O zrušení živnosti dostane podnikateľ od jednotného kontaktného miesta potvrdenie

Oznámenie o ukončení podnikania nepodlieha žiadnemu poplatku. Jednotné kontaktné miesto podnikateľovi pri zrušení živnosti vydá potvrdenie o ukončení podnikania, s ktorým sa bude podnikateľ preukazovať pri plnení oznamovacích povinností na iných inštitúciách. Pri elektronickej žiadosti o zrušenie živnosti bude podnikateľovi podľa jeho voľby potvrdenie o ukončení podnikania zaslané elektronicky, poštou alebo si ho vyzdvihne osobne na jednotnom kontaktnom mieste. Zrušenú živnosť jednotné kontaktné miesto vymaže zo živnostenského registra.

Zrušenie (ukončenie) živnosti v roku 2015 musí podnikateľ oznámiť aj nasledujúcim inštitúciám:

  1. daňový úrad,
  2. zdravotná poisťovňa,
  3. Sociálna poisťovňa.

Po tom, ako podnikateľ na jednotnom kontaktnom mieste oznámi zrušenie živnosti a nadobudne účinnosť ukončenia podnikania dňom, ktorý uviedol v Oznámení o ukončení podnikania, je povinný splniť si niekoľko povinností vo vzťahu k trom základnými inštitúciám. Je potrebné zdôrazniť, že to platí len vtedy, ak došlo k zrušeniu všetkých predmetov podnikania uvedených v osvedčení o živnostenskom oprávnení. Ak boli zrušené len niektoré, podnikateľ pokračuje v činnosti v ostatných predmetoch podnikania ďalej bez obmedzenia a nie je dôvod oznamovať úradom nič (okrem jednotného kontaktného miesta).

Zrušenie živnosti v roku 2015 a daňový úrad

Po zrušení všetkých predmetov podnikania uvedených v osvedčení o živnostenskom oprávnení (ak už nevykonáva inú činnosť na základe osobitných predpisov) nemôže daná osoba ďalej podnikať. Strata oprávnenia na podnikanie sa považuje za skutočnosť, ktorá je dôvodom na zrušenie registrácie na daň z príjmov. Podľa § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov je potrebné do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie na tlačiveŽiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Podnikateľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie bude musieť vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii (biela kartička s DIČ).

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v § 81 ods. 2 ukladá platiteľovi povinnosť požiadať o zrušenie registrácie na daň z pridanej hodnoty, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom DPH. Zrušením všetkých predmetov podnikania podnikateľ ďalej nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak bol takýto podnikateľ registrovaný aj pre DPH, bude musieť do 30 dní odo dňa zrušenia živnosti požiadať daňový úrad aj o zrušenie registrácie pre DPH na tlačive „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Následne podnikateľovi príde rozhodnutie o zrušení registrácie na DPH a do 10 dní odo dňa zrušenia registrácie uvedenom v rozhodnutí je povinný daňovému úradu vrátiť aj osvedčenie o registrácii (ružová kartička s IČ DPH).

Skončenia podnikania je dôležitá skutočnosť z hľadiska daní a účtovníctva. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v § 17 ods. 8 ukladá fyzickým osobám – podnikateľom pri skončení podnikania povinnosť úpravy základu dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, v ktorom k zrušeniu živnosti došlo. Okrem toho bude musieť tiež po zrušení registrácie na DPH vykonať aj isté úpravy vo vzťahu k tejto dani. Fyzická osoba po zrušení živnosti musí uzatvoriť účtovné knihy a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku (okrem prípadu, ak vedie daňovú evidenciu alebo uplatňuje paušálne výdavky). O týchto účtovných a daňových povinnostiach sa viac dočítate v článku Skončenie podnikania (živnosti) účtovné a daňové aspekty.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie živnosti v roku 2015 a zdravotná poisťovňa

Fyzická osoba po zrušení živnosti musí navštíviť aj svoju zdravotnú poisťovňu do ôsmich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia živnosti. V Oznámení o ukončení podnikania živnostník uvádza aj svoju zdravotnú poisťovňu, aby skončenie podnikania jednotné kontaktné miesto tejto poisťovni oznámilo. Fyzická osoba bude musieť aj napriek tomu zdravotnú poisťovňu informovať o tom, kto bude za ňu po zrušení živnosti platiť zdravotné poistenie. Oznámenie podá na tlačive „Oznámenie poistenca/platiteľa poistného“, ktoré je možné podať osobne alebo cez elektronickú podateľňu príslušnej zdravotnej poisťovne, ak je aktivovaná. Novým platiteľom poistného môže byť samotná fyzická osoba ako samoplatiteľ, zamestnávateľ alebo aj štát po zaevidovaní sa na úrade práce.

Prečítajte si tiež

Ak by si fyzická osoba živnosť po jej zrušení opätovne založila, výška jej preddavkov na zdravotné poistenie by závisela od toho, aký dlhý čas uplynul od jej zrušenia. Ak dôjde k založeniu živnosti skôr, ako uplynú dva roky od konca kalendárneho roka, za ktorý podávala posledné daňové priznanie s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (napríklad živnosť zrušená v októbri 2013 a znovu založená v apríli 2015), bude platiť preddavky na zdravotné poistenie ešte vo výške vypočítanej z údajov z tohto posledného daňového priznania. Ak dôjde k založeniu živnosti po tejto lehote (napríklad živnosť zrušená v októbri 2013 a znovu založená v januári 2016), výška preddavkov na zdravotné poistene bude v minimálnej výške (pre živnosť znovu založenú v roku 2015 v sume 57,68 eur a znovu založenú v roku 2016 v sume 60,06 eur).

Zrušenie živnosti v roku 2015 a Sociálna poisťovňa

Povinnosť oznámiť skončenia živnosti má fyzická osoba aj Sociálnej poisťovni. Odo dňa zrušenia živnosti zaniká fyzickej osobe povinné nemocenské a dôchodkové poistenie a teda ich od tohto dňa nemusí platiť. Od roku 2015 sa v tomto smere zmenila povinnosť, keď fyzická osoba po zániku sociálneho poistenia nie je povinná podávať odhlášku z tohto poistenia. Fyzickej osobe zánik poistenia oznámi samotná pobočka Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa túto informáciu o zrušení živnosti predtým dostane od jednotného kontaktného miesta do 15 dní odo dňa jej zrušenia.

Ak by si fyzická osoba po zrušení živnosti neskôr znovu založila živnosť, môže jej vzniknúť povinnosť platiť sociálne poistenie. Povinnosť platiť sociálne poistenie po znovu založení živnosti nastane len vtedy, ak k 1. júlu kalendárneho roka (alebo k 1. októbru, ak mala predĺženú lehotu na podanie daňového priznania) predchádzajúceho dňu znovu založenia živnosti, bol príjem živnostníka z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok vyšší ako príslušná hranica príjmov. Ak by napríklad živnostník zrušil živnosť v decembri roku 2013 a znovu ju založil v auguste roku 2015, posudzoval by sa jeho príjem k 1. júlu 2015 na základe daňového priznania za rok 2014. Keďže žiadny príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti by v roku 2014 nemal, neplatil by sociálne poistenie. Ak by ale ten istý živnostník znovu založil živnosť pred 1. júlom 2015, posudzoval by sa k 1. júlu 2014 jeho príjem za rok 2013. Ak by bol tento príjem vyšší ako 4830 eur, musel by platiť sociálne poistenie. Hranice príjmov pre iné lehoty si môžete odvodiť zo súm uvedených v článku Obnovenie živnosti v roku 2015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky