Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020 - príklad

Je z hľadiska daní a odvodov výhodnejšia v roku 2020 s.r.o. alebo živnosť? Porovnanie na praktickom príklade.

Fyzická osoba sa na začiatku svojho podnikania často rozhoduje, akú formu podnikania si zvolí. Má podnikať na základe živnosti alebo si založiť s. r. o.? Častokrát sa stáva, že fyzická osoba si vyberie živnosť, a to aj vďaka jej nízkym vstupným nákladom, či začiatočným odvodovým povinnostiam iba voči zdravotnej poisťovni. Aké kritériá zvažovať pri rozhodovaní medzi živnosťou a s.r.o. nájdete v článku Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2021. Postupom času, ak sa fyzickej osobe v podnikaní darí a jej odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne narástli, zvažuje prechod na s. r. o. 

V praxi sa však stáva, že fyzická osoba zvažuje prechod aj z s. r. o. na živnosť, a to najmä v tom prípade, ak vstupné náklady pre dosahovanie jej zdaniteľných príjmov sú veľmi nízke a paušálne výdavky, ktoré sa dajú uplatniť v prípade živnosti, by jej veľmi pomohli.

V článku Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020 nájdete, aké odvodové a daňové zaťaženie čaká fyzickú osobu, ktorá sa rozhodne, či už pre živnosť alebo s. r. o.

V tomto článku si porovnáme na praktickom príklade živnosť a s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020.

Príklad na porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia v roku 2020

V tomto príklade budeme porovnávať to, aký čistý zisk dosiahne Peter v roku 2020, ak by sa rozhodol pre podnikanie formou živnosti a porovnáme ho s čistým ziskom, ktorý by dosiahol, ak by sa rozhodol podnikať formou s. r. o..

Peter predpokladá, že v roku 2020:

  • budú jeho príjmy (výnosy) vo výške 38 000 €,
  • budú jeho preukázateľné výdavky (náklady) vo výške 20 000 €. Ak by Peter podnikal formou živnosti, mohol by si uplatniť aj tzv. paušálne výdavky, t. j. percentom z príjmov, v tomto prípade maximálne do výšky 20 000 € a nemusel by tieto výdavky ani preukazovať a ani vynaložiť pre dosiahnutie svojich zdaniteľných príjmov,
  • bude platiť minimálne odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 167,89 €/mesačne (t. j. 2014,68 € ročne) a minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 €/mesačne (t. j. 850,92 € ročne). Tu upozorňujeme, že v príklade sme uviedli, že Peter platí minimálne odvody do Sociálnej, ako aj zdravotnej poisťovne, avšak bežne v praxi by Peter mohol platiť aj vyššie odvody, a to podľa minulého kalendárneho roka a podľa výšky jeho základu dane, prípadne v praxi by nemusel platiť žiadne odvody, ak by začal podnikať,
  • si uplatní daňový bonus na dieťa do 6 rokov, t. j. v ročnej výške 545,28 € (v prípade živnosti, nakoľko ak bude podnikať formou s. r. o. nárok na daňový bonus mať nebude, iba ak by sa stal aj zamestnancom tejto jeho s. r. o.).

Peter by si v prípade podnikania formou s. r. o. zvolil vyplatenie zisku prostredníctvom dividendy, nakoľko z tejto formy vyplácania odmeny (zisku), nemusí platiť žiadne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a platiteľ dividendy (t. j. jeho vlastná s. r. o.) mu vyplatí tento príjem znížený o zrážkovú daň vo výške 7 %.

Porovnanie živnosti a s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020 na základe vyššie uvedených informácie prinášame v nasledovnej tabuľke:

*poznámka: dividenda sa vypláca z čistého zisku po zdanení, najprv však musí právnická osoba vykonať prídely do povinných fondov, či uhradiť prípadnú stratu minulých rokov a následne zo zvyšnej sumy je možné vyplatiť dividendu. V našom príklade sme nezahrnuli povinné prídely do fondov.
Položka Podnikanie formou živnosti Podnikanie formou s. r. o.
Príjmy (výnosy) 38 000 € 38 000 €
Výdavky (náklady) 20 000 € 20 000 €
Výdavky na poistné (odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne) 2 865,60 € 0 €
Výsledok hospodárenia, resp. základ dane (čiastkový základ dane) 15 134,40 € (38 000 – 20 000 – 2 865,60) 18 000 € (38 000 – 20 000)
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 4 414,20 € -
Základ dane 10 720,20 € (15 134,40 – 4 414,20) 18 000 €
Sadzba dane 15 % 15 %
Daň na úhradu (daňová povinnosť) 1 608,03 € 2 700 €
Nárok na daňový bonus na dieťa do 6 rokov 545,28 € 0 €
Daň na úhradu znížená o daňový bonus 1 062,75 € 0 €
Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 844,90 € 0 €
Vyplatená dividenda (podiel na zisku)* - 14 229 € (18 000 – 2 700) – zrážková daň 7 %
Čistý zisk z podnikania 13 226,75 € (15 134,40 – 1 062,75 – 844,90) 14 229 € (vyplatená dividenda konateľovi – fyzickej osobe)
Rozdiel 1 002,25 € € v prospech s. r. o. Poznámka: treba brať však aj do úvahy, ak konateľ nie je napr. zamestnancom, či SZČO, stáva sa samoplatiteľom zdravotného poistenia, t.j. 70,91 € mesačne na zdravotné odvody = 850,92 € ročne (v takom prípade je rozdiel už len 151,33 €)

Nakoľko živnostník platí minimálne preddavky do zdravotnej poisťovne, zahrnuli sme do výpočtu pre porovnanie zaťaženia aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2020, ktorý sme vypočítali nasledovne:

Názov položky Suma v € Výpočet
Vymeriavací základ 12 113,05 € (základ dane z riadku 47 daňového priznania, t. j. 15 134,40 € + zaplatené odvody, t. j. 2 865,60 €) / 1,486
Poistné na zdravotné poistenie za rok 2020 1 695,82 € 14 % z vymeriavacieho základu
Zaplatené preddavky na zdravotné poistenie v roku 2020 850,92 €
Výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia 844,90 € nedoplatok 1 695,82 € - 850,92 €
Článok pokračuje pod reklamou

Ako by sa mal teda Peter rozhodnúť? Na základe uvedeného príkladu, ktorá forma podnikania bude pre neho prínosnejšia?

Prečítajte si tiež

V prvom rade Peter musí brať do úvahy to, že príjmy, ktoré za rok 2020 vo výške 38 000 € dosiahne, má v prípade živnosti kedykoľvek v priebehu roka k dispozícii, nakoľko sú to jeho príjmy. Ak by tieto príjmy mal v s. r. o., príjem vo výške 38 000 €, už nie je jeho osobným príjmom, ale príjmom tejto spoločnosti a musí hľadať spôsoby, ako najefektívnejšie si tieto peniaze vyplatiť z s. r. o.. Mohol by si vybrať aj formu vyplácania týchto peňazí prostredníctvom odmeny konateľa alebo mzdy, ak by potreboval peniaze priebežne, avšak tento spôsob by mu výrazne zvýšil daňovo-odvodové zaťaženie. Avšak, vybral si vyplatenie zisku prostredníctvom dividendy, nakoľko ide o najvýhodnejšiu formu, ako získať peniaze svojej s. r. o., a to aj napriek nevýhode - vyplatenie až po skončení zdaňovacieho obdobia a rozdelení zisku.

Ako sme už v úvode spomenuli, ak by Peter reálne nemal výdavky spojené s podnikaním vo výške 20 000 €, v živnosti by si ich mohol na daňové účely uplatniť (čo by ešte zvýšilo jeho čistý zisk), v s. r. o. toto nie je možné.

Tip: Vypočítajte si výšku paušálnych výdavkov v našej kalkulačke.

Prečítajte si tiež

Ak by si Peter vybral podnikanie formou živnosti, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, ako aj nárok na daňový bonus na dieťa. Ak by chcel tieto výhody Peter využiť aj vo svojej s. r. o., musel by sa stať napríklad jej zamestnancom, nakoľko v prípade vyplatenia dividendy z s. r. o., to nie je možné.

Sadzba dane je v roku 2020 pre obe právne formy zhodná, a to vo výške 15 %. Viac informácií si prečítajte v článku Sadzby dane z príjmov fyzických a právnických osôb v roku 2019 a 2020

V prípade, ak konateľ nie je inde zamestnaný alebo nie je zároveň SZČO, musí si platiť preddavky na zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Rozdiel ktorý vznikne medzi živnosťou a s. r. o. vo výške 1 002,25 € je zanedbateľný, nakoľko si bude musieť konateľ zaplatiť ešte zdravotné poistenie vo výške 850,92 €.

Netreba tiež zabúdať na povinnosť vedenia podvojného účtovníctva v s. r. o., ktoré by bolo v prípade externého vedenia účtovníctva výrazne drahšie. Viac informácií nájdete aj v článkoch Kto musí viesť účtovníctvo alebo Účtovníctvo živnostníka.

Pokladáme teda za výhodné v prípade nášho príkladu založenie živnosti, ako s. r. o., a to aj z hľadiska vstupných nákladov na založenie s. r. o., či z hľadiska používania dosiahnutých príjmov na súkromné účely.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky